Главная страница 1страница 2страница 3страница 4страница 5Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання –
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – вироблення у студентів наукового світогляду, оволодіння глибоким знанням про особистість та групи, соціально-психологічні детермінінти їх становлення та розвитку в сучасній соціокультурі.

Завдання: засвоєння теоретичних знань про людину, її психологію у зв’язку з соціальним середовищем, а також навичками проведення соціально-психологічних досліджень. Зокрема це – оволодіння навичками проведення психологічних досліджень та ознайомлення із функціями психолога-практика у соціальній сфері: в малих і великих соціальних групах, у закладах охорони здоров’я, правопорядку, освіти, на виробництві тощо.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: • особливості соціального мислення (розвиток Я-концепції в соціокультурі, проблеми самоефективності індивіда та його самопрезентація);

 • соціальні переконання та судження;

 • особливості поведінки та установок, конформізму, впливів групи;

 • особливості соціальних відносин та природи соціальних, емоційних, когнітивних джерел упереджень;

 • особливості соціальних феноменів агресії та альтруїзму;

 • особливості соціальних впливів (стать, гендер та культура).


уміти:


 • створювати лабораторні ситуації, які імітують досліджувані феномени повсякденного життя;

 • проводити соціально-психологічні дослідження в польових і лабораторних умовах (кореляційні, експериментальні, опиту-вання);

 • обирати ефективні умови проведення соціально-психологічних досліджень;

 • формувати репрезентативні виборки для опитувань, при цьому правильно обирати величину виборки, чітко визначати послі-довність і специфіку формулювання запитань в опитуваль-никах;

 • модифікувати окремі опитувальники з врахуванням особли-востей соціокультурної ситуації, в якій проводиться дослід-ження.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Вступ до соціальної психології
Соціальна психологія як наука. Поняття соціальної психології. Об’єкт і предмет соціальної психології. Дискусії з приводу предмета соціальної психології. Метанапрямки соціальної психо-логії. Соціальна психологія та постмодернізм.

Соціальна психологія в системі науки. Структура соціальної психології. Соціальна психологія і суміжні дисципліни. Соціальна психологія і соціологія. Соціальна психологія і психологія особистості. Соціальна психологія і біологія. Соціальна психологія та рівні пояснень. Суб’єктивні аспекти науки. Завдання соціальної психології і проблеми суспільства.

Основні методи соціально-психологічного дослідження. Загальна характеристика методів соціально-психологічного дослідження. Проблема якості соціально-психологічної інформації. Опитування громадської думки. Репрезентативна вибірка. Не-репрезентативна вибірка, порядок пред'явлення запитань, запро-поновані варіанти відповідей і формулювання запитань.

Кореляційне дослідження: виявлення природних зв'язків. Кореляційні дослідження, їх переваги (вивчення впливу факторів у природніх умовах) та недоліки (двозначна інтерпретація причини та наслідку). Відтерміновані кореляції, що виявляють послі-довність подій.

Експериментальні дослідження: пошук причин та наслідків. Незалежна та залежна перемінні. Етика проведення експеримента.

Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей

Передумови виникнення соціальної психології.

Витоки соціально-психологічних ідей.

Причини виокремлення соціальної психології у самостійну область знання.


Перші історичні форми соціально-психологічного знання. Психологія народів. Розвиток соціально-психологічного знання в царині соціології.

Перші соціально-психологічні теорії. Психологія мас Г. Ле Бона. Теорія інстинктів соціальної поведінки В. Мак Дуґала.

Експериментальний період розвитку соціальної психології Поведінково-когнітивний напрямок соціальної психології. Со-ціопсихоаналітичний напрямок соціальної психології. Когніти-вістський напрямок соціальної психології. Соціальна психологія у сучасному світі.

Тема 3. Розвиток української соціальної психології

Витоки української соціально-психологічної думки. Початки української соціальної психології (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.). Психолінгвістична концепція О.Потебні. Соціопсихологічна концепція М. Михайловського. Природнича концепція В.Бех-терєва.

Розвиток української соціальної психології у ХХ ст. Дискусії про предмет соціальної психології (20-ті рр. ХХ ст.). Біосо-ціологічна школа рефлексології. Психологія колективу О. Залуж-ного Концепція біосоціальної природи поведінки І.Соколянського. Перший фундатор західноукраїнської психології – С. Балей .

Розвиток соціально-психологічної думки українськими вченими в еміграції. Соціально-психологічна думка в еміграції: інститути та персоналії. Соціально-психологічні погляди Я.Яреми. Концепція українського характеру Д.Чижевського. Ідеї нації В. Липинського. Націософія Ю.Липи. Психічна структура україн-ців у концепції І.Мірчука. Концепція індивідуального універса-лізму Ю.Вассияна. Формування „української душі” у синтезі О. Кульчицького та М. Шлемкевича.


