Главная страница 1


Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформації

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

(УкрІНТЕІ)СХВАЛено


Рішенням Вченої ради УкрІНТЕІ

Протокол від 28.12.2010 р. № 10

Методичні рекомендації

щодо проведення аналізу результативності науково-технічної діяльності

(для первинних організацій)

Київ – УкрІНТЕІ – 2010Перелік скорочень

ДК – державний класифікатор

ДСТУ – державний стандарт України

ДЦП – державна цільова програма

ІК НТП – інформаційна картка науково-технічної продукції

КВЕД – класифікація видів економічної діяльності

КПКВК – код програмної класифікації видатків і кредитування

НДДКР – науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота

ОК – облікова картка

РК – реєстраційна картка

ТЗ – технічне завдання


1.Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації проведення аналізу стану фінансування та оцінки результативності науково-технічної діяльності (для первинних організацій) (далі – Методичні рекомендації) розроблено з метою забезпечення методичних засад проведення аналізу результатів наукової діяльності і організації більш чіткого обліку та контролю щодо результативності наукових досліджень і розробок на рівні первинних організацій (далі – виконавців НДДКР), що надасть змогу підвищити відповідальність безпосередньо виконавців за якість результатів наукових та науково-технічних робіт.

1.2. Методичні рекомендації спрямовані на: • підвищення рівня проведення аналізу і оцінювання результативності наукових досліджень України згідно з Порядком формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084, (далі – Порядок 1) і Порядком надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції, затвердженим наказом МОН України від 22.12.2008 № 1180 і зареєстрованим у Мін’юсті 20.01.2009 за № 33/1604, (далі – Порядок 2);

 • забезпечення єдиного підходу до надання виконавцями НДДКР відомостей щодо проведених наукових досліджень і розробок згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом МОН України від 27.10.2008 № 977 і зареєстрованим у Мін’юсті 06.04.2009 за № 312/16328, (далі – Порядок 3*).

1.2. Виконавець НДДКР як розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня:

 • здійснює аналіз результатів проведених наукових досліджень і за формою Порядку 2, наведеною у додатку, надає головному розпорядникові бюджетних коштів (замовникові НДДКР) відомості щодо всіх результатів виконання замовлення у звітному році; замовник НДДКР на основі наданої інформації визначає найбільш вагомі приклади отриманої виконавцем НДДКР наукової (науково-технічної) продукції і відповідно до Порядку 2 подає відомості до Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України (Держінформнауки України);

 • готує реєстраційні, облікові і звітні документи відповідно до Порядку 3 і подає їх в УкрІНТЕІ для проведення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених НДДКР і результатів проведених досліджень і розробок.

1.3. Методичні рекомендації призначені для надання відомостей про НДДКР, які виконуються за рахунок державного бюджету в наукових установах, вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, на підприємствах та в організаціях України.

____________________

* Порядок 3 є обов’язковим для реєстрації наукових робіт базового та програмно-цільового фінансування за бюджетними програмами Державного бюджету України на наукову сферу.
1.4. Методологічні пояснення щодо даних про наукові дослідження і розробки та їхні результати за РК (додаток 1 до Порядку 3), ОК (додаток 2 до Порядку 3), ІК НТП (додаток 3 до Порядку 3) надано за показниками, які обов’язково мають бути представлені в уніфікованому вигляді.

1.5. Необхідність проведення щорічного аналізу результативності наукової (науково-технічної) діяльності і ефективності використання бюджетних коштів відповідно до Порядку 1 потребує від виконавців НДДКР щорічного звітування про виконання наукових робіт і оформлення ОК і ІК НТП незалежно від виду звіту (заключний чи проміжний).

1.6. Під час державного обліку НДДКР в УкрІНТЕІ мінімальним інтервалом звітності приймається календарний рік як для НДДКР, термін виконання яких становить один рік (етапів виконання роботи може бути при цьому 2, 3 або 4), так і для робіт, термін виконання яких перевищує один рік (етапів виконання роботи за кожний рік може бути також 2, 3 або 4). Назви етапів в РК пропонується давати таким чином: етап 2009 р. "Назва роботи", етап 2010 р. "Назва роботи" і т. ін.

1.7. УкрІНТЕІ використовує подані виконавцями НДДКР відомості для проведення аналізу результативності виконання замовлення та впровадження науково-технічної продукції на рівні первинних організацій з метою підвищення рівня підготовки проекту аналітичної довідки про стан розвитку науки і техніки та результати наукової і науково-технічної діяльності, що подається до Держінформнауки України. 1. відомості про виконавця
  1. Сектор науки (Порядок 3; РК, ОК – 1133) – проставляється відповідний код:

АКД – академічний

ГЛЗ – галузевий

ВУЗ – вузівський

ЗАВ – заводський

Відповідно до методичних пояснень статистичного збірника "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" (Держкомстат України, 2010):

до академічного сектора включаються дані організацій, підпорядкованих державним академіям: Національній академії наук України, Національній академії аграрних наук України, Національній академії медичних наук України, Національній академії педагогічних наук України, Національній академії правових наук України та Національній академії мистецтв України.

