Главная страница 1


Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО

ВИПУСКНОЇ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

МАГІСТРА


Посібник до підготовки

кваліфікаційної роботи за спеціальністю

8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»

Одеса 2010
Розроблено Кафедрою інформаційних технологій відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки магістрів напряму підготовки 0804 - Комп’ютерні науки
Укладачі: Плотніков В. М., Пижик Г. О., Попков Д.М., Селіванова А. В.
Під редакцією д.т.н., проф. Кошкіна К. В. (м. Миколаїв)
Посібник розглянутий на засіданні кафедри Інформаційних технологій та рекомендовані до видання.

“___” _________________ 2010 р. Протокол № ___

Завідувач кафедри IТ

д.т.н., професор В. М. Плотніков

Схвалено методичною комісією напряму підготовки

Комп’ютерні науки Науково-методичної ради ФІТ

“____” _______________ 2010 р. Протокол № ___

Голова методичної комісії

к.т.н., доцент Ю.К. Корнієнко

ЗМІСТ


ВСТУП 5

I ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 6

II ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 17

III ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 23

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 44

ВСТУП

Методичний посібник призначений для студентів, що навчаються на магістерській програмі з метою підготовки роботи на здобуття академічного ступеня магістр з спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" (8.080401) за для присвоєння кваліфікації "аналітик комп’ютерних систем". Завдання посібника полягає в тому, щоб надати студентам допомогу у виконанні ними магістерського дослідження, присвяченого науковому вирішенню конкретної управ­лінської проблеми.

Методичні вказівки визначають організацію, послідовність виконання магістерської роботи та вимоги до її змісту. Правила оформлення магістерських робіт можуть бути використані студентами при оформленні дипломних робіт, рефератів, курсових та поза аудиторних робіт. Зміст, обсяг та структура магістерської роботи, які наведені у методичному посібнику, є типовими і у окремих випадках за письмовим дозволом випускаючої кафедри можуть бути змінені.

Законом України “Про вищу освіту” від 2002 р. зазначено, що магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Отже, головним змістом магістерських програм має бути підготовка студентів на основі отримання ними знаково-практичних та знаково-розумових умінь до розв’язання діагностичних та евристичних задач дослідно-технологічного рівня професійної діяльності.

Ступінь магістра присуджується по завершенню навчання з відповідної освітньо-професійної програми, успішного складання державного іспиту, захи­сту магістерської роботи (саме роботи, а не дисертації, як це прийнято у деяких країнах) .


I ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
  1. Цілі і завдання дипломного проектування

Дипломне проектування - заключний етап навчання студентів у вищому навчальному закладі, мета якого - систематизувати, закріпити і розширити теоретичні і практичні знання студентів із спеціальності та вміти застосувати ці знання у вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; розвинути навички самостійної роботи й оволодіти методикою дослідження та експериментування у вирішенні питань, які опрацьовуються у дипломному проекті; з'ясувати підготовленість студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва, прогресу науки, техніки і культури..

У дипломному проекті студент на основі дослідження предметної області, аналізу існуючих аналогічних систем, економічного та інших досліджень розробляє повноцінну інформаційну систему з обов’язковим виконанням графічної частини у вигляді алгоритмів, структурних функціональних схем, графіків тощо.

Під час виконання дипломного проекту студент повинен уміти творчо застосовувати на практиці теоретичні знання, отримані при вивченні відповідних курсів, і практичні навички, здобуті при виконанні навчальних та науково-дослідних робіт в процесі навчання.

Дипломний проект - випускна робота студента, на основі якої Державна екзаменаційна комісія визначає ступінь його підготовленості до самостійної інженерної діяльності і вирішує питання про присвоєння йому кваліфікації спеціаліста.

  1. Порядок вибору теми дипломного проекту

Тематику дипломних проектів обумовлено тематикою науково-дослідної роботи кафедри та базових підприємств.

За своїм характером і з урахуванням специфіки спеціальності тема дипломного проекту може бути пов'язана з одним із таких напрямків:


 • управління інформаційними системами

 • проектування інформаційних систем

 • інформатизація технологій управління комп’ютерними системами

Крім того, дипломні проекти можуть бути як індивідуальні, так і комплексні. Останні включають в себе розв’язання різноманітних задач, пов'язаних з проектуванням підсистем одного й того ж об'єкта управління. У цьому випадку розв’язання окремих із підсистем (задач) може бути запропоновано різним студентам з чітким розподілом між ними завдань. При цьому кожний індивідуальний дипломний проект у складі комплексної теми повинен мати закінчений вигляд.

Тематика дипломних проектів складається з урахуванням розробки проектних рішень з конкретних задач або підсистем ІУС.

Студент може запропонувати для дипломного проекту свою тему з обґрунтуванням її доцільності. З урахуванням обраної теми студентам видається завдання на переддипломну практику. В перші дні переддипломної практики теми дипломних проектів можуть бути уточнені.

Списки студентів з вказівкою тем дипломного проектування та прізвищ керівників після затвердження на кафедрі подаються деканатом до ректорату для оформлення наказу по університету. У подальшому теми дипломних проектів не можуть зазнавати змін.

Приклади тем дипломних проектів:


 • Стенографічна модель криптосистеми обробки інформації сигналу зображень

 • Розробка програмного забезпечення для семантичної класифікації

Web –сторінок

 • Розробка нейромережевої системи управління навчанням

 • Система виявлення несанкціонованого доступу до обчислювальної системи

 • Оптимізація систем захисту інформації на підставі моделі нечітких множин

 • Дослідження і розробка одного класу контекстних Інтернет – додатків

 • Розробка системи автоматизації роботи з Інтернет - додатками на базі техніки сценаріїв

 • Логіко-лінгвістичні технології організації моделів захисту інформації

 • Дослідження і розробка технології Live-distribute Object для систем Web- публікацій

 • Розробка систем колективної взаємодії агентів

 • Сингулярний спектральний аналіз у інформаційних системах фінансових даних  1. Керівництво дипломним проектуванням

Керують дипломним проектуванням досвідчені викладачі випускаючої кафедри. При виконанні міжкафедральних комплексних дипломних проектів призначається головний керівник та керівники кожної індивідуальної частини комплексного дипломного проекту.