Змістовий модуль 2. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Тема 4. Особистість у соціальному світі
Я-концепція та тип соціокультури. Поняття Я-концепції. Ефект посилання на себе. Розвиток соціального Я. Незалежна та взаємозалежна Я-концепція.

Самоефективність. Поняття самоефективності та її до-слідження А.Бандурою. Локус контролю: концепція екстернальних та інтернальних типів Ю.Роттера. Набута безпорадність як антипод самовизначення.

Схильність до міркувань на користь власного Я. Пояснення позитивних і негативних подій.

Невиправданий оптимізм. Помилковий консенсус і по-милкова унікальність. Мотивація самоповаги. Негативний бік самоповаги. Схильність до міркувань на користь власного Я як причина поганої адаптації.

Справляння враження на інших. Помилкова скромність. Створення бар’єрів самому собі. Самопрезентація.

Тема 5. Соціальні установки

Установки як ефективний спосіб оцінювання світу. Чи визначають установки поведінку: в експеримент Р. Ла П’єра (1934). Зменшення соціальних впливів на виражені установки: метод неістинного джерела інформації (Е.Джоунз, Г.Сігал). Посилення установок та доведення їх до свідомості.

Рольова поведінка та установки. Ефект вживання у роль. Вплів рольової поведінки на установки. Експеримент Ф.Зімбардо (1971): виконання нових соціальних ролей як зміна само сприйняття та установок. Зміни установок через втягування у поведінкові ситуації: ефект „твердження, що стає переконанням”. Феномен „нога у дверях” як тактика незначних вчинок. „Техніка заманювання” як негативна тактика досягнення згоди. Негативні установки як наслідок неморальних вчинків.

Причини впливу поведінки на установки. Причини впливу поведінки на установки в руслі теорій. Теорія самосприйняття. Теорія самопрезентації: управління враженнями. Само-моніторинґ: відстежування власної поведінки (слів, дій, вчинків) з метою позитивної презентації в соціальних ситуаціях. Теорія когнітивного дисонансу. Зміна установок як потреба підтри-мувати узгодженість між нашими знаннями. Ефект недостатнього виправдання. Експеримент Л.Фестінґера та Дж.М.Карлсміт: зменшення внутрішнього дискомфорту через виправдання власних дій (у ситуації недостатньої зовнішньої вмотивованості).
Тема 6. Природа людини та культурна диверситивність
Людська природа та культурна диверситивність. Куль-турна різноманітність людей. Культурні детермінанти особис-тісного простору. Протистояння: індивідуалізм – колективізм. Культурна схожість. Ідентичність особи. Рольова ідентичність. Ролі з високим і з низьким статусом. Інверсія(зміна) ролей.

Підходи до вивчення ґендерно-рольової поведінки. Поняття ґендеру. Еволюційний та культуральний підходи. Акценти вивчення ґендеру: відмінності та схожість. Вплив культури на ґендерні ролі. Постсучасність та диверситивність статевої поведінки.

Особливості чоловічої та жіночої психології. Психоана-літичні теорії З.Фройда та К.-Ґ.Юнґа. Психологічна методика вимірювання маскулінності, фемінності, андрогінності С.Бем.

Психологічні дослідження ґендеру. Ґендерні відмінності у дослідженнях інтелекту, сприйняття, емоційної сфери, пам’яті.

Ґендерні особливості соціальної поведінки. Соціальне домінування. Ґендерні особливості незалежної поведінки. Вибір партнерів сімейного життя.
Змістовий модуль 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН
Тема 7. Спілкування як обмін інформацією.
Основні характеристики спілкування. Поняття спілкування в соціальній психології. Структура спілкування. Функції спілкування. Види спілкування. Стратегії та стилі спілкування.

Обмін інформацією в комунікативному процесі. Поняття кому-нікації. Прямий та непрямий (опосередкований) способи подання інформації. Передумови ефективності способів: готовність ауди-торії сприйняти аргументацію та схильність аудиторії до схва-лення інформації без роздумів. Складові переконання: комуні-катор. зміст повідомлення, канал передачі інформації, аудиторія.Вплив „комунікатора”. Кредитність (компетентність та надійність) комунікатора. Тривалість ефекту кредитності джерела. Впливи „некредитної” особи: ефект сплячого. Сприйняття компетентності комунікатора та її посилення : висловлювання солідарних з аудиторією суджень, фаховість. Сприйняття надій-ності комунікатора: впевненість, погляд, довіра аудиторії щодо відсутності маніпуляції, темп мовлення. Привабливість комуні-катора.

