Главная страница 1 ... страница 2страница 3страница 4

Рекомендації по організації навчання читачів і персоналу бібліотек пошуку інформації в Інтернет


(по матеріалам Центру безперервної нформаійно-бібліотечної освіти)


Головні принципи навчання:

- З'ясування кола тих, хто потребує знань.

- Визначення змісту навчання, яких саме знань потребує той, кого будете вчити.

- Вибір доцільної форми навчання.
Знань потребуть :

 • 1. Персонал бібліотеки. Рекомендується спрямовувати програми навчання персоналу на самовдосконалення, самоосвіта тих, хто вміє працювати з Інтернет та навчання нових співробітників.


 • 2. Користувачі Інтернет-послуг бібліотеки . Рекомендується спрямовувати програми навчання окремих груп користувачів, поєднаних за будь-якою ознакою (початковий рівень знань або сфера діяльності) та окремих осіб.


Визначаючи зміст навчання персоналу та користувачів Інтернет-центру бібліотеки, рекомендується орієнтувати програми у напряках:

 • 1. Як користуватися сервісними можливостям Інтернет

 • 2. Як здійснювати пошук інформації

 • 3. Як оцінювати зміст інформації, критерії оцінки інформаційних ресурсів

 • 4. Етиці в Інтернет, принципу дотримання авторського та інтелектуального права

 • 5. Основам інформаційної культури (як бути компетентним користувачем)


При цьому, приділяти увагу диференціації учасників навчання за рівнем знань і формувати зміст програм відповідно для початківців, досвідчених користувачів, професіоналів.


Визначаючи форму навчання, рекомендується враховувати особливості і вимоги до:

 • Групових занять, до яких відносяться лекції, семінари, дискусії, лабораторні заняття, практикуми, тренінги, конкурси-заліки). При цьому викладачі мають дотримуватися принципів єдності теоретичних і практичних занять, підтримання зацікавленості, орієнтації на базовий рівень знань, формування практичних умінь і навичок. Формуватися групи можуть за особистим записом бажаючих, за угодами з організаціями, навчальними закладами. При цьому бібліотека має надавати можливість для користувачів вільного вибору форми та змісту навчання.


 • Індивідуальних занять , до яких відносяться консультації, інструктажі, бесіди-настанови.

Організатори навчання персоналу та користувачів Інтернет-центру бібліотеки матимуть успіх, коли ефективно використовуватимуть наочність у навчанні, зокрема друковані матеріали, інформацію на дошці, путівники, плакати, мультимедійний проектор, можливості локальної комп”ютерної мережі.


Ефективно фннкціонувати освітня програма Інтернет центру бібліотеки може за умови, коли розроблено наступну документацію:

 • Функціональні обов”язки консультанта (викладача, тренера)

 • План роботи

 • Розклади групових занять

 • Навчально-тематичні плани проведення групових занять

 • Перелік тем індивідуальних занять

 • Графіки проведення індивідуальних занять

 • CV викладачів-тренерів

 • Облік групових та індивідуальних занять

 • Звіти про роботу


Підбір консультантів (тренерів) для проведення занять у бібліотеці рекомендується здійснювати з урахуванням:

 • Фінансування (з бюджету бібліотеки, проектів, з інших джерел, волонтери)

 • Наявність фахової освіти у

 • Досвід викладацької діяльності

 • Наявність програми курсового навчання

 • Наявність планів проведення занятьМетодичні поради тренерам
Тема 1. Роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру та проблеми вільного доступу до інформації

Загальна тривалість практичного заняття та вирішення виробничих завдань – 2 години (дискусія).Мета заняття – виявити сутність процесу інформатизації суспільства та ролі бібліотек у цьому процесі.

Задачі:

  1. Закріпити знання, отримані на лекції щодо світових тенденцій розвитку суспільства, обґрунтувати перехід до інформаційного суспільства.

  2. Познайомитись з загальними принципами інформаційної політики та законодавчими документами України, які визначають цю політику.

  3. Прослідкувати, як змінилося (або змінюються) бібліотечне обслуговування в зв’язку з створенням нових соціально-технологічних інститутів.

  4. Визначити роль бібліотек у інформаційному суспільстві.


