Главная страница 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана

Протокол № 7 від 27.03.08 р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (за спеціальністю «Комерційна діяльність»)

за напрямом підготовки 6.030507 - «Маркетинг»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


КИЇВ 2008
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана

Протокол № від _____________ 2008 р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (за спеціальністю «Комерційна діяльність»)

за напрямом підготовки 6.030507 - «Маркетинг»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Програму вступного іспиту підготували викладачі Київського коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ:


Г.М. Пижова;

Г.І. Коломієць;

О.М. Михайлюк;

Г.Ф. Гусєва.ВСТУП


Мета вступного іспиту — визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатись у Київському національному економічному університеті, виявлення їх реальних знань, умінь і навичок як майбутніх студентів.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми абітурієнти повинні мати базову середню освіту за спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програму вступних іспитів скомпоновано в поять модулів, які інтегрують знання з основних дисциплін фахової підготовки. При цьому органічно поєднуються теоретичні та прикладні питання, які дозволяють виявити знання відповідно до таких модулів професійних знань:

1.Комерційна діяльність організації.

2.Комерційне товарознавство.

3.Бухгалтерський облік.

4.Реклама і стимулювання продажу.

5.Ціноутворення.


Програму вступних іспитів скомпоновано в відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста спеціальності 5.050113 “Комерційна діяльність” напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

Учбовий матеріал поєднується і інтегрується з різних дисциплін фахової підготовки. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.


Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


ПРОГРАМА
Модуль 1. Комерційна діяльність організації.

Основи комерційної діяльності. Суть процесів у торгівлі. Характеристика процесів в торгівлі. Операції виконувані в торгівлі. Норми та правила торгівельного обслуговування. Психологія та етика комерційної діяльності. Комерційний ризик. Засоби до зменшення ступеня комерційного ризику. Ризик випадкової загибелі товарів, економічний, ціновий, валютний, кредитний, інфляційний, страховий, податковий, форс-мажорний ризик та інші .Інформація та інформаційні системи та технології в комерційній діяльності. Комерційна таємниця. Інформація яка відноситься до конфіденційної. Електронна комерція. Інтернет – комерція. Організація господарських зв’язків у торгівлі. Суть і порядок регулювання господарських зв’язків у торгівлі. Загальні положення договору купівлі – продажу. Форми і методи комерційних розрахунків. Комерційна робота по оптовій закупівлі товарів. Комерційна робота з продажу товарів. Суть, роль і зміст роботи з продажу товарів. Організація біржової торгівлі. Управління товарними запасами на складах. Логістика. Основні засоби маркетингових комунікацій. Характеристика маркетингових комунікацій. Реклама в маркетингових комунікаціях. Організація рекламно-інформаційної діяльності по збуту товарів. Основні поняття і визначення комерційно-експортних операцій. Лізинг. Суть лізингу, його форми, типи і види. Франчайзинг в ринковій економіці. Організація комерційної роботи підприємства. Аналіз ефективності комерційної діяльності підприємства. Комерційна діяльність приватного підприємства.Модуль 2. Комерційне товарознавство.
Теоретичні основи комерційного товарознавства. Термінологія. Принципи товарознавства. Історія та напрями сучасного розвитку товарознавства. Товарознавство як підсистема сучасного маркетингу. Сучасна класифікація та асортимент товарів. Класифікація та кодування товарів. Штрихове кодування. Загальні поняття про стандартизацію і сертифікацію. Якість товарів та її показники, контроль за якістю товарів. Організація торгівлі.

Товарознавство непродовольчих та продовольчих товарів.Модуль 3. Бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік, його суть і основи організації. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку. Облік господарських процесів. Основи бухгалтерської звітності.

Міжнародні принципи й організація обліку за національними стандартами. Облік грошових коштів. Облік поточних зобов”язань. Облік товарно-матеріальних цінностей. Облік праці а зарплати. Облік доходів і результатів діяльності. Облік інвестицій. Облік витрат за видами діяльності.

Облік доходів і фінансових результатів. Бухгалтерська звітність.
Модуль 4. Реклама і стимулювання продажу.
Реклама – ефективний інструмент маркетингової комунікації. Класифікаційні ознаки реклами. Теорії комунікацій та їх застосування у рекламі. Політика планування рекламної компанії. Методи забезпечення ефективності рекламної компанії. Цілі, методи та механізм стимулювання збуту. Планування стимулювання збуту.
Модуль 5. Ціноутворення.
Поняття ціни. Суть, види та функції ціни за умов ринкової економіки.

Теоретичні засади ціноутворення. Основні теорії ціноутворення та ціноутворюючі чинники.

Склад ціни та формування її елементів. Структура ціни.

Методологія побудови ціни. Методи ринкового ціноутворення.

Класифікація та сутність внутрішніх і зовнішньоторговельних цін. Ціноутворення на внутрішньому та зовнішньому ринку. Система цін біржової торгівлі.

Стратегія і політика ціноутворення. Види цінових стратегій та особливості цінової політики держави і підприємства.СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

1.Суть процесів у торгівлі. Операції виконувані в торгівлі. Норми та правила торгівельного обслуговування. Розвиток комерційної роботи на сучасному етапі.

2. Теоретичні основи комерційного товарознавства. Термінологія.

3. Облік доходів і фінансових результатів.

4. Організація рекламно-інформаційної діяльності по збуту товарів. Поняття, суть і задачі реклами. Соціально-психологічні основи реклами. Реклама, як метод управління людьми.

