Главная страница 1страница 2


ТЕСТИ
першого етапу кваліфікаційного іспиту

для одержання сертифіката серії "А" аудитора України,

який відбувся в АПУ 19 лютого 2004 р.

Питання та варіанти відповідей


1. У відповідності з Законом України "Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність" бухгалтерський облік ведеться

з метою:

1.1. Надання користувачам для прийняття рішень повної і

достовірної інформації про фінансове становище, результати

діяльності і рух грошових коштів підприємства.

1.2. Своєчасного складання податкової, фінансової та

статистичної звітності.

1.3. Забезпечення конфіденційності інформації про фінансову

діяльність підприємства згідно з чинним законодавством України.

1.4. Надання лише відповідним державним органам повної і

достовірної інформації про результати діяльності, фінансове

становище та рух грошових коштів підприємства.
2. Який орган затверджує Національні стандарти з

бухгалтерського обліку?

2.1 Міністерство фінансів України

2.2. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів

2.3. Міністерство фінансів України за погодженням з

держкомстатом України.

2.4. Методологічна Рада з бухгалтерського обліку в

Міністерстві фінансів України


3. Хто на підприємстві відповідає за організацію

бухгалтерського обліку?

3.1. Власник або уповноважена ним особа

3.2. Заступник директора з фінансових питань

3.3. Головний бухгалтер

3.4. Усі наведені вище


4. Згідно з П(С)БО № 6 "Виправлення помилок і зміни в

фінансових звітах "подія після дати балансу" це:

4.1. Подія, яка відбувається між датою баласу і датою

затвердження керівництвом фінансової звітності, до оприлюднення,

яка вплинула або може вплинути на на фінансовий стан, результати

діяльності та рух коштів підприємства

4.2. Подія, яка незалежно від часу її виникнення вплинула або

може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух

грошових коштів підприємства

4.3. Подія, яка відбувається між датою балансу і датою

складання уточненої фінансової звітності

4.4. Подія, яка не впливає на фінансовий стан, результати

діяльності та рух грошових коштів підприємства, але оцінена

керівництвом, як педальна подія.


5. До інтенсивних факторів розвитку підприємства відносяться:

5.1. Усунення непродуктивного використання робочої сили

5.2. Прискорення оборотності оборотних засобів

5.3. Збільшення часу використання засобів праці і раціональне

використання матеріальних ресурсів

5.4. Усе перелічене


6. Ефективність використання основних засобів характеризує:

6.1. Коефіцієнт придатності основних засобів

6.2. Коефіцієнт оновлення основних засобів

6.3. Фондовіддача

6.4. Питома вага устаткування у загальній вартості основних

засобів
7. Виробництво національного доходу на душу населення

характеризує:

7.1. Вартість товарів і послуг, вироблених всередині країни

7.1. Ступінь економічного розвитку країни

7.3. Співвідношення використання засобів і предметів праці

7.4. Кількість людей, зайнятих в цій сфері
8. Згідно вимог чинного законодавства загальні збори

акціонерів є правомочними при присутності акціонерів, які

володіють:

8.1. Понад 50% голосів

8.2 Понад 55% голосів

8.3. Понад 60% голосів

8.4. Понад 65% голосів
9. Що є одночасно засобом виробництва і предметом праці в

сільському господарстві

9.1 Праця людей зайнятих в цій сфері

9.2. Техніка, що використовується в сільському господарстві

9.3. Земля

9.4. Велика рогата худоба


10. Особливою формою фінансування, яка надає підприємству

можливість використання різноманітних активів без їх негайного

придбання є:

10.1.Підписка на акції

10.2. Кредити банків

10.3. Лізинг

10.4. Пропозиція прав
11. Згідно вимог закону України "Про господарські

товариства" до складу ради акціонерного товариства (спостережної

ради) з правом вирішального голосу можуть входити:

11.1. Державні службовці

11.2. Наймані працівники

11.3. Члени ревізійної комісії

11.4. Тільки аукціонери
12. Згідно вимог чинного законодавства повне товариство діє

