Главная страница 1страница 2страница 3страница 4Тема 6. Менеджмент електронних ресурсів у бібліотеці
План лекційного заняття:

 1. Основні поняття і визначення менеджменту електронних ресурсів бібліотеки.

 2. Аспекти менеджменту електронних ресурсів.

 3. Роль менеджера електронних ресурсів бібліотеки.

 4. Інформаційні запити як інструмент управління використанням електронних інформаційних ресурсів.

 5. Планування розвитку електронних інформаційних ресурсів.


Завдання для інноваційного планування:

 1. Визначить мету створення та використання електронних ресурсів Вашої бібліотеки.

 2. Надайте пропозиції стосовно головних аспектів менеджменту електронних ресурсів Вашої бібліотеки: планування, організації, керівництва, контролю.

 3. Визначить функції менеджера електронних ресурсів Вашої бібліотеки з передбаченням необхідності здійснення консультування, поширення інформації, розподілення ресурсів, контролю, укладання угод, керівництва тощо.

 4. Передбачте основні форми використання електронних ресурсів та участь бібліотеки в корпоративних союзах, асоціаціях та консорціумах з метою отримання спеціальних послуг, документів, зменшення витрат на інформаційне обслуговування.


Завдання до самостійної роботи:

 1. Знайдіть інформацію та вивчить питання щодо розвитку і еволюції видів електронних ресурсів.

 2. Складіть порівняльний аналіз внутрішніх і зовнішніх електронних ресурсів бібліотеки.


Питання для самоперевірки:

 1. Назвіть основні типи і класифікаційні групи електронних ресурсів.

 2. Якими є перспективні напрями розвитку національних електронних ресурсів в Україні.

 3. Що таке внутрішні і зовнішні електронні ресурси бібліотеки і який взаємозв’язок між ними існує?

 4. Що входить до поняття «інформаційна безпека»?

 5. Що таке «електронний документ», «електронна публікація», «електронна бібліотека»?

 6. Що таке «база даних»? Які існують типи баз даних?


Питання для експрес-опитування:

  1. Дайте визначення менеджменту електронних ресурсів.

  2. Назвіть основні функції менеджера електронних ресурсів бібліотеки.

  3. Назвіть основні типи електронних ресурсів бібліотеки.

  4. З чого складаються національні електронні ресурси.

  5. Які існують основні технології зберігання електронних ресурсів бібліотеки.

  6. Якими є основні форми використання електронних ресурсів бібліотеки.

  7. Назвіть основні типи баз даних.


Література до теми

Основна

 1. Библиотечный менеджмент: Дидактическое пособие / М-во культуры РФ; гос. ун-т культуры и искусств; Под общ. ред. В, К. Клюева и И. М. Сусловой. – М.: Профиздат; Изд-во Моск. Гос. Ун-та культуры и искусств, 2001. – 208 с.

 2. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.


Додаткова

 1. Баркова О.В. Досвід створення наукової електронної бібліотеки в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - № 4 - С. 51-62.

 2. Баркова О.В. Інформаційна технологія формування фонду електронних документів // Наук. пр. НБУВ. — К.: НБУВ, 2002. — Вип. 8. — С. 209-220.

 3. Павлуша І.А. Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX — початок XXI ст.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського. — К.: НБУВ, 2002. — 20 с.


Тема 7. Веб-сайт бібліотеки – призначення, вимоги
План лекційного заняття:

 1. Для чого бібліотеці потрібен власний сайт і як його створити?

 2. Сучасні підходи та вимоги до контенту та веб-дизайну бібліотечного сайту.

 3. Новітні форми роботи бібліотекарів: віртуальна довідка, on-line консультації, електронна доставка документів.

 4. Технічна підтримка та обслуговування сайту.


План виконання практичного заняття :

 1. Розробити структуру та макет першої сторінки сайту вашої бібліотеки.

 2. За допомогою програми-редактору веб-сторінок створити першу і другу сторінки сайту та зв’язати їх гіперпосиланням. (додаток 6)

 3. Зареєструвати сайт на безкоштовному хостингу.

 4. Доповнити інформацію у розділі новин на головній сторінці.


Завдання до самостійної роботи:

  1. Розробити детальний контент сайту вашої бібліотеки.

  2. Допрацювати, розпочатий на практичному занятті сайт.


Питання для самоперевірки:

 1. Що таке контент і які вимоги до контенту бібліотечного сайту?

 2. Чи можна розміщувати на бібліотечному сайті повні тексти книжок, якщо «так», то за яких умов?

 3. Що таке гостьова книга, форум, чат? Що в них є спільним, що відмінним?

 4. Які правила розміщення інформації відносяться до веб-етики?

 5. Чому інформаційні сайти в Інтернеті потребують реклами?


Питання для експрес-опитування

 1. Яка інформація повинна бути на головній сторінці бібліотечного сайту?

 2. Які розділи може мати бібліотечний сайт?

 3. Які інноваційні форми обслуговування читачів може застосувати бібліотека за допомогою веб-сайту?

 4. Як рахувати відвідування сайту?

 5. Як організувати зворотній зв’язок з користувачами на сайті?


