Главная страница 1страница 2страница 3страница 4Головне управління юстиції у Черкаській області

Черкаське міське управління юстиції

Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи правових гуртків, клубів, створених при навчальних закладах та бібліотечних установах Черкаської області


Черкаси, 2011
Укладачі:
Чабан С.О., начальник відділу державної реєстрації та правової роботи Головного управління юстиції у Черкаській області.

Перькова Ю.П., головний спеціаліст відділу державної реєстрації та правової роботи Головного управління юстиції у Черкаській області.

Захарчук Н.В., провідний спеціаліст Черкаського міського управління юстиції.

Зміст

Передмова


1. Правові підстави діяльності правових гуртків, клубів, створених при навчальних закладах та бібліотечних установах області.

2. Планування роботи, як система планових документів, які визначають зміст та певний порядок забезпечення організації роботи гуртків та клубів.

3. Порядок організації та проведення правоосвітніх та правовиховних заходів в рамках роботи правових гуртків, клубів: форми роботи та тематика.

4. Співпраця правових гуртків, клубів із зацікавленими установами та організаціями.


Висновок

Додатки


ПЕРЕДМОВА

Сьогодні у молодіжному середовищі виникає величезний практичний інтерес до права і правових інститутів, змінюється ставлення до права як механізму безконфліктної реалізації своїх інтересів у сучасному світі, право набуває конкретних рис і значення для кожного.

Важливим компонентом правосвідомої особи є її правомірна поведінка, формуванню якої сприяє проведення позашкільної чи позакласної правовиховної та правоосвітньої роботи, зокрема шляхом створення молодіжних правових гуртків, клубів.

Слід зазначити, що виховання правосвідомості – це усвідомлення особою своїх прав, свобод, обов’язків, ставлення до закону і до державної влади.

Наявність у дітей та молоді правових знань сприяє вихованню в них правових почуттів та формуванню правомірної поведінки. Правова демократична держава передбачає, що її громадяни не лише мають дотримуватись законів, а й конституційними методами сприяють прийняттю досконаліших. Наразі особливу увагу необхідно приділяти вихованню підростаючого покоління.

Оскільки, однією із складових правового виховання є профілактична робота щодо попередження бездоглядності, правопорушень, злочинності та інших негативних явищ серед дітей, що є цілою системою заходів виховного, правового, соціально-культурного характеру, вони повинні реалізовуватися спільно з правоохоронними органами, відділами освіти, культури, молоді та спорту, службами у справах дітей та іншими зацікавленими установами.

Позитивну роль у цьому напрямку відіграють правові гуртки та клуби, створені при навчальних закладах та бібліотечних установах, які відіграють особливу роль у раціональному використанні часу учнів у позаурочний період.

Практика показує, що організація діяльності правових гуртків, клубів не тільки позитивно впливає і сприяє розширенню та вдосконаленню правових знань, а й самореалізації молоді, виховує лідерів здатних приносити значну користь як безпосередньо місцевій громаді так і всьому суспільству.

З метою надання методичної допомоги у діяльності правових гуртків та клубів, сприяння розширенню їх мережі у Черкаській області та на виконання Рекомендацій Всеукраїнської МКМР з правової освіти населення наказу Головного управління юстиції у Черкаській області від 22.03.2011 року № 200/О та відповідних наказів територіальних управлінь юстиції протягом І півріччя 2011 року проведено комплексну перевірку стану організації правоосвітньої роботи правових гуртків, клубів, створених при навчальних закладах, установах, організаціях Черкаської області.

Загалом, перевірено 118 правових гуртків та клубів створених при загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих, позашкільних навчальних закладах та бібліотеках Черкаської області. З них: при загальноосвітніх навчальних закладах (в тому числі при навчально-виховних комплексах) - 97; професійно-технічних навчальних закладах – 4; вищих навчальних закладах - 4; позашкільних навчальних закладах – 1; бібліотеках – 12.