на підставі:

12.1. Статуту та установчого договору

12.2. Установчого договору

12.3. Статуту

12.4. Довіреностей усачтників


13. Згідно вимог чинного законодавства ведення справ повного

товариства не може здійснюватись:

13.1.Одним з учасників

13.2. Всіма учасниками

13.3. Декількома учасниками

13.4. Особою, яка не є учасником товариства


14. Яке з наступних визначень щодо поняття податку вірне:

14.1. Податок - це обов'язковий нормований платіж,що вносять

фізичні і юридичні особи у державний і місцеві бюджети, або

державний цільовий фонд на умовах, що визначаються законами

України про оподаткування

14.2. Податок -це тягар, що накладається державою у формі

закону, в якому передбачається його розмір і порядок сплати

14.3. Податок - це безкоштовний,безповоротний і обв"язковий

платіж, що вноситься фізичними і юридичними особоми у бюджет

відповідного рівня

14.4. Податок -це форма фінансових відносин між державою

і членами суспільства з метою формування фінансових ресурсів


15. Головним показником, що найбільш повно визначає ступінь

інтегрованості економік різних країн у глобальну економіку є :

15.1. Співвідношення зовнішньоторгового обороту і ВВП

15.2 Прямі іноземні інвестиції, які спрямовуються в країну і

з країни, портфель інвестицій.

15.3. Потік платежів роялті (оплата концесій) в країну таз

країни, що пов"язані прийняттям передових технологій.

15.4. Співвідношення залучених і власних коштів.


16. Що вважається прогулом за трудовим законодавством?

16.1 Відсутність на роботі більше двох годин протягом

робочого дня без поважних причин.

16.2. Відсутність на роботі протягом неповного робочого дня.

16.3. Невихід на роботу у зв"язку з захворюванням.

16.4. Відсутність на роботі більше трьох годин протягом

робочого дня без поважних причин
17. Згідно чинного законодавства України договір вважається

укладеним:

17.1 Коли сторони почали виконувати зобов'язання.

17.2. Якщо сторони узгодили всі суперечності, що у них

виникли у переддоговірний період.

17.3. Якщо він не суперечить чинному законодавству.

17.4. Якщо сторонами в належній формі досягнуто згоди з усіх

істотних умов договору.


18. Який мінімальний період зберігання робочих документів та

підсумкової документації аудиту:

18.1. Три роки

18.2. П"ять років

18.3. Один рік

18.4. Невизначений


19. Згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (МСА)

робочі документи можуть бути у вигляді:

19.1. Фотоплівок або фотокарток;

19.2. Паперових носіїв (документів);

19.3. Магнітних носіїв інформації або у електронному вигляді

(файлів);

19.4. Усе перелічене.
220 Аудиторська фірма отримала кредит в банку де відкрито

поточний рахунок. Чи може аудиторська фірма здійснювати

аудит цього банку?

20.1. Може при наявності в АФ аудиторів з сертифікатами

серії "Б"

20.2. Це суперечить Закону України "Про аудиторську

діяльність"

20.3. Це суперечить принципу незалежності аудиту

20.4. Це є порушенням професійної поведінки (етики) аудитора
21. Згідно з вимогами МСА до чинників, які вказують на

можливість наявності ризику, обману або помилки відносять:

21.1. Відхилення від вимог чинного законодавства країни

21.2. Відхилення від правил оцінки вартості майна

21.3. Труднощі з отриманням достатніх чи доречних доказів

21.4. Усе перелічене


22. Хто визначає необхідний зміст та форму додаткової

підсумкової документації:

22.1. Аудитор чи аудиторська фірма самостійно

22.2. Замовник аудиторських послуг

22.3. Аудитор по узгодженню з замовником послуг

22.4. Інші користувачі інформації


23. Масштаб проведення аудиту відображається:

23.1. В плані і програмі проведення аудиту

23.2. В аудиторському висновку

23.3. В аудиторському звіті

23.4. В інших документах (передбачених договором)
24. Якщо аудитор впевнився, що факти шахрайства або помилки

мають суттєвий вплив на звітність і не виправлені замовником, він

за МСА повинен:

24.1. Надати замовникові умовно - позитивний або негативний

висновок

24.2. Надати замовникові умовно - позитивний або відмову від

висновку

24.3. Відмовитися від подальшої перевірки

24.4. Відмовитися від подальшої роботи з даним замовником
25. Коли аудитор підозрює, що здійснено шахрайство, але його

наслідки, на його думку, не носять суттєвого впливу на звітність

замовника, він повинен:

25.1. Повідомити керівництво об"єкта перевірки про виявлені

факти або підозри

25.2. Переговорити з безпосереднім виконавцем (винуватцем)

25.3. Надати негативний висновок

25.4. Надати умовно - позитивний висновок


26. Перевірка фінансової звітності підприємства (замовника)

здійснюється аудитором під керівництвом менеджера

аудиторської фірми. Хто несе відповідальність за аудиторський

висновок ?

26.1. Безпосередньо виконавці (аудитори)

26.2. Аудиторська фірма

26.3. Керівник підприємства, звітність якого перевіряється

26.4. Керівник аудиторської фірми


27. Згідно Міжнародних стандартів аудиту за завданням по

виконанню, передбачених програмою аудиторської перевірки

процедур, щодо окремих статей фінансової звітності клієнта:

27.1. Висловлює свою думку в формі позитивної впевненості

27.2. Висловлює свою думку в формі негативної впевненості

27.3. Висловлює думку в формі змішаної (відносно окремих

статей) впевненості

27.4. Не висловлює думки


28. Згідно Міжнародних стандартів аудиту підставою для

відмови від надання безумовно - позитивного висновку є:

28.1. Помилки у застосуванні облікових оцінок

28.2. Наявність значного обсягу операцій з пов'язаними

особами

28.3. Фінансовий звіт попереднього року, що не перевірявсяаудитором

28.4. Фундаментальна невпевненість або незгода


29. Прибутковість роботи ВАТ буде зростати коли:

29.1. Темпи зростання показників доходності вищі ніж темпи

зростання відповідних показників витратності

29.2. Темпи зростання показників витратності уповільняються

29.3. Темпи зростання показників доходності зростають

29.4. Показники доходності зростають в такому ж темпі, як і

показники прибутковості
30. Термін "аудиторська вибірка " означає:

30.1. Перевірка кількох операцій в межах залишку на рахунку,

або групи операцій з метою досягнення розуміння бізнесу клієнта

30.2. Застосування аудиторських процедур до обмеженого числа

об"єктів генеральної сукупності, що мають відмінні характеристики

30.3. Застосування аудиторських процедур стосовно менше ніж

100% в залишку на рахунку, або групі операцій таким чином, щоб

елементи вибірки мали можливість бути відібраними

30.4. Вид вибірки, який характеризує ступенчату процедуру її

формування


31. Чи може аудитор видавати аудиторський висновок, якщо

підприємство за підсумками річної діяльності має збитки ?

31.1 Може, якщо показники діяльності, відображені в обліку і

звітності, є повними і достовірними та дали змогу підготувати

аудиторський висновок і аудиторський звіт з пропозиціями

використання внутрішніх резервів і покриття збитків у наступному

фінансовому періоді.