Література до теми

Основна

 1. Баркова О.В. Напрями розвитку технологiй формування iнформацiйних ресурсiв електронних бiблiотек в Українi // Міжнар. конф. "Електронні зображення та візуальні мистецтва": Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22-24 трав. 2002р., Київ. — К., 2002. — С. 115-124.

 2. Публічна бібліотека: Веб-сайт: десять років до успіху / Національна парламентська бібліотека України / І. Цуріна (підгот.), А. Абдуллаєва (пер.з англ.), Н. Цуріна (підгот.). — К., 2004. — 31с.

 3. Соловяненко Д.В. Веб-технології другого покоління в українському сегменті мережі Інтернет // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 10. С. 38-42.

 4. Создание Web-сайтов без посторонней помощи/Под ред. В.Н. Печникова.-М.: Технический бестселлер: Триумф, 2006.-459 с.+CD.-(Технический бестселлер).-ISBN 5-89392-137-2.

 5. Морозова О.М. Построй свой Супер-сайт за 21 день/ О.М. Морозова.-СПб.: БХВ-Петербург,2006.-216 с.-ISBN 5-94157-799-0.


Додаткова:

 1. Баркова О.В. Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций [Электронный ресурс] // Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — Электрон. дан. (1 файл). — К., 2005. — Вып. 3.

 2. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія / Харківська держ. академія культури. — Х. : ХДАК, 2008. — 289 c.

 3. Кириленко Александр Самоучитель HTML/ А. Кириленко.-СПБ.: Питер; К.: BHV,2005.-(Самоучитель).-ISBN 5-469-00803-7.-ISBN 966-552-158-6.

 4. Пасмор Н.П. Роль і функції бібліотечного веб-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів / Н. П. Пасмор // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 10. – С. 80-84.

 5. Публічна бібліотека: Веб-сайт: десять років до успіху / Національна парламентська бібліотека України / І. Цуріна (підгот.), А. Абдуллаєва (пер.з англ.), Н. Цуріна (підгот.). — К., 2004. — 31с.


Тема 8. Методика навчання користувачів роботі з електронними ресурсами
План лекційного заняття:

 1. Підходи до планування діяльності бібліотеки з навчання користувачів роботі з електронними ресурсами.

 2. Організація роботи з навчання користувачів.

 3. Психолого-педагогічні особливості навчання користувачів бібліотеки.

 4. Навчання користувачів, що мають особливі потреби.

 5. Дистанційне навчання.


Завдання для практичного заняття (ділова гра):

 1. Розробити методику та придбати практичні навички проведення консультацій та викладання навчального матеріалу для користувачів з різним рівнем підготовки.


Завдання до самостійної роботи (додаток 7):

 1. Ознайомтесь з опублікованими джерелами щодо опису методик соціологічних досліджень проблем готовності користувачів бібліотеки до роботи з електронними ресурсами.

 2. Розробити інформаційний плакат чи оголошення про навчання користувачів бібліотеки з урахуванням вимог PR.


Питання для самоперевірки:

1. Які функції може виконувати менеджер навчальних програм у бібліотеці?

2. Які підходи до планування діяльності з навчання користувачів варто застосовувати?

3. Які форми обліково-звітної документації доцільно використовувати?4. Які існують підходи до формування груп користувачів?
Питання для експрес-опитування:

 1. Які переваги і недоліки мають індивідуальні та групові методи навчання?

 2. Які принципи діяльності публічної бібліотеки покладаються в основу планування навчання користувачів?

 3. Які мотиви користувачів мають бути враховані при формуванні змісту навчання?

 4. Назвіть основні функції менеджера навчальних програм у бібліотеці.

 5. Які документи обліку та звітності стосовно навчання користувачів використовуються у бібліотеках України?


Література до теми

Основна

 1. Центри публічного доступу до Internet у бібліотеках: Навчальні матеріали / Укладачі: В.К.Скнарь, І.О.Шевченко. - К., 2005.- 75 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 18-19).

 2. Центри публічного доступу до Інтернет в бібліотеках: Документи і матеріали / ДАКККіМ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; УБА. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 140 с.

 3. Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках: Документи і матеріали / ДАКККіМ, Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, УБА ; Укладачі В.К.Скнарь, І.О.Шевченко. - К., 2005.- 137 с.- ISBN 966-8683-16-1.


Додаткова

 1. Організація діяльності центрів публічного доступу до Інтернет у бібліотеках: Збірка матеріалів з досвіду роботи бібліотек України / ДАКККіМ; УБА. Центр безперервної інформ.-бібл. освіти; Упоряд. І.О.Шевченко; Наук. ред. В.К.Скнарь.- К., 2003.- 72 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 15).

 2. Пашкова В.С. Нова бібліотечна послуга: надання читачам доступу до Інтернету // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібл.-інформ. середовища: Зб. ст. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 64-68.

 3. Пашкова В.С. Роль бібліотек в організації дистанційного навчання // Бібл. планета. – 2003. - № 1. – С. 20-21.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право. — К. : КНТ, 2005. — 520с.

 2. Афанасьєва К.О. Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України: Дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2004. — 224с.

 3. Баркова О.В. Досвід створення наукової електронної бібліотеки в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - № 4 - С. 51-62.