Найширша мережа правових гуртків та клубів діє у місті Городище та Городищенському районі (16), Черкаському районі (13), місті Умань та Уманському районі (11), місті Сміла та Смілянському районі (10), місті Звенигородка та Звенигородському районі (9) та місті Черкаси (8).

За результатами проведеної перевірки визнано позитивною саме роботу наступних гуртків та клубів: правового клубу «Закон», створеного при Черкаському медичному коледжі; клубу правових знань «Юний правознавець», створеного при Черкаському професійному ліцеї; клубу «Закон і Ми», створеного при Центральній районній бібліотеці м. Кам’янка; правового гуртка «Закон і ми», створеного при Леськівській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів Черкаського району; правового клубу «Феміда», створеного при Шевченківській спеціалізованій школи-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Звенигородського району; гуртка «Правовий клуб», створеного при Золотоніському Будинку дитячої та юнацької творчості; правового гуртка «Скажемо курінню – «Ні», створеного при Оксанинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Уманської районної ради; гуртка «Правознавець», створеного при Черкаському вищому професійному училищі ім. Героя Радянського Союзу Г.Ф.Короленка; правового клубу «Феміда», створеного при Черкаському фізико-математичному ліцеї; правового гуртка «Закон і ми», створеного при Вільшанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Городищенського району та деяких інших. Досвід роботи яких пропонується у даній розробці.


1. Правові підстави діяльності правових гуртків, клубів, створених при навчальних закладах та бібліотечних установах області


    


Правовими підставами створення та діяльності гуртків, клубів є: наказ про створення, Положення про правовий гурток, клуб, що регламентує його діяльність.

Основними складовими положення, яке регламентує діяльність правового гуртка чи клубу є: загальні засади діяльності (мета створення, основні завдання тощо); організація роботи (планування роботи, періодичність проведення засідань тощо); форми роботи; учасники (керівництво, критерії відбору учнів (студентів) до складу тощо).

Пропонуємо до вашої уваги Положення про клуб «Закон», створеного при Черкаському медичному коледжі та клубу правових знань «Юний правознавець», створеного при Черкаському професійному ліцеї.

Правовими підставами діяльності клубу «Закон», створеного при Черкаському медичному коледжі є: наказ директора коледжу «Про створення клубу «Закон» від 30.08.2006 № 54 та Положення про клуб «Закон», затверджене 30.09.2006 в установленому порядку.

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор Черкаського

медичного коледжу

___________І.Я. Губенко

«___»________ 2006 року
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛУБ «ЗАКОН»
У першій статті Конституції України зазначено, що Україна — суверенна й незалежна, демократична, соціальна, правова держава, що зобов'язує кожного громадянина нашої держави володіти високою правовою культурою.

Пріоритетний напрям позааудиторної діяльності Черкаського медичного коледжу - формування в студентів, майбутніх медичних та фармацевтичних працівників, високої правової культури, яка передбачає глибокі правові знання й прагнення поглиблювати їх, свідоме ставлення до прав та обов'язків, повагу до законів і правил людського життя, готовність дотримуватися й сумлінно виконувати їх.


Мета діяльності клубу:

Цілеспрямована робота з формування високого рівня правосвідомості та правової культури студентів, поширення правових знань та правової інформації.Головні завдання клубу:

Формування правової свідомості студентів, яка є головним фактором, що визначає особливості поведінки особистості;

виховання поваги до держави й права;

вироблення в студентів умінь, навичок, звичок поведінки відповідно до правових норм;

формування в студентів активної позиції в правовій сфері, що має виявлятись у нетерпимому ставленні до правопорушень, прагненні боротися з цим явищем;

підвищення юридичної обізнаності студентів, інформування з актуальних питань права та законодавства в охороні здоров'я.


Форми роботи клубу:

проведення відкритих засідань клубу з мстою поширення правових знань;

підготовка матеріалів та випуск буклетів-пам'яток;

проведення конкурсів студентських творчих робіт на правову тематику;

організація та проведення студентських конференцій з актуальних правових питань.
Критеріями ефективності роботи клубу є глибина та міцність знань студентів з основ права та законодавства в охороні здоров'я, повага до права, визнання його верховенства, переконаність та впевненість у значущості й справедливості норм права, інтерес до їх вивчення, непримиренність до правопорушень, свідоме дотримання законів держави й норм суспільного життя.

