Главная страница 1страница 2
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу


БІЗНЕС - ПЛАНУВАННЯ

Методичні вказівки по розробці бізнес - плану для студентів 4 курсу факультету економіки та підприємництва, напрямку підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика»

форма навчання денна

Вінниця - 2011


УДК:

Методичні вказівки по розробці бізнес плану для студентів 4 курсу факультету економіки та підприємництва, напрямку підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика» форма навчання денна

. Спеціальність: 6.030509 – «Облік і аудит» / Кафлевська С.Г., Томчук О.В. – Вінниця: ВНАУ, 2011.

Рецензенти: кафедра обліку та аналізу ВДАУ, доцент, кандидат економічних наук

завідувач кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ, професор, доктор економічних наук.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № від 2011 року)

Вступ

Процес будь-якого планування, а отже і бізнес-планування, завершується складанням плану, в даному випадку - бізнес-плану.

У науковій і навчальній літературі існує багато визначень для цього документу:

бізнес-план - це документ, у якому викладено суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, а також подано характеристику ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та особливості його управління ;

бізнес-план - стандартний для більшості країн із розвиненою ринковою економікою документ, у якому детально обґрунтовується концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту, і наводяться основні його характеристики ;

бізнес-план - документ, в якому висвітлюються мета й завдання підприємницького проекту, характеристика продукції (послуг), пропонованої на ринок, маркетингові дослідження ринку, ресурсне забезпечення проекту, організація його реалізації, економічна ефективність. Він має комплексний характер, містить елементи з техніко-економічним обґрунтуванням виробництва, поєднує поточне і перспективне планування; передбачає багатоваріантність розрахунків щодо номенклатури продукції та послуг, обсягів їх виробництва, розмір прибутку та ін.; розрахований на ринкові умови господарювання, подається інвесторам або клієнтам, які співпрацюватимуть із підприємством.

Розмова про бізнес-плани сьогодні стає вкрай актуальною в силу трьох причин:

- по-перше, ринкова економіка починає набирати обороти; в неї увійшло нове покоління підприємців. Більшість з них ніколи не керувала будь-яким підприємством, і тому не завжди чітко уявляють собі все коло проблем, що їх очікують;


 • по-друге, змінювана ринкова кон'юнктура поставить і досвідчених керівників підприємств перед необхідністю по-іншому прораховувати свої майбутні кроки і готуватися до незвичної справи - боротьби з конкурентами;

по-третє, одержання інвестицій багато в чому залежить від уміння обґрунтовувати заявки, якості виконаних розрахунків, приведеної аргументації у представлених проектах.

Студенти повинні вміти планувати найбільш пріоритетні варіанти досягнення високої ефективності виробничої діяльності та соціального розвитку колективів аграрних підприємств, орієнтуватись в розробці та обґрунтуванні цілей, визначені найкращих методів і способів їх досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів, необхідних для виконання поставлених завдань і встановленні їх взаємодії.

Студенти мають знати загальні закономірності наукових принципів розробки планів, їх обґрунтування та описання, відповідно до сучасних вимог ринку, що перевірені передовою практикою.

Бізнес - план виконує наступні функції:

- може бути використаний для розробки концепції ведення бізнесу.
З'являється можливість ретельно розробити стратегію й уникнути
помилок ще "на папері", а не в реальності, розглянувши свою компанію
з усіх сторін маркетингу, фінансів і виробничої діяльності.


 • бізнес-план є інструментом, за допомогою якого підприємець може оцінити фактичні результати діяльності компанії за визначений період. Наприклад, фінансовий розділ бізнес-плану може бути використаний як основа для складання бюджету виробничої діяльності і ретельного контролю над тим, наскільки точно підприємство дотримується його.

 • призначенням бізнес-плану є необхідність залучення коштів. Більшість інвесторів не вкладе грошей у бізнес, не ознайомившись із бізнес-планом. Бізнес-план є документом, покликаним викласти курс, якого повинно дотримуватися підприємство у визначений проміжок часу.