 4. Баркова О.В. Інформаційна технологія формування фонду електронних документів // Наук. пр. НБУВ. — К.: НБУВ, 2002. — Вип. 8. — С. 209-220.

 5. Баркова О.В. Напрями розвитку технологiй формування iнформацiйних ресурсiв електронних бiблiотек в Українi // Міжнар. конф. "Електронні зображення та візуальні мистецтва": Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22-24 трав. 2002р., Київ. — К., 2002. — С. 115-124.

 6. Баркова О.В. Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций [Электронный ресурс] // Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — Электрон. дан. (1 файл). — К., 2005. — Вып. 3.

 7. Библиотечный менеджмент: Дидактическое пособие / М-во культуры РФ; гос. ун-т культуры и искусств; Под общ. ред. В, К. Клюева и И. М. Сусловой. – М.: Профиздат; Изд-во Моск. Гос. Ун-та культуры и искусств, 2001. – 208 с.

 8. Бібліотечні інформаційно-пошукові системи: Програма курсу / Харківська держ. академія культури. Кафедра книгознавства і фондознавства / В.В. Сєдих (уклад.), Є.М. Тодорова (уклад.). — Х. : ХДАК, 2003. — 18с.

 9. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи: Навч. посіб. / Харківська держ. академія культури / Н.М. Кушнаренко (наук.ред.), В.В. Сєдих (авт.- уклад.). — Х. : ХДАК, 2003. — 193c. — (Культура та освіта). — Бібліогр.: с. 185-187.

 10. Вершинин М.И. Электронный каталог: проблемы и решения: учеб.-практ. пособие / М. И. Вершинин. – СПб.: Профессия, 2007. – 232 с.

 11. Віртуальні бібліотеки: Матеріали конференції учасників навчання Центру з проблеми “Робота в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах. Програмне забезпечення АІБС” / ДАКККіМ, УБА; Упоряд. Я.О.Хіміч, І.О.Шевченко; Наук. ред. В.К.Скнарь.- К., 2001.- 46 с. – (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 9).

 12. Воройский Ф.С. Корпоративные автоматизированные библиотечно-информационные системы: состояние, принципы построения и перспективы развития . - М.:Б.и., 2003 . - 61 с.

 13. Впровадження Інтернет-послуг у бібліотекх: функціональні зміни: Навчальні матеріали / Укладачі: В.К.Скнарь, О.Шевченко.- К., 2005.- 26 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 17).

 14. Дмитришин В. С., Березанська В. І. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні. — К. : Вірлен, 2005. — 312с.

 15. Електронні ресурси бібліотек: За підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універсальних наук. бібліотек, 14-17 жовтня 2003 р. / Кіровоградське обласне управління культури обласної держ. адміністрації; Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського / О.М. Гаращенко (ред. рада) — Кіровоград, 2003. — 144 с.

 16. Зятицкий С. Ф.Перспективы защиты произведений и фонограмм в Интернете /С. Ф. Зятицкий // http://www. copyright.ru/publ/zjatiskij. Html

 17. Інтелектуальна власність та її захист: нормат.-правове регулювання: зб. документів / О.М. Роїна (упоряд.) — 3-тє вид., перероб. та доп. — К. : КНТ, 2006. — 479с.

 18. Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Збірка статей / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти. – К., 2003. – 100 с.

 19. Копанева В.А. Библиотека и сетевая информация / В.А. Копанева // Вестник книжной палаты. — 2007. - № 2. — С. 31-36.

 20. Копанєва В.А. Формирование интернет-ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского / В.А. Копанєва // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2007. — № 4. — С. 36-38.

 21. Копанєва В.О. Бібліотека та мережева інформація // Вісник книжкової палати. — 2007. — № 2. — С. 31-36.

 22. Копанєва В.О. Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 161-164.

 23. Костенко Л.Й. Бібліотечні електронні інноваційні технології // Бібл. вісн. — 2003. — № 6. — С. 13-17.

 24. Костенко Л.Й. Нові інформаційні технології електронних бібліотек // Бібл. вісн. — 2005. — № 6. — С. 25-28. — укр.

 25. Костенко Л.Й. Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках // Бібл. вісн. — 2002. — № 1. — С. 16-18.

 26. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

 27. Новые информационные технологии и библиотека: эволюция развития [Электронный ресурс] / И.П. Рыбянцева // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 767-769. — рус.

 28. Організація діяльності центрів публічного доступу до Інтернет у бібліотеках: Збірка матеріалів з досвіду роботи бібліотек України / ДАКККіМ; УБА. Центр безперервної інформ.-бібл. освіти; Упоряд. І.О.Шевченко; Наук. ред. В.К.Скнарь.- К., 2003.- 72 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 15).

 29. Павлуша І.А. Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX — початок XXI ст.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського. — К.: НБУВ, 2002. — 20 с.

 30. Пасмор Н.П. Роль і функції бібліотечного веб-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів / Н. П. Пасмор // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 10. – С. 80-84.

 31. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті: Навч. посібник / Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності / О.А. Підопригора (відп.ред.). — К. : Школа, 2004. — 143с.

 32. Пастухов О.М. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Интернет: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 18с.

 33. Пашкова В.С. «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)» // Добра воля. – 2003. - № 5. – С. 19.