до галузевого сектора віднесені дані організацій різних галузей економіки, які виконують наукові та науково-технічні роботи;

до сектора вищої освіти включені дані вищих навчальних закладів, які мають спеціалізовані підрозділи (науково-дослідні частини, науково-дослідні лабораторії тощо), а також які виконують науково-технічні роботи на кафедрах;

до заводського сектора входять дані науково-дослідних та конструкторських підрозділів на промислових підприємствах.
2 джерела, напрями, та обсяги Фінансування нддкр
2.1. КПКВК (Порядок 3; РК, ОК – 7700) – зазначається код бюджетної програми Державного бюджету (обов’язково складається з семи цифр, перші три з яких – код головного розпорядника – замовника роботи, наприклад, 2201020, -1030, -1040 та ін. є кодами бюджетних програм МОН України), за рахунок якої фінансується і виконується НДДКР у звітному періоді, згідно з пунктом "Джерело фінансування" договору на виконання науково-технічних робіт.


  1. Напрям фінансування (Порядок 3; РК, ОК – 7201) – зазначається відповідний код напряму фінансування НДДКР згідно з паспортом бюджетної програми, за якої виконується і фінансується НДДКР:

2.1. фундаментальні дослідження;

2.2. прикладні дослідження і розробки;

2.3. виконання робіт за державними цільовими програмами;

2.4. розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;

2.5. програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва;

2.6. фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності;  1. інші (вказати).

Дані щодо основних результатів виконання НДДКР за напрямом бюджетного фінансування "Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва" (п. 1.3) надають ВНЗ та наукові установи, які беруть участь у проектах бюджетної програми МОН України "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва " (КПКВК 2201070) та Держінформнауки України "Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва " (КПКВК 5031080).


  1. Назва ДЦП (Порядок 3; РК, ОК – 7023) – зазначається назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДДКР, за умови фінансування роботи за напрямом "виконання робіт за державними цільовими програмами".
  1. Код ДЦП (Порядок 3; РК, ОК – 7022) – зазначається обліковий код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки України, за умови фінансування роботи за напрямом "виконання робіт за державними цільовими програмами".
  1. Обсяги фінансування НДДКР наводяться у тисячах гривень:

 • в РК Порядку 3 – указується обсяг фінансування за договором (тобто на перший рік виконання роботи);

 • в ОК Порядку 3 – наводяться фактичні обсяги фінансування роботи, обов’язково за роками, згідно з договором на виконання науково-технічних робіт.


3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НДДКР
3.1. Назва НДДКР (Порядок 3; РК, ОК – 9027) – має відповідати назві роботи, яка вказана в договорі на виконання науково-технічних робіт.
3.2. Мета роботи (Порядок 3; РК – 9126) – викладається мета проведення дослідження або розробки відповідно до технічного завдання договору на виконання науково-технічних робіт.
3.3. Пріоритетний напрям (Порядок 3; РК – 7199) – зазначається назва пріоритетного напряму відповідно до статті 3 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 09.09.2010 р. № 2519-VI.
3.3. Вид роботи (Порядок 3; РК – 7191) – зазначається відповідний код виду НДДКР:

39 – фундаментальні дослідження;

48 – прикладні дослідження;

57 – науково-технічні розробки;

66 – науково-технічні послуги.

Відповідно до інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна), затвердженої наказом Держкомстату від 20.08.2007 №306, зареєстрованим у Мін’юсті України від 06.09.2007 за № 1036/14303:Фундаментальні дослідження — це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їхнього взаємозв’язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватися рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних наукових результатів, науковими публікаціями тощо.

Прикладні дослідження — це оригінальні дослідження, які здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв'язання проблем, сформульованих раніше.

Науково-технічні розробки – це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, та направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів, що вже існують. До обсягу розробок включені проектно-конструкторські і технологічні роботи, роботи по створенню дослідних зразків (партій) виробів (продукції), а також проектні роботи для будівництва.

До науково-технічних послуг належить діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню у виробництво науково-технічних розробок, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

Види робіт і напрями бюджетного фінансування (п. 2.2 Методичних рекомендацій) певним чином корелюють одне з одним. Так, за напрямом бюджетного фінансування "Фундаментальні дослідження" можуть виконуватися лише фундаментальні дослідження; за напрямами "Прикладні дослідження і розробки", "Виконання робіт за державними цільовими програмами" і "Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва" – прикладні дослідження і науково-технічні розробки; за напрямом "Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням" – науково-технічні розробки тощо (див. таблицю).

