Главная страница 1
Формування інформаційної культури читачів
В наш час практично не можна назвати сферу людської діяльності, яка не зазнала б залежності від ринку інформації і не мала б потреби у використанні новітніх інформаційних технологій. Все це в значній мірі змінює уявлення, погляди, поведінку, спосіб життя і мислення сучасної людини і ставить до неї нові вимоги, найважливішою серед яких є опанування інформаційною грамотністю, інформаційною культурою.

Під інформаційною культурою треба розуміти такий рівень інформаційної підготовки, який дозволяє людині не тільки вільно орієнтуватися в потрібному інформаційному середовищі, а й брати участь у його формуванні та перетворенні, сприяти інформаційним контактам.

Категоріями інформаційної культури особистості можна вважати її вміння формулювати свою потребу в інформації, ефективно здійснювати пошук необхідної інформації в усій сукупності інформаційних ресурсів, переробляти і створювати якісно нову інформацію, вести індивідуальні інформаційно-пошукові системи, відбирати та оцінювати інформацію, а також - здатність до інформаційного спілкування і комп'ютерну грамотність.

Останнім часом стверджується погляд на бібліотеку як на органічну частину інформаційного середовища суспільства. До інформаційних ресурсів додаються комп'ютери та підключення до мережі ІНТЕРНЕТ, що збагачує світовими інформаційними ресурсами. Формування інформаційної культури читачів, яка включає не тільки традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру, але й вміння оперувати інформацією з використанням сучасних комп'ютерних засобів, тобто поєднує традиційний бібліографічний інструментарій з комп'ютерними засобами, є однією з головних функцій сучасної бібліотеки.


Процес формування інформаційної культури є комплексним і має здійснюватися в бібліотеці у п'ятьох взаємозв'язаних напрямах:

1) робота з удосконалення комплектування та розкриття бібліотечних фондів;

2) систематичне вивчення динаміки інформаційних потреб читачів, особливо пов'язаних з ціннісно-орієнтаційною, пізнавальною, виробничою діяльністю;

3) створення комфортних умов для задоволення інформаційних потреб читачів;

4) удосконалення роботи по підвищенню рівня бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп'ютерних знань;

5) популяризація та реклама інформаційних послуг бібліотеки серед читачів.


Таким чином, вся діяльність бібліотеки направлена на підвищення інформаційної освіти. Інформаційна грамотність та її розповсюдження серед користувачів бібліотеки передбачає: ознайомлення читачів з можливостями та інформаційно-документальними ресурсами бібліотеки; виховання довірливого ставлення до неї; бажання стати її постійними відвідувачами; формування у читачів знання основних інформаційних джерел та навичок їх використання; формування навичок у сфері бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп'ютерних знань; ознайомлення з інформаційними послугами бібліотеки; ознайомлення з провідними книгосховищами світу, архівами, музеями, центрами інформації та документації, існуючими інформаційними системами, віртуальними бібліотеками глобальної комп'ютерної мережі; можливостями використання інформаційних ресурсів за межами бібліотеки; навчання читачів користуванню інформаційно-пошуковою системою (ІПС) в традиційному та автоматизованому режимах; їх ознайомлення з методами аналітико-синтетичної обробки документів і переробки інформації.
Організацію заходів по інформаційній освіті доцільно проводити в 3 рівнях:

Традиційне навчання користуванню бібліотекою (бібліотечна орієнтація), що обмежується наданням інформації про фізичне розміщення фондів і обладнання, про існуючу в бібліотеці систему обслуговування;

Бібліографічне навчання, що передбачає навчання методам пошуку інформації і вивчення бібліографічних джерел;

Навчання читачів користуванню інформацією на новітніх носіях, електронними базами даних із застосуванням комп'ютерної техніки.

Зміст, форми і методи інформаційної освіти читача визначаються не тільки рівнем його культури читання або професійними потребами, але й умовами праці в бібліотеці, нерідко ситуативними методами обслуговування: в одних випадках бібліотекар може популярно роз'яснити правила розстановки книг на полицях, принципи користування алфавітно-предметним покажчиком до систематичного каталогу і картотеки статей, в інших - необхідне знайомство з документацією, що регламентує правила опису видань, а в деяких - проводити практичні заняття по бібліографічному опису, пошуку книг за окремою тематикою, по користуванню комп'ютерною технікою і т.і.