Зміст повідомлення. Вплив раціональних та емоційних арґументів. Переконливість повідомлення, яке асоціюється з пози-тивними почуттями (ефект доброго настрою). Переконливість повідомлення, яке апелює до неґативних емоцій (ефект активації страху). Однобічна та повна інформація. Переконливість інфор-мації: ефекти первинності та вторинності.

Канал передачі інформації. Ефективність активно пережитої та пасивно сприйнятої інформації. Ефективність особистого контакту з комунікатором та засобів масової інформації. Перекон-ливість простих та складних повідомлень в каналах комунікації (відеозапис, аудіозапис, друкований текст).

Адресат повідомлення (аудиторія). Специфіка аудиторії: самооцінка слухачів, вік та їх погляди. Реакція на зміст повідомлення. Маніпуляції з відволікання уваги для позбавлення контрарґументів. Незацікавлена та незацікавлена аудиторія.

Приклади соціально-психологічні досліджень в галузі переконань. Втягування у секти. Складові вербування. Неґатив-ний груповий ефект. Конструктивне використання переконань: консультування та психотерапія.
Тема 8. Агресія: деструктивна взаємодія
Поширеність аґресії та її види. Фізична та вербальна (словесна) аґресія. Ворожа аґресія (скерована на заподіяння шкоди) та інструментальна (як засіб досягнення мети). Контактна (безпосереднє заподіяння шкоди різними знаряддями) та дистантна (застосування вогнепальної зброї тощо) аґресія.

Аналіз причин людської аґресії. Протилежні погляди філософів на людську природу. Теорія інстинктивної аґресії (З.Фройд та К.Лоренц) та еволюційна психологія. Біологічні теорії (особливість діяльності нервових центрів мозку, генетичні та біохімічні чинники).

Психологічні теорії аґресії. Класична теорія „фрустрація – аґресія( Дж. Доллард та Н.Міллер). Концепція заміщеної аґресії (Л.Берковіц). Відносна депривація та аґресивне реаґування. Аґресія як „вигідна” навичка досягання мети. Теорія соціального научіння аґресії. Класичні експерименти А. Бандури. Вплив сім'ї та середовища на аґресивність дітей.

Послаблення аґресії. Ситуативні чинники, що провокують на аґресивні дії (біль, атакуюча поведінка, спека, тіснява). Посилення діяльності ЗМІ на прищеплення зразків просоціальної поведінки. Психотерапевтичні методи (катарсис) послаблення аґресії. Підхід, заснований на соціальному научінні.
Тема 9. Альтруїзм у людських взаєминах

Альтруїзм як просоціальна поведінка та конструктивна взаємодія. Поняття взаємодії та підходи до вивчення альтруїзму. Психологічна теорія соціального обміну. Концепція альтруїзму як замаскованого еґоїзму. Концепція альтруїзму як душевного чину людей.

Соціологічний та еволюційний підходи до пояснення альтруїзму. Соціологічний підхід: соціальні норми, що мотивують альтруїзм. Норма взаємності. Норма соціальної відповідальності. Еволюційний підхід до пояснення альтруїзму Теорія жертовного альтруїзму (Д.Бараш). Теорія взаємності людських доброчинів (Р.Чалдіні). Порівняльний аналіз теорій альтруїзму.

Експериментальне вивчення диспозиційних та ситуатив-них чинників альтруїзму. Критичні ситуації та кількість очевид-ців (Б. Латане і Дж. Дарлі). Надання допомоги та усвідомлювання критичності ситуації. Ефект очевидця. Обставини, що посилюють відповідальність та готовність допомогти. Ситуаційні впливи: наслідування інших та дефіцит часу ( Дж.Дарлі, Д. Бетсон).

Особистісні чинники надання допомоги. Вплив поганого настрою на надання допомоги (Р.Чалдіні). Винятки з правила «поганий настрій – добрі справи» (В.Томпсон, К.Кауан і Д.Роузенхан). Хороший настрій та надання допомоги (Е.Айзен, Д.Доліньскі). Вплив особистісних якостей на схильність допо-магати. Релігійність особи та просоціальна поведінка. Суб’єкти, що отримують допомогу (ґендерні особливості та схожість). Навчання альтруїзму. Подолання моральної ексклюзії. Моральна інклюзія як передумова соціалізації альтруїзму.
Тема 10. Міжособистісне сприйняття та налагоджування близьких взаємин
Поняття перцепції та перцептивних механізмів. Іденти-фікація, рефлексія, емпатія, децентрація, каузальна атрибуція, внутрішньогруповий фаворитизм, фізіогномічна редукція, стерео-типізація.

Міжособистісна атракція. Поняття атракції. Зв'язок атрак-ційних відносин із відчуттям щастя та особистісним здоров’ям.

