Главная страница 1
Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації сучасного світу», яка відбудеться 29-30 березня 2012 року на базі Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.


Проблематика конференції:

1. Соціальні комунікації в контексті глобалізаційних процесів.

2. Історичний дискурс української преси.

3. Журналістика і публіцистика: теми, проблеми, постаті, питання жанрології.

4. Телебачення і радіомовлення: контекст сьогодення.

5. Мовно-стилістичний дискурс мас-медіа. Текст у мас-медіа: функціонування, трансформація та інтерпретація.

6. Інтернет-журналістика: стан, проблеми, перспективи.

7. Соціальна відповідальність медіа. Професійні стандарти медіа.

8. Медіаосвіта в Україні й світі: проблеми та перспективи.

9. Реклама та PR: інтеграція теорії і практики.


Статті, подані учасниками конференції до 15 січня 2012 року будуть опубліковані до початку конференції в журналі «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації», який є ф а х о в и м виданням (Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010). Вартість 1 сторінки – 20 грн.
Умови участі в конференції:

для організаційних витрат, пов'язаних з проведенням конференції, необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 95 гривень за кожного учасника (сума не включає вартість публікації статті у фаховому журналі «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації»);

оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам конференції;

оплата проїзду, проживання, харчування – за рахунок учасників.


Для участі у конференції необхідно до 15 січня 2012 року направити:

  • заявку та текст статті на участь у конференції на електронну адресу soc.com2012@gmail.com. Вимоги до заявки та статті подано у Додатку;

  • організаційний внесок на рахунок : Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, вул.. Жуковського, 70 Б, код ЄДРПОУ 19278502. Р/р 26002310022201 МФО 313753 ЗОФ АБ «Південний» (За участь у конференції «Соціальні комунікації сучасного світу»);

  • оплату за друк статті у фаховому журналі «Держава та регіони» – тільки після схвалення оргкомітетом конференції – на рахунок, вказаний вище, але з обов’язковою приміткою «Журнал «Держава та регіони. Соціальні комунікації».


Контактний телефон: (061) 220-98-73 (дирекція Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету, 067-793-43-77 (Мантуло Наталія Борисівна, відповідальний секретар оргкомітету).

Оргкомітет


ДОДАТОК
Заявка на участь у конференції має містити такі дані:

1. Тема доповіді.

2. Прізвище, ім’я, по батькові.

3. Місце роботи, посада.

4. Науковий ступінь, наукове звання.

5.Контакти (адреса, телефони, електронна адреса).


Вимоги до авторських оригіналів статей

1. В журнал «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації» приймаються до друку статті українською мовою обсягом 0,5 авт. арк. (12 сторінок роздруку за поданими нижче вимогами). Вартість однієї сторінки – 20 грн., статті докторів наук без співавторів друкуватимуться безкоштовно. Автори, які є громадянами інших країн, можуть подавати статті російською або англійською мовами. До статей, автори яких не мають наукового ступеня, необхідно додати рецензію доктора наук відповідного профілю.

2. Технічні вимоги:

 текстовий редактор Microsoft Word;

 шрифт Time New Roman, кегль 14;

 поля з усіх боків 20 мм;

 інтервал 1,5;

 посилання на літературу зазначається в тексті у квадратних дужках порядковим номером використаного джерела та через кому конкретної сторінки (напр.: [12, с. 17]);

 список літератури подається за алфавітом, оформлюється згідно з чинними правилами бібліографічного опису документів;

 кількість схем, таблиць та рисунків має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст.

3. Стаття має містити такі необхідні елементи:

 УДК;


 назва статті українською, англійською та російською мовами;

- прізвище, ім’я, по батькові повністю українською, російською та англійською мовами;

- анотація українською, англійською та російською мовами (обсяг до 100 слів) з ключовими словами цими ж мовами (3 – 10 слів);

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної постановки проблеми;

 формулювання мети (постановка завдання);

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямі; література за алфавітом (оформлена за вимогами до бібліографічних описів).


Смотрите также:
Ііі міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації сучасного світу»
39.28kb.
1 стр.
Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу в секціях, а також майстер-класи. Наукова проблематика конференції
21.69kb.
1 стр.
Звіт про участь у V всеукраїнській (ІV міжнародній) науково-практичній конференції з медичного права
57.14kb.
1 стр.
Виступ на VII міжнародній науково-практичній конференції «Людина І космос» в м. Житомирі Радника Голови дкау кузнєцова Е.І
80.91kb.
1 стр.
Конкурсному відборі до секції 21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації»
348.71kb.
1 стр.
Яка відбудеться 26-27квітня 2012року ум. Святогірську Установи-організатори проведення заходу
52.38kb.
1 стр.
Вища школа менеджменту
3379.21kb.
19 стр.
Шановні колеги! Запрошуються викладачі вищих і середніх навчальних закладів, педагоги і вихователі, тренера, аспіранти і студенти педагогічних спеціальностей до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції
52.15kb.
1 стр.
Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
4600.22kb.
24 стр.
Код модуля: ср 6065 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
12.31kb.
1 стр.
План проведення Міжнародної науково-практичної конференції
200.41kb.
1 стр.
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
117.96kb.
1 стр.