Главная страница 1

25-019-10

УДК 687.023 ДРНТІ 64.33.17Удосконалення процесу формування жіночих головних уборів

Кущевський М.О., Буханцова Л.В., кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедрою технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету; кандидат технічних наук, асистент кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету відповідно; телефон: (0382) 72-86-55.

Ключові слова: формування, деталі головних уборів, гідродинамічний спосіб, рідинно-активне робоче середовище, поверхня матриці, деформація, фіксація, енергетичні витрати, діаметр голови, властивості тканини.

РЕФЕРАТ

Науково-дослідну роботу присвячено питанню удосконалення процесу формування деталей головних уборів на основі використання гідродинамічного способу формування.

У результаті аналітичних та експериментальних досліджень обґрунтовано вибір активного робочого середовища та формувальної матриці; розроблено спосіб, методику та прилад для гідродинамічного формування деталей головних уборів, які забезпечують підвищення на 45,5 % продуктивності праці та зменшення на 3,5 % енергетичних витрат; розроблено методику фотограмметричної оцінки формостійкості та методику оцінки якості деталей, формованих в рідинно-активному робочому середовищі; визначено оптимальні режими процесу гідродинамічного формування деталей; отримані аналітичні закономірності зміни грубої структури тканин у процесі гідродинамічного формування, які дозволяють прогнозувати якість та формостійкість формованих деталей, а також проведено комплексну оцінку якості деталей, формованих із костюмно-пальтових тканин. Розробленим способом виготовлено моделі жіночих головних уборів, які відповідають високому рівню якості.

ОПИС ПРОЕКТУ

Метою проекту є підвищення якості жіночих головних уборів при мінімізації енергетичних та трудових витрат на основі використання рідинно-активного робочого середовища з урахуванням властивостей грубої структури тканин.

Стан економіки України зараз характеризується деформованою структурою виробництва, у якій велику частку становлять технології енерго- та матеріаломістких видів продукції. Тому розв'язання проблем підвищення ефективності виробництва можливе лише за суттєвого зниження енерговитрат на виготовлення одиниці продукції.

У швейній промисловості сьогодні значна увага приділяється розробці нових енергозберігаючих технологій виготовлення швейних виробів, серед яких чільне місце займають процеси волого-теплового оброблення (ВТО). Серед швейних виробів складною формою вирізняються головні убори. Сучасна технологія формоутворення головних уборів з швейних матеріалів передбачає застосування конструктивного способу та формування шляхом ВТО. В основі класичної технології формування головних уборів шляхом ВТО лежать наступні стадії: підготовки матеріалу до формування, його деформації та фіксації отриманої форми. У даному випадку операції по підготовці деталей до формування та операції їхнього кінцевого оброблення є трудомісткими. У зв'язку з цим, виникає необхідність зменшення трудових та енергетичних витрат процесу формоутворення головних уборів без втрати якості деталей за рахунок виключення ряду операцій. Перспективними напрямками при цьому є застосування динамічних навантажень та активних робочих середовищ. Серед останніх новим та не дослідженим є напрямок формування жіночих головних уборів у рідинно-активному робочому середовищі (РАРС). Відповідно до цього актуальним є створення нового альтернативного енергозберігаючого способу формування деталей головних уборів високого рівня якості на основі використання РАРС.

Для формування головних уборів використовують матриці у вигляді форм-тумб, конструкція яких спрощена та повною мірою не відображає особливостей будови голови. Для забезпечення ергономічності головних уборів використовують розмірну ознаку «обхват голови» чого недостатньо, оскільки він визначає тільки периметр опорної поверхні голови людини, а тому не характеризує її морфологічну будову та форму. Звідси актуальним стало питання розробки поверхні матриці для формування жіночих головних уборів на основі антропометричного аналізу опорної поверхні голови.

Для виконання поставленого завдання проведено обміри голів жінок молодшої вікової групи. Для ергономічної відповідності жіночих головних уборів використано розмірні ознаки, котрі характеризують параметри опорної поверхні голови, а саме: обхват голови, висота голова спереду, поздовжній та поперечний діаметри голови. Розробка ергономічної поверхні матриці ґрунтується на отриманих параметричних відношеннях перерахованих параметрів. Форма матриці є фігурою правильної геометричної форми, півсферою, та відповідає формі голів жінок брахікранного морфологічного типу першої групи за висотою.

У процесі формування жіночих головних уборів зміна властивостей тканин відбувається при їхній взаємодії з активними робочими середовищами, якими для швейних матеріалів є водне середовище, водяна пара, поверхнево-активні речовини, насичене повітря різних параметрів тощо.