Чинники атракції. Територіальна близькість людей. взаємодія на „спільній території. Антиципація взаємодії. Ефект ореолу. Ефект «простого перебування в полі зору».

Експерименти з дослідження стереотипу фізичної приваб-ливості. Фізична привабливість та феномен «відповідності зовнішнім даним партнера». Культурні детермінанти фізичної привабливості. Визначальні чинники тривалості-короткочасності атракції. Дослідження асоціативна симпатії та антипатії (П.Левінські).

Любов та прив’язаність. Концепція любовних взаємин Р.Стернберга. Прив’язаність та її типи. Глобалізація та зміни безпосередніх людських взаємин.
Тема 11. Особливості процесів соціального пізнання
Каузальна атрибуція: теорія приписування причин. Теорія атрибуції Фріца Гайдера. Атрибуції здорового глузду : Г.Келлі про раціональні критерії інтерпретації інших (сталість, винятковість. подібність). Правила об’єднання інформації: важливість рис, ефект „першості. Фундаментальна помилка атрибуції(Л.Росс) та її причини. Культурні відмінності в атрибуціях

Вплив особистих вражень та очікувань на інтерпретацію подій. Приклади інтуїтивного мислення. Феномен „хіндсайту” („я так і знав!”). Сприйняття та інтерпретація подій. Відтворення спогадів: ефект дезінформації. Праймінґ: активація специфічних асоціацій у пам’яті. Інтелектуальна марнота: феномен самонадіяності та феномен упередження проти доказів.

Типові прийоми суджень в умовах недостатньої інфор-мації. Судження на підставі наявних прототипів інформації у пам’яті (евристика доступності). Евристика репрезентативності. Іґнорування базової оцінки та доступність евристики. Мислення, що суперечить фактам: уявні альтернативні сценарії.

Ілюзорне мислення: пояснення випадкових подій. Ілюзорний взаємозв'язок. Ілюзія контролю. Повернення до середнього («регрес до норми»). Взаємовплив настрою та суджень.

Змістовий модуль 4. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУП
Тема 12. Соціальна психологія груп.
Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення груп. Поняття соціальної групи. Загальна класифікація груп. Класифікації великих груп. Формальні та неформальні групи. Організовані та неорганізовані. Референтні групи та групи причетності. Специфіка формування груп на сучасному етапі соціокультури (класифікація Г.Діркса).

Великі соціальні групи. Поняття та види великих соціальних груп Структура психології великої соціальної групи. Методи дослідження психології великих соціальних груп. Особливості психології соціальних страт. Психологічні особливості етнічних груп. Консервативні механізми міжгрупової перцепції (внут-рішньогруповий фаворитизм, фізіоґномічна редукція, стереоти-пізація).

Стихійні групи та масові рухи. Види стихійних груп. Психологічні механізми натовпу. Основні концепції (Г.Ле Бон, Г.Тард) стосовно механізмів функціонування натовпу : зараження, копіювання, наслідування.

Соціальні рухи. Поняття та різновиди соціальних рухів. Механізми приєднання до руху. Теорії, що пояснюють причетність до руху. Співвідношення позицій більшості та меншості в соціальному русі. Молодіжні рухи: діяльність деструктивних груп.
Тема 13. Психологія малої групи

Мала група в соціальній психології: поняття, межі, класифікації. Кількісні параметри малої групи. Залежність ефективності групи від її величини. Класифікація малих груп: первинні та вторинні групи (Ч.Кулі), формальні та неформальні групи. (Е.Мейо), групи членства та референтні групи (Г.Геймен).

Психологічна структура та динамічні процеси групи. Концепція групової організації Дж.Морено. Формальна та неформальна структура групи. Органіграма та соціограма. Задо-воленість учасництвом у групі. Види „соціометричної групової організації”: інтровертна, екстравертна, змішана. Стратометрична концепція малої групи А.В. Петровського. Згуртованість групи. Індекс групової згуртованості. Статус у групі. Відповідність ролей груповим очікуваннням. Конфлікт та його наслідки. Пси-хологічний клімат групи. Психологічна сумісність та самопочуття

Лідерство в групах. Теорії лідерства: „теорія рис” або „харизма-тична” теорія. Ситуативна теорія лідерства. Системна теорія лідерства (керівництва). Підходи до керівництва. Імовірнісна модель ефектив-ності керівництва за Ф.Фідлером. Стилі керівництва.
Тема 14. Соціальні впливи в малій групі
Соціальна фасилітація. Ефект присутності інших. Психо-логічні причини соціального збудження: боязнь оцінки, розпо-рошення уваги, факт присутності спостерігача.

Соціальні лінощі. Індивідуальні зусилля та групова робота. Вплив неординарної мети на ефективність групової діяльності.

