Главная страница 1
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ст. лаборант Чешун Т.І., к.т.н, доцент Чешун В.М.

Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)
Вступ.

Сучасні умови життя висувають на перший план методології навчання, які базуються на використанні комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій. Впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій відкриває можливості реалізації самих різноманітних методик викладання навчального матеріалу, не притаманних традиційним паперовим виданням та читанню лекцій перед аудиторією.

Тенденція збільшення доступності комп’ютерної техніки широкому загалу ще більше робить актуальною задачу створення інтерактивних комп’ютеризованих засобів навчання. В свою чергу, використання електронних методичних розробок дозволяє слухачу отримати найбільш широкі можливості самостійної роботи без потреби покидати робоче місце для пошуку джерел інформації. Крім того, створення інтерактивних систем навчання забезпечує можливість відійти від застосування пасивних і відтворюючих методик навчання, характерних для автоматичного вичитування матеріалу.

Слід зазначити, що останнім часом значна увага Міністерства освіти і науки України приділяється комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів. Фактично, рівень розвитку комп’ютерних технологій сьогодні дозволяє майже в кожній школі або ліцеї застосовувати інноваційні технології навчання із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, що зменшує репродуктивну діяльність вчителів на уроках і надає можливість спрямувати зусилля на інтелектуальний розвиток учнів. Як наслідок, учням зі шкільного віку прививається здатність до самонавчання та творчого підходу в пошуку рішення.

Об’єктивною проблемою, яка постає на шляху інформатизації і автоматизації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, є відсутність відповідного програмного забезпечення, що робить особливо актуальним питання його створення і впровадження в навчальний процес.

Визначення мети і завдань роботи.

Метою даної роботи є наведення результатів досліджень авторів з питання визначення загальних принципів реалізації програмного забезпечення, призначеного для використання в загальноосвітніх навчальних закладах при проведенні уроків з різних дисциплін, а також опис можливостей і особливостей створеного на їх основі програмного продукту.

Аналіз особливостей проведення навчальних занять в загальноосвітніх навчальних закладах дозволив сформулювати базові вимоги до створюваного програмного продукту:


 • програма повинна бути оснащена простим і зручним інтерфейсом, що дозволить учням легше адаптуватись до роботи з нею і уникнути ускладнень;

 • використання комп’ютерних технологій повинне надавати уроку ігровий варіант і підвищувати зацікавленість учнів;

 • інструменти програми повинні надавати вчителю засоби гнучкого управління нею і її настроювання в процесі підготовки та ведення уроків;

 • в програмі слід передбачити можливість традиційного способу контролю знань (опитування) в сукупності з новітніми методологіями (різнопланове тестування);

 • програмний продукт повинен бути легко адаптованим для ведення декількох предметів в різних класах (групах);

 • програма повинна передбачати можливість автоматичного оцінювання знань учня і ведення класного журналу:

 • програмний продукт повинен мати традиційні засоби захисту від несанкціонованого використання.

Створений програмний продукт являє собою електронний засіб для роботи на уроках в загальноосвітніх навчальних закладах і має за мету допомагати вчителю у проведенні занять. Програма не є орієнтованою на певні дисципліни і може бути застосована при проведенні будь-яких уроків для учнів різних вікових категорій. Для користування програмою учням необхідні елементарні знання з основ інформаційних технологій і вміння користуватись персональним комп’ютером.

Програма складається з модулів, які застосовуються для проведення занять з учнями та контролю знань. Можна виділити чотири основних модулі програми: модуль адміністратора, модуль вчителя, навчальний модуль (учнівський), контролюючий модуль з функцією оцінки знань і ведення журналу оцінок.

Модуль адміністратора призначений для настроювання програми. З його допомогою здійснюється реєстрація користувачів програми, предметів, класів та інше. Фактично, адміністратор з його допомогою виконує первинне настроювання програми для забезпечення зручності вчителя при проведенні уроків.

Модуль вчителя використовується для настроювання параметрів проведення уроків. Відповідно до обраної методики навчання, вчитель добирає потрібні навчально-методичні матеріали та дидактичне забезпечення, визначає пріоритети серед наявного матеріалу та поєднує електронні посібники між собою.