Обґрунтування вибору активного робочого середовища для удосконалення процесу формування жіночих головних уборів виконано на основі визначення характеру його впливу на зміну деформаційних властивостей тканин. Для чого авторами удосконалено прилад для вивчення деформаційних властивостей тканин в умовах впливу різної температури та вологості, новизна якого захищена деклараційним патентом на корисну модель UA9371. Для дослідження впливу робочого середовища на зміну деформаційних властивостей взято тканини полотняного переплетення.

Результати отриманих даних свідчать, що зі збільшенням вологості активного робочого середовища відбувається зростання вологовмісту тканин, викроєних по основі та утоку. Встановлено, що суттєве зростання вологовмісту тканин до 78 % досягається після занурення проб у рідинне (водне) середовище. Зі збільшенням вологості активного робочого середовища зростає повна деформація тканин. Максимальне значення повної деформації розтягнення досягається деформуванням у рідинному середовищі.

Процес деформування матеріалів у рідинному (водному) середовищі відрізняється від процесів деформування в умовах підвищеної вологості середовища тим, що рідинне середовище, у якому знаходиться тканина, більшою мірою пластифікує її та прискорює в ній деформаційні процеси.

Зміна вологості середовища приводить до зміни значень компонентів повної деформації тканин. Для процесів формування вартою уваги є залишкова, тобто умовно-пластична деформація, яка характеризує якість формування деталей об'ємної форми. Аналіз отриманих даних, свідчить, що зі збільшенням вологості середовища частка умовно-пластичної деформації для тканин зростає. Відмічене говорить про покращення рухомості тканин до виникнення необоротних деформацій. Таким чином, на основі попередніх досліджень для удосконалення процесу формування жіночих головних уборів вибрано робоче середовище, яким є РАРС.

В основі удосконалення процесу формування лежить гіпотеза про можливість формування жіночих головних уборів динамічними навантаженнями РАРС. РАРС дозволяє зменшити коефіцієнт тертя між волокнами ниток та нитками у тканинах. Його проникання всередину волокон приводить до зменшення сил внутрішньої взаємодії між ланцюгами їхніх молекул і відповідно до зменшення їхнього опору формувальним навантаженням.

Ураховуючи відмічене процес формування деталей жіночих головних уборів у РАРС складається з двох стадій: формування структурних елементів тканини під впливом динамічних навантажень РАРС та евакуації РАРС із зони формування.

Однією з умов проведення процесу формування є створення у камері циклічного навантаження, що спричиняє періодичні гідравлічні удари РАРС на матеріал.

У момент удару кінетична енергія поверхневого шару РАРС переходить у роботу стиснення з миттєвим підвищенням тиску над матрицею. Підвищення тиску передається наступному шару, у результаті чого зростання тиску поширюється хвилею вздовж зони формування зі швидкістю поширення звуку в пружному середовищі.

Процес формування тканин у РАРС характеризується циклічністю. Кожен цикл є повторенням попереднього та складається з двох етапів. Перший етап відбувається під час гідравлічного удару, до часу, коли ударна хвиля РАРС не пройшла порову структуру тканини та отвори матриці. Другий етап характеризується зниженням тиску в камері, починаючи від поверхневого шару РАРС, допоки тиск у камері не вирівняється.

Вимушені коливання, надані динамічній системі, є незатухаючими і характеризуються постійною амплітудою та частотою. Висунуто припущення, що при гідродинамічному формуванні деталей у РАРС мають місце вимушені коливання із зсувом фаз коливань.

На основі вище викладено розроблено гідродинамічний та гідромеханічний способи формування деталей швейних виробів об'ємної форми, новизна яких підтверджена відповідно патентами UA 14333 та UA 25822. Для формування деталей головних уборів у робочому середовищі - РАРС, розроблено установку, яка забезпечує формування деталей головних уборів гідродинамічним способом. Новизна установки підтверджена патентом UA 14332.

Для практичного підтвердження гіпотези гідродинамічного формування жіночих головних уборів об'ємної форми у РАРС проведено дослідження амплітудно-частотних характеристик процесу формування, у ході якого встановлено, що різниця фаз синусоїдних коливань при перепаду тиску РАРС 0,06+1,2 МПа складає 0,097Т. При цьому значення кута зсуву фаз β складає 35°.

Для оптимізації процесу гідродинамічного формування у роботі передбачено оцінку якості деталей головних уборів за узагальненим показником. Методика оцінки якості процесу формування деталей головних уборів полягала у визначенні одиничних показників якості, шляхом їхнього приведення до безрозмірних величин та об'єднання в узагальненому показнику якості. Узагальнений показник якості формованих деталей головних уборів, формованих у РАРС, розраховано як середній гармонічний показник наступних одиничних показників: зміною сітьових кутів та лінійних розмірів тканин, висотою стріли прогину деталі та стійкістю отриманої форми у часі.