Деіндивідуалізація. Поняття та соціальні обставини виник-нення. Чисельність групи. Фізична анонімність. Збуджуючі таі відволікаючі заняття. Послаблене самоусвідомлення.

Групова поляризація. Поняття групової поляризації. Експе-риментальне вивчення групового прийняття рішень: «зрушення у бік ризику». Групова поляризація в реальному житті: в навчальних закладах, спільнотах та екстремістських групах, інтернет-групах. Теорії групової поляризації: інформаційний та нормативний вплив (феномен плюралістичного невігластва).

Подолання огрупленого мислення: вплив групової мен-шості. Поняття та приклади огрупленого мислення у міжнародній політиці. Симптоми огрупленого мислення: 1) ілюзія невразли-вості; 2) раціоналізація; 3) віра, що не ставить під сумнів моральність групи; 4) стереотипні уявлення про супротивників;
5) примус до конформізму; 6) самоцензура в тому, що стосується побоювань або поганих передчуттів; 7) ілюзія одностайності;
8) наявність «поглиначів інформації». Запобігання огрупленому мисленню. Вплив меншості на групу.
Тема 15. Конформізм як груповий феномен
Поняття конформізму, його сутність як соціально-психо-логічного феномену. Різновиди конформізму : поступливість та схвалення.

Класичні експерименти в соціальній психології з дослідження конформізму. Експеримент Шерифа: формування групових норм. Експерименти Аша: дослідження тиску групи на особистість. Експеримент Мілґрама: підпорядкування авторитетній особі. Етичні аспекти експерименту Мілґрама. Чинники підпорядкування: емоційна віддаленість жертви, присутність «носія влади» та його легітимність, інституційність влади, ліберативний (розкріпачувальний) ефект.

Умови та причини вияву конформізму. Конформізму та розмір групи, одностайність, згуртованість, статус учасників, публічні висловлювання, відсутність попередніх заяв. Причини конформізму : нормативний та інформаційний впливи.

Особливості вияву конформізму. Вплив ґендеру, особис-тості, типу культури на вияв конформізму. Опір конформізму : боротьба за власну унікальність.
Тема 16. Проблеми міжрупових відносин
Природа та різновиди упереджень. Поняття та природа упереджень. Зв’язок упереджень з стереотипами та установками. Дискримінація, расизм, сексизм. Расові упередження та їх поширеність. Приховані форми упереджень. Ґендерні упередже-ння. Дослідження амбівалентності ґендерних установок.

Соціальні джерела упереджень. Соціальна нерівність як причина упереджень. Релігія та упередження. Деструктивні групи та упередження. Теорія Дж. Ліфтена про глибинну ресоціалізацію особистості як причину деструктивної поведінки. Вплив дискримінації на особистість людини. Феномен уразливості до стереотипа: погіршення поведінки та деідентифікація. Теорія соціальної ідентифікаії Г.Тешфела. Внутрішньогруповий фавори-тизм. Інституційна підтримка стереотипів.

Емоційні та когнітивні джерела упереджень. Емоційні джерела упереджень (агресія, фрустрація). Особистісні причини упереджень: статус, тип особистості. Коґнітивні джерела упере-джень. Теорія особистісних конструктів Дж.Келлі: упереджений, стереотипний та передбачувальний типи особистості. Способи спрощенського мислення: категоризація. Ефект однорідності чужої групи. Проблеми подолання упереджень. Феномен „справедливого світу” як бар’єр просоціальної поведінки.

Тема 17. Застосування соціально-психологічного знання в окремих галузях практики
Соціально-психологічне знання та практика регулювання соціальних конфліктів. Поняття та типи конфліктів. Пошуки причин конфліктів та способів їх розв’язання соціальними психологами. Лабораторні версії суспільних дилем. Ігри з ненульовою сумою. Соціально-психологічні способи розв’язання соціальних дилем. Конкуренція як джерело конфлікту (експе-римент М.Шерифа). Сприйняття несправедливості та спотворення сприйняття як джерела конфлікту. Стратегії примирення: рівноправні контакти, кооперація, комунікація, умиротворення.

Соціальна психологія та правосуддя. Дотичні проблеми соціальної психології та правосуддя. Переконливість показів свідків, ефект дезінформації (експерименти Е.Лофтус). Помилки опитувань та підготовка інтерв’юерів (когнітивне інтерв’ю). Соціальні судження про обвинуваченого: вплив фізичної привабливості та подібності. Присяжні: настанови судді та ефект досудового розголосу.