 34. Пашкова В.С. «Інтернет для читачів публічних бібліотек»: проект Посольства США в Україні // Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Зб. ст. – К., 2003. – С. 4-11.

 35. Пашкова В.С. Бібліотечне обслуговування громадян з фізичними та психічними обмеженнями у США // Наукові праці НБУВ. – К.: НБУВ, 2002. – Вип. 9. – С. 611-619.

 36. Пашкова В.С. Електронні ресурси, доступні для всіх: проект Посольства США в Україні // Бібл. планета. – 2003. - № 4. – С. 20-21.

 37. Пашкова В.С. Інтернет для читачів публічних бібліотек: електронні ресурси доступні для всіх // Вісн. прогр. шк. обмінів. – 2001. - № 9. – С. 26-27.

 38. Пашкова В.С. Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Зб. ст. / Держ. акад. керів. Кадрів культури і мистецтв, УБА; Редкол.: В.С. Пашкова та ін. – К., 2003. – 100 с.

 39. Пашкова В.С. Інформаційна політика і бібліотека // Бібліотека і влада: Зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2000.- С. 15-26.

 40. Пашкова В.С. Маніфест ІФЛА про Інтернет // Публічна бібліотека: місія: (З досвіду різних країн. Погляд методиста) / Уклад.: Цуріна І., Гудимова Н.; Пер. з англ. В.С. Пашкової. – К.: НПБУ, 2004. – С. 41-43.

 41. Пашкова В.С. Маніфест ІФЛА про Інтернет [на сайті ІФЛА] / Пер. з англ. В.С. Пашкової // http://www/ifla.org/III/misc/im-ua.pdf (3 груд. 2002 р.).

 42. Пашкова В.С. Нова бібліотечна послуга: надання читачам доступу до Інтернету // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібл.-інформ. середовища: Зб. ст. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 64-68.

 43. Пашкова В.С. Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж: Рек. проекту PULMAN про розвиток Інтернету і завдання б-к // Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Зб. ст. – К., 2003. – С. 26-30.

 44. Пашкова В.С. Рекомендації проекту PULMAN: / Пер. з англ.: Я.Є. Сошинська, В.С. Пашкова; Укр. бібл. асоц., Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; Наук. ред. пер. В.С. Пашкова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2003. – 274 с. // URL: http://lucl.lucl.kiev.ua/win/pulman_2.html

 45. Пашкова В.С. Роль бібліотек в організації дистанційного навчання // Бібл. планета. – 2003. - № 1. – С. 20-21.

 46. Пашкова В.С. Роль публічних бібліотек у розвитку електронної Європи: проект PULMAN і Ойраський маніфест // Бібл. планета. – 2003. - № 3. – С. 18-19.

 47. Пашкова В.С. Соціально-політичні, економічні та технологічні аспекти трансформації ролі бібліотек // Бібліотеки в інформаційному суспільстві. – Хмельницький, 2001. – С. 15-21.

 48. Пашкова В.С. Спільна заява Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) і Міжнародної асоціації видавців (МАВ) про свободу висловлення в INTERNET / Пер. з англ. В.С. Пашкової // Вісн. Книжк. палати. – 2004. - № 4. – С. 17.

 49. Пономаренко В.М. Інформаційні ресурси бібліотеки, як складова глобальної мережі // Наук. пр. НБУВ. Випуск 8. / НАН України. Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського. АБУ; Редкол.: О.С.Онищенко (гол.) та ін. — К.: НБУВ, 2002. — С. 371.

 50. Протченко С.М. Напрями розвитку Інтранет-середовища Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. — К., 2007. — С. 160-161.

 51. Публічна бібліотека: Веб-сайт: десять років до успіху / Національна парламентська бібліотека України / І. Цуріна (підгот.), А. Абдуллаєва (пер.з англ.), Н. Цуріна (підгот.). — К., 2004. — 31с.

 52. Скнарь В.К., Шевченко І.О. Обличчя проекту LEAP у бібліотечному просторі України // Бібліотечний форум України.- 2004.- № 1.- С. 18 – 21.

 53. Соловяненко Д.В. Веб-технології другого покоління в українському сегменті мережі Інтернет // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 10. С. 38-42.

 54. Соловяненко Д.В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. - початок XXI ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2008. — 20 с.

 55. Суспільство та бібліотечна професія: Матеріали конференції учасників навчання Центру з проблеми “Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в демократичному суспільстві” / ДАКККіМ, УБА; Упоряд. І.О.Шевченко, В.К.Скнарь; Наук. ред. В.С.Пашкова.- К., 2001.- 40 с. – (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип..7).

 56. Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»: Затверджено 16 берез. 2000р. №1561-ІІІ // Бібл. планета. – 2000. - №2. – Вкл. – C. I-VIII.

 57. Центри публічного доступу до Internet у бібліотеках: Навчальні матеріали / Укладачі: В.К.Скнарь, І.О.Шевченко. - К., 2005.- 75 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 18-19).

 58. Центри публічного доступу до Інтернет в бібліотеках: Документи і матеріали / ДАКККіМ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; УБА. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 140 с.

 59. Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках: Документи і матеріали / ДАКККіМ, Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, УБА ; Укладачі В.К.Скнарь, І.О.Шевченко. - К., 2005.- 137 с.- ISBN 966-8683-16-1.