Консультантами з дипломного проектування можуть бути викладачі кафедр університету, ведучі наукові співробітники, а також висококваліфіковані спеціалісти інших організацій та підприємств. Консультантами з організаційно-економічного розділу та розділу охорони праці призначаються викладачі відповідних кафедр.

Керівники дипломних проектів призначаються кафедрою та затверджуються наказом по академії. Обов'язками керівника дипломного проекту є:

- видача студентові завдання на дипломне проектування з урахуванням тематики переддипломної практики;

- надання допомоги студентові в розробці календарного плану виконання дипломного проекту, затвердження та контроль його виконання;

- рекомендації з підбору необхідної літератури, нормативно-довідникових джерел, типових проектів та інших матеріалів з теми;

- проведення консультацій та контролю дипломного проектування згідно з планом (графіком) кафедри або індивідуально в разі потреби;

- визначення найбільш перспективних напрямків рішення задач, а також виявлення помилок в рішеннях, які приймає студент;

- перевірка пояснювальної записки та графічних документів дипломного проекту з метою виключення порушень вимог стандартів;

- попереднє заслуховування результатів дипломного проектування та складання відгуку про дипломний проект з обґрунтуванням допущення до захисту;

- систематичне інформування керівництва кафедри про хід роботи студента над дипломним проектом.

Завдання на дипломне проектування оформлюється на стандартному бланку, в якому вказуються: тема дипломного проекту, вихідні дані до проекту, перелік основних питань, які підлягають розробці, перелік графічних документів, консультанти з розділів проекту, календарний план виконання дипломного проекту.

Отримавши завдання на виконання дипломного проекту, студент повинен опрацювати календарний план роботи над дипломним проектом на весь період дипломного проектування із зазначенням черговості та термінів виконання окремих етапів, проведення обчислювальних робіт, виконання графічних документів, остаточного оформлення і подання проекту для попереднього та основного захисту.

Завдання підписує керівник дипломного проекту, консультанти, та затверджує завідуючий кафедрою. В кінці завдання повинні бути дата видачі завдання та підпис студента, який прийняв завдання до виконання. Зразок бланка завдання та календарного плану наведено в додатку Б.

По завершенні дипломного проектування керівник переглядає дипломний проект та складає відгук. У відгуку керівник характеризує:

- роботу, яку виконав дипломник, глибину опрацювання теми, відповідність розробленого матеріалу завданню на дипломне проектування; якість виконаного проекту;

- внесок студента у розв'язання проблеми, якої стосується тема, практичне значення одержаних ним результатів;

- ступінь самостійності студента в процесі виконання проекту, його вміння користуватись літературою, довідковими і нормативними матеріалами;

- працездатність та організованість студента в період дипломного проектування, прояв ініціативи і здатності застосовувати теоретичні знання в розробці прак­тичних питань і виконанні техніко-економічних розрахунків;

- ділові якості студента, його підготовленість до самостійної роботи, науково-дослідної та інженерно-технічної діяльності.

У висновках керівник обґрунтовує можливість допуску дипломного проекту до захисту і присвоєння студентові кваліфікації програміст прикладний зі спеціальності “Інформацiйні управляючі системи та технології”.

Обов'язки консультанта з дипломного проектування:


 • видача завдання на дипломне проектування;

 • проведення консультацій по розділу проекту;

 • перевірка та підписання текстових і графічних документів відповідного розділу дипломного проекту.  1. Контроль за ходом дипломного проектування

Контроль за ходом дипломного проектування здійснюють керівник і консультанти проекту. Контроль керівника проекту і консультантів не звільняє студента від повної відповідальності за обґрунтованість прийнятих рішень, за додержання вимог стандартів і строків виконання календарного плану.

Остаточні строки періодичного звіту студентів по виконанню дипломного проекту встановлює кафедра. При систематичному зриві студентом строків виконання календарного плану керівник проекту звертається до завідуючого кафедрою або у деканат для вжиття відповідних заходів.

Дипломна робота проходить проміжний контроль у 4 етапи: • Захист науково-дослідної практики передбачає наявність пояснювальної записки у обсязі 30 % у вигляді звіту з науково-дослідної практики у вигляді автореферату та прототип програмного продукту.

 • Кафедральний нормативний контроль проводиться на передодні попереднього захисту кваліфікаційної роботи і передбачає перевірку відповідності змісту пояснювальної записки вимогам наведеним у розділі II Вимоги до структури та змісту пояснювальної записки.

 • Зовнішній нормативний контроль проводиться на передодні захисту кваліфікаційної роботи і передбачає перевірку відповідності оформлення пояснювальної записки вимогам представленим у розділі III Вимоги до оформлення пояснювальної записки.

 • Попередній захист кваліфікаційної роботи проводиться за 2 тижні до остаточного захисту та передбачає готовність на 95 %. Організаційно-економічний розділ, розділ охорони праці та розділ цивільна оборона мають бути перевірені відповідними консультантами.

Завершальним етапом контролю є захист кваліфікаційної роботи, який полягає у представленні доповіді тривалістю від 6 до 10 хвилин в супроводі мультимедійної презентації. На розгляд комісії надається пояснювальна записка, графічна частина, електронний носій із відкритим кодом програмного продукту, відгук керівника на роботу студента за підписом керівника, рецензію на кваліфікаційну роботу за підписом рецензента. Якщо система впроваджена на підприємстві, то додається акт про впровадження програмного продукту.


  1. Порядок подання дипломного проекту до захисту

На заключному етапі роботи над дипломним проектом дипломник проходить попередній захист свого проекту. Графік попереднього захисту доводиться до загального відома студентів і викладачів за 15-20 днів. Мета попереднього захисту - визначати ступінь готовності дипломного проекту й самого дипломника до основного захисту перед ДЕК.

На попередній захист студент подає не зброшурований, підписаний керівником і консультантами дипломний проект і повністю оформлений графічний матеріал.

Комісія кафедри, включаючи керівника дипломного проекту, переглядає пояснювальну записку, графічний матеріал проекту та оцінює якість його оформлення. Студент-дипломник повинен бути готовим відповісти на всі запитання як по змісту пояснювальної записки, так і по графічній частині дипломного проекту.

