Главная страница 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана

Протокол № 7 від 27.03.08 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030504 - «Комп’ютерні науки»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»КИЇВ – 2008


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана

Протокол № від _____________ 2008 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030504 - «Комп’ютерні науки»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Укладачі :

Карлюченко О.Г., зав.відділення "Програмування для ЕОТ та АС" Київського коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ;

Бабіч І.Г., викладач

Мета вступного іспиту з галузі знань — виявлення знань за напрямками професійної діяльності молодшого спеціаліста та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних бакалаврських програм.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову середню спеціальну освіту за відповідною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі природничо-наукових, загальнотехнічних та професійних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма іспиту має синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких розділів професійних знань:

1. Технологія розробки програмного забезпечення.

2. Об’єктно-орієнтована технологія програмування.
Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
I. Технологія розробки програмного забезпечення.
Розділ 1. Введення

Тема 1.1. Вступ.

Поняття програмного забезпечення. Класифікація програмного забезпечення. Поняття технології розробки програмного забезпечення.

Методи проектування ПП. Класифікація методів проектування програмних продуктів (ПП). Життєвий цикл ПП (Life Cycle).

Парадигма конструювання програмного забезпечення: “класичний життєвий цикл”. Макетування.

Встановлення програмного забезпечення. Основні принципи побудови операційних систем.
Тема 1.2. Стратегії розробки програмного забезпечення.

Характеристика стратегій конструювання програмного забезпечення.

Моделі: Інкрементна модель, модель швидкої розробки додатків, спіральна модель, компонентно-орієнтована модель.
Тема 1.3. Процеси конструювання програмного забезпечення.

Важковагові та полегшені процеси. ХР – процес. Моделі якості процесів конструювання.


Розділ 2. Основи алгоритмізації та програмування мовою Visual Basic.

Тема 2.1. Знайомство з Visual Basic

Середовище Visual Basic. Стандартні типи даних і операції над ними. Опис змінних і констант. Стандартні функції.


Тема 2.2. Основні об’єкти Visual Basic та їх властивості.

Форма, текстове поле, кнопка, зображення, список, поле редагування, перемикачі.

Робота з об’єктами у середовищі Visual Basic.
Тема 2.3. Організація циклічних процесів. Процедури і функції.

Поняття модульного програмування, програми і підпрограми. Розгалужені ьа циклічні процеси. Організація циклів різних типів. Використання процедур – програм і процедур - функцій. Передача даних з одних програм у інші.


Розділ 3. Якість програмного забезпечення.

Тема 3.1. Сторони зацікавлені в продукції.

Учасники використання програмного забезпечення: користувачі, покупці, інвестори. Вимоги до програмного забезпечення кожної з сторін.Тема 3.2. Атрибути якості програмного забезпечення.

Практичність, відмовостійкість, надійність, ремонтопридатність.Розділ 4. Архітектура програмного забезпечення.

Тема 4.1. Визначення та опис архітектури програмного забезпечення.

Базові засоби для створення архітектури програмного забезпечення.


Тема 4.2. Універсальна мова моделювання (UML).

Призначення мови. Загальна структура мови UML. Термінологія UML.

Основні компоненти мови.

Розділ 5. Керування програмним проектом.
Тема 5.1. Процес керування проектом.

Початок проекту. Виміри, міри та метрики. Процес оцінювання. Аналіз ризику. Планування. Трасування і контроль.

Врахування ризиків (планування, вартості, якості) при розробці програмного забезпечення.
Тема 5.2. Планування проектних задач.

Розмірно-орієнтовані метрики. Функціонально-орієнтовані метрики.

Виконання оцінки проекту на основі LOC- та FP-метрик. Конструктивна модель вартості. Модель COCOMO II. Модель композиції додатку. Модель раннього етапу проектування. Модель етапу пост-архітектури.
Розділ 6. Керування та керівництво.

Тема 6.1. Керівництво колективом.

Принципи керування колективом. Створення структури, що дозволяє взаємозв’язки. Конструктивна участь членів колективу. Робота з розробниками. Індивідуальний підхід до колективу та його членів.


Тема 6.2. Обов’язки та їх виконання.

Оцінка. План проекту. Компроміс між ризиками та гнучкістю. Виконання обов’язків.


Тема 6.3. Колектив як динамічна нелінійна система.

Поняття динамічної нелінійної системи. Колектив як динамічна нелінійна система.


Розділ 7. Методи аналізу та основи проектування програмних систем.

Тема 7.1. Класичні методи аналізу.

Структурний аналіз. Методи аналізу, що орієнтовані на структури даних. Метод аналізу Джексона. Приклади здійснення аналізу побудови програмних систем за допомогою класичних методів аналізу.Тема 7.2. Основи проектування програмних систем.