Більшість підприємств складають бізнес-плани на один рік. Голов­на увага в них приділяється майбутнім 12 місяцям, і менш конкретно розглядається напрямок діяльності в наступних двох-чотирьох роках. Інформація повинна бути точною і, разом із тим, вселяти почуття оптимізму й ентузіазму. Хоча і варто визнати наявність ризиків, однак не слід приділяти їм занадто багато уваги. Структура викладу повинна бути діловою. У той же час, бізнес-план будуть читати зацікавлені особи, які відгукнуться на позитивний і захоплюючий виклад, але відвернуться, якщо він буде нудним, непродуманим, загромадженим формулами, визначеннями, недосконалою структурою. Тому бізнес-план, в якому вдало і добре використана графіка, а опис бізнесу подано жваво і привабливо, має більше шансів викликати до себе підвищену увагу, ніж той, котрий виглядає невиразним.

Бізнес-план для вже сформованого бізнесу виконує ряд функцій. У першу чергу - це спосіб досягнення консенсусу й узгодженості дій на підприємстві. Одночасно бізнес-план є і керівництвом для виконання.

Він може використовуватися для перевірки ідеї, для керівництва підприємством і як інструмент прогнозування результатів діяльності. План можна уточнювати в міру впровадження цих ідей у життя, коли виявиться, наскільки неточними були його розрахункові показники. Таким чином, з'являється система раннього оповіщення, що дозволяє вчасно вживати заходів для вирішення виникаючих проблем. При розробці бізнес-плану підприємства, що сформувалися, мають перевагу порівняно з новоствореними. Дані, які вони використовують для розрахунків, мають надійне обґрунтування результатів їхньої діяльності. На шляху створення будь-якої справи постає ряд істотних труднощів, які за відсутності належного підходу можуть бути причиною важкої ситуації. До них належать: організація управління, добування капіталу, розробка і маркетинг продукту, підтримка на прийнятному рівні валового прибутку й захист бізнесу від небажаних впливів ззовні.

Минулорічний бізнес-план може показати підприємству, яка із стратегій виявилася ефективною, а яка ні й наскільки діючим був той чи інший спосіб її здійснення.

Простота плану є благом у тій мірі, у якій вона полегшує його реалізацію. Однак часто те, що виглядало просто на папері, коли готу­вався попередній бізнес-план, виявляється складним при практичному втіленні. Вивчення фактичних результатів роботи в порівнянні з бізнес-планом може виявити сильні і слабкі сторони організації (іноді це стосується виконавців), відокремити намічені плани від того, що вийшло.

Професійні економісти, бухгалтери та юристи, які працюють із підприємцями над складанням бізнес-плану й забезпечують залучення капіталу, часто радять своїм клієнтам робити реалістичні намітки. Підприємцю не потрібно прагнути бути надлюдиною і ризикувати зривом плану, коли при більш скромних претензіях можна прийняти такі орієнтири, яких легко досягнути і навіть перевершити, що задовольнило б кредиторів і забезпечило інвесторам нормальний рівень прибутку.

Крім ясності у викладі і чіткості в побудові, бізнес-план повинен бути на рівні складності, доступному для розуміння його тим, хто його читатиме, і таким стилем, який би продемонстрував захопленість автора передбачуваним бізнесом. У зв'язку з цим, важливо усвідомлювати, що бізнес-план насправді лише початок процесу залучення капіталу. Це перший документ, який одержить потенційний інвестор чи кредитор.

Структура бізнес-плану, як і його зміст, не регламентується і визначається специфікою та сферою діяльності підприємства. Тому і зміст, і структура можуть різнитися залежно від того, кому бізнес-план буде представлений, яка його місія, і з якою метою він розроблявся. У структурі бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові:


 1. Титульний аркуш

 2. Зміст бізнес-плану

 3. Резюме

 4. Галузь, підприємство та його продукція (послуги)

4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі

4.2. Опис продукту (послуги) підприємства

4.3. Стратегія зростання підприємства

5. Дослідження ринку

5.1. Загальна характеристика ринку продукту

5.2. Цільовий ринок бізнесу

5.3. Місцезнаходження підприємства

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників

6. Маркетинг-план

6.1. Стратегія маркетингу

6.2. Передбачувані обсяги продажу

7. Виробничий план

7.1. Основні виробничі операції

7.2. Машини й устаткування

7.3. Сировина та матеріали

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення

8. Організаційний план


 1. Форма організації підприємства

 2. Потреба в персоналі

  1. Організаційна схема управління

 1. Кадрова політика та стратегія

9. Оцінка ризиків

  1. Типи можливих ризиків

  2. Способи реагування на загрози для бізнесу

10. Фінансовий план

10.1. План доходів і витрат

10.2. План руху готівки

10.3. Плановий баланс

11. Інвестиційний план

12. ДодаткиРЕЗЮМЕ

Бізнес-план розпочинається, зазвичай, з кінця, тобто з резюме. Хоча резюме складають тільки після того, як будуть написані основні розділи бізнес-плану.