Таблиця


Напрям бюджетного фінансування

Вид роботи

Фундаментальні дослідження

Фундаментальні дослідження

Прикладні дослідження і розробки

Прикладні дослідження

Науково-технічні розробкиВиконання робіт за державними цільовими програмами

Прикладні дослідження

Науково-технічні розробкиРозробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням

Науково-технічні розробки

Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Прикладні дослідження

Науково-технічні розробкиФінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності

Науково-технічні послуги

Інші (вказати)

Науково-технічні послуги3.4. Реферат (Порядок 3; ОК – 9117) – обов’язково має бути надано інформацію щодо науково-технічної продукції та інших результатів, отриманих за результатами проведеної наукової (науково-технічної) роботи у звітному році.

3.5. Галузь застосування (Порядок 3; РК, ІК НТП – 9155) – надається інформація щодо коду і назви виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України "КВЕД", ДК 009:2005.
4. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ І СТАН ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
4.1. Назва науково-технічної продукції (Порядок 3; ІК НТП – 9027) – має бути вказано назву конкретного результату проведених досліджень (наприклад, технологія одержання (побудови)…, прилад…, метод…, методика…, ДСТУ… тощо), а не процес отримання НТП (створення технології…, розроблення ДСТУ… тощо, що відповідає назві НДДКР, а не НТП).

Назва НТП має відповідати даним, наведеним у ТЗ договору на виконання науково-технічних робіт (розділ ТЗ "Етапи виконання робіт": Науково-технічна продукція та інші матеріали, що підлягають здачі замовнику).

Науково-технічна продукція є важливим показником оцінки результатів виконання наукових та науково-технічних робіт. Згідно з ДСТУ 3973 – 2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення" результатом виконання науково-дослідної роботи є наукова (науково-технічна) продукція – науковий чи науково-прикладний результат, який має корисні властивості та призначений для застосування (використання) споживачем.
4.2. Вид продукції (Порядок 3; РК, ІК НТП – 9153) – вказується код виду результату НДДКР (в РК – очікуваний результат) відповідно до ТЗ договору (розділ ТЗ "Етапи виконання робіт": Науково-технічна продукція):

01 – випуск нового виду продукції:

001 – техніки;

002 – технології;

003 – матеріалів;

004 – сортів рослин;

005 – порід тварин;

006 – методів, теорій;

007 – інше (якщо НТП відноситься до виду "Інше" необхідно вказати, що саме: методична документація, нормативно-технічна документація, керівні, нормативні, прогнозно-аналітичні документи, програмно-технологічна документація тощо);

02 – поліпшення якості продукції, що випускається;

03 – інше (збільшення експорту продукції, збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих тощо – вказати).
Наукова чи науково-технічна робота може закінчуватися одним або більше результатами (наприклад, створено новий вид виробу і нова технологія та ін.). На кожний результат (готову для реалізації НТП) має бути надано ІК НТП.

Віднесення НТП до виду "Інше" потребує обов’язкового уточнення, що саме створено: методичну документацію, нормативно-технічну документацію, керівні, нормативні, прогнозно-аналітичні документи, програмно-технологічну документацію, базу даних тощо.4.3. Коди тематичних рубрик (Порядок 3; РК, ОК, ІК НТП – 5616) – зазначається тематична спрямованість наукових досліджень і отриманих результатів за даними уніфікованої десяткової класифікації. Коди проставляються в УкрІНТЕІ за обов’язкової безпосередньої участі представника організації-виконавця роботи.

4.4. Технічні переваги (Порядок 3; ІК НТП – 5635)– інформація надається за умови отримання результатів НДДКР за такими видами, як техніка, технології. Зазначаються технічні переваги науково-технічної продукції, науково-технічний рівень щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів).

4.5. Економічні переваги (Порядок 3; ІК НТП – 5636) – зазначаються економічна привабливість науково-технічної продукції для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Наводяться економічні показники у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами.

Інформація має бути надана обов’язково, якщо отримано конкретний результат, який має корисні властивості та призначений для застосування (використання) споживачем.4.6. Стадія завершеності НТП (Порядок 3, ІК НТП – 7326) – зазначається: відповідний код стадії завершеності НТП:

3.1. – ідея, концепція;

3.2. – звіт по НДР (ДКР);

3.3. – експериментальний (макетний) зразок;

3.4. – дослідний зразок;

3.5. – конструкторська та технологічна документація;

3.6. – промисловий зразок;

3.7. – дрібносерійне виробництво;

3.8. – серійне виробництво;

3.9. – інше (вказати).