Комісія, переконавшись в готовності студента до захисту дипломного проекту, призначає час основного захисту і видає дозвіл отримати направлення на рецензію.

У випадку неповної готовності студента комісія вказує на його помилки і вимагає їх усунення.

Після попереднього захисту студент допрацьовує свій дипломний проект з урахуванням зауважень комісії. Закінчений дипломний проект, підписаний студентом і консультантами, подається керівнику. Після перегляду і схвалення дипломного проекту керівник підписує його і надає письмовий відгук з урахуванням відгуку консультантів (обсягом до двох сторінок).

Після попереднього захисту дипломний проект разом із письмовим відгуком керівника і рішенням комісії подається завідуючому кафедрою. Завідуючий кафедрою на підставі цих матеріалів вирішує питання про допуск студента до захисту, зробивши відповідний запис на титульному аркуші пояснювальної записки дипломного проекту. В разі, якщо завідуючий кафедрою не вважає можливим допустити студента до захисту дипломного проекту, це пи­тання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається в деканат факультету.

Дипломний проект, який допустили до захисту, направляється на рецензію. Склад рецензентів затверджується наказом академії на підставі подання завідуючого кафедрою із числа спеціалістів виробництва і наукових закладів. Як рецензенти можуть залучатися також професори і викладачі інших вищих навчальних закладів або інших кафедр.

У рецензії повинні бути оцінені:

- актуальність теми;

- відповідність проекту, який рецензується, темі і завданню;

- якість проведеного обсягу аналогічних існуючих систем управління ;

- обґрунтування прийнятих рішень і методик, які використовуються, інженерно-технічний рівень дипломного проекту, ступінь самостійності в розробці питань;

- ефективність методів теоретичних і експериментальних досліджень, використаних студентом;

- практичне значення результатів, які одержані в проекті, і можливість їх впровадження у виробництво;

- відповідність одержаних результатів та критичні зауваження щодо змісту проекту;

- стиль та грамотність викладання матеріалу, відповідність оформлення пояснювальної записки і графічної частини вимогам діючих стандартів і нормативно-технічних документів;

- загальний науково-технічний рівень і самостійність виконаної роботи, відповідність проекту вимогам, які ставляться до дипломних проектів.

На закінчення дипломний проект треба оцінити за національною шкалою.

Рецензія повинна бути підписана, в ній треба вказати посаду і місце роботи рецензента. Підпис рецензента засвідчується печаткою. Обсяг рецензії має складати 1, 2 сторінки.

За 2-3 дні до захисту секретареві ДЕК подається:

- зброшурований дипломний проект;

- відгук керівника;

- рецензія, засвідчена печаткою;

- повністю заповнена залікова книжка студента.

Перед захистом дипломного проекту в ДЕК студент зобов'язаний підготувати доповідь і узгодити її з керівником дипломного проекту.

  1. Захист дипломного проекту

Порядок захисту дипломних проектів визначено Положенням про Державні екзаменаційні комісії вищих навчальних закладів.

До захисту дипломних проектів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану і програми.

Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні ДЕК. У процесі захисту студентові надається слово для доповіді про основні результати виконаної роботи, для відповідей на запитання членів ДЕК і зауваження рецензента (не більше 20 хвилин).

Доповідь студента повинна складатися з трьох основних частин: вступу, основної частини і висновків.

У вступі необхідно вказати на актуальність теми проекту, її значення, дати загальний аналіз стану проблеми і сформулювати основні завдання, з вирішенням яких було пов'язане виконання роботи.

В основній частині доповіді в стислій формі необхідно викласти відомості про зміст виконаних розробок (чітко розмежовуючи відомі та виконані автором), відмітити нове і вказати на ефективність прийнятих технічних рішень, дати огляд одержаних результатів. Основну частину доповіді слід ілюструвати графічним матеріалом.

В заключній частині необхідно стисло повідомити про впровадження або навести можливі галузі застосування об'єкта проектування, перелічити публікації та авторські свідоцтва з теми проекту, зробити загальні висновки і показати можливі шляхи щодо вдосконалення розробки.

Після відповідей дипломника на запитання зачитується відгук керівника та рецензія. Далі дипломникові надається заключне слово для відповіді на зауваження керівника та рецензента. Студент може погодитись із зауваженнями рецензента або довести свої аргументовані заперечення.

Результати захисту дипломного проекту визначаються оцінкою “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та оголошуються в той самий день після оформлення протоколів засідання ДЕК.

Особливості організації захисту комплексних дипломних проектів:

- допуск до захисту всіх індивідуальних проектів проводиться завідуючим випускаючої кафедри за поданням головного керівника комплексного проекту;

- всі індивідуальні проекти комплексного дипломного проекту направляються на рецензію в одну організацію до одного ведучого спеціаліста;

- захист комплексних дипломних проектів проводиться на одному засіданні ДЕК;

- послідовність захисту виконавцями комплексного дипломного проекту на засіданні ДЕК визначає головний керівник разом з керівниками індивідуальних проектів;

- ДЕК, за результатами обговорення, визначає оцінку кожного індивідуального проекту і приймає рішення про наукову і практичну цінність комплексного дипломного проекту.

Студентові, який захистив дипломний проект, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація аналітик комп’ютерних систем зі спеціальності 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

Студентові, який склав іспити, заліки, курсові проекти та роботи з оцінкою “відмінно” не менш ніж 75% усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін - з оцінкою “добре”, який захистив дипломний проект з оцінкою “відмінно”, а також який виявив себе в науковій роботі, надається диплом з відзнакою.

За результатами захисту дипломного проекту, участі студента в науково-дослідній роботі за весь період навчання ДЕК може рекомендувати випускника для вступу до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу.

Якщо захист дипломного проекту визнається незадовільним, ДЕК установлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект з доробками, які визначає комісія, або ж зобов'язаний розробити нову тему, яку встановить кафедра.

Студент денної форми навчання, який під час захисту дипломного проекту одержав незадовільну оцінку, відраховується з університету. Студентам, які не захистили дипломні проекти з поважної причини (документально підтвердженої), може бути встановлено новий термін захисту до наступного періоду роботи ДЕК із захисту дипломних проектів, але не більш ніж на один рік.