31.2. Може, при умові здійснення більш глибокої перевірки

основних сторін діяльності підприємства

31.3. В такій ситуації аудитор сам визначає можливість видачі

висновку

31.4. Не може


32. Яким методом проводиться аудит операцій на поточному

рахунку в банку:

32.1. Вибірковим

32.2. Суцільним

32.3. Комбінованим

32.4. У відповідності з методом, передбаченим програмою

перевірки
33. Аудит за характером діяльності це :

33.1. Сфера обслуговування

33.2. Підприємницька діяльність

33.3. Інформаційне обслуговування

33.4. Контрольно-ревізійна діяльність
34. Який методичний прийом використовується при вивчені

реальності дебиторської заборгованості:

34.1. Інвентарізація

34.2. Розрахунково - аналітичний метод

34.3. Узагальнення

34.4. Метод зустрічної взаємозвірки


35. Аудитори та аудиторські фірми мають право:

35.1 Визначати форми і методи перевірки,отримувати документи

у замовника та третіх осіб, залучати (при необхідності) фахівців

різного профілю

35.2. Визначати форми і методи перевірки, збирати і

узагальнювати інформацію про замовника

35.3. Проводити перевірки розрахунків замовника з бюджетами

різних рівнів та інших обов'язкових платежів;

35.4. Усе перелічене.
36. Аудиторський висновок (аудиторський звіт) завіряється:

36.1. В нотаріальній конторі

36.2. Штампом і підписом аудитора

36.3. Підписом аудитора

36.4. Підписом керівника А.Ф. і круглою печаткою
37. Вимоги до аудиторського висновку щодо аудиторської

перевірки фінансової звітності ВАТ з питань емісії цінних паперів

затверджені:

37.1. Міністерством фінансів України

37.2. Аудиторською палатою України

37.3. Рішенням ДКЦПФРУ

37.4. Рішенням Спілки аудиторів України
38. Згідно Конституції України Закони України набирають

чинності:

38.1. З моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк не

передбачений самим Законом.

38.2. Через 10 днів з дня офіційного опрелюднення, якщо інше

не передбачено самим Законом, але не раніше дня його офіційного

опублікування.

38.3. З дня його офіційного оприлюднення, якщо в Законі не

вказано більш пізній строк набрання чинності.

38.4. Через 10 днів з дня офіційного оприлюднення.


39. Вартість привілейованих акцій у статутному фонді ВАТ не

може перевищувати :

39.1 10%

39.2. 25%

39.3. 30%

39.4. 35%


40. Об"єктом управлінського обліку є :

40.1. Підрозділи підприємства

40.2. Ресурси підприємства

40.3. Діяльність підприємства та її результати

40.4. відповіді 2 і З
41. У рядку 300 "Статутний капітал" форми №Г'Баланс"

відображається:

41.1 Фактично внесена засновниками сума на поточний рахунок

створеного підприємства

41.2. Сума статутного капіталу, зафіксована в засновницьких

документах

41.3. Сума, яка ще не внесена засновниками до статутного

капіталу


41.4. Фактично внесена до статутного капіталу сума, у межах

зафіксованої в засновницьких документах


42. Майно передане у фінансовий лізінг:

42.1. Залишається на балансі лізингодавця

42.2. Обліковується на позабалансовому рахунку

лізингоодержувача

42.3 Зараховується на баланс лізингоодержувача

42.4 Обліковується на позабалансовому рахунку лізингодавця


43. Джерело облікової інформації для економічного аналізу це:

43.1. Законодавчі акти

43.2. Нормативно довідкові документи

43.3. Статистична звітність

43.4. Бізнес-план
44. Які показники можна віднести до якісних:

44.1. Кваліфікація працівників

44.2. Обсяг реалізованої продукції

44.3. Середньооблікова чисельність працівників

44.4. Обсягу виробництва продукції
45. Рівень організації виробництва характеризують показники:

45.1. Рівномірність отримання доходів

45.2. Цільове використання інвестицій

45.3. Рентабельність виробництва

45.4 Усе перелічене.
46. Структуру об"єкту аналізу характеризує:

46.1 Питома вага

46.2. Темпи приросту

46.3. Фондовіддача

46.4. Індекс росту.
47. На підготовчому етапі економічного аналізу здійснюється:

47.1. Розробка програми економічного аналізу

47.2. Збирання економічної інформації

47.3. Аналітична обробка інформації

47.4. Систематизація інформації
48. Рентабельність активів розраховується за даними:

48.1. Звіту про власний капітал

48.2. Звіт про фінансові результати

48.3. Балансу

48.4. Звіту про рух грошових коштів
49. Що з наведеного нижче не є договором

49.1. Підряд

49.2. Дарування

49.3. Заповіт

49.4. Кредит
50. Згідно з МСА до незвичних операцій, що виступають у ролі

фактора ризику, обману або помилки відносяться :

50.1. Нестача обігового капіталу

50.2. Здійсненні суттєві за розміром інвестиції

50.3. Необхідність штучного підтримання росту акцій

50.4. Операції з пов'язаними особами.


