Главная страница 1страница 2 ... страница 5страница 6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

________________ А.М. Колот

“____” _______________ 2009 р.
Методичні матеріали


щодо змісту та організації самостійної роботи студентів

поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

для необлікових спеціальностей

крім спеціальності 6402 «Правознавство»
Укладачі к.е.н., доцент Воронова М.О.

к.е.н., доцент Ісай О.В.

ст.викл. Ніколенко Л.А.

ст.викл. Берадзе Л.Є.

ст.викл. Галат Л.О.

Декан факультету

_____________В.І. Єфіменко

“____”________________2009 р.


Завідувач кафедри

_____________ Ю.А.Кузьмінський

“09”червня 2009 р.

Погоджено:


Начальник науково-

методичного відділу _______________________ Субіна О. О. *


ЗМІСТ
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

2. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

3. Самостійна робота студентів.

4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни.


4.1. Організація поточного оцінювання знань студентів

4.2. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання


4.3. Організація підсумкового оцінювання знань студентів

5. Зразок екзаменаційного білета.

6. Список рекомендованої літератури.

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.

2.Види господарського обліку.

3.Вимірники, що застосовуються в обліку.

4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до

обліку.

5.Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною роллю в процесі відтворення капіталу.

7.Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.

8.Метод бухгалтерського обліку і його складові частини.

9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.

10.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.

11.Поняття про рахунки, їх будова та призначення.

12.Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.

13.Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення.

14.Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.

15.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.

16.Класифікація документів.

17.Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

18.Інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку.

19.Основи організації бухгалтерського обліку.

20.Поняття про форми бухгалтерського обліку.

21.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.

22.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.

23.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.

24.Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.

25.Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття основних засобів.

26.Облік амортизації (зносу) основних засобів.

27.Документальне оформлення і облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.

28.Облік інших необоротних активів.

29.Облік нематеріальних активів.

30.Інвентаризація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.

31.Визнання запасів, завдання обліку запасів.

32.Первинна оцінка виробничих запасів у бухгалтерському обліку.

33.Організація складського господарства і складського обліку.

34.Методи обліку запасів та їх застосування в сучасних умовах.

35.Документальне оформлення та облік надходження, переміщення та вибуття запасів.

36.Документальне оформлення переміщення та вибуття (використання) готової продукції.

37.Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

38.Інвентаризація запасів та відображення в обліку її результатів.

39.Облік наявності і руху грошових коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.

40.Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Особливості обліку наявності й руху коштів на поточних та інших рахунках в банку.

41.Дебіторська заборгованість, критерії визнання та класифікація.

42.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

43.Облік розрахунків з іншими дебіторами.

44.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.

45.Облік резерву сумнівних боргів.

46.Фінансові інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.

47.Облік фінансових інвестицій.

48.Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

49.Поняття й призначення статутного капіталу.

50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Аналітичний облік статутного капіталу.

51.Облік неоплаченого капіталу.

52.Облік вилученого капіталу.

53.Особливості обліку додаткового капіталу.

54.Облік резервного капіталу.

55.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих) збитків.

56. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.

57.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

58.Облік довгострокових зобов’язань.

59. Облік поточних зобов’язань.

60.Облік кредитів банку.

61.Облік доходів майбутніх періодів.

62.Економічний зміст заробітної плати. Завдання обліку праці та розрахунків по її оплаті.

63.Класифікація та облік персоналу підприємства.

64.Види, форми і системи оплати праці. Фонд оплати праці, його структура.

65.Документальне оформлення та облік використання робочого часу.

66.Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства.

67.Види утримань із заробітної плати та їх облік.

68. Порядок складання розрахунково-платіжної відомості.

69.Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.

70.Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням (із Пенсійним фондом України).

71.Облік відрахувань за соціальним страхуванням.

72.Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація..

73.Класифікація операційних витрат.

74.Склад загальновиробничих витрат, їх облік і розподіл.

75.Склад адміністративних витрат та їх облік.

76.Облік витрат на збут.

77. Облік інших витрат діяльності.

78.Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). 79.Документальне оформлення та облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

81.Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація..

82.Облік доходів від основної діяльності.