Після закінчення роботи ДЕК голова комісії складає звіт, в якому вказує: рівень підготовки спеціалістів; якість виконання дипломних проектів; відповідність тематики проектів сучасному стану науки, техніки та потребам виробництва; недоліки в підготовці студентів з окремих дисциплін та рекомендації щодо подальшого вдосконалення підготовки спеціалістів.

Результати дипломного проектування та захисту дипломних проектів обговорюються на засіданні кафедри.

II ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
1. Структура пояснювальної записки.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

БЛАНК ЗАВДАННЯ

АНОТАЦІЯ


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АНАЛОГІВ

3. МЕТА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

5. ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

6. ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕННЯ

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ТА ВИКОРИСТАННЮ

8. ОХОРОНА ПРАЦІ

9. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ДИПЛОМУ

10. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

НАУКОВА НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А

Додаток Б2 Вимоги до змісту розділів пояснювальної записки
2.1 Титульний аркуш


Титульний аркуш містить у собі назву дипломного проекту та підписи студента – дипломника, керівника, консультантів і завідуючого кафедрою. Зразок титульного аркушу наведений у додатку А.

2.2 Завдання до дипломного проекту


Завдання до дипломного проекту містить у собі тему дипломного проекту, необхідні основні вихідні дані та календарний план виконання дипломного проекту. Зразок завдання до дипломного проекту наведений у додатку Б.

2.3 Анотація


В анотації українською, російською та англійською мовами вказуються об'єкт дослідження або розробки, мета, методи дослідження (розробки), основні конструктивні, технологічні та техніко-експлуатаційні характеристики та показники, рекомендації щодо впровадження, а також об’єм пояснювальної записки. Зразок оформлення анотації наведений у додатку В.

2.4 Зміст


Зміст складається з назв усіх розділів, підрозділів, пунктів та назв додатків пояснювальної записки із зазначенням відповідних сторінок. Правила створення змісту наведені у підрозділі 6 розділу III. Приклад наведено у додатку Г.

2.5 Вступ


У вступі коротко викладають:

 • оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи практично розв'язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних фахівців даної галузі;

 • світові тенденції розв'язання поставлених задач.2.6 Дослідження основних проблем предметної області


Даний розділ присвячений дослідженню предметної області з метою виявлення основних проблем, що в ній існують і містить наступні підрозділи:

1. Роль інформаційних технологій у предметній області, що розглядається.

2. Загальний опис проблем предметної області.

3. Актуальність даної теми.

У першому підрозділі необхідно продемонструвати значний вплив інформаційних технологій на досліджувану галузь. У першому, як і в інших підрозділах, має бути відображено вміння автора працювати з джерелами і літературою, порівнювати різні погляди з даного питання і на основі чіткої методологічної позиції висловлювати своє ставлення до них.

Другий підрозділ присвячений детальному опису предметної області і виявленню та аналізу проблемних ділянок, які гостро потребують програмних рішень.

Третій підрозділ показує, що дана тематика охоплює одну чи декілька проблемних ділянок, які розглянуті у попередньому підрозділі.

2.7 Аналіз існуючих аналогів


В даному розділі необхідно розглянути та проаналізувати знайдені аналоги програмного продукту, що розробляється у рамках кваліфікаційної роботи. Серед них потрібно виділити і описати у окремих підрозділах не менш чотирьох. В процесі аналізу знайдених програмних рішень необхідно виявити загальні критерії для побудови результуючої порівняльної таблиці. Порівняльна таблиця відображає переваги та недоліки кожного з продуктів, що розглядається. Завершенням розділу є висновок, який пояснює чому жоден з розглянутих аналогів не спроможній замінити продукт, що розробляється.

2.8 Мета кваліфікаційної роботи


На основі досліджень, які було проведено у попередніх розділах формулюється мета кваліфікаційної роботи. Мета відображає призначення та основні функції програмного рішення, що розробляється.

2.9 Постановка задачі


В даному розділі необхідно надати перелік та детальний опис етапів, які необхідно реалізувати для досягнення поставленої мети. Передбачити у переліку наявність теоретичних та практичних пунктів.

2.10 Об’єкт та методи дослідження


У даному розділі чітко надати опис об’єкта, предмета та методів дослідження, які використовуються у кваліфікаційній роботі. Також необхідно детально описати використану математичну модель.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу спів­відносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської праці, яка визначається на титульному аркуші як її назва.Методи дослідження. Важливе місце має належати методології дослідження, вибраним студентом методам та прийомам пошуку, збирання, аналізу та інтерпретації інформації, необхідної для висвітлення поставленої проблеми.

2.11 Програмна підтримка дослідження


Даний розділ складається з декількох частин, які описують основні етапи реалізації. Далі приведений приблизний перелік підрозділів:

 • Інформаційна модель системи.

 • Схема та опис бази даних.

 • Детальний опис реалізації основних процедур та функцій додатку з прикладами.

Остаточний склад даного розділу затверджує керівник кваліфікаційної роботи.

2.12 Рекомендації по впровадженню та використанню


У даному розділі надаються розгорнуті рекомендації по впровадженню та використанню розробленої системи проектних рішень. Інструкція по використанню розробленої системи повинна містити ілюстрації самого продукту з детальним описом дій користувача системи.

2.13 Організаційно-економічний розділ


Зміст і обсяг організаційно-економічний розділу конкретизується консультантом відповідно до специфіки теми дипломного проекту.

2.14 Розділ «Цивільна оборона»


Зміст і обсяг розділу з цивільної оборони конкретизується консультантом відповідно до специфіки теми дипломного проекту.

2.15 Розділ «Охорона праці»


Зміст і обсяг розділу з охорони праці конкретизується консультантом відповідно до специфіки теми дипломного проекту.

2.16 Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів


Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих студентом особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко і однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень).

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і т. ін. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку магістранта.

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеного в роботі наукового завдання або розв'язаної наукової проблеми. Насамперед за це здобувачеві присуджується освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.2.17 Список використаних джерел


До списку використаних джерел мають увійти джерела, на які є посиланні у розрахунково-пояснювальній записці. Перелік джерел повинен нараховувати не менш, ніж 20 пунктів. Допускається використання іноземних джерел.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарата, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

2.18 Додатки


Форму і зміст магістерської роботи значно збагачують додатки: ілюстрації, карти, схеми, діаграми, хронологічні та інші таблиці. Їх доцільно виконувати з використанням обчислювальної техніки, зокрема можливостей програмного продукту.