 60. Чекмарьов А.О. Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці / А.О. Чекмарьов, Д.В. Соловяненко // Бібл. вісн. — 2008. — № 6. — С. 12-14.

 61. Черевко Г. Інтелектуальна власність: навч. посіб.. — К. : Знання, 2008. — 412c.

 62. Шевченко І.О. Впровадження Інтернет-послуг персоналом бібліотек // Шкільна бібліотека.- № 8.- 2005.- С. 33 – 35.

 63. Шевченко І.О. Готовність персоналу бібліотек до впровадження Інтернет-послуг // Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Збірка статей / ДАКККіМ, УБА.- К., 2003.- С. 17 – 20.

 64. Шевченко І.О. Зміст та підходи до висвітлення інформації про проект LEAP „Інтернет для читачів публічних бібліотек” у ЗМІ // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць. - Вип. 14 / ХДАК.- Х., 2004.- С. 200 – 204.

 65. Шевченко І.О. Інтернет у публічній бібліотеці як засіб інформаційного забезпечення органів державної влади // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць .- / ХДАК.- Вип. 16.- Х., 2005.- С. 97 – 103.

 66. Шевченко І.О. Проблеми підготовки бібліотечного персоналу до використання нових інформаційних технологій // Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі: стан, проблеми, перспективи: Тези доп. наук.-практ. конф / ДАКККіМ.- К., 2000.- С.118-122.

 67. Шевченко І.О. Проблема використання інформаційного ресурсу Інтернет читачами бібліотек для юнацтва // Молодь і книга на межі двох тисячоліть: Матеріали міжнарод. конф. (18-20 жовт. 1999р.)/ ДБУ для юнацтва, ДАКККіМ.- К., 2000.- С.73-77.

 68. Шевченко І.О. Проект “Європейська бібліотека” та перспективи для України // Бібл планета.- 2007.- № 2.- С. 14.

 69. Шевченко І.О. Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін // Бібл. Планета.- 2007.- № 3.- С. 6 – 8.

 70. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія / Харківська держ. академія культури. — Х. : ХДАК, 2008. — 289 c.

 71. Шрайберг Я.Л. Основные положения и принципы разработки автоматизированных библиотечно-информационных систем и сетей: главные тенденции окружения, основные положения и предпосылки, базовые принципы . - М.:Либерея, 2001 . - 104 с.


Вхідний контроль знань (анкетування)

Шановний колего!

З метою вивчення ступеню Вашої готовності до вивчення матеріалу модуля “Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці”, просимо Вас відповісти на питання нашої анкети. Ваші відповіді сприятимуть удосконаленню організації навчання.


 1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________

 2. Місце роботи, посада _______________________________________________________

 3. Освіта, стаж роботи на посаді ________________________________________________

 4. Коли і де востаннє підвищували кваліфікацію __________________________________

 5. Чи маєте ви практичні навички роботі на комп’ютері? (так, ні) ____________________

 6. Чи знаєте Ви, що таке Інтернет (так, ні) ______________________________________

Якщо “так”, то дайте визначення: “Інтернет – це _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________”

 1. Чи має бібліотека, де Ви працюєте, комп’ютери (так, ні) ________________

локальну мережу (так, ні) __________, підключення до Інтернет (так, ні) ____________? _____________________________________________________________________

Якщо так, чи використовуєте Ви Інтернет для виконання своїх професійних обов’язків?

(так, ні) ___________________

Якщо так, то:

7.1. яких саме і який спосіб? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2. якими ресурсами з мережі Інтернет Ви користуєтесь найбільше __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.3. чи мають читачі Вашої бібліотеки доступ до Інтернет (так, ні) ____________________


 1. Що таке “електронні інформаційні ресурси” та які існують можливості їх використання у бібліотеках? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Чи знайоме Вам поняття “інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті” (так, ні) ___________________________________

Якщо “так”, то вкажіть, що саме Ви знаєте про це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!

Вихідний контроль знань
Питання до співбесіди

 1. Вільний доступ і обмін інформацією як умова розвитку громадянського суспільства

 2. Бібліотеки та процеси гуманізації і демократизації суспільства.

 3. Принципи інтелектуальної свободи та доступності інформації.

 4. Кодекс етики бібліотечного працівника.

 5. Організація роботи Інтернет-центру у бібліотеці та обслуговування користувачів.

 6. Типологія інформаційних ресурсів. Формати існування та специфіка використання.

 7. Критерії оцінки інформаційних ресурсів Інтернет.

 8. Інформаційні потреби користувачів та можливості Інтернет у їх задоволенні

 9. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку АІБС в Україні.

 10. Принципи побудови автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем.

 11. Основні поняття і визначення менеджменту електронних ресурсів бібліотеки.

 12. Роль менеджера електронних ресурсів бібліотеки.

 13. Організаційні відносини в системі менеджменту електронних ресурсів бібліотеки

 14. Інформаційні запити як інструмент управління використанням електронних інформаційних ресурсів.

 15. Роль менеджера електронних ресурсів бібліотеки.

 16. Веб-сайт бібліотеки, призначення. вимоги

 17. Підходи до планування діяльності бібліотеки з навчання користувачів роботі з електронними ресурсами.