83.Облік доходів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.

84.Облік фінансових результатів.

85.Звітність, її суть та значення.

86.Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.

87.Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.


2. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Всі наведені задачі раніше розглядались при виконанні практичних завдань. 1. Проаналізувати господарські операції, скласти бухгалтерські записи по рахунках, дати характеристику кореспондуючих рахунків. Визначити тип господарських операцій

 2. Вказати зміст господарських операцій по наведеній кореспонденції рахунків та дати характеристику цих рахунків.

 3. За наведеними кореспонденціями вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій.

 4. За наведеним переліком рахунків визначити активні та пасивні рахунки.

 5. За наведеним переліком засобів, джерел та господарських процесів, скласти баланс.

 6. За наведеним переліком засобів, джерел, вказати, що неправильно віднесено до засобів та джерел.

 7. За наведеними даними скласти бухгалтерський баланс та визначити суму статті балансу із знаком?

 8. Вказати правильну відповідь на поставлене питання

 9. На підставі наведених даних результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.

 10. За наведеними даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих та ін.) необоротних активів.

 11. На підставі наведених даних визначити первинну вартість необоротних активів і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 12. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття необоротних активів.

 13. На підставі наведених даних нарахувати амортизацію основних засобів.

 14. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку випуск облігацій з премією та дисконтом.

 15. На підставі наведених даних визначити розмір сумнівних боргів.

 16. Визначити та розподілити транспортно-заготівельні витрати на витрачену частину матеріалів та відобразити їх в системі рахунків.

 17. На підставі наведених даних визначити вартість залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття.

 18. Розрахувати фактичну собівартість виготовленої продукції за наведеними даними та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

 19. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку купівлі і продажу іноземної валюти підприємством.

 20. На підставі наведених даних відобразити в обліку видані та використані грошові кошти підзвітними особами.

 21. За наведеними даними розподілити між видами випущеної продукції загальновиробничі витрати.

 22. За наведеними даними відобразити зареєстрований статутний капітал та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку внески засновників. Визначити суму неоплаченого капіталу.

 23. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку додатковий, додатково-вкладений капітал, вилучений капітал.

 24. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення і використання забезпечень.

 25. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати; визначити суми обов’язкових утримань.

 26. На підставі наведених даних розрахувати суму заробітку за час відпустки. Провести утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фонду соціального страхування на випадок безробіття) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 27. На підставі наведених даних розрахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування) на сукупний дохід працівника. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 28. На підставі наведених даних по нарахованій оплаті праці, премій та матеріальній допомозі провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 29. На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану оплату праці працівників різних структур.

 30. На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування дисконту, премії по виданим (одержаним) облігаціям.

 31. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку доходів і витрат діяльності підприємства.

 32. На підставі наведених даних визначити і відобразити на рахунках податок на прибуток та фінансовий результат (чистий прибуток).

 33. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку використання прибутку підприємства.3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною "Бухгалтерський облік" для всіх спеціальностей включає такі форми:


 • підготовка до семінарських (практичних) занять;

 • підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

 • виконання індивідуальних домашніх (розрахункових) завдань;

 • написання пропозицій (есе) за заданою тематикою;

 • пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою;

 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

 • презентація результатів дослідження;

 • інші форми.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи представлені у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи, та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.следующая страница >>
Смотрите также:
Гапон В. О., д мед н., проф., Стрижеус К. П. Роль студентського самоврядування у формуванні профілактичної спрямованості професійної діяльності майбутнього лікаря вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна
175.38kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
1076.56kb.
6 стр.
Державний вищий навчальний заклад
458.04kb.
5 стр.
Державний вищий навчальний заклад
105.79kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
117.11kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
544.27kb.
6 стр.
Державний вищий навчальний заклад
154.3kb.
1 стр.
Стеценко Богдан Станіславович. Акціонерні товариства на ринку капіталів України: дис канд екон наук: 08. 00. 08 / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана"
84.7kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
85.26kb.
1 стр.
Секція: Економіка Назва наукового напряму в паспорті: Організація-виконавець
40.87kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
130.15kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
491.26kb.
2 стр.