51. Прямі витрати - це витрати, які:

51.1. Витрати понесені внаслідок прийняття відповідного рішення.

51.2. Можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість

відповідної продукції.

51.3. Можуть контролюватися безпосередньо менеджером

підприємства.

51.4. Розподіляються пропорційно між відповідними видами

продукції.


52. Згідно з МСА в робочих документах слід відображати:

52.1. Термін роботи виконавців у авдиторській фірмі (стаж)

52.2. Кваліфікація виконавців робіт (аудиторів або експертів)

52.3. Список виконавців та час їхньої роботи.

52.4. Вартість години роботи кожного виконавця.
53. До додаткової підсумкової документації включають:

53.1. Аудиторський звіт.

53.2. Аудиторський висновок

53.3. Акт прийому - здачі робіт

53.4. Усе перелічене.
ТЕСТИ
першого етапу кваліфікаційного іспиту

для одержання сертифіката серії "А" аудитора України,

який відбувся в АПУ 04 червня 2004 р.

Питання та варіанти відповідей


1. Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні" користувачами фінансової звітності

є:

1.1. Державні органи, до компетенції яких входить здійсненняконтролю за діяльністю підприємств

1.2. Фізичні та юридичні особи, які потребують інформації про

діяльність підприємства для прийняття рішення

1.3. Фізичні та юридичні особи, яким відповідно до

законодавства надано дозвіл вимагати від підприємства

представлення фінансової звітності

1.4. Користувачі, перелік яких визначається законодавчими

актами та статутними документами самого підприємства


2. Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні" компетенцією якого органу є

організація розробки та розгляд проектів національних положень

стандартів) бухгалтерського обліку:

2.1. Міністерства фінансів України

2.2. Кабінету Міністрів України

2.3. Методологічної ради з бухгалтерського обліку, як

дорадчого органу Кабінету Міністрів України

2.4. Методологічної ради з бухгалтерського обліку, як

дорадчого органу Міністерства фінансів України


3. Згідно з П(С)БО 7 які з витрат не включаються до первісної

вартості об'єкта основних засобів?

3.1. Суми ввізного мита

3.2. Витрати на сплату відсотків за користування кредитом

3.3. Витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів
4. Визначте, яке висловлювання згідно з П(С)БО 8 є невірним

за суттю:

4.1. У примітках до фінансової звітності розкривається

інформація щодо кожної групи нематеріальних активів

4.2. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання

підприємств, оцінюються за їхньою справеливою вартістю

4.3. Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в

результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості

переданого нематеріального активу

4.4. Витрати на дослідження зараховуються до складу

нематеріальних активів за первісною вартістю.
5. Згідно П(С)БО №9 запаси відображаються в бухгалтерському

обліку і звітності за найменшими з двох оцінок:

5.1. Первісною вартістю або собівартістю перших за часом

надходжень запасів

5.2. Первісною вартість або собівартістю останніх за часом

надходжень запасів

5.3. Первісною вартістю або чистою вартістю реалізації

5.4. Первісною вартістю або середньозваженою собівартістю


6. Згідно П(С)БО №10 довгострокова дебіторська

заборгованість - це сума дебіторської заборгованості, яка не

виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена:

6.1. Після дванадцяти місяців з моменту здійснення перших

витрат або отримання авансу (передоплати)

6.2. Після дев'яти місяців з моменту здійснення перших

витрат або отримання авансу (передоплати)