Особливості процесу синтезу програмних систем. Особливості етапу проектування. Структурування системи. Характеристики ієрархічної структури програмної системи. Моделювання керування. Модульність.Тема 7.3. Класичні методи проектування.

Метод структурного проектування. Метод проектування Джексона. Дослідження методики Джексона на прикладах.Розділ 8. Тестування програмного забезпечення.

Тема 8.1. Структурне та функціональне тестування програмного забезпечення.

Основні поняття та принципи тестування програмного забезпечення: • Особливості тестування ”білого ящику”.

 • Спосіб тестування базового шляху.

 • Способи тестування умов.

 • Спосіб тестування потоків даних.

 • Тестування циклів.

 • Особливості тестування “чорного ящику”.

 • Спосіб розбиття по еквівалентності.

 • Спосіб аналізу граничних значень.

 • Спосіб діаграм причин-наслідків.

Тема 8.2. Організація процесу тестування програмного забезпечення.

Методика тестування програмних систем: • Тестування елементів.

 • Тестування інтеграції.

 • Тестування правильності.

 • Системне тестування.

Мистецтво налагоджування (Debugging)
Розділ 9. Основи об’єктно-орієнтованого представлення програмних систем.

Тема 9.1. Принципи об’єктно-орієнтованого представлення програмних систем.

Абстрагування. Інкапсуляція. Модульність. Ієрархічна організація.Тема 9.2. Об’єкти та класи.

Поняття об’єкту. Загальна характеристика об’єктів. Типи відношень між об’єктами. Зв’язки. Видимість об’єктів. Агрегація.

Поняття класу. Загальна характеристика класів. Типи відношень між класами. Асоціації класів. Спадкування. Агрегація. Залежність.
Розділ 10. Основи представлення програмних систем за допомогою мови UML.

Тема 10.1. Особливості зображення діаграм мови UML.

Тема 10.2. Діаграма варіантів використання (use case diagram).

Варіанти використання. Актори. Інтерфейси. Примітки (коментарі).

Відношення на діаграмі варіантів використання (асоціації, розширення, включення, узагальнення)

Тема 10.3. Діаграма класів (class diagram).

Клас. Ім¢я та атрибути класу. Відношення між класами. Інтерфейси. Об¢єкти. Шаблони та параметризовані класи.Тема 10.4. Діаграма станів (statechart diagram).

Автомати. Стан і ім¢я стану. Список внутрішніх дій. Початковий та кінцевий стан. Перехід. Подія. Гранична умова. Вираження дії.

Складний стан та підстан. Послідовні та паралельні підстани. Історичний стан. Складні переходи. Переходи між паралельними та складними станами. Синхронізуючі стани.

Тема 10.5. Діаграма діяльності (activity diagram).

Стан дії. Переходи. Доріжки. Об¢єкти.Тема 10.6. Діаграма послідовності (sequence diagram).

Об¢єкти. Лінія життя об¢єкта. Фокус управління. Повідомлення. Розгалуження потоку управління. Стереотипи повідомлень. Часові обмеження на діаграмах послідовності. Коментарі або примітки.Тема 10.7. Діаграма кооперації (collaboration diagram).

Кооперація. Діаграма кооперації рівня специфікації. Об¢єкти. Мультиоб¢єкт. Активний та складний об¢єкт. Зв¢язки. Стереотипи зв¢язків. Повідомлення. Формат запису повідомлень.


Тема 10.8. Діаграма компонентів (component diagram).

Компоненти. Ім¢я компонента. Види компонентів. Інтерфейси. Залежності.


Тема 10.9. Діаграма розгортування (deployment diagram).

Вузол. З¢єднання.Розділ 11. Особливості використання мови UML в CASE-інструментарії Rational Rose.

Тема 11.1. Уніфікований процес компанії Rational Rose.

Вибір стандартного процесу. Добрі та погані процеси. Технологія процесу. Покрокова розробка. Етапи уніфікованого процесу. Дисципліни та артефакти. Керування проектом.


Тема 11.2. Особливості використання мови UML в Rational Rose.

Загальна характеристика Rational Rose. Особливості робочого інтерфейсу Rational Rose. Початок роботи над проектом у середовищі Rational Rose.

Розробка в середовищі Rational Rose:


 • діаграм варіантів використання та класів

 • діаграм класів та станів

 • діаграм послідовності та кооперації

 • діаграми компонентів та розгортування.


Тема 11.3. Невірні підходи до розробки програмного забезпечення.

Декілька оманних аналогій. Водоспадний процес.

Автоматичний підхід. Швидке макетування.