Додаток А містить друкований варіант презентації доповіді. Кожен слайд презентації розміщується на окремій сторінці формату А4

Додаток Б повинен складатися з повного програмного коду або з його основних частин, якщо обсяг коду перебільшує 20 сторінок при використанні шрифту Times New Roman кегль 10, одинарний інтервал.

III ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
1. Загальні положення

Оформлення розрахунково-пояснювальних записок (РПЗ) для дипломного проектування проводиться відповідно з загальними вимогами до текс­тових документів (ДСТУ 2.105-95. ЄСКД. Загальні вимоги до текстових докумен­тів. Державний комітет по стандартизації, метрології і сертифікації. 1995 p.).

1.1 Розрахунково-пояснювальна записка (РПЗ) на персональному комп'ютері за допомогою редактора MS Word, використовуючи шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторний інтервал;

1.2 Відстань від рамки до меж тексту з початку або у кінці рядка не менш З мм.

Відстань від верхньої або нижньої лінії рамки повинна бути не менш 10 мм.

Абзаци в тексті починаються відступом 8... 12 мм. Створення абзаців виконується за допомогою лінійки або меню Формат/Абзац. Не допускається створення абзаців із використанням клавіш Пробіл та Табуляція.

1.3 Помилки, описки та графічні неточності, які були визначені в процесі виконання РПЗ, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (креслення) машинописним способом або чорними чорнилами, пастою чи тушшю рукописним способом.

Пошкодження аркушів РПЗ, помарки і сліди не повністю усуненого колиш­нього тексту (креслення) не припускаються.  1. Оформлення структури розрахунково-пояснювальної записки

2.1 Текст РПЗ, при необхідності, розподіляють на розділи і підрозділи.

2.2 Розділи повинні мати порядкові номера в межах всієї РПЗ, позначені арабськими цифрами без крапки та записані з абзацного відступу. Підрозділи по­винні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, які розділяються крапкою. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться. Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з декількох пун­ктів.

2.3 Якщо РПЗ не має підрозділів, то нумерація пунктів в ній повинна бути в межах кожного розділу і номер пункту повинен складатися з номерів розділу і пункту, які розділяються крапкою. В кінці номера пункту крапка не ставиться, наприклад, як у цьому розділі.

2.4 Якщо розділ або підрозділ складаються з одного пункту, то він також нумерується.

2.5 Якщо текст РПЗ розподіляється тільки на пункти, то вони нумеруються порядковими номерами в межах РПЗ.

2.6 Пункти, при необхідності, можуть бути поділені на підпункти, які пови­нні мати порядкову нумерацію в межах кожного пункту, наприклад:

8.2.1


2.7 У середині пунктів або підпунктів може бути наведено перелічення. Пе­ред кожною позицією перелічення слід ставити дефіс або, при необхідності поси­лання в тексті РПЗ на одне із перелічень, рядкову букву, після якої ставиться ду­жка. Для подальшої деталізації перелічень необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис робиться з абзацного відступу, як по­казано у прикладі.

Приклад:


а)...

б)...


1) ...

2) ...


2.8 Кожний пункт, підпункт і перелічення записуються з абзацу.

2.9 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заго­ловків не мають. Заголовки повинні чітко і коротко відображати зміст розділів і підрозділів.

Заголовки слід друкувати з прописної букви без крапки в кінці, не підкрес­люючи. Перенос слів в заголовках не припускається. Якщо заголовок складається з двох речень, тоді їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовками і текстом, при виконанні РПЗ на персональному комп'ютері дорівнює 3 інтервалам. Відстань між за­головком розділу і підрозділу 1,5 ін­тервали.

Заголовки розділів необхідно виконувати із використанням відповідних стилів: Заголовок 1, Заголовок 2 … .

2.10 Кожний розділ РПЗ рекомендується починати з нового аркушу (сторін­ки). Перехід на нову сторінку здійснюється за допомогою меню Вставка/Разрыв/Новый раздел. Не допускається перехід на іншу сторінку із новим розділом за допомогою використання багаторазового натиснення клавіши Enter.

2.11 В РПЗ великого обсягу на першому аркуші розміщують зміст, який включає номери і найменування розділів та підрозділів з позначенням аркушів (сторінок).

Слово "Зміст" записується у вигляді заголовка (симетрично тексту) з про­писної букви. Найменування, які включаються в зміст, записуються рядковими буквами, починаючи з прописної букви.

2.12 В кінці РПЗ перед Додатком допускається приводити список літерату­ри, яка використовувалась при її складанні. Виконання списку і посилання на ньо­го в тексті повинно відповідати ДСТУ 7.32. Список літератури включають в зміст РПЗ.

2.13 Нумерація сторінок РПЗ і додатків, які входять до складу РПЗ, повинна бути наскрізною. Допускається замість наскрізної нумерації сторінок застосову­вати нумерацію сторінок в межах кожного розділу РПЗ наступним чином:

8.15

де 8-номер розділу;15- номер сторінки в ньому.

  1. Виклад тексту розрахунково-пояснювальної записки

3.1 Повне найменування теми дипломного проекту на титульному аркуші в основному напису і при першому згадувані в тексті РПЗ повинно бути однаковим. Найменування, які наведені в тексті РПЗ і на ілюстраціях, повинні бути однако­вими.

3.2 Текст РПЗ повинен бути стислим, чітким і не допускати різних тлума­чень.

В РПЗ повинні застосовуватися науково-технічні терміни, позначення і ви­значення, які встановлюються відповідними стандартами, а при їх відсутності - загальноприйняті в науково-технічній літературі. Якщо в РПЗ прийнята специфічна термінологія, то в кінці її (перед списком літератури) повинен бути перелік прийнятих термінів з відповідними роз'ясненнями. Перелік включають в зміст РИЗ.