Членами клубу можуть бути студенти різних курсів та спеціальностей. План роботи клубу затверджує адміністрація коледжу.


Голова клубу «Закон» Т.І. Кир'ян

Правовий клуб «Закон і Ми», створений при Центральній районній бібліотеці м. Кам’янка діє на підставі наказу директора бібліотеки від 03.02.2011 № 6 «Про організацію гурткової роботи в Центральній районній бібліотеці» та статуту, який регламентує його роботу, зокрема містить мету створення, цілі і завдання клубу, структуру, права і обов’язки його членів.

Правовий гурткок «Закон і ми», створений при Леськівській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів Черкаського району діє на підставі наказу директора школи від 15.09.2010 № 204 «Про організацію гурткової роботи в школі» та Положення про правовий гурток «Закон і ми», затвердженого в установленому порядку що регламентує його роботу.


Клуб правових знань «Юний правознавець», створений при Черкаському професійному ліцеї діє на підставі затвердженого в установленому порядку Положення про роботу клубу правових знань «Юний правознавець», яким визначено критерії відбору учнів до складу клубу (учні, які добре зарекомендували себе як у ліцеї так і в гуртожитку та учні «групи ризику» (схильні до правопорушень, вживання алкоголю тощо); мету діяльності клубу: формування у молоді власної думки щодо правових засад нашої держави; формуваня в учнів комунікативних навичок та здатність працювати з різними нормативно-правовими документами; підвищення рівня правосвіченості учнів та виховання поваги до законів України тощо; права та обов’язки членів клубу тощо.
2. Планування роботи, як система планових документів, які визначають зміст та певний порядок забезпечення організації роботи гуртків та клубів.
Мета планування роботи правових гуртків, клубів полягає у створенні системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення належної організації роботи гуртків та клубів, визначення пріоритетних напрямків роботи.

Здійснення планування дає змогу виявити проблеми, що існують на даний момент, і визначити необхідні заходи для їх подолання у майбутньому.

Плановими документами, що визначають зміст і порядок роботи правового гуртка, клубу є програми, перспективні та календарні плани роботи, що ґрунтуються на державних стандартах освіти.

Гурткова робота здійснюється у відповідності до річних або семестрових планів роботи, що ґрунтуються на державних стандартах освіти за відповідним погодженням адміністрації навчальних закладів, установ та організацій.

Так, наприклад, планування роботи правового клубу «Закон», створеного при Черкаському медичному коледжі, здійснюється у відповідності до річного плану роботи клубу (на відповідний навчальний рік) за відповідним погодженням адміністрації коледжу.

Структуру плану складають організаційні заходи (проведення зустрічей з працівниками правоохоронних органів та юристами, студентською радою коледжу, конкурсу студентських творчих робіт, турніру правознавців, випуску буклетів-пам’яток тощо) та робота лекторської групи з керівниками груп та студентами (ознайомлення студентів першокурсників з правилами внутрішнього розпорядку, статутом навчального закладу, консультації юристів для студентів-випускників, консультації для керівників та кураторів груп з питань проведення виховних годин правового характеру тощо).

Цікавим та змістовним є планування роботи клубу «Закон», створеного при Черкаському медичному коледжі, клубу правових знань «Юний правознавець», створеного при Черкаському професійному ліцеї, досвід роботи яких пропонується у даній розробці.


ЗАТВЕРДЖУЮ

директор Черкаського

медичного коледжу

_______І.Я. Губенко«__» ______ 2010 року
ПЛАН

роботи клубу «Закон» Черкаського медичного

коледжу на 2010-2011 навчальний рік
Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання плану

1.

2.

3.

4.

5.

I Організаційні заходи

1.