Соціальна-психологія та медицина. Ілюзорні взаємозв’язки, хіндсайт, діагнози, що самопідтверджуються (експеримент Д.Ро-зенхана). Соціальне пізнання та проблемна поведінка. Феномен депресивного реалізму. Неґативний стиль пояснення причин (атрибуцій) людей у стані депресії. Соціально-психологічні дослідження самотності та соціальної тривоги. Соціально-психо-логічні підходи до позитивних змін мислення: тренінг соціальних навичок, когнітивна психотерапія.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Тема 1. Вступ до соціальної психології

 1. Соціальна психологія як наука

 2. Соціальна психологія в системі науки.

 3. Основні методи соціально-психологічного дослідження

 4. Опитування громадської думки.

 5. Кореляційне дослідження: виявлення природних зв'язків

 6. Експериментальні дослідження: пошук причин та наслідків.


Література

Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 1996.– С.16-21.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.4 -25.

Лафранс М. Руководство по розумному потреблению научной информации // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.19-37.

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2007. – С.46 – 60.
Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей


 1. Передумови виникнення соціальної психології.

 2. Перші історичні форми соціально-психологічного знання.

 3. Перші соціально-психологічні теорії.

 4. Експериментальний період розвитку соціальної психології.Література

Лебон Г. Психология масс. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – С.10–15.

Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство з точки зору соціального біхевіориста. – К.: Український Центр духовної культури, 2000. – С.6-10.

Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука об обществе.– М.: Академпроект, 2001. – С.7-12.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологи масс. М.: Центр психологи и психотерапии, 1996. – С.21-23.

Райх В. Психология масс и фашизм / Пер. с англ. Ю.Донца. СПб: Университетская книга, 1997.– С.22-45.
Тема 3. Розвиток української соціальної психології

 1. Витоки української соціально-психологічної думки.

 2. Початки української соціальної психології (60-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.).

 3. Розвиток української соціальної психології у ХХ ст.

 4. Розвиток соціально-психологічної думки українськими вчени-ми в еміграції.


Література

Балей С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології. Тернопіль, 1995.– 46с.

Вассиян Ю. Одиниця й суспільність (суспільно-філософські нариси).– Торонто: Золоті ворота, 1957. – 91 с.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.43 - 67.

Кульчицький О. Мойсей як проблема взаємин народу й просвітництва. Проблема провідника й національної збірноти в „Мойсеї” І.Франка // Український персоналізм. Філософська етнопсихологічна синтеза. Монографія. – Мюнхен - Париж: Укр. вільн. ун-т,1985. – С.49-54.

Мірчук І. Світогляд українського народу: спроба характеристики // Генеза. – № 2, 2002.– С.87-96.

Ярема Я. Українська духовність у її культурно-історичних виявах // Українська педагогічна думка Галичини в іменах. Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – С.39-109.
Тема 4. Особистість у соціальному світі

 1. Я-концепція та тип соціокультури.

 2. Самоефективність.

 3. Схильність до міркувань на користь власного Я.

 4. Справляння враження на інших.


Література

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.,1996.

Джонс Э.Э., Нисбет Р.Э. Действующее лицо и наблюдатель: различия в восприятии причин поведения // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.149-165.

Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 1995.

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2007.

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 1997. – С.373-430.
Тема 5. Соціальні установки

 1. Установки як ефективний спосіб оцінювання світу.

 2. Рольова поведінка та установки.

 3. Причини впливу поведінки на установки.


Література

Зимбардо Ф.Д. Стэнфордский тюремный эксперимент// Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.296-320.

Зимбардо Ф.Д., Эббесен Э.Б., Маслач К. Практическое применение принципов изменения установок и поведения // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.79-93.

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2007.

Фестингер Л., Рикен Г., Шехтер С. Когда пророчество не исполняется // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.93-104.
Тема 6. Соціальна психологія та
культурна диверситивність людини


 1. Культурна диверситивність людей.

 2. Підходи до вивчення ґендерно-рольової поведінки.

 3. Особливості чоловічої та жіночої психології.

 4. Ґендерні особливості соціальної поведінки.


Література

Блок Дж.Х. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности мужчин и женщин // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.168-182.

Бэрон Р.С., Берджис М.Л., Као Ч. Выявление и осуждение предрассудков: замечаем ли мы проявления сексизма у женщин // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.182-199.

Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів: Літопис, 2002. – С. 93-114.

Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.345-358 с.

Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность: философский и психологический анализ.–К., 1999. – 465 с.
Тема 7. Спілкування як обмін інформацією

 1. Основні характеристики спілкування.

 2. Обмін інформацією в комунікативному процесі

 3. Вплив „комунікатора” та зміст повідомлення.

 4. Канал передачі інформації.

 5. Адресат повідомлення (аудиторія).

 6. Приклади соціально-психологічні досліджень в галузі переконань.


Література

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: У 2-х кн.: Підруч. для студ. вузів. Кн. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004.- С.5-15.

