Главная страница 1
МІНСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 8 від 25.03.2010 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого

спеціаліста (за спеціальністю «Маркетингова діяльність»)

за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг»

на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

2010


ВСТУП

Метою вступного іспиту зі спеціальності «Маркетингова діяльність» є визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатись в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Маркетинг», виявлення їх реальних знань, умінь і навичок.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра з маркетингу абітурієнти повинні мати базову освіту молодшого спеціаліста за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програму вступних іспитів скомпоновано з трьох модулів, які утворені у відповідності із галузевим стандартом підготовки молодших спеціалістів із маркетингової діяльності, а також виробничими функціями і галузевими типовими кваліфікаційними вимогами і завданнями діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

В кожному модулі інтегрується матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін фахової підготовки. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, які дозволяють виявити знання і вміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями фахівців з маркетингової діяльності.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ» ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Підходи до розподілення маркетингу: концептуальний товарний, системно-поведінковий, інституційний, національний, управлінський. Предмет та об’єкт маркетингу. Концепції: виробнича, товарна, збутова, ринкова (управлінська організаційна), стратегічна.

Основні поняття маркетингу: потреби, цінності, запити (побажання), попит, товар, вартість, задоволення, обмін, ринок.

Принципи, завдання (стратегічні і тактичні) та функції маркетингу. Концепція «4 Ps»: виникнення та еволюція. Принципи ефективності комплексу маркетингу.

Концепції «4 Сs» та «4 Аs»: виникнення, сутність та критика.
Тема 2. Класифікація маркетингу

Класифікаційні ознаки виділення різновидів маркетингу.

Види сучасного маркетингу в залежності від орієнтації, сфери діяльності, змісту та періоду, на який розробляється маркетингова політика підприємства, міри диференціації діяльності, попиту.

Інтегрований та не інтегрований маркетинг.

Макро- та мікромаркетинг.

Екологічний, гуманістичний, соціально-етичний, мегамаркетинг, постачальний маркетинг, маркетинг персоналу, внутрішній та міжнародний маркетинг.


Тема 3. Основні категорії маркетингу

Потреби, як основний орієнтир маркетингу.

Сутність потреб. Класифікація потреб за Мерреєм, Маслоу, Мак-Клелландом та Герцбергом.

Цінності, як чинник формування потреб.

Класифікація цінностей Рокіча, Кайле.

Теорія споживчих цінностей за Шетом, Нюманом та Гроссом.

Побажання, як зовнішня форма прояву потреб.

Попит як базова категорія маркетингу.


Тема 4. Комплекс маркетингу

Виникнення комплексу маркетингу та його сутність.

Функції та зміст складових елементів комплексу маркетингу.

Характерні риси комплексу маркетингу та принципи його ефективності.

Еволюція концепції «4 Ps»: концепція «5 Ps»; концепція «7 Ps -8 Ps»; інші «Ps».

Критика концепцій з додатковими «Ps».

Концепція «4 Сs».

Концепція «4 Аs».

Значення концепції «4 Ps» в теорії маркетингу.
Тема 5. Характеристики маркетингу

Предмет маркетингу.

Об’єкти маркетингової діяльності.

Показники маркетингової діяльності.

Ринкова частка підприємства.

Місткість ринку та методика її розрахунку.

Принципи маркетингу.

Функції маркетингу.

Цілі і завдання маркетингу.

Аналітичні задачі маркетингу.

Стратегічні задачі маркетингу.
Тема 6. Маркетингові дослідження

Визначення поняття «Маркетингові дослідження».

Сутність, роль, мета, предмет та об’єкт маркетингових досліджень.

Принципи та завдання маркетингових досліджень.

Процес маркетингових досліджень.

Організаційні форми маркетингових досліджень.


Тема 7. Види маркетингових досліджень, їх структура

та методи проведення

Види маркетингових досліджень. Структура маркетингових досліджень та організаційні форми проведення. Методи маркетингових досліджень.