Питання до дискусії (2 години):

 1. Впровадження в публічних бібліотеках України принципів інтелектуальної свободи та доступності інформації.

 2. Співвідношення аспектів бібліотечної діяльності із запереченням цензури.

 3. Вільний доступ до інформації та проблеми інформаційної і електронної рівності.

 4. Світові стандарти на бібліотечне обслуговування та можливості їх використання у практиці роботи публічних бібліотек України.

Тренер (або модератор дискусії) оголошує питання, надає слово кожному учаснику дискусії, оцінює активність учасників за п’ятибальною системою.


Загальне оцінювання по темі здійснюється за п’ятибальною системою при відповіді на запитання для експрес-опитування.
Тема 2. Інтернет–доступ як бібліотечна послуга

Загальна тривалість практичного заняття – 2 годин (ділова гра),

вирішення виробничих завдань – 2 години (круглий стіл).

Мета заняття – вияснити особливості надання доступу до Інтернету в бібліотеці та отримати практичні навички роботі у локальній мережі.

Задачі:


 1. Закріпити на практиці знання по організації робочого місця с доступом до Інтернет користувача бібліотеки.

 2. Виявити проблемні питання з організації доступу до Інтернет та знайти шляхи вирішення цих проблем.

 3. Добути практичний досвід надання консультацій та обслуговування користувачів електронними ресурсами, в першу чергу з Інтернет.

 4. Проаналізувати новітні форми роботи бібліотеки з використанням ІТ.


План проведення практичного заняття (ділова гра):

Слухачі розбиваються на дві групи – одна “бібліотекарі”, друга – “користувачі”.

Робота в парах: “користувачі” задають “бібліотекарям” 2-3 питання (наприклад, знайти адресу та телефон установи, курси з вивчення комп’ютерної грамотності, інформацію про конкретну особу в т.ін) та вказують у якій формі їм потрібна відповідь (на папері, дискеті, диску, флеш-карті).

Після отримання відповіді користувач може задати питання, яке потребує консультації бібліотекаря. Наприклад, як зайти на потрібний сайт (адреса є), як зберегти інформацію, як зареєструвати власну поштову скриньку, як прикріпити файл до листа, вставити фотографію на сторінці в однокласниках і таке інше.

Потім учасники міняються ролями.

Тренер уважно стежить за ходом гри, оцінює як відповіді, так і цікаві питання, допомагає у випадках складних питань і оцінює майстерність учасників за п’ятибальною системою.


План проведення “круглого столу”(2 години):

 1. Практичні питання системної адміністрації Інтернет-центру бібліотеки.

 2. Умови підтримання мережі у робочому стані.

 3. Інтернет - місце користувача публічної бібліотеки.

 4. Бібліотечний Інтернет – сервіс.

Тренер виконує роль модератора круглого столу, дає вступ, оголошує питання та надає слово кожному учаснику заходу, підводить підсумок після кожного питання і по закінчені столу оцінює участь слухачів за п’ятибальною системою
Загальне оцінювання по темі здійснюється за п’ятибальною системою при відповіді на запитання для експрес-опитування (враховуються оцінки за практичне заняття та участь у круглому столі).
Тема 3. Інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря

Загальна тривалість практичного заняття – 2 години (семінар).Мета заняття – познайомитись з основними поняттями та особливостями захисту авторського права в Інтернеті.

Задачі:

    1. Набути досвіду з аналізу чинного законодавства щодо захисту інтелектуальної власності та авторського права.

    2. Навчитись відрізняти зміст та обсяг авторських прав в Інтернеті.

    3. Познайомитись з засобами захисту авторських прав на розміщені в Інтернеті твори.

    4. Отримати інформацію про концерни, з якими можуть співпрацювати бібліотеки України.


План проведення семінарського заняття (2 години):

 1. Відповідальність бібліотеки і бібліотекаря за дотримання законодавства України з питань авторського права та інтелектуальної власності.

 2. Узгодження цілей обслуговування користувачів бібліотеки з вимогами авторського права.

 3. Вирішення питання контенту електронних бібліотечних мереж та взаємодія з власниками авторського права стосовно захищених праць.

 4. Формування об`єднань (консорціумів) для розподілу навантаження і ліцензійних витрат. Договірні обмеження та відповідальність бібліотеки.