Організовувати зустрічі з працівниками правоохоронних органів та юристами з метою підвищення рівня соціальної активності педагогічного колективу й студентів

Протягом навчального року

голова клубу, керівник груп
2.

Проводити зустрічі із студентською радою навчального закладу з метою ознайомлення з нормативними документами з питань студентського самоврядування, правового виховання та правової культури

Протягом навчального року

голова клубу
3.

Організовувати зустрічі студентів з працівниками правоохоронних органів на тему: «Право, молодь та міліція», «Чи добре ми знаємо Закон?», «Злочин і кара»

Протягом навчального року

голова клубу
4.

Організація її проведення роботи по збереженню матеріальних цінностей у коледжі, підтримка зразкового порядку в будівлях, аудиторіях, лабораторіях, бережливого відношення до навчального оснащення та обладнання.

Протягом навчального року

викладачі, керівники груп, зав. відділеннями, зав. кабінетами, лаборанти
5.

Провести конкурс студентських творчих робітна тему: «Самовиховання як важлива форма правового виховання студентів Черкаського медичного коледжу»

І семестр

голова клубу
6

Випуск буклетів-пам'яток

Протягом навчального року

голова клубу, гуртківці


7

Проводити турніри правознавців

Протягом навчального року

голова клубу
II. Лекторська група з керівниками груп та студентами

1.

Ознайомлення студентів-першокурсників із правилами внутрішнього розпорядку та Статутом навчального закладу

вересень 2010р.

керівники груп
2.

Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи (анкетування, бесіди зі студентами)

протягом навчального року

викладачі, керівники груп
3.

Ознайомлення студентів із Положеннями про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України

протягом навчального року

викладачі, керівники груп
4.

Консультації юристів для студентів-випускників з питань охорони здоров'я та права на виконання обов'язків молодших медичних спеціалістів і бакалаврів. Правове становище осіб, що закінчили навчальні заклади України

листопад 2010р., квітень 2011р.

юрист, обласна профспілка медичних працівників, викладач права
5.

Робота лекторської групи клубу: бесіди з студентами про права й обов'язки громадян відповідно до Конституції України; права та обов'язки студентів Черкаського медичного коледжу; правову культуру та правове виховання

протягом навчального року

голова клубу, гуртківці
6.

Консультації для керівників та кураторів груп із питань проведення виховних годин правового характеру

протягом навчального року

голова клубу
7.

Випуск буклетів-пам’яток із питань правового виховання. Ознайомлення студентів із підготовленим матеріалом (лекторська група)

протягом навчального року

голова клубу, гуртківці

Теми засідань клубу «Закон»

I семестр 2010-2011 навчального року

Місяць

Тема

Вересень

Право, мораль, медична етика та деонтологія

Жовтень

Захист прав пацієнта

Листопад

Право на життя й медична діяльність. Правові проблеми аборту

Грудень

Навчально-розважальна гра «Турнір правознавців». Підсумки роботи за І семестр


Теми засідань клубу «Закон»

II семестр 2010-2011 навчального року

Місяць

Тема

Січень

Завдання на 11 семестр. Підготовка матеріалів та випуск буклетів-пам'яток

Лютий

Законодавство України про охорону здоров'я: сучасний стан і перспективи розвитку

Березень

Права пацієнтів

Квітень

Інформована згода на медичне втручання

Травень

Підведення підсумків роботи клубу за рік

Планування роботи правового клубу «Юний правознавець», створеного при Черкаському професійному ліцеї, здійснюється у відповідності до семестрових планів роботи клубу за відповідним погодженням адміністрації ліцею.


ЗАТВЕРДЖУЮ

директор Черкаського

професійного ліцею

_______ Куліш Ю.В.

«__» ______ 2010 року
План роботи правового клубу «Юний правознавець»

на І семестр 2010 – 2011 н. р.
ВЕРЕСЕНЬ

Дата засідання

Теми засідання

Відповідальний

02.09.2010

1. Знайомство з членами клубу.

2. Вирішення організаційних питань щодо роботи клубу.

3. Ознайомлення з планом роботи на І семестр 2010 – 2011 н. р.