Робота над резюме надзвичайно важлива, оскільки якщо резюме не зробить сприятливого враження на тих, до кого ви звертаєтеся за інвестиціями, то далі вони ваш бізнес-план читати просто не стануть і, тим більше, коштів не дадуть.

Обсяг резюме не повинен перевищувати чотирьох сторінок форма­ту А4, а написано воно повинно бути так, ніби ви намагалися пояснити усі величезні переваги вашого проекту першому зустрічному, який трапився на вулиці. Звідси - гранична простота і ясність викладу, мінімум спеціальних термінів.

Максимальна ж увага повинна бути приділена роз'ясненню того, що ви збираєтеся зробити, за рахунок чого, чим ваш майбутній продукт буде відрізнятися від товарів конкурентів, і чому покупці захочуть придбати саме його.

Остання сторінка резюме повинна бути присвячена основним фінансовим результатам, яких ви очікуєте від свого проекту в майбутньому. Тут ви повинні привести переконливі дані про прогнозовані обсяги продажу на найближчі роки, виторг від продажу, витрати на виробництво, валовий прибуток і рівень прибутковості вкладень у вашу справу і, нарешті, термін, протягом якого ви зможете гарантовано повернути кошти, які хочете позичити (якщо ви вирішили звернутися за банківським кредитом). Структура резюме може виглядати таким чином.Цілі бізнес-плану:

а) прохання про надання кредиту;

б) прохання про часткове чи повне фінансування на безповоротній
основі.

Суть пропонованого інвестиційного проекту:

а) концепція пропонованого бізнесу, його продукт (послуга);

б) перспективність пропонованого бізнесу;

в) можливості, які даний бізнес відкриває перед інвестором.


Необхідний загальний обсяг інвестицій для реалізації проекту:

а) сума необхідних інвестицій у національній валюті в цінах на


момент представлення бізнес-плану;

Середньорічна сума доходу в процесі виробництва продукції:

а) сума валового доходу, грн.;

б) сума валового прибутку, грн.;

в) сума чистого прибутку, грн. і дол.;Державне і правове регулювання даного бізнесу. Перелічуються основні положення законів і законодавчих актів, що регулюють здійснення даного проекту - ліцензії на відкриття підприємства (надання послуг); ліцензії на вивіз продукції; податкове регулювання; митне регулювання; цінове регулювання і т.ін.

ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ
Сфера діяльності, в якій реалізується інвестиційний проект:

а) виробництво;

б) торгівля;

в) надання послуг;

г) інші (вказати).

Галузь (підгалузь), в якій реалізується інвестиційний проект. Указується відповідно до діючої класифікації галузей економіки України.

Відповідність галузевої спрямованості інвестиційного проекту задачам структурної перебудови економіки України в майбутньому періоді:

а) відповідає цілком;

б) відповідає частково;

в) не відповідає.Тенденції розвитку попиту на продукцію галузі:

а) попит на продукцію галузі буде істотно зростати;

б) попит на продукцію галузі очікується стабільним;

в) попит на продукцію галузі буде скорочуватися.


Рівень розвитку ринкових відносин у галузі:

а) рівень приватизації підприємств галузі;

б) ступінь охоплення продукції галузі державним замовленням;

в) ступінь державного регулювання цін на продукцію галузі.


Середній рівень рентабельності підприємств даної галузі за

останній звітний період:

а) рівень чистого прибутку до використовуваного капіталу (до
суми основних і оборотних коштів), у відсотках;

б) рівень чистого прибутку до поточних витрат (витрат повної


собівартості), у відсотках;

в) рівень чистого прибутку до обсягу випуску продукції


(товарообігу, послуг), у відсотках.