3.3 В тексті РПЗ забороняється:


 • застосовувати розмовні обороти мови, техніцизми, професіоналізми;

 • застосовувати для одного поняття різні науково-технічні терміни близькі по суті (синоніми), а також іноземні слова і терміни при наявності рівно­значних слів і термінів в українській мові;

 • застосовувати довільні словотворення;

 • застосовувати скорочення слів, крім тих, які установлюються правилами української орфографії, відповідними державними стандартами, а також в даній РПЗ;

 • скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони використовуються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин в заголовках та боковиках таблиць і в розшифровках буквених позначень, які входять до формул і рисунків.

3.4 В тексті РПЗ, за винятком формул, таблиць і рисунків забороняється:

- застосовувати математичний знак мінус ( - ) перед від'ємними значеннями величин (слід писати слово "мінус");

- застосовувати знак "0"для позначення діаметру (слід писати слово "діа­метр"). При зазначенні розміру або граничних відхилень діаметру на кресленнях, які розміщуються в тексті РПЗ, перед розмірним числом слід писати знак "0";

- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад: > (більш), < (менш), = (дорівнює), > (більш або дорівнює), < (менш або дорівнює), ≠ (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсотки).

3.5 Перелік допустимих скорочень встановлюється ДСТУ 2.316.

Якщо в РПЗ прийнята особлива система скорочення слів або найменувань, то в неї повинен надаватися перелік прийнятих скорочень, який розташовують в кінці РПЗ перед переліком термінів.

3.6 Умовні буквені позначення, відображення або знаки, повинні відповіда­ти прийнятому в діючому законодавстві і державних стандартах. В тексті РПЗ, перед позначенням параметра, дають його пояснення, наприклад: " кошторисна собівартість С".

При необхідності застосування умовних позначень, зображень або знаків не установлених діючими стандартами, їх треба пояснювати в тексті або в переліку позначень.

3.7 В РПЗ треба застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин, їх назви і позначення у відповідності з ДСТУ 8.417.

Поряд з одиницями системи СІ, при необхідності, в дужках, указують оди­ниці систем, які дозволені і використалися раніше. Використання в одній РПЗ різ­них систем позначення фізичних величин не допускається.

3.8 В тексті РПЗ числові значення величин з позначенням одиниць фізичних величин і одиниць рахунку треба писати цифрами, а числа без позначення оди­ниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до дев'яти - словами.

3.9 Для числових значень величин в тексті треба указувати ступінь точності, яка необхідна для забезпечення потрібної якості виробів, при цьому, в ряді вели­чин здійснюється вирівнювання числа знаків після коми.

Округлення числових значень величин до першого, другого, третього і т.д. десятинного знаку для різних типорозмірів, марок і т.п. виробів однієї назви, по­винно бути однаковим.

3.10 Дробові числа необхідно переводити в десятинні, за винятком розмірів в дюймах, які треба записувати 1/4", 1/2" (але не , ). При неможливості виразити числові значення в вигляді десятинних дробів, можливий запис в вигляді прос­тих дробів в один рядок через косу лінію, наприклад: 3/32; (50А - 4С)/(40В + 20).

3.11В формулах, в вигляді символів, треба застосовувати позначення, установлені відповідними державними стандартами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять в формулу, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути приведені безпосередньо під фор­мулою. Пояснення кожного символу треба подавати з нового рядка в тій послідо­вності, в який символи приведені в формулі. Перший рядок пояснення повинен починатися зі слова "де" без двокрапки після нього.

Формули, які йдуть одна за одною і не розділені текстом, розділяються ко­мою.

3.12 Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на зна­ках здійснюваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторю­ють. При перенесені формули на знаку множення, вживають знак "×".

3.13 В РПЗ, зроблених на персональному комп'ютері, формули краще офо­рмляти за допомогою редактора формул MS Equation 3.0 з відповідними устано­вками: Стиль - математический (установки в меню Стиль - Определить - Переменные - курсив, Стр. греческие - прямые); Стиль - Определить - Размер -«Обычный» (full) - 14, «Крупный индекс» (subscript) - 10, «Мелкий индекс» (sub-sub) - 8, «Крупный символ» (symbol) - 16, «Мелкий символ» (sub symbol) - 13.

3.14 Формули, за винятком формул, розміщених у додатках, повинні нуме­руватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записуються праворуч на рівні формули у круглих дужках.

Одну формулу позначають - (1).

Посилання в тексті на порядкові номера формул дають в дужках, напри­клад: "... в формулі (1)"

Формули, які розміщенні у Додатках, повинні нумеруватися окремою нуме­рацією арабськими цифрами в межах кожного Додатка з додаванням перед кож­ною цифрою позначення Додатка, наприклад: " ... формула (В1) "

Допускається нумерація формул в межах розділу. В цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: (8.1).

3.15 Порядок викладання в документах математичних рівнянь такий же як і формул.

3.16 Примітки слід розташовувати безпосередньо після текстового, графіч­ного матеріалу або в таблиці, до яких відносяться ці примітки, і друкувати з вели­кої літери з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова "Примітка" ставиться тире і примітка друкується також з великої літери. Одна примітка не нумерується. Примітку до таблиці розміщують у кінці таблиці понад лінією, яка позначає за­кінчення таблиці.

Приклади:

Примітка - ___________________________________________

___________________________________________

Примітки


1 __________________________________________________

2 __________________________________________________  1. Оформлення колонтитулу


Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити колонтитул із вказівкою типу кваліфікаційної роботи, прізвища імя та побатькові дипломника та номера сторінки. Наприклад:
Кваліфікаційна робота магістра Іванова Івана Івановича 1
Для створення колонтитулу використовується меню «Вид → Колонтитулы»

Не містять колонтитул наступні сторінки: титульний аркуш, бланк завдання, анотація та зміст.  1. Оформлення заголовків розділів


Для кожного заголовку розділу у списку стилів виберіть відповідний стиль потрібного рівня заголовку, наприклад:

ВСТУП – «Заголовок 1»

1 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ – «Заголовок 1»

1.1 Роль інформаційних технологій у предметній області, що розглядається – «Заголовок 2»

При необхідності, стилі можна змінити. Для цього необхідно відкрити панель форматування, нажавши відповідну кнопку на панелі форматування, або вибрати пункт меню “Формат > Стилі й форматування...”.