Цимбалюк І. М. Психологія спілкування. – К.: "Професіонал", 2004.– С.4-18..

Джонсон Д.В. Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування / Пер. В. Хомик. – К.: КМ Академія, 2003.- 288 с.

Джонс Р. Третья волна // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 260-276.
Тема 8. Агресія : деструктивна взаємодія

 1. Поширеність аґресії та її види.

 2. Аналіз причин людської аґресії.

 3. Психологічні теорії аґресії.

 4. Послаблення аґресії.


Література

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер Ком, 1997. – С.45-48.

Коннор Дэниэль. Агрессия и антисоциальное поведение у детей и подростков. – СПб.: Пройм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.– С.44-54.

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер Ком, 2007.– С.93-98.

Тернер Ч.У., Лэйтон Дж.Ф., Саймонс Л.С. Полевые исследования агрессивного поведения: стимуляторы агрессии, обозримость жертвы и подача автомобильных сигналов // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 367-385.

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 1997. – С. 374-405.
Тема 9. Альтруїзм у людських взаєминах

 1. Альтруїзм як просоціальна поведінка та конструктивна взаємодія.

 2. Соціологічний та еволюційний підходи до пояснення альтруїзму.

 3. Експериментальне вивчення диспозиційних та ситуативних чинників альтруїзму.

 4. Особистісні чинники надання допомоги.


Література

Айзен Э.М., Левин П.Ф. Влияние хорошего настроения на оказание помощи: печенье и доброта // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.470-485.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.184-189.

Дарли Д.М., Бэтсон Д.К. «Из Иерусалима в Иерихон»: иссле-дование ситуационных и диспозиционных переменных, влияючих на оказание помощи // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.456-469.

Милграм С. Опыт городской жизни: психологическое иссле-дование // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.283-296.

Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Агрессия: Лидерство. Альтру-изм. Конфликт. Группы. –СПб: Прайм Еврознак, 2002. – С.104-108..

Тема 10. Міжособистісне сприймання та налагоджування близьких взаємин

 1. Поняття соціальної перцепції та перцептивних механізмів.

 2. Міжособистісна атракція: симпатія, дружба, любов.

 3. Чинники атракції.

 4. Експерименти з дослідження стереотипу фізичної приваб-ливості.

 5. Любов та прив’язаність.


Література

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.200 -209.

Семиченко В.А. Психология социальных отношений. – К.: Магістр, 1999.

Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.413-430.

Фромм Э. Исскуство любить // Душа человека. – М., 1992.

Хамитов Н.,Крылова С. Этика. Путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007. – С190-211.
Тема 11. Особливості процесів соціального пізнання

 1. Каузальна атрибуція: теорія приписування причин.

 2. Вплив особистих вражень та очікувань на інтерпретацію подій.

 3. Типові прийоми суджень в умовах недостатньої інформації.

 4. Ілюзорне мислення: пояснення випадкових подій.


Література

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер Ком, 2007. С.467-469.

Росс Л.Д., Эймэбайл Т.М., Стейнмец Дж.Л. Социальные роли, социальный контроль и искажения в процессах социальнрого восприятия // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.107-120.

Канеман Д., Тверски А. О психологии прогнозирования // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.120-138.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб. Питер Пресс, 1997. – С. 431- 444.
Тема 12. Соціальна психологія груп

 1. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення груп.

 2. Великі соціальні групи.

 3. Стихійні групи та масові рухи.

 4. Соціальні рухи.


Література:

Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие.– М., 1990.– С.239.

Андреєва Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 1996.– С.171-187.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.234 -248.

Ойстер Кэрол. Социальная психология групп. – СПб.: Пройм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.– С.148-162.
Тема 13. Психологія малої групи

 1. Мала група в соціальній психології: поняття, межі, класи-фікації.

 2. Психологічна структура та динамічні процеси групи.

 3. Лідерство в групах.


Література:

Кричевский Р.Л., Дубовская У.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. – М.: Изд. МГУ,1991.

Кули Ч.Х.Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Авт. издание, 2000.– 312 с.

Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука об обществе.– М.: Академический проект, 2001. – 416с.

Ойстер Кэрол. Социальная психология групп. – СПб.: Пройм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.– С.148-162.

Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Агрессия: Лидерство. Альтруизм. Конфликт. Группы. –СПб: Прайм Еврознак, 2002. – С.140-158.
Тема 14. Соціальні впливи в малій групі

 1. Соціальна фасилітація.

 2. Соціальні лінощі.

 3. Деіндивідуалізація.

 4. Групова поляризація.

 5. Подолання огрупленого мислення: вплив групової меншості.Література:

Зимбардо Ф., Лайпе М. Социальное влияние. – СПб.: Питер, 2000.– С.32-39.