Враховуючи вище зазначене, наукова новизна проекту полягає у тому, що:


  1. розроблено механізм та математичну модель процесу гідродинамічного формування деталей головних уборів з тканин;

  2. для визначення внутрішньої форми головного убору та форми матриці запропоновані поперечний та поздовжній коефіцієнти, які відображають співвідношення висоти голови спереду Вгсп, поздовжнього dпозд та поперечного діаметрів dпоп голови;

  3. для раціонального підбору матеріалів верху при виготовленні головних уборів запропоновані залежності зміни грубої структури костюмно-пальтових тканин після гідродинамічного формування;

  4. на основі гідродинамічного способу формування розроблена установка для формування деталей головних уборів, новизна якої підтверджена деклараційним патентом України;

  5. розроблений узагальнений показник якості деталей головних уборів та фотограмметричний метод оцінки формостійкості деталей головних уборів після їхнього гідродинамічного формування;

  6. визначена раціональна область основних параметрів процесу гідродинамічного формування деталей головних уборів, що дозволяє отримати високий рівень якості форми деталей з вовняних костюмно-пальтових тканин;

  7. запропонований спосіб формування деталей головних уборів дозволяє досягнути скорочення трудомісткості процесу на 45,5 %, а також зменшення енергетичних витрат на 3,5 %.

Розроблені спосіб та установка для гідродинамічного формування є оригінальними та не мають аналогів на території України. Застосування даного способу та установки дозволяє отримувати безшовні деталі жіночих головних уборів об'ємної форми. Виготовлення моделей жіночих капелюшків проведено відповідно до технології виготовлення формованих головних уборів з відрізними крисами. Для стабілізації форми формованої головки використано апрет полівінілового спирту. На склад апрету для виготовлення головних уборів отримано патент на корисну модель UA 21278. Обробка апретом здійснювалась після формування шляхом розпилення його на виворітну сторону формованої деталі до її сушіння. У результаті цього були отримані напівжорсткі моделі жіночих капелюшків, які мають формовану головку та відрізні криси.

Оцінка якості процесу формування головки жіночих капелюшків підтверджує ефективність оптимальних параметрів процесу гідродинамічного формування. Значення коефіцієнтів формостійкості для формованих головок головних уборів складає 0,06+0,08, що відповідає високому рівню якості формування.

Аналіз трудових витрат на виготовлення капелюшка з відрізними крисами проведено відповідно шляхом порівняння робіт за технологічною послідовністю, діючою на ЗАТ «Хмельницька трикотажна фабрика» (м. Хмельницький), та послідовністю, складеною згідно розробленого способу гідродинамічного формування. Аналіз витрат на виготовлення жіночого капелюшка з відрізними крисами показав, що у результаті удосконалення процесу формування даного виду виробу досягнуто скорочення трудомісткості процесу близько 46 %, а також зменшення енергетичних витрат до 4 %.

У подальших дослідженнях зниження витрат можна досягти за рахунок механізації підготовчо-заключних операцій та розширення можливостей обладнання шляхом використання робочих місць, обладнаних двома установками, або ж шляхом збільшення об'єму камери для формування, що забезпечує одночасне формування двох, трьох чи більше деталей головних уборів.16.02.15


Смотрите также:
Дрнті 64. 33. 17 Удосконалення процесу формування жіночих головних уборів
89.72kb.
1 стр.
Розділ 3 Актуальні питання менеджменту та маркетингу
152.94kb.
1 стр.
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – один із головних аспектів фізичного виховання учнів ліцею
47.18kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до організації процесу формування управлінської звітності в банках України Загальні положення
287.25kb.
1 стр.
Формування творчої особистості молодшого школяра шляхом практичної реалізації інноваційних підходів у навчальному процесі початкової школи
20.31kb.
1 стр.
Реферат дослідження з теми: «Формування пізнавальної активності молодших школярів у вальдорфській педагогіці»
211.88kb.
1 стр.
Організація ігор в сім`ї
66.18kb.
1 стр.
Шануймо старість
392.59kb.
1 стр.
Структурні компоненти методики формування творчої самостійності студентів (за матеріалами дисципліни “Технологічне оснащення”) Постановка проблеми
188.73kb.
1 стр.
Розв’язання задач з хімії (з досвіду роботи вчителя)
69.23kb.
1 стр.
Пропозиції щодо удосконалення між бюджетних відносин
57.7kb.
1 стр.
В. О. Павлюк Фонд концептуальних технологій України вплив освіти на формування суспільно-політичної моральності та значення освітньо-інформаційних процесів у соціально-економічному розвитку україни
183.58kb.
1 стр.