Праворуч відкриється панель форматування, там будуть перераховані всі стилі. Знайшовши стилі “Заголовок 1”, “Заголовок 2”, “Заголовок 3”, … – треба їх відредагувати. Наприклад, змінити шрифт “Заголовка 1” на Times New Roman, а також змусити ці заголовки завжди стояти на новій сторінці. Для цього необхідно навести на “Заголовок 1” і натиснути праворуч кнопку зі стрілкою “v”. У меню натиснути “Змінити...”.

У вікні “Измение стиля” можна змінити шрифт, розмір шрифту й т.д.
Перейшовши на другу вкладку “Положение на странице” треба відзначити пункт “з нової сторінки”.

Для завершення редагування стилю необхідно натиснути “ОК”, і ще раз “ОК”.

Для зручності при оформленні РПЗ рекомендується використовувати Схему документа для контролю за правильністю оформлення заголовків та для полегшення навігації по документу.

  1. Оформлення змісту


Використання для заголовків розділів відповідних стилів дозволяє створювати зміст документа автоматично. Також це дозволяє легко вносити зміни у зміст.

Для створення автоматичного змісту необхідно встановити курсор на рядку, на якому повинен з'явитись перший рядок змісту і вибрати пункт меню «Вставка → Ссылка → Оглавление и указатели». Далі необхідно вказати налаштування змісту, що створюється. Виберіть «Показать номера страниц», «Номера страниц по правому краю», «Заполнитель – точками».


Коли всі налаштування будуть проведені треба натиснути “OK”.

Перша сторінка змісту повинна містити повну рамку, інші сторінки змісту містять спрощену рамку. Зразок представлений у додатку  1. Оформлення ілюстрацій і додатків

4.1 Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення викладе­ного тексту. Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту РПЗ (можливо ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці його. Ілюстрації повинні бути виконані відповідно вимогам стандартів ЄСКД, СПДС і ЄСПД.

Кожна ілюстрація повинна мати підрисунковий напис, виконаний шрифтом Times New Roman, кегль 14, з вирівнюванням по центру. На рисунках допуска­ються тільки цифрові та буквені позначення, а роз'яснювальні до них написи ви­носяться у підписи до рисунків. Допускається використання кольору в рисунках (графіках).

Ілюстрації, за виключенням ілюстрацій додатків, необхідно нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позна­чається "Рисунок 1".

Ілюстрації кожного додатка позначаються окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка, наприклад - Рисунок A3.

Можливо нумерувати ілюстрації в межах розділу і порядкового номера ілю­страції, розділених крапкою, наприклад - Рисунок 1.1.

При посиланнях на ілюстрації потрібно писати "... відповідно рисунку 2" при наскрізній нумерації і "... відповідно рисунку 1.2" при нумерації в межах роз­ділу.

Ілюстрації, при необхідності, можуть мати найменування і пояснювальні данні (підрисунковий текст). Слово "Рисунок" і найменування розмішують після пояснювальних даних і розташовують таким чином: Рисунок 1 – Схема бази даних.

4.2 Матеріал, який доповнює текст РПЗ, допускається розміщати у додат­ках.

Додатками можуть бути, наприклад, графічні матеріали, таблиці великого формату, розрахунки, описи апаратури і приладів, описи алгоритмів і програм завдань і т. і.

Додатки оформлюють як продовження даної РПЗ на подальших його арку­шах або випускають у вигляді самостійного документа.

4.3 Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки з вказівкою зверху сторінки посередині слова "Додаток" і його позначення.

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично відносно тек­сту, з великої літери з окремого рядка.

4.4 Додатки позначають великими літерами українського алфавіту почина­ючи з А, за винятком літер І, ї, Й, О, Ь, У.

Після слова "Додаток" іде літера, яка позначає його послідовність.

Допустимо позначення додатків літерами латинського алфавіту, за винят­ком літер І та О.

У випадку повного використання літер українського і латинського алфаві­тів, допустимо позначать прикладення арабськими цифрами.

Якщо в РПЗ один додаток, то він позначається "Додаток А".

4.5 Додаток виконують на аркушах формату А4. Допустимо оформляти до­даток на аркушах формату A3, А4хЗ, А4х4, А2 та А1 відповідно з ДСТУ 2.301-68.

4.6 Текст кожного додатку, при необхідності, може бути поділений на роз­діли, пункти, підпункти, які нумеруються в межах кожного додатку. Перед номе­ром ставиться позначення цього додатку.

Додатки повинні мати спільну з рештою частин РПЗ наскрізну нумерацію сторінок.

4.7 Усі додатки повинні бути перелічені у змісті РПЗ (при наявності) з вка­зівкою їх номерів і назв.  1. Побудова таблиць


5.1 Таблиці застосовують для кращої наочності та зручності порівняння по­казників. Назва таблиці, при її наявності, повинна відображати її зміст, бути точ­ною, короткою. Назву слід розташовувати над таблицею.

При перенесені частини таблиці на інші сторінки, назву розміщують тільки над першою частиною таблиці.

Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць згідно з Рисунком 5.1.
Таблиця ___________ - __________________________________

номер назва таблиціРисунок 5.1 Структура таблиці

5.2 Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими ци­фрами з подаванням перед цифрою позначення Додатка.

Якщо в РПЗ одна таблиця, то вона повинна бути позначена "Таблиця 1" або "Таблиця В.1", якщо вона приведена у Додатку В.

Можна нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер табли­ці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, роз'єднаних крап­кою.

5.3 На усі таблиці РПЗ повинні бути приведені посилання у тексті РПЗ. При посиланні слід писати слово "Таблиця" з вказівкою її номера.

5.4 Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери, а підзаго­ловки граф - з маленької літери, якщо вони складають одне твердження з заголо­вком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголо­вків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

5.5 Таблиці зліва, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями. Поділяти заголовки і підзаголовки колонок і граф діагональними лініями

забороняється.

Горизонтальні і вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, допус­кається не проводити, якщо їх відсутність не затрудняє користування таблицею.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При не­обхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти частини таб­лиці.

Висота рядків таблиці повинна бути не менш 8 мм.

5.6 Таблицю, в залежності від її розмірів, розташовують під текстом, у яко­му вперше є посилання на неї, або на наступній сторінці, а при необхідності - у додатку до РПЗ.

5.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то її поді­ляють на частини, розташовуя одну частину під другою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При поділенні таблиці на частини, допускається її головку або боковик замінювати відповідно з номером граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці.