Навчальний модуль використовується безпосередньо для навчання учнів і працює під контролем модуля вчителя. З допомогою цього модуля вчитель представляє підготований теоретичний навчальний матеріал учням. Виклад матеріалу доповнюється системою вправ для самоперевірки, яка реалізована підсистемою контрольних питань та підсистемою тестування знань за пройденим матеріалом. Навчальний матеріал подається учню структурованим відповідно до теми уроку. Для забезпечення відповідної можливості було обрано спосіб представлення матеріалу у вигляді гіпертексту. Кожна тема теоретичного матеріалу розрахована на один сеанс роботи користувача.

Контролюючий модуль, як видно з його назви, служить для контролю знань учнів та систематизації отриманих ними результатів оцінки знань. Це здійснюється шляхом проведення різнопланових тестових перевірок та ведення електронного журналу оцінок. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за дванадцятибальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання. Систему побудовано за принципом наступності, тобто завдання вищого рівня перевіряються у тому випадку, коли знання, уміння і навички для попередніх рівнів опановані учнем в достатній мірі для виконання цих завдань. Таким чином програма перевіряє правильність відповідей користувача та оцінює його рівень готовності до засвоєння нового матеріалу.

Роботу з програмою в ході уроків можна описати наступним чином.

При вході в систему вчитель обирає предмет, який він викладає і клас або групу, в якій ведеться урок, а також комплекс теоретичного матеріалу та набір завдань для контролю знань. При необхідності підготований заздалегідь матеріал і завдання можуть доповнюватись додатковим власним матеріалом. Після цього вчитель розпочинає урок.

Початок уроку надає учням право працювати з програмою. При вході в програму учні вказують свій клас, після чого висвітлюється список учнів цього класу. Кожен учень натискає своє ім’я і чекає на підтвердження дозволу входу вчителем. Після отримання дозволу завантажується навчальний і контролюючий модулі. В ході роботи учень проробляє теоретичний матеріал і готується до відповіді на питання. Відповідь на питання дається учнем вчителеві усно, за що учень отримує першу оцінку. Друга оцінка учневі виставляється автоматично за результатами тестування (за потреби один з видів контролю може відключатись). На підставі цих оцінок визначається підсумкова оцінка, яка реєструється в електронному журналі і може проставлятись вчителем у звичайний журнал.

Розглянемо більш детально принципи організації та дії програми.

Робота з програмою розпочинається з її загального адміністрування. Після реєстрації, яка відбувається при першому запуску програми, адміністратор отримує доступ до меню “Сторінка адміністратора” (рис.1).

Рисунок 1 - Головне меню адміністратора


Пункт “Користувачі” активізує процедуру обслуговування списку користувачів програми. Ця процедура дозволяє виконувати перегляд списку користувачів, його редагування, доповнення новими записами та вилучення існуючих записів. В подальшому, статус дозволяє поділяти користувачів на три категорії: адміністратори, вчителі і учні. В режимі перегляду списку користувачів можна переглядати їх загальний список або, для більшої зручності, обирати лише певну категорію користувачів.

Пункти меню “Предмети”, “Класи”, “Учні” призначені для заповнення відповідних баз даних в процесі формування списків відповідних категорій. Набір функцій для роботи з кожним із зазначених списків є типовим: перегляд, редагування, доповнення і вилучення. Певні особливості виникають лише при роботі із списком учнів.

Для доступу до роботи із списками учнів початково необхідно заповнити список класів. При виборі пункту “Учні” користувачу спочатку пропонується обрати клас, список учнів якого буде редагуватись, і лише після вибору класу відкривається сторінка “Журнал класу”, на якій стає можливим виконання операцій з обробки списку учнів цього класу.

Після вирішення загальних задач адміністрування головною діючою особою в програмі стає вчитель. Модуль вчителя є найбільш потужним, оснащений найбільшою кількістю інструментів і можливостей. Він є засобом конструювання і проведення уроку. Цей модуль надає можливість роботи з групами учнів, зі змістом предметів і засобами опитування та тестування, а також з журналами оцінок. Модуль засновано на сучасних веб-технологіях, він має зручний та простий інтерфейс (рис.2).


Рисунок 2 - Головне робоче вікно вчителя


Для упорядкування та редагування матеріалу предметів вчителю надається інструмент “Конструктор уроків” (рис.3).