Опис продукту

Основна частина бізнес-плану починається з розділу, в якому описується продукт чи послуга, яку ви хочете запропонувати вашим майбутнім покупцям, і заради виробництва яких задумується весь проект. Тут від вас зажадають граничної чіткості і, насамперед, відповідей на такі питання, як: • які потреби покликані задовольняти ваш продукт, послуга?

 • що особливого в них, і чому споживачі будуть відрізняти їх від товарів і послуг конкурентів?

Для успіху бізнес-плану бажано включити в нього фотографію чи дуже гарний малюнок вашого товару, що дозволяє одержати про нього досить чітке уявлення.

У цьому ж розділі бізнес-плану повинна міститися приблизна оцінка тієї ціни, за якою можна буде продавати ваш товар, і тих витрат, яких потребує його виробництво. Звідси ж буде випливати орієнтовний розмір прибутку, який має приносити кожна одиниця товару.

Головне, чітко охарактеризувати основні якості вашого товару, переваги його дизайну і навіть (як би екзотично це не звучало для наших господарників) - особливості упаковки, в якій він буде продаватися. Усе це має важливе значення для товару, призначеного для продажу на світовому ринку, а зараз відіграє все більшу роль і на нашому внутрішньому ринку.

Найменування продукту (послуги). Вказується назва продукту чи послуги (для нових видів продуктів чи послуг описується їхнє призначення).

Відмінні якісні особливості продукту (послуг):

а) функціональність;

б) якість;

в) дизайн;

г) інші ознаки (вказати).

Конкурентоспроможність продукту (послуги) з наявними на ринку аналогами:

а) за якісними ознаками;

б) за рівнем цін;

в) за наданими гарантіями;

г) за іншими параметрами (вказати).

Розміщення об'єкта

Найменування регіону. Вказується назва області України чи назва країни, в якій реалізується інвестиційний проект.

Найменування населеного пункту. Зазначається назва населенного пункту, в якому розташовується об'єкт. При розташуванні в міському населеному пункті вказується точна адреса, юридична адреса об'єкта.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Досвід показує, що невдача більшості провалених комерційних проектів була пов'язана саме зі слабким вивченням ринку і переоцінкою його місткості.

Процес досліджень ринку передбачає 4 етапи:


 • визначення типу даних, що вам потрібні;

 • пошук даних;

 • аналіз даних;

• реалізація заходів, що дозволяють використовувати ці дані на
користь вашому підприємству.

Необхідно серйозно вивчати і прогнозувати ринок, а, отже, шукати відповіді на питання про те, хто, чому і скільки буде купувати вашу продукцію завтра, післязавтра і взагалі протягом найближчих двох років.

А якщо ви зумієте приблизно визначити і ту ціну, по якій покупці будуть згодні стійко купувати вашу продукцію, не звертаючи уваги на пропозиції конкурентів чи не відмовляючись від купівлі такого роду продукції взагалі, то можна сказати, що ви виконали свою програму-максимум у галузі дослідження ринку. Природно, що при цьому ви зберете й інформацію про своїх можливих конкурентів: їхній товар, якості продукції, приблизні ціни й умови продажу. А це теж повинно відбиватися в бізнес-плані, щоб інвестор міг оцінити повноту вашого уявлення про ринкову кон'юнктуру.

У цьому розділі ви повинні повідомити вашим потенційним партнерам та інвесторам усе, що ви знаєте про конкуренцію на тому ринку, куди повинна надійти ваша продукція. Ви повинні будете відповісти на такі питання: • хто є найбільшими виробниками аналогічних товарів?

 • якими є їхні справи щодо обсягів продажу, доходів. Чи багато уваги і засобів вони приділяють рекламі своїх виробів?

 • що собою являє їхня продукція - основні характеристики, рівень якості, думка покупців?

 • який рівень цін на продукцію конкурентів? Яка (хоча б у загаль­них рисах) їхня політика цін?

Краще оцінювати ваших конкурентів об'єктивно. Проте не боятися їх, а вказувати ті пробіли в їхній стратегії чи якісних характеристиках товарів, що відкривають для вас реальний шанс до­могтися успіху. Тоді вам будуть гарантовані повага інвесторів і більше шансів на одержання коштів.