 18. Організація роботи з навчання користувачів.

 19. Психолого-педагогічні особливості навчання користувачів бібліотеки.

 20. Навчання користувачів, що мають особливі потреби.

ДОДАТКИ

Додаток 1

До теми 2.
ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ЯК БІБЛІОТЕЧНА ПОСЛУГА

Рекомендації Української бібліотечної асоціації
Розуміючи значення Інтернету для покращання бібліотечно-інформаційного обслуговування громадян, Українська бібліотечна асоціація (УБА) пропонує бібліотекарям зважати на такі рекомендації, затверджені секцією Звітно-виборчої конференції УБА 23 березня 2001 р. та Президією УБА 26 квітня 2001 р..

   1. Бібліотеки забезпечують відправлення громадянами їх права на отримання інформації. Це має особливе значення для розвитку демократичного громадянського суспільства, функціонування якого забезпечують освічені й поінформовані громадяни. Розвиток електронних ресурсів, зокрема тих, що доступні через світову мережу інтернет, ставлять нові завдання перед бібліотеками та бібліотекарями.

   2. Організація користування читачами ресурсами Інтернету повинна відповідати місії, завданням та функціям бібліотеки. Інтернет – важливий складник інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки, бібліотека на додаток до друкованих ресурсів надає доступ читачам до електронних інформаційних ресурсів і допомагає орієнтуватися в них.

   3. УБА рекомендує надавати доступ до Інтернету читачам бібліотек безкоштовно.

   4. Адміністрація бібліотеки відповідає за:

   • надання технічної можливості доступу до Інтернету та

   • розробку, доведення до відома читачів і дотримання правил користування Інтернетом у бібліотеці.

   1. Плануючи надання читачам доступу до Інтернету у бібліотеці, адміністрації та бібліотекарям важливо:

   • визначити роль бібліотеки у навігації в інформаційних ресурсах. Укладати, наприклад, рекомендаційні списки сайтів для дітей та юнацтва або з окремих актуальних питань.

   • втворювати та популяризувати електронні ресурси, вже розроблені бібліотекарями (електронні каталоги, домашню сторінку бібліотеки, укладені нею покажчики, інші електронні публікації тощо).

   • • запропонувати програму навчання читачів-користувачів Інтернету. Навчання може бути індивідуальним чи колективним, охоплювати різні категорії читачів (студентів, юристів, вчителів), присвячене різним темам (Загальні принципи роботи в Інтернеті, Пошук інформації з певних питань). Можуть використовуватись усні або письмові форми навчання.

6. Для успіху функціонування Інтернет-центру у бібліотеці важливо розробити, чітко сформулювати та викласти у письмовій формі правила користування Інтернет-центром та роботи в Інтернеті для читачів. Правила користування повинні містити обґрунтування того, чим Інтернет-центр у бібліотеці відрізняється від Інтернет-кафе. До правил варто включити:

 • Визнання того, що Інтернет – це світова мережа і бібліотека не несе відповідальності за інформацію, яку читач може отримати з неї.

 • Ставлення адміністрації бібліотеки до встановлення «фільтрів» (спеціального програмного забезпечення) на робочі станції з Інтернетом (своєрідної цензури). УБА не рекомендує бібліотекам встановлювати «фільтри», а радить більше уваги приділяти навчанню читачів пошуку інформації в Інтернеті.

 • Визначення того, що вважається неприпустимим при використанні Інтернету (перегляд та розповсюдження заборонених законом матеріалів; порушення законів копірайту, неправомірне «скачування» та використання ліцензій на програмне забезпечення; комерційне використання інтернету, наприклад, продаж, купівля, рекламування товарів та послуг тощо).

 • Обґрунтування, того, що користувач Інтернетом повинен мати читацький квиток.

 • Положення щодо використання читачами електронної пошти, ігор або дискусійних форумів (чатів) тощо.

 • Чи передбачена можливість роздрукування матеріалів з Інтернету або їх копіювання на дискету.

 • Порядок користування (за попереднім записом чи «жива» черга), час роботи в Інтернеті (30 хвилин чи година).

7. Бібліотекарі повинні бути готові до роботи з Інтернетом як інформаційним ресурсом. Цьому питанню мають приділити відповідну увагу навчальні заклади, а також інші організації, що займаються безперервною освітою бібліотечних працівників.
Адміністрації бібліотек рекомендується забезпечити умови для оволодіння бібліотекарями навичками роботи з Інтернетом.

Підготовлено В.С.Пашковою


Додаток 2

До теми 2. Приклади правил користування Інтернет-центром бібліотеки.


Правила користування Інтернет-центром публічної бібліотеки”

(підбірка „Правил ...”, що розроблені і діють у бібліотеках-учасницях проекту LEAP „Інтернет для читачів публічних бібліотек”, фінансованого Посольством США в Україні)


1. Інтернет-центр Миколаївської ЦБС:

Правила

користування Інтернет-центром у Центральній міській бібліотеці

ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва


 1. Загальні положення

1.1. "Правила користування Інтернет-центром у Центральній міській бібліотеці ім.М.Л.Кропивницького” (далі ЦБ) розроблені на підставі Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" від 31 липня 2000 року № 928/2000, рекомендацій, затверджених секцією Звітно-виборчої конференції УБА від 23 березня 2001 р. та Президії УБА, “Правил користування ЦБ”

.1.2. Інтернет-центр організовано за фінансовою підтримкою Держдепартаменту США та Посольства США в Україні в рамках реалізації проекту “Інтернет для читачів публічних бібліотек (LЕАР)”.

