Главная страница 1
ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


 1. Назва модуля: Комп’ютерна дискретна математика

 2. Код модуля: ПЗ_6046_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: I

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)

аудиторні години – 80 (лекції – 48, прак. зан. – 32)

 1. Лектор: . ас., к.т.н Сердюк Павло Віталійович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати основи теорії множин, логіки висловлювань, логіки предикатів, основи комбінаторики, теорії відношень, теорії графів та дерев,

 • уміти застосовувати набуті знання для розробки алгоритмів операцій із логічними виразами, графами, деревами, множинами, відношеннями.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізити:

 • кореквізити: Основи програмування

 1. Зміст модуля:

Булева логіка, логіка предикатів, теорія множин, теорія відношень, основи комбінаторики, теорія графів, теорія дерев.

 1. Рекомендована література:

 • Нікольський Ю.І. Пасічник В.А. Щербина Ю.Р. Дискретна математика : Підручник.- Львів:”Магнолія Плюс”, 2006.- 608 с.

 • Бардачов Ю.М. Соколова Н.А. Ходаков В.Е. Дискретна математика – Підручник для студентів – Київ, 2002.

 • Кравчук А.Ф. Дискретний аналіз – Навч. Посібник – Київ, 2005.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (40%): контрольні роботи, індивідуальні завдання

 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування (60%)

 1. Мова навчання: українська


Смотрите также:
Формат опису модуля
18.48kb.
1 стр.
Формат опису модуля
19.29kb.
1 стр.
«Інформаційний пакет кафедри теоретичної та прикладної економіки» формат опису модуля назва модуля
18.78kb.
1 стр.
Формат опису модуля
14.74kb.
1 стр.
Формат опису модуля
17.92kb.
1 стр.
Формат опису модуля
19.03kb.
1 стр.
Формат опису модуля
14.17kb.
1 стр.
Формат опису модуля
19.86kb.
1 стр.
Формат опису модуля
18.08kb.
1 стр.
Формат опису модуля
16.01kb.
1 стр.
2. Код модуля: ммп 6029 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
15.54kb.
1 стр.
2. Код модуля: ікт 6 13 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 3 Обсяг модуля
20.47kb.
1 стр.