Зрештою, створення своєї справи чи реалізація нового інве­стиційного проекту - не самоціль, головна задача - одержати високий прибуток і завоювати гарну ділову репутацію. І якщо ви не бачите надійних шляхів для успішної сутички з конкурентами ще на стадії планування, то швидше за все ви не знайдете їх і потім, коли поточні справи не залишать вам часу на роздуми.


Приблизна структура розділу:

Характеристика потенційних покупців (клієнтів):

а) особливості і чисельність роздрібних покупців;

б) особливості і чисельність оптових покупців.

Сучасний обсяг попиту (продажу) на продукт (послугу) на внутрішньому ринку (за три останніх роки).

Сучасний і прогнозований рівні цін на продукт (послугу) внутрішньому і світовому ринках. Дані приводяться у табличній формі (табл. 1).
Таблиця 1. Сучасний і прогнозований рівні цін (грн.)

Вид ринку

Сучасний рівень цін

Прогнозований рівень цін, грн

грн.
20...р.

20... р.

20...р.

20...р.

20...р.

Середній рівень цін на ринку України


Середній рівень цін на ринку областіМАРКЕТИНГ ПЛАН

У цьому розділі ви повинні пояснити потенційним партнерам та інвесторам основні елементи свого плану маркетингу (а це, до речі, особливий і надзвичайно важливий документ для вашого внутрішнього користування).До основних елементів плану маркетингу належать:

 • схема поширення товарів;

 • ціноутворення;

 • реклама;

 • методи стимулювання продажів;

- формування суспільної думки про ваше підприємство і товари.

Таким чином, необхідно відповісти на такі питання:Доцільність розробки і здійснення ефективної стратегії маркетингу по даному продукту (послузі):

а) розробка стратегії маркетингу по даному продукту (послузі)


недоцільна;

б) розробка стратегії маркетингу по даному продукту (послузі)


доцільна лише за окремими напрямками (вказати);

в) розробка стратегії маркетингу по даному продукту (послузі)


доцільна в усіх напрямках.

Прогнозовані цільові показники стратегії маркетингу:

а) завоювання сегмента ринку області ;

б) завоювання сегмента ринку України ;

Наявність розробленої ефективної стратегії маркетингу за окремими напрямками:

а) наявність розробленої маркетингової стратегії проникнення на


окремі регіональні ринки;

б) наявність розробленої маркетингової стратегії організації збуту


продукту (послуги) і створення збутової оптової і роздрібної мережі;

в) наявність розробленої ефективної цінової стратегії на окремих


етапах життєвого циклу продукту (послуги);

г) наявність розробленої маркетингової стратегії ефективного


здійснення рекламної кампанії на окремих етапах життєвого циклу
продукту (послуги).
ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

Цей розділ бізнес-плану, зазвичай, готується тільки тими підприєм­цями, які збираються займатися виробництвом. Головне завдання тут -довести вашим потенційним партнерам, що ви можете реально

виробляти потрібну кількість товарів у необхідний термін і високої якості.

Для наших підприємців це сьогодні, на жаль, найважчий розділ, оскільки нестабільність господарських зв'язків, ненадійність постачаль­ників і неможливість одержати якісні комплектуючі вироби та матеріали для власного виробництва здатні відбити бажання займатися бізнесом навіть у найстійкіших.

Які ж основні питання, на котрі треба відповісти в цьому розділі бізнес-плану? Це, насамперед:


 • Де будуть виготовлятися товари - на діючому чи створюваному підприємстві?

 • Які для цього будуть потрібні виробничі потужності, і як вони будуть зростати рік від року?

 • Де й у кого, на яких умовах буде закуповуватися сировина, матеріали ? Яка репутація цих постачальників, і чи є вже досвід роботи з ними?

 • Чи передбачається виробнича кооперація і з ким?

 • Чи можливе лімітування обсягів виробництва чи постачань ресурсів?

 • Яке устаткування буде потрібно, і де намічається його придбати? Чи можуть виникнути при цьому проблеми і якого роду?