Маркетингова інформація: сутність, класифікація та методи до збору: (опитування, спостереження, експеримент, імітація). Джерела маркетингової інформації.

Маркетингові інформаційні системи.

Навколишнє бізнес-середовище підприємства: суб’єкти, сили та умови.

Маркетингові дослідження ринку.

Вивчення поведінки споживачів.

Дослідження конкуренції та конкурентів маркетингові дослідження власного підприємства.


Тема 8. Маркетингова товарна політика

Сутність та структура маркетингової товарної політики.

Маркетингова концепція товару. Головні параметри товарів.

Життєвий цикл товару: сутність і моделі.

Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару.

Конкурентоспроможність товару: сутність, загальна концепція та методи визначення.

Товарний асортимент і товарна номенклатура: сутність та процеси управління.

Елімінування продукту: сутність та методи здійснення.

Диференціація та диверсифікація продукції: сутність та види.

Проблеми управління продукцією підприємства.

Організаційні форми управління продукцією підприємства.

Сутність поняття нових товарів. Класифікація нових товарів з позицій права, періоду часу, міри новизни, рівня знань споживачів.

Сутність, способи та рівні планування нових товарів.

Алгоритм процесу планування нових товарів та характеристика його етапів.


Тема 9. Продуктові інновації

Поняття інновацій та інноваційного продукту.

Інноваційний продукт – об’єкт маркетингової діяльності.

Основні етапи інноваційного процесу.

Три рівня товару в маркетингу.

Життєвий цикл інноваційного продукту.

Маркетингові стратегії інноваційної діяльності.

Комерціалізація інноваційного продукту.


Тема 10. Маркетингова цінова політика

Сутність та значення маркетингової цінової політики. Роль маркетингової цінової політики в залежності від типу ринку. Пряма та опосередкована маркетингова цінова політика.

Алгоритм маркетингового розрахунку цін та характеристика його основних етапів.

Маркетингові цінові стратегії.


Тема 11. Методи ціноутворення та їх класифікація

Сутність маркетингового ціноутворення, класифікація методів ціноутворення.

Ціноутворення виходячи із витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Ціноутворення виходячи із попиту.

Ціноутворення з урахуванням умов конкуренції.

Ціноутворення у рамках товарної номенклатури.

Ціноутворення за географічним принципом.

Ціноутворення на основі узаконених умов.

Непряме маркетингове ціноутворення: політика знижок, кондицій.
Тема 12. Маркетингова політика розподілу

Сутність та роль маркетингової політики розподілу.

Канали розподілу: сутність, функції, типи та характеристики.

Процес формування каналів розподілу: значення та характеристика основних етапів.

Тенденції розвитку каналів розподілу.

Оцінка каналів розподілу: сутність, фактори, що враховуються.

Вартісна оцінка каналів розподілу.

Аудит каналів розподілу: сутність та етапи.

Конфлікти в каналах розподілу: причини, виникнення, типи (горизонтальні та вертикальні).

Шляхи ліквідації конфліктів у каналах розподілу .

Мотивування діяльності суб’єктів каналів розподілу.

Посередницька діяльність в каналах розподілу: сутність, принципи посередництва, призначення посередників.

Класифікація посередницьких підприємств і організацій та їх типи.

Маркетинг посередницьких підприємств і організацій.

Маркетингова політика розподілу і логістика.
Тема 13. Управління розподілом і збутом підприємства

Розподіл та збутова діяльність підприємства.

Формування каналів розподілу підприємства.

Організація та планування збуту підприємства.

Управління діяльністю в каналах розподілу службою збуту підприємства.

Ефективність функціонування каналів розподілу.

Витрати на доставку готової продукції підприємства покупцям та споживачам.
Тема 14. Маркетингова політика просування

Сутність політики і стратегії просування.

Просування та процес просування.

Інструменти маркетингової політики просування та їх застосування.

Просування в суспільстві та бізнесі.