Форми навчання відрізняються способом передачі інформації, широтою охоплення аудиторії: це виставки, огляди, консультації, бібліографічні уроки, екскурсії, дні бібліографії, путівники, методичні поради та ін. Відомо, що перевагу читачі надають найменш заформалізованим заходам, до яких можна віднести:

- оглядові екскурсії по бібліотеці і стислі лекції з основ інформаційного пошуку для читачів;

- надання читачам можливості самостійно навчатися з використанням аудіо і відео-касет;

- розповсюдження путівників по фондам і каталогам, пам'яток читачам для самостійної орієнтації;

- розвиток системи наочних засобів оповіщення про структуру бібліотеки, її довідково-пошуковий апарат;

- підготовка і видання методичних порад по користуванню базами даних і електронним каталогом.
Діалогова форма спілкування є найбільш ефективною формою взаємодії бібліотекаря і читача. Індивідуальне консультування має бути переважаючим в роботі з читачами.
Позитивні результати має також інформаційна освіта читачів в процесі виконання їх запитів, тому що читач при цьому виявляє особисту зацікавленість у сприйманні інформації. Таким чином, довідково-бібліографічне обслуговуваня можна використовувати як базову форму інформаційного навчання, під час якого проходить засвоєння читачем основ бібліографічної, інформаційної грамотності, закріплення навичок самостійного пошуку літератури.

В умовах формування інформаційного суспільства бібліотека забезпечує користувачам доступ до електронних каталогів інших бібліотек, до електронних журналів, до всіх баз даних, які є в бібліотеках та інформаційних центрах.

Проблема розвитку інформаційної культури особистості невичерпна і має вирішуватись у бібліотеці на сучасному рівні.
Основні завдання занять з учнями 1-4 класів

☺ Сформувати у школярів загальне уявлення про бібліотеку.

☺ Ознайомити та поглибити знання школярів про користування бібліотекою та книгою.

☺ Ознайомити їх з періодичними виданнями - газетами та журналами.

☺ Сформувати в учнів уміння вибирати книги для самостійного читання, вміння орієнтуватись у книжці і серед книжок.

☺ Сформувати у школярів загальне уявлення про каталоги та картотеки, каталожну картку, всесвітню мережу Інтернет.Основні завдання занять з учнями 5-9 класів

☺ Формувати у школярів глибокі знання про книгу, різноманітність друкованих та електронних джерел інформації.

☺ Поглиблювати вміння школярів працювати з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, прикнижковою бібліографією, різними джерелами інформації.

☺ Розвивати читацькі інтереси, вміння самостійно працювати з інформацією.

☺ Формувати у школярів знання про сучасні інформаційні технології та розвивати навички їх використання.

☺ Навчити користуватись електронними каталогами, працювати з енциклопедичними друкованими та електронними виданнями.☺ Закріпити вміння школярів працювати з різною інформацією, знаходити її в мережі Інтернет.

Смотрите также:
Формування інформаційної культури читачів
51.34kb.
1 стр.
Розділ виставки: Педагогіка розвитку особистості
795.64kb.
6 стр.
Методичні рекомендації законодавча регламентація фізичної культури І спорту смт. Томаківка 2011 рік
350.25kb.
1 стр.
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – один із головних аспектів фізичного виховання учнів ліцею
47.18kb.
1 стр.
«Земне і вічне: формування духовних цінностей читачів бібліотеки»
335.97kb.
1 стр.
Особливості формування духовної культури студентської молоді в процесі позааудиторної виховної роботи постановка проблеми
91.3kb.
1 стр.
Л. М. Михайлова, доцент кафедри педагогіки та психології, Т. О.Ізюмська
302.03kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи за редакцією Зубалія М. Д, Дерев’янко В. В., Лакізи О. М та ін та «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи»
177.26kb.
1 стр.
Законодавства як засіб формування високої податкової культури населення регіону
151.51kb.
1 стр.
«художня культура»
140.26kb.
1 стр.
Звіт кафедри фізичної культури І спорту «про роботу обласного експериментального майданчика за темою «Технологія формування навичок самовдосконалення учнів різного віку в умовах освітнього закладу школи сприяння здоров’ю»
255.31kb.
1 стр.
У студентів музичних училищ
354.5kb.
1 стр.