Дженис И.Л. Огрупление мышления // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 242-260.

Джонс Р. Третья волна // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 260-276.

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер Ком, 2007. – 354-369.

Намет Ч.Дж., Уотчлер Дж. Креативное решение проблем в результате влияния меньшинства на большинство // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 225-239.
Тема 15. Конформізм як груповий феномен

 1. Поняття конформізму, його сутність як соціально-психо-логічного феномену.

 2. Класичні експерименти в соціальній психології з дослідження конформізму.

 3. Умови та причини вияву конформізму.

 4. Особливості вияву конформізму.


Література

Аронсон Э., Уилсон, Эйкерт Р. Социальная психология. Психоло-гические законы поведения человека в социуме.– СПб: Прайм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.– С. 250.

Аш С. Влияние группового давления на модификацию и искажение суждений // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 210-225.

Баумринг Д. Некоторые мысли об этике научных исследований: после прочтения статьи Милграма «Исследование поведения подчинения» // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.38-46.

Милграм С. Проблемы исследования подчинения: ответ Баумринг // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.46-56.
Тема 16. Проблеми міжрупових відносин

 1. Природа та різновиди упереджень (дискримінація, расизм, сексизм).

 2. Соціальні джерела упереджень.

 3. Емоційні та когнітивні джерела упереджень.


Література:

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер Ком, 2002. – С.315-319.

Оксамитна С. Ґендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі // Ґендерна перспектива / Упор. В. Агеєва. – К.: Факт, 2004 . – С.135-148.

Родин Дж., Лангер Э. Ярлики старения // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 327-345.

Koshmanova, T. S. & Hapon, N. P. Exploratory study of changing ethnic stereotypes of Ukrainian teacher candidates // Journal of Peace Education, Washington, 4 (1), 2007, – Р.75-95.

Тема 17. Застосування соціально-психологічного знання в окремих галузях практики

 1. Соціально - психолологічне знання та практика регулювання соціальних конфліктів

 2. Соціальна психологія та правосуддя

 3. Соціальна-психологія та медицина.


Література:

Ішмуратов А.Т.Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів.К.: Наукова думка.1996. – С.67-69.

Семиченко В.А. Психология социальных отношений. К.: Магістр, 1999. С.45-49.

Тэйлор Ш.Э. Социальное познание и здоровье // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 487-505.

Уэллс Г.Л., Луус Э. Полицейские опознания как эксперименты: Социальная методология как основа для правильного проведения опознаний // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.505-521.

Koshmanova, T. S., Carter, C. C., & Hapon, N. P. Crisis-response discourse of prospective teachers// Academic Exchange Quarterly, Washington, 7.4, 2003.–Р.250-256.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1.

8

2

24

5

24

Тема 2.

8

2

24

5


4

Тема 3.

4

2


2

4


4

Разом за модуль 1

20

6

410

14

2


12

Змістовий модуль 2. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Тема 4.

8

2

24

6

2


4

Тема 5.

8

2

24

4


4

Тема 6.

8

2

24

6

1

14

Разом – за модуль 2

24

6

612

16

3

112

Змістовий модуль 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН

Тема 7.

8

2

24

5

1


4

Тема 8.

8

2

24

5

1


4

Тема 9.

8

2

24

5

34

Тема 10.

8

2

24

7

24

Тема 11.

8

2

24

5


4

Разом – за модуль 3

40

10

1020

27

5

220

Модуль ІІ

Змістовий модуль 4. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУП

Тема 12.

8

2

24

5

24

Тема 13.

14

2

48

6

16

Тема 14.

8

2

24

4


4

Тема 15.

8

2

24

5

24

Тема 16.

8

2

24

5


4

Тема 17.

16

4

48

4


4

Разом – за модуль 4

60

14

1632

29

4

124

Усього

144

36

3672

86

14

470

Модуль ІУ

Курсова робота


заочн
-

-
--

-

-Усього годин


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри психології. робоча програма
1285.28kb.
5 стр.
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
421.26kb.
4 стр.
Завідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор Романенко О. В
324.7kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни філософія політики
993.55kb.
7 стр.
Колесник Ярослав Валнтинович, к х. н., доцент кафедри неорганічної хімії, Іванов Володимир Венедиктович, к х. н., доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
147.7kb.
1 стр.
Програма курсу політична соціологія
384.15kb.
3 стр.
Програма дисципліни "методика викладання медичної психології"
237.4kb.
1 стр.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
1456.29kb.
7 стр.
Кодекс україни науково практичний
6180.55kb.
44 стр.
Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»
179.58kb.
1 стр.
Папіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук робоча програма
2331.83kb.
9 стр.
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів
79.48kb.
1 стр.