Система «виробник-споживач».

Комунікативний процес у системі «виробник-споживач».
Тема 15. Маркетингові комунікації

Сутність та значення маркетингової політики комунікацій.

Процес маркетингових комунікацій та характеристика його основних елементів.

Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій та характеристика етапів.

Реклама: сутність, основні завдання та класифікація в залежності від цілей.

Алгоритм процесу прийняття рішень з рекламування та характеристика його основних етапів.

Паблік рілейшнз: сутність, цілі та особливості, форми.

Стимулювання збуту: сутність, основні завдання та засоби.

Персональний продаж: сутність, типи та процес.

Прямий маркетинг: сутність, характеристики та форми. Передумови успішного прямого маркетингу.


Тема 16. План маркетингу підприємства

Сутність та зміст планування маркетингової діяльності підприємства. Види планів маркетингу.

Формалізація плану маркетингу підприємства.

Складові розділи плану маркетингу.

Специфіка плану маркетингу відповідно до різновидів ринку.
Тема 17. Організація маркетингу

Організація маркетингової діяльності підприємства.

Принципи діяльності маркетингових організаційних структур підприємства.

Алгоритм створення маркетингових організаційних структур підприємства. Ознаки побудови служби підприємства.

Взаємодія служби маркетингу підприємства з іншими структурними підрозділам.
Тема 18. Контроль маркетингу

Сутність та значення контролю маркетингової діяльності підприємства. Види контролю.

Організація контролю маркетингової діяльності підприємства.


Укладачі:

Н.В. Куденко, д.е.н., проф.

В.П. Пилипчук, к.е.н, проф.

І.Л. Решетнікова, д.е.н., проф.


Рекомендована література
Основна література

 1. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

 2. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001.

 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – Київ.: Лібра, 2002. - 705 с.

 4. Котлер Ф., Армстронг Г, Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К.: Вильямс, 1999. - 1055 с.


Додаткова література

 1. Амблер Т. Практический маркетинг. – С-Пб: ПИТЕР, 1999. - 394 с.

 2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. - М.- С-Пб.- К.: “Діалектика”, 2001. – 608 с.

 3. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА, 1999, 804 с.

 4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. – М.: Экономика, 1999. - 702 с.

 5. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – Л.: Культ - информ - пресс, 1991. – 321 с.

 6. Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 219 с.

 7. Березин И. Маркетинг и исследования рынков. – М.: Русская деловая литература, 1999. – 416 с.

 8. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. – М.: Экономика, 1997. – 639 с.

 9. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища школа, 1994. - 327 с.

 10. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Финпресс, 1999. – 656 с.

 11. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. – К.: Вильямс, 2000. - 677 с.

 12. Диксон П.Р. Управление маркетингом. – М.: «БИНОМ», 1998. – 560 с.

 13. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Высшая школа, 1995. – 255 с.

 14. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1998. – 156с.

 15. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

 16. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. - С-Пб.: ПИТЕР, 1998. - 888 с.

 17. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. – Львів.: Державний університет “Львівська політехніка”, 1999. – 244 с.

 18. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 334 с.
Смотрите также:
Гапон В. О., д мед н., проф., Стрижеус К. П. Роль студентського самоврядування у формуванні профілактичної спрямованості професійної діяльності майбутнього лікаря вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна
175.38kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
1076.56kb.
6 стр.
Державний вищий навчальний заклад
458.04kb.
5 стр.
Державний вищий навчальний заклад
105.79kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
117.11kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
544.27kb.
6 стр.
Державний вищий навчальний заклад
154.3kb.
1 стр.
Стеценко Богдан Станіславович. Акціонерні товариства на ринку капіталів України: дис канд екон наук: 08. 00. 08 / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана"
84.7kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
85.26kb.
1 стр.
Секція: Економіка Назва наукового напряму в паспорті: Організація-виконавець
40.87kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
130.15kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
491.26kb.
2 стр.