II. Об’єктно - орієнтована технологія програмування.

Сучасний пiдхiд до програмування

Реалізація об’єктно-орієнтованих мов програмування.

Компілятори , інтерпретатор та їх використання.

   


  Розділ 1. Базові поняття МП BORLAND C++

Tема 1.1. Принципи програмування у МП BORLAND C++

Директиви препроцесора. h - файли. Визначення, оголошення та ініціалізація змінних та констант. Робота вбудованих функцій.

Введення - виведення даних. Потоки. Вирази. Операції, Лінійна, розгалужена та циклічна структура програми. Перетворення типів.
Розділ 2. Об’єктно – орієнтоване візуальне програмування (ООВП ) у середовищі   BORLAND C + + BUILDER

Tема 2.1. Принципи ООВП

Основні поняття ООВП Класи, об'єкти, поля, методи, подii, властивості.

Різні види класів та їх реалізація в ООВП. Наслідування, iнкапсуляцiя, поліморфізм.

Тема 2.2. Iнтегроване середовище розробки (ICP)

Загальний вигляд вікон ICP. Головне вікно. Системне меню. Панель

iнструментiв. Гарячі клавіші (Hot Keys). Мнемо коди.

Палітра компонентів. Вікна форми. Інспектор об’єктів. Вікно редактора коду.

Знавець коду. Опис компонент у довідковій системі. Диспетчер проекту.

Характеристики основних компонентів сторінок палітри BORLAND C++ BUILDER. Можливості основних компонентів.

Схема опрацювання події. Методи опрацювання подій. Обробка подій (OnClick тощо).

   Розділ 3. Розробка WINDOWS – додатків

Тема 3.1. Основні етапи створення проекту

Структура проекту. Типи та характеристики файлів проекту.

Структура модуля.

   


Тема 3.2. Вiзуальнi та невiзуальнi компоненти

Поняття візуальності компонентів. Розробка головного меню додатку.

Розробка контекстного меню додатку. Iнформацiйно-дiалоговi вікна.

Оформлення проекту підказками. Доступність та візуальність об'єктів.

Повідомлення та ініціалізація. Циклічні структури. Обчислення суми знакозмінного ряду тощо. Використання таймеру

Тема 3.3. Обробка графічних об'єктів

Графічна підсистема. Графічні інструменти Windows. Відображення малюнків.

Перемикачі та фіксатори значень. Задача табулювання функції. Побудова графіків функцій .

Типи графічних об’єктів. Обробка об'єктів типу Image. Етикетки та оперативні підказки. Розробка проекту за сценарієм .Розділ 4. Налагодження проектів

Тема 4.1. Класифiкацiя помилок

Попередження та обробка помилок. Трасування програми. Збереження проекту.

Точки зупину програми. Директиви компілятора . Створення консольного додатку.

Методи опрацювання повідомлень Windows. Опрацювання виняткових ситуацій.


Тема 4.2. Налагодження ICP

Налагодження ICP . Модифiкацiя головного вікна . Управління (форматування) форми.

   

Тема 4.3. Складені типи даних

Масиви: одновимірні – вектори та двовимірні – матриці. Символьні та числові одновимірні масиви. Обробка матриць . Простий та складний пошук .

Роль і використання файлової структури у введенні-виведенні даних. Перегляд і редагування текстових файлів. Тимчасові файли та їх призначення.

Перевірка коректності даних. Коректність введення даних: цілочисельного введення, введення дійсних чисел тощо

Рецензування проекту.

   


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:Для завдань 1-8:
10 балів — абітурієнт

 • дав правильні та вичерпні відповіді на поставлені запитання у повному обсязі,

 • продемонстрував глибокі теоретичні знання тем і розділів дисципліни та вміння їх інтегрованого практичного застосування при розробці і оформленні власних проектів (додатків) у сучасному стилі програмування,

 • показав високий рівень фаховості та компетентності.


5 балів — абітурієнт

 • загалом відповів на поставлені запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь,

 • припустився незначної помилки при розробці власних проектів (додатків) або при оформленні свого проекту в сучасному стилі програмування, що не впливає на працездатність проекту.

 • допустив несуттєву помилку при виконанні практичних завдань.


0 балів — абітурієнт

 • дав неправильну або неповну відповідь на запитання,

 • не надав відповідної аргументації,

 • не розробив власний проект або не оформив його в сучасному стилі програмування,

 • не виконав практичних завдань чи взагалі не відповів на поставлені запитання.

для завдань 9-10:

5 балів — правильна відповідь.