1.3. Інтернет-центр є складовою частиною Центру Ділового Співробітництва ЦБ.

1.4. В Інтернет-центрі надається можливість безкоштовного використання мережі Інтернет в таких випадках: • самостійний пошук наукової та учбової інформації;

 • робота в мережі протягом одного часу за попереднім записом.

1.5. Користувачем безкоштовного Інтернет-центру може стати будь-який мешканець м.Миколаєва, що досяг 14 років і має читацький квиток ІДБ або разовий читацькій квиток.

1.6. Інтернет-центр організовує навчання роботі в мережі Інтернет. Заняття здійснюються безкоштовно за попереднім записом і проводяться тренерами Інтернет-центру за окремими навчальними планами.

1.7. Правила користування Інтернет-центром у Центральній міській бібліотеці ім.М.Л.Кропивницького дійсні з 09.01.02 року до 31 серпня 2003 року (часу закінчення реалізації проекту “Інтернет для читачів публічних бібліотек (LЕАР)”.


 1. Обов'язки Інтернет-центру

2.1. Інтернет-центр зобов'язаний:

  • забезпечувати задоволення прав громадян на отримання безкоштовної наукової та учбової інформації у мережі Інтернет;

  • створювати умови для використання мережі Інтернет;

  • надавати допомогу в доборі, потрібної інформації, допомагати орієнтуватися в ній;

  • дбати про культуру обслуговування користувачів мережі Інтернет;

  • формувати у користувачів потребу в інформації;

  • вести попередній запис читачів для роботи в мережі Інтернет в окремій "Книзі попереднього запису роботи в мережі Інтернет";

  • слідкувати за дотриманням користувачами черги, враховуючи попередній запис;

  • організовувати навчання роботі в мережі Інтернет, складати списки учбових груп та своєчасно інформувати користувачів про графіки занять;

  • вести читацькі формуляри на кожного користувача мережі Інтернет та фіксувати в них час користування та тему пошуку інформації.

2.2. Інтернет-центр відповідає за:

 • надання технічної можливості доступу до мережі Інтернет;

 • розробку, доведення до відома читачів і дотримання правил користування мережею Інтернет у бібліотеці;

 • популяризацію електронних ресурсів мережі Інтернет;

 • розробку рекомендаційних картотек та списків WЕВ-адрес з окремих актуальних питань.

2.3. Інтернет-центр надає користувачу 1,5 години для роботи. Це складає: одна година безкоштовної роботи в мережі Інтернет і півгодини - на рішення організаційних питань (заповнення формуляру, копіювання інформації, роздрукування інформації, інше).

2.4. Інтернет-центр надає можливість копіювання інформації лише з дозволу працівника Інтернет-центру. Копіювання інформації здійснюється працівником Інтернет-центру за проханням користувача в процесі пошуку або після завершення користувачем роботи в мережі.

2.5. Запис на дискету та роздрукування здійснюються згідно "Тарифів на платні послуги, які надаються в ЦБС для дорослих м. Миколаєва".

2.6. Інтернет-центр не дає ніяких документів, які підтверджують, що читач прослухав цикл занять по навчанню роботі в мережі Інтернет.

2.7. Інтернет-центр не здійснює попередній запис по телефону.

2.8. Інтернет-центр не несе відповідальності за інформацію, яку користувач може отримати через мережу Інтернет.

2.9. Інтернет-центр обслуговує користувачів з 11.00 до 18.30. В суботу та неділю з 10.00 до 17.30. Понеділок - вихідний.


 1. Обов'язки користувачів

3.1. Користувачі зобов'язані:

  • дотримуватися "Правил користування Інтернет-центром у Центральній міській бібліотеці ім.М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих М.Миколаєва" та "Правил користування Центральною міською бібліотекою ім..М.Л.Кропивницького"

  • записатися для безкоштовної роботи в мережі Інтернет заздалегідь у "Книзі попереднього запису роботи в мережі Інтернет";

  • запитати дозволу у працівника відділу для копіювання та роздруку інформації;

  • оплатити послуги копіювання та роздруку інформації згідно з "Тарифами на платні послуги, які надаються в ЦБС для дорослих м. Миколаєва";

  • відшкодувати збитки в разі пошкодження комп'ютерного обладнання або іншого майна відділу.

3.2. Користувачам забороняється:

 • перегляд та розповсюдження в мережі Інтернет матеріалів, заборонених чинним законодавством України;

 • порушення законів копірайту;

 • комерційне використання мережі Інтернет (продаж, купівля, рекламування товарів та послуг тощо);

 • внесення змін у налагодження обладнання чи програмного забезпечення;

 • самостійне роздрукування матеріалів з Інтернет або їх копіювання;

 • робота за окремим робочим місцем більш ніж одного користувача;

 • пошкодження та крадіжка комп'ютерного обладнання та іншого майна Інтернет-центру;

 • заходити до Інтернет-центру у верхньому одязі, з будь-якими сумками, "дипломатами" та іншими великогабаритними речами, домашніми тваринами, вогнепальними речовинами;

 • заходити до Інтернет-центру в нетверезому стані та неохайному вигляді.