5. Надайте загальну характеристику державної цінової політики. Поясніть механізм регулювання цін

6. Дати оцінку ефективності використання основних фондів у виробництві і розрахувати вплив факторів на обсяг продукції за даними, наведеними у таблиці:

Показники

За планом

Фактично

Обсяг продукції, тис. грн.

26304

26605

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн

10275

10312

Фондовіддача
7.Розрахуйте наступні види франко -цін :

1. Франко – склад продавця

2. франко - вагон станція призначення.

3. франко - вагон станція відправлення

4. франко - станція відправлення

Вихідні данні:

оптова ціна виробника -50 гр

витрати по доставці товару до станції відправлення -20 гр

витрати по завантаженню товару-10 гр

витрати по перевезенню до станції призначення -15 гр.


8. на підставі регістрів бухгалтерського обліку вказати проводки скласти Головну книгу і шахову відомість по рахунках.

Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ "ТРОЙ"оп.


Дата


Зміст господарської операції


Сума,
грн.1


02.01


Згідно з кредитним договором на поточний рахунок зараховано суму
кредиту банка (процентна ставка - 14% річних, строк сплати
процентів щорічно, повернення основної суми боргу - через 5 років)50000


2


05.01


Одержано товар від ТзОВ "Вікторія"


30000


3


05.01


Відображено ПДВ, що відноситься до вартості товару


?


4


20.01


Видано довгостроковий вексель в оплату за одержані товари
(номінальна вартість - 25000 грн.; строк погашення — 20.03
наступного року);


25000

5


31.12


3 поточного рахунку погашено заборгованість:
— по за векселям


100009.

9.1 Система маркетингових комунікацій це:

1.сукупність маркетингових засобів, певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань;

2.комплекс, що включає виробництво, реалізацію і споживання товарів;

3.система, яка орієнтована на ринок, на споживача, на вивчення його вимог та інтересів;

4.єдиний комплекс, що об'єднує учасників, канали і прийоми комунікацій.

9.2 Пасив балансу не включає статтю

1. Дебіторська заборгованість

2. Довгостроковий позиковий капітал.

3. Акціонерний (статутний) капітал

4. Накопичений прибуток.

10

10.1 Принцип обачності полягає втому, що:

1. операції повинні обліковуватися відповідно до їх сутності, а не лише з юридичної форми;

2. фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на їх основі;

3. методи оцінки, які застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів підприємства.10.2 Проводячи систематичний і глибокий аналіз комерційної діяльності можна

1. Знаходити оптимальні шляхи вирішення комерційних проблем торгового підприємства.

2. Швидко, якісно і професійно оцінювати результативність комерційної роботи підприємства.

3. Точно і своєчасно знаходити і враховувати чинники, що впливають па прибуток.

4. Знаходити оптимальні шляхи вирішення комерційних проблем торгового підприємства; швидко, якісно і професійно оцінювати результативність комерційної роботи підприємства; точно і своєчасно знаходити і враховувати чинники, що впливають па прибуток.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ

ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ
Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнтів (на кожне завдання окремо) за такими критеріями

для завдань 1-8:10 балів - абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів – абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою позицію, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів - абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).
для завдань 9, 10:

правильна відповідь - 5 балів

неправильна відповідь - 0 балів


УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову.
Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

85—100

5 (відмінно)

65—80

4 (добре)

40—60

3 (задовільно)

0—35

2 (незадовільно)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Апопій В. В., Бабенко С. Г. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. — К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. — 458 с.

2. Береза А. М. Інформаційні системи і технології в економіці. — К.: КНЕУ, 2002. — 80 с.
3. Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. Електронна комерція — К.: КНЕУ, 2004. — 108 с.

4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит». – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

5. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика.-К.:КНЕУ,2002.

6.. Єрмошенко М. М.Комерційна діяльність посередницьких організацій. — К.: НАУ, 2003. — 345 с.


7.Кальченко А.Г. Логістика:Ученик.-К,КНЕУ,2000

8.. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность. - М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348 с.


9.Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – Луганск, 2000. 29. 10.Петров В. М. Основи комерційної діяльності. — Х., 2001. — 200 с.
11.Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: КНЕУ, 1999. – 500 с.

12. В.А. Слепов, В.А. Галанов и др. Финансы цены Учебное пособие, Российск. Эконом. Академ. Им. Г.В. Плеханова, Москва, ИД ФБК-Прес. 1999

13.Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства:Навч.посіб.-К.:Центр Навч.літ., 2003.

14.Товароведение промышленных товаров, за ред. А.Н.Неверова, учебник, Москва 2006.

15.Хорнгрен Ч.Е., Фостер Длс. Бухгалтерський облік: управлінський аспект. М.: Фінанси та статистика, 2000. – 416 с.

16.http://zakon1.rada.gov.ua/


Смотрите также:
Гапон В. О., д мед н., проф., Стрижеус К. П. Роль студентського самоврядування у формуванні профілактичної спрямованості професійної діяльності майбутнього лікаря вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна
175.38kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
1076.56kb.
6 стр.
Державний вищий навчальний заклад
458.04kb.
5 стр.
Державний вищий навчальний заклад
105.79kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
117.11kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
544.27kb.
6 стр.
Державний вищий навчальний заклад
154.3kb.
1 стр.
Стеценко Богдан Станіславович. Акціонерні товариства на ринку капіталів України: дис канд екон наук: 08. 00. 08 / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана"
84.7kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
85.26kb.
1 стр.
Секція: Економіка Назва наукового напряму в паспорті: Організація-виконавець
40.87kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
130.15kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
491.26kb.
2 стр.