Дані цього розділу бажано приводити в перспективі на 2-3 роки вперед, а для великих підприємств - і на 4-5 років. Дуже корисним елементом тут може стати схема виробничих потоків на вашому підприємстві. На цій схемі повинно бути наочно показано, звідкіля і куди будуть до нас надходити усі види сировини і матеріалів, у яких цехах, і як вони будуть перероблятися в продукцію, як і куди ця продукція буде поставлятися з вашого підприємства.

У цій схемі обов'язково повинно бути місце і для процесів контролю якості. Не можна обійти це питання й у тексті. Тут ви повинні будете повідомити, на яких стадіях і якими методами проводитиметься контроль якості, та якими стандартами ви при цьому будете керуватися.

Нарешті, завершувати даний розділ бізнес-плану необхідно оцінкою можливих витрат виробництва і динаміки їх на перспективу. При цьому ви не повинні забувати і про витрати, пов'язані з утилізацією відходів і охороною навколишнього середовища. Тут завжди можливі неприємні сюрпризи з боку урядових органів і громадськості.
Планований обсяг і структура виробництва продукту (послуг, що надаються):

Запланований загальний обсяг випуску продукту (надання послуг) у середньому за рік при виході на проектну потужність:

а) кількість, тис тонн, шт;

б) сумарний обсяг у національній валюті в цінах на момент


складання бізнес-плану, грн.;

Передбачувана асортиментна структура випуску продукту (надання послуг) у середньому за рік при виході на проектну потужність:

а) кількість по кожній асортиментній групі, тис. тонн, шт;

б) сумарний обсяг у національній валюті по кожній асортиментній групі,грн.


Забезпеченість випуску продукту (послуги) основними факторами виробництва

Забезпеченість випуску продукту (послуги) основними видами сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів. Дані приводяться в табличній формі (табл. 2).


Таблиця 2. Забезпеченість випуску продукту

(надання послуги)основними факторами виробництва(у натуральних одиницях виміру)
Основні види

сировини, матеріалів,

енергетичних ресурсів,

необхідних для випускупродуктів (послуг)

Одиниця виміру

Середньорічна необхід­ність

Проектований обсяг завозу

Із регіону, в якому розміщено об'єкт

3 інших регіонів України (вказати)

3 інших держав СНД (вказати)

3 інших зарубіжних держав (вказати)

Сировинні ресурси123іт.д.Матеріали123іт.д.Енергетичні ресурси123іт.д.Забезпеченість випуску продукту (послуги) сучасною технологією:

а) технологія, що відповідає сучасним стандартам;

б) необхідне придбання вітчизняних патентів, ліцензій,
Забезпеченість випуску продукту (послуги) працівниками відпо­відної кваліфікації. Дані приводяться в табличній формі (табл. 3).

Таблиця 3. Забезпеченість випуску продукту (надання послуги) працівниками відповідної кваліфікації (осіб)Категорії працівниківНеобхідна кількість працівників

Можливість задоволення

необхідності в працівниках за

місцем розміщення об'єкта

Можливість підготовки

необхідних працівників на

місці


Необхідність в залученні

працівників відповідної

кваліфікації з інших населених

пунктів


1. Працівники

2. Спеціалісти середньої кваліфікації

3. Спеціалісти високої кваліфікації

4. Спеціалісти вищої кваліфікації

5. Керівники

Всього

следующая страница >>
Смотрите также:
Бізнес планування
417.48kb.
2 стр.
Структура бізнес-плану
111.72kb.
1 стр.
Методика складання бізнес-планів
173.84kb.
1 стр.
Загальні правила складання бізнес-плану
80.01kb.
1 стр.
Програма мва «сучасний менеджмент в охороні здоров’Я»
34.3kb.
1 стр.
Міжнародний інститут бізнес-освіти
106.53kb.
1 стр.
Програма діяльності шкільного бізнес-клубу
44.62kb.
1 стр.
"Бізнес-план створення фірми фото послуг „Фуджі фото сервіс"
324.04kb.
1 стр.
Питання до дек кафедра управління проектами
65.11kb.
1 стр.
Методичні рекомендації «планування роботи юридичної служби»
98.89kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Основи планування сільських населених пунктів»
146.79kb.
1 стр.
Курс за вибором Уроки для стійкого розвитку 8 клас Тема уроку: Здоров’я. Планування подальших дій і змін індивідуального способу життя Підготувала Вчитель біології та хімії
116.65kb.
1 стр.