 5. Організація соціологічних досліджень стосовного того, як обмеження, пов`язані з авторським правом, стають бар`єром для обслуговування користувачів.

Загальне оцінювання по темі здійснюється за п’ятибальною системою при відповіді на запитання для експрес-опитування.


Тема 4. Інформаційні ресурси Інтернету. Критерії оцінки інформаційних ресурсів Інтернет

Загальна тривалість практичного заняття – 4 години (лабораторна робота),Мета заняття – познайомитись з інформаційними ресурсами Інтернету та критеріями оцінки цих ресурсів.

Задачі:

  1. Закріпити знання по пошуку інформації в Інтернеті.

  2. Навчитись оцінювати інформаційні джерела за вказаними критеріями.

  3. Отримати практичні навички роботи з платними базами даних.

  4. Познайомитись та навчитись користуватися деякими безкоштовними системами, діючими в Україні.


План виконання лабораторного заняття(4 години):

 1. Знайти в Інтернеті, оцінити та відібрати згідно вказаних критеріїв 5-6 кращих сайтів з:

   • української літератури (класики та сучасної);

   • історії України;

   • всесвітньої художньої літератури (повні тексти);

   • дистанційного навчання;

   • соціальної допомоги (благодійні фонди, НГО, безкоштовні консультації юристів, медиків тощо);

   • виховання дітей та для дітей (сценарії свят, днів народження, спілкування дітей, дитячі конкурси, тощо);

   • домашньому рослинництву (квітникарству);

   • по догляду за домашніми вихованцями (кішками, собаками, рибами);

   • повними текстами законодавчих та нормативних актів України;

   • можливістю бронювання квитків на потяг, літак, місць в готелях і т. ін.

Загальне оцінювання по темі здійснюється за п’ятибальною системою при відповіді на

запитання для експрес-опитування.
Тема 5. Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС) як інструмент створення електронних ресурсів

Загальна тривалість практичного заняття – 4 години (виїзна практична робота),Мета заняття – познайомитись з існуючими бібліотечними програмами, перевагами автоматизації бібліотечних процесів та отримати практичні навички роботи з однією з впроваджених АІБС.

Задачі:

 1. Познайомитись з організацією роботи автоматизованої бібліотеки.

 2. Отримати практичні навички роботи з реєстрації документів, формування бібліографічного запису в електронному каталозі, автоматизованій видачі книг.

 3. Познайомитись з можливостями пошуку в електронному каталозі, друку карток, списків передплати, ведення обліку відвідувань та книговидачі.


План проведення практичного заняття (виїзне заняття):

Практичне заняття проходить за базі бібліотеки, у якій вже запроваджено процеси автоматизації робочих місць комплектатора, каталогізатора, реєстрації читачів та книговидачі.


Загальне оцінювання по темі здійснюється за п’ятибальною системою при відповіді на запитання для експрес-опитування.
Тема 6. Менеджмент електронних ресурсів у бібліотеці

Загальна тривалість практичного заняття та вирішення виробничих завдань – 2 години (інноваційне планування).Мета заняття – познайомитись з основними формами використання електронних ресурсів та отримати практичні навички менеджменту електронних ресурсів.

Задачі:


    1. Навчитись визначати мету створення та використання електронних ресурсів.

    2. Навчитись визначати круг завдань для досягнення цієї мети

    3. Отримати навички з планування та організації доступу до електронних ресурсів.

    4. Познайомитись з корпоративними формами роботи бібліотеки в сфері використання електронних ресурсів.

План проведення практичного заняття (інноваційного планування):

Група поділяється на чотири підгрупи (одна буде, наприклад, представляти обласну бібліотеку, друга – міську, третя – сільську, четверта – відділ бібліотеки) і всі готують відповіді на питання, означенні тренером: 1. Визначить мету створення та використання електронних ресурсів Вашої бібліотеки.

 2. Надайте пропозиції стосовно головних аспектів менеджменту електронних ресурсів Вашої бібліотеки: планування, організації, керівництва, контролю.

 3. Визначить функції менеджера електронних ресурсів Вашої бібліотеки з передбаченням необхідності здійснення консультування, поширення інформації, розподілення ресурсів, контролю, укладання угод, керівництва тощо.