6.3. Після дев'яти місяців з дати балансу

6.4. Після дванадцяти місяців з дати балансу
7. Згідно П(С)БО №11 забезпечення не створюється для

відшкодування наступних витрат на:

7.1. Стихійне лихо

7.2. Реструктуризацію

7.3. Виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

7.4.Виконання гарантійних зобов'язань


8. Володіння двадцятьма або більше відсотками акцій

статутного капіталу) підприємства за П(С)БО №12 є свідченням:

8.1. Спільного контролю

8.2. Достатньо високого ступеню впливу

8.3. Суттєвого впливу

8.4. Відсутності впливу


9. Згідно П(С)БО №13 до фінансових інструментів в

бухгалтерському обліку не відносяться:

9.1. Фінансові активи

9.2. Похідні фінансові інструменти

9.3. Інструменти власного капіталу

9.4. Інструменти руху грошових коштів


10. Згідно П(С)БО № 14 частина ліквідаційної вартості

об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або

гарантується лише пов'язаною з ним стороною, є визначенням:

10.1. Негарантованої орендної плати

10.2. Негарантованої ліквідаційної вартості

10.3. Непередбаченої ліквідаційної вартості

10.4. Негарантованої орендної плати
11. Згідно з П(С)БО №14 затрати орендаря на поліпшення

об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова,

реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх

економічних вигод, відображаються орендарем як

11.1 Витрати звітного періоду

11.2. Капітальні інвестиції у створення інших необоротних

матеріальних активів

11.3. Капітальні інвестиції, які передаються орендодавцю в

рахунок оплати оренди

11.4. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів

основних засобів в робочому стані
12. Згідно П(С)БО №20 показники фінансової звітності

дочірнього підприємства не включаються до консолідованої

фінансової звітності:

12.1. При наявності згоди власників частки меншості

12.2. Якщо контроль дочірнього підприємства є тимчасовим,

оскільки воно було придбане й утримується лише з метою його

наступного продажу протягом короткого періоду

12.3. Якщо відсутнє сальдо дебіторської заборгованості та

зобов'язань на дату балансу перед материнським підприємством

12.4. Якщо не здійснювалися операції між материнським та

дочірнім підприємствами
13. Згідно П(С)БО №21 немонетарні статті, зарахування яких до

балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються

за валютним курсом на дату:

13.1. Сплати авансу

13.2 Здійснення операції

13.3.Складання балансу

13.4. Перераховуються на кожну дату балансу
14. Згідно П(С)БО №23 оцінка активів або зобов'язань в

операціях пов'язаних сторін не здійснюється за таким методом:

14.1. Порівнюваної неконтрольованої ціни

14.2. Ціни перепродажу

14.3. "Витрати плюс"

14.4. Середньозваженої собівартості


15. Згідно П(С)БО №26 виплатами працівнику, які не залежать

від майбутньої трудової діяльності, є:

15.1. Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають

накопиченню

15.2. Гарантовані виплати працівнику

15.3. Виплати по закінченню трудової діяльності

15.4. Виплати за невідпрацьований час, що підлягають

накопиченню


16. Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" аудит

проводиться на підставі:

16.1. Рішень державних виконавчих органів

16.2. Договору між аудитором (аудиторською фірмою) та

замовником

16.3. Погодженого з замовником листа-зобов'язання

16.4. Усного звернення замовника до аудитора (аудиторської

фірми)
17. Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність"

припинення чинності сертифікату аудитора здійснюється:

17.1. За рішенням судових органів

17.2. За рішенням Ради Спілки аудиторів України у випадку

встановлення низької якості аудиторських перевірок

17.3. На підставі рішення Аудиторської палати України у разі

наявності скарг замовників

17.4. На підставі рішення Аудиторської палати України у

випадку систематичного чи грубого порушення аудитором чинного

законодавства, встановлених норм та стандартів аудиту
18. До фундаментальних принципів Кодексу етики професійних

бухгалтерів МФБ не відносяться:

18.1. Чесність та об'єктивність

18.2. Обачність та нейтральність

18.3. Професійна компетентність та належна ретельність

18.4. Конфіденційність та професійна поведінка


19. Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність"

забороняється проведення аудиту для замовника:

19.1. Аудитором, що є консультантом з оподаткування цього

замовника

19.2. Аудитором - співвласником дочірнього підприємства

господарюючого суб'єкта, що перевіряється

19.3. Аудитором, якого запрошено до перевірки спільного

підприємства, засновником якого є замовник

19.4. Аудитором, який отримав кредит у банку, в якому

обслуговується його замовник


20. Яке з тверджень не відповідає вимогам Кодексу етики

професійних бухгалтерів МФБ стосовно порядку визначення винагороди

за професійні послуги:

20.1. Винагороди за професійні послуги повинні

розраховуватися на підставі відповідних погодинних чи денних

ставок з урахуванням часу, витраченого виконавцями послуг

20.2. При розрахунку винагороди за професійні послуги

необхідно враховувати рівень підготовки та досвід осіб, що

залученні до надання цих послуг

20.3. При наданні професійних послуг винагороду може бути

необхідно та доцільно визначити заздалегідь

20.4. Професійні послуги надаються замовнику за домовленістю,

згідно якої винагорода буде виплачена лише у випадку одержання

конкретного висновку чи результату


21. Згідно МСА 100 "Завдання з надання впевненості" рівень

упевненості, який наводиться у висновку аудитора, відображає

21.1 Рівень довіри аудитора до отриманих ним доказів

21.2. Ступінь довіри користувача до достовірності предмета

перевірки

21.3. Ступінь довіри управлінського персоналу до професійної

компетентності аудитора

21.4. Впевненість аудитора у порядності управлінського

персоналу
22. До завдання з надання висого рівня впевненості належить

22.1 Аудиторська перевірка фінансової звітності

22.2. Завдання з огляду фінансових звітів

22.3. Завдання з виконання погоджених процедур

22.4. Завдання з підготовки фінансової інформації
23. Згідно МСА 200 "Мета та загальні принципи аудиторської

перевірки фінансових звітів" аудитор повинен планувати і проводити

аудиторську перевірку з професійним скептицизмом. При цьому

професійний скептицизм означає, що аудитор:

23.1. Повинен проводити аудиторську перевірку згідно МСА

23.2. Критично оцінює достовірність отриманих аудиторських

доказів та відстежує аудиторські докази, які ставлять під сумнів

достовірність документів чи пояснень управлінського персоналу

23.3. Повинен підтримувати на високому рівні свою професійну

компетентність

23.4. Плануючи перевірку, робить попереднє припущення про

нечесність управлінського персоналу


24. Згідно МСА відповідальність за підготовку та надання

фінансових звітів покладається на управлінський персонал

замовника, тимчасом, як аудитор несе відповідальність за:

24.1. Збирання аудиторських доказів

24.2. Дотримання етичних принципів

24.3. Формування та висловлення думки стосовно фінансових

звітів

24.4. Оцінку аудиторського ризику


25. Чи необхідно аудитору дотримуватися Кодексу етики

професійних бухгалтерів МФБ при наданні супутніх послуг

25.1. Необхідно тільки за умови, що супутні послуги

відносяться до завдання з надання впененості

25.2. Необхідно дотримуватися тільки при здійсненні

аудиторської перевірки фінансових звітів

25.3. Безумовно необхідно дотримуватися

25.4. Це є предметом професійного судження аудитора


26. Яке з наведених питань не доцільно враховувати аудиторові

під час розробки загального плану аудиторської перевірки?