Інформація надається з урахуванням положень, норм, вимог ДСТУ 3973 – 2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення" та ДСТУ 3974 – 2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення"
4.7. Упровадження науково-технічної продукції (Порядок 3; ІК НТП – 7344) – зазначається відповідний код:

35 – упроваджено;

53 – не впроваджено.

З метою підвищення рівня проведення моніторингу НТП, створеної за результатами НДДКР, що виконувалися у рамках бюджетного фінансування, пропонується виконавцям НДДКР щорічно надавати замовникам робіт відомості про створену НТП за формою №5 "Дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення" згідно з Порядком 2 (див. додаток).


4.8. Права інтелектуальної власності (Порядок 3; ІК НТП – 1005) – якщо отримано патент (код 5.2) за кордоном, необхідно вказати країну, в якій отримано патент.
Додаток

Форма №5 (Порядок 2)


Дані щодо результатів виконання замовлення у _____ році
Назва замовника НДДКРНайменування НДДКР

Організація-виконавець НДДКР

Термін виконання НДДКР

Напрям бюджет-

ного


фінансу-

вання


КПКВК

Загальний обсяг фінансування на проведення досліджень і створення НТП, тис.грн з одним десятковим знаком

Витрати на проведення досліджень і створення НТП у звітному році, тис.грн з одним десятковим знаком

Назва НТП1

Вид НТП

Ваго-

мість НТП2Стадія завер-ше-

ності


НТП3

Соціально-економіч-на спрямо-

ваність


НТП4

Сфера впровадження НТП

Органі-зація-корис-тувач (або вироб-ник) НТП

усього

у т. ч. за рахунок

усього

у т. ч. за рахунок

загаль-ного фонду

спеці-ального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1назва НТП має надаватися лаконічною формою, відображати сутність результату (призначення, галузь застосування).

2проставляються номери відповідних критеріїв вагомості НТП без розділових знаків (наприклад, 1279 або 457):
3стадія завершеності НТП:
4проставляються номери відповідних напрямів соціально-економічної спрямованості НТП без розділових знаків (наприклад, 1279 або 457):

1. НТП належить до категорії високотехнологічної продукції.
1.Технічна документація.1.Підвищення конкурентоспроможності продукції.
2. Отримано патенти в Україні.
2.Конструкторська документація.2.Збільшення обсягів виробництва.
3. Отримано патенти в країнах СНД.
3.Технологічна документація.3.Поліпшення стану навколишнього середовища.
4. Отримано патенти в США та інших розвинутих країнах світу.
4.Експериментальний (макетний) зразок.
4.Економія енергоресурсів.
5. Подано заявки на отримання патентів.
5.Дослідний зразок.5.Економія матеріалів.
6. НТП представлено на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, виставках.
6.Промисловий зразок.


6.Зменшення зносу обладнання.
7.  Інформацію про НТП опубліковано в міжнародних фахових виданнях.
7.Дрібносерійне виробництво.


7.Підвищення продуктивності праці.
8.  Розробників НТП відзначено державною премією.
8.Серійне виробництво.


8.Поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих.

9. Розробників НТП представлено до почесних звань.
9.Інше (указати).


9.Поліпшення якості життя та здоров’я населення.
10.Підвищення рівня автоматизації виробничих процесів.

11.Інше (указати).
Відповідальний виконавець
  

 
(підпис)
(прізвище)
Контактний телефон
 Смотрите также:
Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформації Український інститут науково-технічної і економічної інформації
191.5kb.
1 стр.
Мережа центрів науково-технічної І економічної інформації як елемент національної інноваційної системи україни
73.14kb.
1 стр.
Державний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення Видання офіційне
464.25kb.
2 стр.
Держстандарт україни
449.87kb.
9 стр.
Державний стандарт україни документація
541.19kb.
3 стр.
Закон україни про науково-технічну інформацію Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
163.72kb.
1 стр.
Про підсумки проведення ІІ всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»
102.36kb.
1 стр.
Інформації (цнтеі) та інформує про найбільш значимі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений для постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з Укрінтеі та цнтеі. Виходить щоквартально
550.38kb.
3 стр.
Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації Відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 1977-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист
119.03kb.
1 стр.
Міністерство охорони здоров’я україни академія медичних наук україни ду «Інститут гематології та трансфузіології амн україни» житомирський обласний центр крові український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи порядок проведення
703.29kb.
4 стр.
Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації управління освіти І науки ода
22.25kb.
1 стр.
Положення про відправку та вивіз за кордон науково-технічної інформації працівниками, студентами, аспірантами, докторантами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
20.83kb.
1 стр.