Главная страница 1страница 2 ... страница 4страница 5


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки 6.030102 психологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______психологія______________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення Філософський факультет
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2010

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. - Львів: ________, 2010.- 63 с.

Розробники: Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри психології.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Вікова психологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0301 – соціально-політичні науки(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.030102 – психологія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія3-й

3-й

Курсова робота - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 144

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


36 год.

14 год.

Практичні, семінарські

36 год.

4 год.

ЛабораторніСамостійна робота

72 год.

70 год.

ІНДЗ: –

Вид контролю – іспит

следующая страница >>
Смотрите также:
Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри психології. робоча програма
1285.28kb.
5 стр.
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
421.26kb.
4 стр.
Завідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор Романенко О. В
324.7kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни філософія політики
993.55kb.
7 стр.
Колесник Ярослав Валнтинович, к х. н., доцент кафедри неорганічної хімії, Іванов Володимир Венедиктович, к х. н., доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
147.7kb.
1 стр.
Програма курсу політична соціологія
384.15kb.
3 стр.
Програма дисципліни "методика викладання медичної психології"
237.4kb.
1 стр.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
1456.29kb.
7 стр.
Кодекс україни науково практичний
6180.55kb.
44 стр.
Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»
179.58kb.
1 стр.
Папіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук робоча програма
2331.83kb.
9 стр.
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів
79.48kb.
1 стр.