Слово "Таблиця" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці. Над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" з вказівкою номера (позначення) таблиці.

Якщо у кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, яка обмежує таблицю, не проводять.

Таблиці, з найбільшою кількістю граф, допускається поділяти на частини і поміщати одну частину поряд з другою на одній сторінці, при цьому повторюють головку таблиці. Рекомендується поділяти частини таблиці подвійною лінією або лінією товщиною 2S.

5.8 Графу "Номер по порядку" в таблицю включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається у тому випадку, коли у тексті РПЗ є посилання на них, при поділенні таблиці на частини, а також при перенесені частини таблиці на наступну сторінку.

5.9 Якщо усі показники, які приведені у графах таблиці, виражені у однако­вих одиницях фізичної величини, то її позначення необхідно поміщати над табли­цею праворуч, а при поділенні таблиці на частини - над кожною її частиною.

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф, окремі поняття замі­нюють буквеними позначеннями згідно з ДСТУ 2.321, або іншими позначеннями, якщо вони пояснені у тексті або приведені на ілюстраціях, наприклад: D - діа­метр, Н - висота, L - довжина.

5.10 Позначення одиниці фізичної величини, спільне для усіх даних рядка, необхідно указувати після її назви. Допускається, при необхідності, виносити ря­док (графу) позначення одиниці фізичної величини.

5.11 Текст, який повторюється у рядках тієї ж графи і складається з окремих слів, почергових з цифрами, замінюють лапками.

Якщо текст, який повторюється, складається з двох і більш слів, при пер­шому повторенні його замінюють словом "Також", а далі лапками.

Якщо попередня фраза є частиною наступної, то допускається заміняти її словом "Також" і дати додаткові відомості.

При наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.

5.12 Цифри, математичні знаки, знаки процента і номера, позначення марок матеріалів і друкарських виробів, позначення нормативних документів, які повто­рюються у таблиці, замінювати лапками не допускається.

5.13 При відсутності окремих даних в таблиці слід ставити тире.

5.14 Цифри у графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел в усій графі були розташовані один під одним, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі повинна зберігатися однакова кількість десяткових зна­ків для усіх значень величин.  1. Виноски


6.1 Якщо необхідно пояснити окремі дані, які надані в РПЗ, то ці дані слід позначати надрядковими знаками виноски.

Виноски у тексті розташовуються з абзацного відступу у кінці сторінки, на який вони позначені, і відокремлюються від тексту недовгою тонкою горизонта­льною лінією ліворуч, а до даних, розташованих у таблиці - у кінці таблиці над лінією, яка позначає закінчення таблиці.

6.2 Знак виноски ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу речення, до якого дається пояснення і перед текстом пояснення.

6.3 Знак виноски виконують арабськими цифрами з дужкою і розміщують на рівні верхнього обрізу шрифту.

Приклад - "... друкарський пристрій2 ...".

Нумерація рядків окрема для кожної сторінки.

* Допускається замість цифр виконувати виноски зірочками: *.

Застосовувати більш чотирьох зірочок не рекомендується.Додаток А Титульний аркуш

Додаток Б Бланк завдання


Додаток В Приклад оформлення анотації

АНОТАЦІЯ

Текст анотації українською мовоюАННОТАЦИЯ

Текст анотації російською мовоюABSTRACT

Текст анотації англійською мовоюДодаток Г Приклад змісту РПЗЗМІСТ

Стор


ВСТУП……………………………………………………………………………..

1. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ….....

2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АНАЛОГІВ……………………………………………

2.1………………………………………………………………………………….

2.2………………………………………………………………………………….

2.3……………………………………………………………………………….....

2.4………………………………………………………………………………….

2.5 Порівняьна таблиця………………………………………………………….

3. МЕТА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ………………………………………

4. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ……………………………………………………..

5. ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………

6. ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………….

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ТА ВИКОРИСТАННЮ……..

8. ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………………..

9. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ДИПЛОМУ…………………………………….

10. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА……………………………………………………….

НАУКОВА НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ……………………………………………………………………

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………

Додаток А………………………………………………………………………….

Додаток Б………………………………………………………………………….


Додаток Д Рамка для другої та інших сторінок змісту РПЗ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів спеціальності 7.080401 – “Інформацiйні управляючі системи та технології” / Укл.: С.М.Гриша, О.Г.Жданова, С.С.Жевновак та ін. – К.: НТУУ “КПІ”, 1999. – 128 с.

2. Кошкін К.В., Приходько С.Б., Суслов С.В., Тимофєєв В.І. Методичні вказівки до виконання дипломного проектування зі спеціальності 7.080401 – “Інформацiйні управляючі системи та технології” – Миколаїв: УДМТУ, 2002 –   60 с.

3. Ломовцев Б. А., Ломовцев П. Б., Лебедєва Л. В. Методичні вказівки до оформлення розрахунково-пояснювальних записок дипломних і курсових проектів - Одеса: ОДАХ, 2005 - 31 с.


Смотрите также:
«Інформаційні управляючі системи та технології» Одеса 2010
372.13kb.
1 стр.
«Інформаційні управляючі системи та технології» Одеса 2010
388.15kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи Робота з базами даних «ms access» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті»
853.88kb.
9 стр.
Повідомлення про мнпк «сіет-2011» 12-я міжнародна науково-практична конференція «сучасні інформаційні та електронні технології» Одеса 23 27 травня 2011 р. Організатори конференції
64.73kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці»
183.45kb.
1 стр.
Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році Шкільний курс інформатики в 11 класах
346.66kb.
1 стр.
«Сучасні інформаційні технології: мережі відеоспостереження»
290.71kb.
1 стр.
«Інформаційні комп'ютерні технології основа освіти XXI століття»
38.38kb.
1 стр.
Урок фізики, 8 клас нові можливості організації та проведення контролю знань за допомогою конструктора уроків пмк
88.21kb.
1 стр.
Секція інформаційні І керуючі системи керівник проф. Баженов В. Г
119.6kb.
1 стр.
Системи та технології комп'ютерної графіки
770.86kb.
5 стр.
Програма навчальної дисциплiни політологія (за вимогами кредитно-модульної системи) Львiв-2010
275.28kb.
1 стр.