Рисунок 3 - Вікно створення уроку


Створення уроку з будь-якого предмету передбачає виконання визначення теми уроку, реєстрацію файлу з теоретичним матеріалом, реєстрацію файлу із запитаннями, реєстрацію файлу з тестами. Якщо певної частини матеріалу навчальним планом до певної теми не передбачено, в процесі реєстрації файлів виконується блокування відповідної функції при веденні уроку.

Для створення тестів в програмі передбачений редактор текстів, робота якого тісно пов’язана з модулем контролю знань. Редактор тестів дозволяє створювати, переглядати, редагувати та знищувати тестові завдання та їх складові, задавати кількість запитань в тестовому завданні, обирати тип відповіді на кожне із запитань тесту, визначати кількість пропонованих варіантів відповідей на кожне із запитань з вибором варіанту відповіді, реалізовувати питання з вибором варіанту відповіді з будь-яким співвідношенням кількостей правильних і неправильних пропонованих варіантів відповідей.

При веденні уроку вчителю також доступні функції вибору предмету і уроку, вибору класу, оперативного редагування змісту уроків, реєстрації початку уроку, авторизації учнів, надання дозволу працювати або блокування роботи учня. Особливе місце в роботі вчителя займає журнал оцінок в якому можуть бути обрані для перегляду оцінки одного або всіх учнів класу за вказаний період тривалістю від одного уроку до повного терміну вивчення предмету.

Робочі інструменти учня на уроці обмежені з метою спрощення його роботи з програмою. Для початку роботи з матеріалом уроку учню достатньо зареєструватись шляхом вибору свого імені зі списку класу і отримати допуск до уроку від вчителя. В подальшому учень опрацьовує теоретичний матеріал і надає відповіді на запитання та тестові завдання. Після виконання всіх завдань учневі надається можливість побачити отриману оцінку.

Зазначимо, що збереження можливості традиційного способу опитування учнів із усними відповідями не є випадковим, оскільки це дозволяє вчителю визначити, який матеріал учням дається важче, і звернути на це увагу. Крім того, це дозволяє запобігти наслідкам надмірної автоматизації навчального процесу, що можуть перерости у розрив та взаємне нерозуміння між вчителем і учнями.

Висновки.

Підводячи підсумки викладеному матеріалу слід зробити висновок, що застосування електронних конспектів в навчальному процесі, безумовно, має значну кількість переваг: • електронні конспекти розвивають вміння учнів щодо самостійної роботи та самотренінгу, набуваття навичок самоконтролю, оцінки і виправлення помилок;

 • систематизація матеріалу розвиває у учнів логічний стиль мислення та прививає здібності систематизації знань;

 • робота з електронними конспектами дозволяє учням зробити перші кроки в процесі адаптації до навчання у вищих навчальних закладах, де використання електронних методичних розробок є невід’ємною частиною навчального процесу;

 • учні набувають навичок роботи з сучасними інформаційними технологіями;

 • навчання з репродуктивного переходить до індивідуально-орієнтованого;

 • кожен слухач самостійно визначає зручну для нього швидкість опрацювання матеріалу, що забезпечує практичну реалізацію принципів індивідуального підходу до навчання;

 • зменшується негативна роль людського фактору на якість навчання, оскільки, з однієї сторони, навантаження на вчителя при веденні уроків стає меншим, а з іншої сторони, його психологічний стан менше впливає на учнів.

В той же час, впровадження в навчальний процес електронних конспектів не передбачає повного усунення з нього вчителя і не зменшує значення діалогу учень-вчитель в засвоєнні матеріалу. Саме раціональне поєднання застосування електронних конспектів із традиційними методами навчання забезпечує максимальну якість сприйняття матеріалу учнями і повністю відповідає новітнім тенденціям організації навчального процесу.


Смотрите также:
Інформаційна система для загальноосвітніх навчальних закладів
87.08kb.
1 стр.
Для загальноосвітніх навчальних закладів
145.3kb.
1 стр.
Для загальноосвітніх навчальних закладів
145.83kb.
1 стр.
Програма курсу «Основи інформатики. 8 клас»
379.6kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
246.33kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчальних кабінетів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів
18.64kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
244.54kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
4747.68kb.
23 стр.
Програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
159.03kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
5128.82kb.
24 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
131.19kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
132.77kb.
1 стр.