0 балів — неправильна відповідь.
УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову.
Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

85—100

5 (відмінно)

65—80

4 (добре)

40—60

3 (задовільно)

0—35

2 (незадовільно)


Рекомендована література
1. О.І.Щедріна. Алгоритмізація та програмування процедур обробки

інформації С++. Навч.пос.-К.:КНЕУ,2001.-240с

2. О.Я.Кузьомін. Від основ С++ до ООП Навч.пос.-Харків:ХТУРЕ,2000.

3. О.Г.Качко. Конспект лекцій з програмування мовою С++'' Харків:

ХТУРЕ,1999-148с

4. Глинский Я. Н. и др. C++ и C++ Builder . Учебное пособие. СПб:

“ДиаСофтЮП”, Львов, 2004

5. Александреску А. Современное проектирование на С++. Серия С++.

Изда-тельский дом "Вильямс ",2002. - 336с

6. Черняхівський В. В. Сучасна технологія візуального програмування.

Львів: БаК, 1999

7. Т.А.Павловская C/C++ Программирование на языке высокого уровня

СПб.:Питер,2003.-461с.:ил

8. Глушков С.В. и др. Программирование в среде Borland C++ Builder . .

Харьков, Фолио. 2003 -508 с. (Уч.курс)

п/п

Назва

Автори, видавництво, рік видання


1

Технология разработки программного обеспечения.

Орлов С.А., СПб.: Издательский дом “Питер”, 2002

2

Управление программными проектами. (Software leadership)

Марри Кантор (Murray Cantor), Издательский дом “Вильямс”, 2002

6

UML

А.В.Леоненков, СПб.: БХВ-Петербург, 2002

7

Практика программирования: Visual Basic, C++Builder, Delphi

Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю., СПб.: БХВ-Петербург, 2002

10

Лабораторний практикум з інформатики та комп¢ютерних технологій

За ред. О.І.Пушкаря, Х.: ВД“ІНЖЕК”,2003

9

Технология разработки программного обеспечения.

Орлов С.А., СПб.: Издательский дом “Питер”, 2002

5

Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML.

Кватрани Терри. –Пер. с англ. – М. : Издательский дом “Вильямс“, 2003. – 192 с.


Структура екзаменаційного білету
1. Головне вікно. Системне меню. Панель iнструментiв.

2. Повідомлення та ініціалізація.

3. Коректність введення дійсних чисел

4. Особливості тестування “чорного ящику”.

5. Діаграма розгортування

6. Розробити проект для простої форми, в якому:

- Обчислити суму першого та останнього значень функціїy = | cos (x2 – 3,8) - 9,7 | на проміжку [ a; b ] з кроком h.

- По запиту результати обчислень зберегти у файлі .

- По запиту виконати перевірку коректності вхідних даних.

- Проект забезпечити коментарями .7. Розробити проект для простої форми, в якому:

- знайти середнє арифметичне перших n чисел натурального ряду;

- початкові дані ввести з клавіатури по запиту;

- довідку про розробника та результат розрахунків вивести з поясненням.8. Розробити діаграму станів на тему: «Відкриття депозиту у банку».

9.

а) Внесення змін в програмне забезпечення, що експлуатується з метою виправлення помилок, вдосконалення програмного забезпечення за вимогами замовника здійснюється на етапі...

Варіанти відповідей:

1) тестування

2) проектування

3) супроводуб) На якому етапі RAD-моделі інформаційний потік, що визначений на етапі бізнес – моделювання, відображується в набір об’єктів даних, які потрібні для підтримки бізнесу; ідентифікуються характеристики (властивості, атрибути) кожного об’єкту, визначаються зв’язки між об’єктами?

Варіанти відповідей:

1) моделювання даних.

2) тестування та поєднання

3) моделювання обробки.10.

а) Відношення узагальнення між окремими коопераціями на діаграмі кооперації має вигляд...

Варіанти відповідей:

1) 2) 3)б) Графічне зображення кооперації на діаграмі кооперації має вигляд...

Варіанти відповідей:

1) 2) 3)


Смотрите также:
Гапон В. О., д мед н., проф., Стрижеус К. П. Роль студентського самоврядування у формуванні профілактичної спрямованості професійної діяльності майбутнього лікаря вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна
175.38kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
1076.56kb.
6 стр.
Державний вищий навчальний заклад
458.04kb.
5 стр.
Державний вищий навчальний заклад
105.79kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
117.11kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
544.27kb.
6 стр.
Державний вищий навчальний заклад
154.3kb.
1 стр.
Стеценко Богдан Станіславович. Акціонерні товариства на ринку капіталів України: дис канд екон наук: 08. 00. 08 / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана"
84.7kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
85.26kb.
1 стр.
Секція: Економіка Назва наукового напряму в паспорті: Організація-виконавець
40.87kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
130.15kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
491.26kb.
2 стр.