3.3. Користувачі зобов'язані коректно і ввічливо поводитися з працівниками Інтернет-центру.

3.4. Користувачі, які порушують "Правила користування Інтернет-центром в Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького" позбавляються права користування Інтернет-центром на шість місяців.


2. Інтернет-центр публічної бібліотеки ім. Лесі Українки:
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОМ

В ПУБЛІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Інтернет-центр створено з метою надання кожному користувачеві бібліотеки можливості вільного (безплатного) доступу до світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу Інтернет.

Кожен користувач віком від 15 років, незалежно від місця проживання, освіти, соціального стану, політичних переконань, віросповідання, має право на отримання інформації в Інтернет-центрі бібліотеки.

Перед початком роботи необхідно зареєструватись і отримати дозвіл на роботу у консультанта центру.

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:


 • замовити час роботи в Інтернет-центрі особисто або по тел. (044)

216-01-46;

 • використовувати Інтернет для доступу до інформаційних ресурсів;

 • роздрукувати не більше 3-х сторінок безплатно, за решту сторінок внести плату згідно тарифів, затверджених бібліотекою;

 • одержати попередньо індивідуальну або колективну консультацію користування мережею Інтернет;

 • користуватися Інтернет протягом однієї години;

 • продовжувати свою роботу в мережі Інтернет, в разі відсутності наступного з черги користувача, до часу наступного замовлення;

 • брати участь у презентаціях, практикумах, колективних консультаціях, групах навчання роботі в мережі Інтернет за окремим планом роботи центру;

 • стати спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової підтримки Інтернет-центру.

Для перенесення інформації на дискету користувач повинен віддати власну дискету консультанту центру для форматування або придбати дискету безпосередньо у консультанта.
КОРИСТУВАЧАМ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • псувати обладнання;

 • знищувати, додавати і модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення;

 • інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернет або з власних дискет на комп’ютери в Інтернет-центрі;

 • зберігати на жорсткому диску особисті файли;

 • використовувати власні CD та пароль інших користувачів;

 • використовувати Інтернет для комерційних справ (продажу, купівлі, рекламування товарів та послуг, тощо);

 • користуватися ІР-телефонією, Інтернет-іграми, груп-чатами; скриньки для електронної пошти в центрі не надаються;

 • порушувати діловий ритм Інтернет-центру (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів);

 • порушувати закони копірайту (копіювати програмне забезпечення захищене законом про авторське право);

 • неправомірно “скачувати” і використовувати ліцензії на програмне забезпечення;

 • використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали.

Інтернет-центр не рекомендує переглядати сайти, які містять зображення порнографічного змісту, або пропагують насилля над особистістю.

За порушення цих правил адміністрація залишає за собою право заборонити відвідувачу користуватися Інтернет.


ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА:

 • зміст Інтернет-сайтів та новизну або точність приведеної там інформації.

 • будь-який зрив у роботі з причин, не залежних від працівників Інтернет-центру;

У випадку будь-яких збоїн технічного характеру відвідувач повинен повідомити про це консультанта центру. В такому разі Вам буде призначено інший час роботи або запропоновано альтернативні джерела інформації.

Додаток 3

До теми 2. Корисні ресурси для роботи на комп’ютері людей з вадами зору.


JAWS (Job Access With Speech) — програма для читання з екрану комп’ютера для людей з вадами зору. Розроблена групою сліпих та слабобачащих людей із Freedom Scientific в Сент-Пітерсберг, штат Флоріда, США. Мета продукту полягає у тому, щоб люди з вадами зору могли користуватись персональними комп’ютерами з операційною системою Microsoft Windows. Читання проводиться шляхом надання користувачу інформації, що міститься на екрані, через озвучування тексту на екрані (text-to-speech) та за допомогою шрифту Брайля, який допомагає без обмежень користуватись клавіатурою.
Сайти, на яких можна завантажити безкоштовно програму JAWS різних версій та отримати корисні порадо щодо її використання:

<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
796.68kb.
4 стр.
Використання інформаційних технологій на уроках економіки.
113.35kb.
1 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування
65.15kb.
1 стр.
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
363.88kb.
2 стр.
Програма спецкурсу " Основи машинопису та діловодства"
135.8kb.
1 стр.
Додаток до Марафону дитячої творчості Положення про міський конкурс інформаційних технологій учнівської молоді «Комп’ютерна перлинка» 1
27.28kb.
1 стр.
Формування ключових компетенцій сучасних школярів на уроках математики засобами інформаційних технологій
95.45kb.
1 стр.
Карташова Л. А. канд пед наук, докторант Київського національного лінгвістичного університету формування іт-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін у статті здійснено аналіз термінів
196.64kb.
1 стр.
Практика діяльності бізнес-інкубаторів на базі інформаційних технологій: досвід європейських країн
84.79kb.
1 стр.
Тиждень проектів. Використання проектних та комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
68.26kb.
1 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік
1292.42kb.
9 стр.