 4. Передбачте основні форми використання електронних ресурсів та участь бібліотеки в корпоративних союзах, асоціаціях та консорціумах з метою отримання спеціальних послуг, документів, зменшення витрат на інформаційне обслуговування.

По закінчені відведеного часу кожна підгрупа захищає свій варіант плану відповідно до обраної моделі. Тренер оцінює як відповідь групи, так і запитання/зауваження інших слухачів і оцінює участь кожного за п’ятибальною системою.
Загальне оцінювання по темі здійснюється за п’ятибальною системою при відповіді на запитання для експрес-опитування.
Тема 7. Веб-сайт бібліотеки: призначення, вимоги.

Загальна тривалість практичного заняття та вирішення виробничих завдань – 4 години.Мета заняття – отримати практичні навички з розробки власної сторінки бібліотечного сайту.

Задачі:

    1. Отримати практичні навички роботи з менеджером управління сайтами Joomla.

    2. Навчитись формувати та управляти контентом бібліотечного сайту.

    3. Навчитись реєструвати сайт на безкоштовному хостингу.

    4. Познайомитись з можливостями та вимогами (умовами та прайсом) платного хостингу.

    5. Познайомитись на практиці з деякими методами “розкрутки” сайту.

План проведення практичного заняття (4 години):

 1. Розробити макет сайту: визначити які розділи буде вміщувати сайт, яка інформація буде надаватися у кожному розділі, на першій (головній) сторінці сайту.

 2. Розвернути на робочому комп’ютері локальний сервер, встановити Joomla, вибрати шаблон та створити першу сторінку бібліотечного сайту. (Додаток 6)

 3. Вибрати один із запропонованих сайтів безкоштовного хостингу та зареєструвати на ньому свій сайт.

Загальне оцінювання по темі здійснюється за п’ятибальною системою при відповіді на запитання для експрес-опитування.


Тема 8. Методика навчання користувачів роботі з електронними ресурсами

Загальна тривалість практичного заняття та вирішення виробничих завдань – 2 години.Мета заняття – отримати практичні навички проведення консультацій та навчальних занять для користувачів з різним ступенем підготовки.

Задачі:

  1. Познайомитись з методиками проведення різноманітних форм навчання.

  2. Отримати практичні навички проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

  3. Розробити медодику навчання у групі користувачів з різним ступенем підготовки.


Завдання для практичного заняття (ділова гра):

Учасники заняття розподіляються по парах. Кожна пара отримує від тренера питання (практичне завдання), яке вони повинні розповісти групі (або навчати групу як виконати отримане практичне завдання). Наприклад: яким чином можна вставити фотографію в текст при роботі з текстовим редактором MS Word? Або: як змінити розмір шрифту та кодування в браузері ІЕ?

На протязі 10-15 хв. всі пари вирішують, яким чином вони будуть працювати з групою, потім проводять по черзі коротеньке заняття (5-7 хв.) з отриманої теми.

Тренер додає інформацію (в разі потреби), робить зауваження та інші коментарі по формі викладання матеріалу, (підходу до вирішення проблеми), дає практичні поради та оцінює виступ за п’ятибальною системою.


Загальне оцінювання по темі здійснюється за п’ятибальною системою при відповіді на запитання для експрес-опитування.<< предыдущая страница  
Смотрите также:
2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
796.68kb.
4 стр.
Використання інформаційних технологій на уроках економіки.
113.35kb.
1 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування
65.15kb.
1 стр.
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
363.88kb.
2 стр.
Програма спецкурсу " Основи машинопису та діловодства"
135.8kb.
1 стр.
Додаток до Марафону дитячої творчості Положення про міський конкурс інформаційних технологій учнівської молоді «Комп’ютерна перлинка» 1
27.28kb.
1 стр.
Формування ключових компетенцій сучасних школярів на уроках математики засобами інформаційних технологій
95.45kb.
1 стр.
Карташова Л. А. канд пед наук, докторант Київського національного лінгвістичного університету формування іт-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін у статті здійснено аналіз термінів
196.64kb.
1 стр.
Практика діяльності бізнес-інкубаторів на базі інформаційних технологій: досвід європейських країн
84.79kb.
1 стр.
Тиждень проектів. Використання проектних та комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
68.26kb.
1 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік
1292.42kb.
9 стр.