Олішевич Т. В.

09.09.2010

1. «Я – громадянин України, і я знаю свої права».

2. Робота з Конституцією України та Конвенцією прав дитини.Олішевич Т.В.

16.09.2010

1. «Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія – проблема ХХІ ст.» – зустріч з наркологом Черкаського наркодиспансеру Карась Н.Ф.


Луцюк Л.І.

Карась Н.Ф.23.09.2010

1. Попередження правопорушень серед учнів.

Олішевич Т.В.


30.09.2010..

2. Зустріч учнів «групи ризику» з наркологом Черкаського наркодиспансеру Карась Н.Ф.

Луцюк Л.І.

Карась Н.Ф.ЖОВТЕНЬ

Дата засідання

Теми засідання

Відповідальний

07.10.2010

1. Ознайомлення з планом проведення Тижня правових знань у ліцеї та гуртожитку.

Олішевич Т.В.

12.10.20101. «Соціальний та правовий захист учнів».Олішевич Т.В.
19.10.2010

1. Брей-ринг на тему: «Чи знаєш ти карний закон ?».


Олішевич Т.В.

28.10.2010

1. Створення навчально-матеріальної бази кабінету: виготовлення схем-таблиць на правову тематику.

Олішевич Т.В.

ЛИСТОПАД

Дата засідання

Теми засідання

Відповідальний

04.11.2010

1. Лекція на тему «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

Олішевич Т.В.

11.11.2010

1. Виступи учнів правового клубу на тему: «Адміністративна відповідальність учнів, які посягають на громадський порядок і громадську безпеку».

Підлісний Д.

Романець Р.

Вовк А.


18.11.2010

1. «Я – свідомий громадянин України» - розгляд реферативних повідомлень членів клубу з питань пільг та соціального захисту тих, хто навчається.

Лопада Ю.

Чумак В.


Швидкий Є.

25.11.2010

1. Вечір відпочинку учнів, які проживають в гуртожитку на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя».

Олішевич Т.В.

Вихователі гуртожиткуГРУДЕНЬ

Дата засідання

Теми засідання

Відповідальний

02.12.2010

1. Бесіда на тему: «Україна готується до Євро 2012».

Янковенко О.

09.12.2010

1. Бесіда на тему: «Зовнішня політика України, здобутки і прорахунки».

Підгорний П.

Кузьменко М.16.12.2010

1. Бесіда на тему: «Соціально – економічний розвиток Черкащини».

Олішевич Т.В.

23.12.2010

1. Підведення підсумків роботи клубу правових знань за І семестр 2009 – 2010 н.р.

Олішевич Т.В.


следующая страница >>
Смотрите также:
Головне управління юстиції у Черкаській області Черкаське міське управління юстиції Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи правових гуртків,
697.47kb.
4 стр.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у Полтавській області
378.31kb.
1 стр.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у донецькій області авдіївське міське управління юстиції
123.23kb.
1 стр.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у донецькій області авдіївське міське управління юстиції
57.84kb.
1 стр.
Рішенням Методичної ради з питань координації правової роботи при Головному управлінні юстиції у
78.79kb.
1 стр.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у донецькій області авдіївське міське управління юстиції
79.87kb.
1 стр.
Узагальнення позитивного досвіду правовиховної та провосвітньої роботи у омельницькому аграрно-екологічному ліцеї кременчуцького району полтавської області
474.76kb.
3 стр.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у Полтавській області «Діяльність громадських організацій в розрізі чинного законодавства України»
940.9kb.
5 стр.
Міністерство юстиції національна академія україни педагогічних наук україни головне управління юстиції інститут психології у дніпропетровській імені г. С. Костюка області заочний семінар-тренінг на тему: “Загальні засади здійснення
182.37kb.
1 стр.
Узагальнення
186.46kb.
1 стр.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у Дніпропетровській області
160.78kb.
1 стр.
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Полтавській області Особливості правового регулювання прав та обов’язків батьків та дітей Полтава
370.16kb.
1 стр.