26.1. Знання бізнесу

26.2. Ризик і суттєвість

26.3. Характер, час та обсяг процедур

26.4. Порядок розрахунків за надані послуги


27. До аудиторських процедур не відноситься:

27.1. Спостереження

27.2. Перевірка

27.3. Планування

27.4. Запит і підтвердження
28. До факторів, відображених в середовищі контролю, належить

28.1. Перевірка арифметичної точності записів

28.2. Візування документів і контроль за документами

28.3. Обмеження прямого фізичного доступу до активів

28.4. Організаційна структура суб'єкта господарювання, а

також розподіл повноважень і відповідальності


29.Чим вища оцінка властивого ризику і ризику контролю, тим:

29.1. Детальнішою повинна бути програма аудиту;

29.2. Більшою повинна бути вартість аудиторської перевірки;

29.3. Більше доказів аудитор повинен одержати, проводячи

процедури по суті;

29.4. Більша ймовірність відмови аудитора від висловлювання

думки
30. При використанні роботи другого аудитора, при плануванні

перевірки головний аудитор повинен:

30.1. Проаналізувати професійну компетентність другого

аудитора в контексті конкретного завдання

30.2. Виявити родинні звязки другого аудитора

30.3. Ознайомитися з робочими документами другого аудитора

30.4. Зібрати відомості про другого аудитора у третіх осіб
31. В яких періодах згідно МСА 560 "Подальші події" аудитор

несе відповідальність за здійснення процедур або запитів стосовно

фінансових звітів:

31.1. Від дати складання фінансової звітності до дати

аудиторського висновку

31.2. Від дати аудиторського висновку до дати опублікування

фінансових звітів

31.3. Від дати опублікування фінансових звітів до закінчення

наступного фінансового року

31.4. В усіх перелічених відрізках часу


32. При яких із наведених нижче обставин аудитор, як правило,

здійснює вибір між висловленням умовного висновку і відмовою у

висловленні думки?

32.1 Відхилення від міжнародних стандартів бухобліку

32.2 Неможливість отримання достатніх аудиторських доказів

через обмеження обсягу робіт

32.3. Невідповідність розкриття облікової політики

32.4 Недостатнє обгрунтування змін принципів бухобліку


33. Поняття "негативна впевненість" використовується при

33.1 Аудиті фінансової звітності

33.2. Огляді фінансової звітності

33.3. Виконанні узгоджених процедур

33.4 Першій аудиторській перевірці
34. Згідно МСА 930 завдання з підготовки фінансової

інформації зазвичай включає:

34.1. Підготовку фінансових звітів, а також узагальнення

іншої фінансової інформації

34.2. Надання замовнику обмеженої допомоги при складання

фінансових звіті

34.3. Аналіз та експертизу фінансових звітів

34.4. Отримання достатніх відповідних доказів для висловлення

думки
35. Наказом Державної податкової адміністрації України від

29 вересня 2003 року №451 затверджена форма податкового розрахунку

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників

податку, і сум утриманого з них податку форми:

35.1. №8ДР

35.2. №1ДФ

35.3. №1ДР

35.4. №8ДФ


36. Згідно пп.17.1.1 ст.17 Закону України "Про порядок

погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181, за

несвоєчасну подачу податкової декларації в строки, визначені

законодавством, сплачується штраф в розмірі:

36.1. П'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян

36.2 Двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян

36.3. Десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян

36.4. П'ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян
37. Згідно вимог Закону України "Про оподаткування прибутку

підприємств" дата збільшення валового доходу при проведенні

бартерних (товарообмінних) операцій вважається дата:

37.1. Відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата

фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку;

або дата оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) - дата

фактичного отримання результатів робіт (послуг) платником податку.

37.2. Оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) - дата

фактичного отримання результатів робіт (послуг) платником податку.

37.3. Відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата

фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку

37.4. Зарахування коштів від покупця (замовника) на

банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт,

послуг)
38. Згідно пп.17.1.8 ст.17 Закону України "Про порядок

погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами" від 21.12.2000р. №2181, за

відчуження активів, що знаходяться в податковій заставі без

попередньої згоди податкового органу, платником податку

сплачується штраф в розмірі:

38.1 Ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян

38.2. Суми такого відчуження, визначеної за балансовою

вартістю


38.3. Суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами

38.4. Штраф не застосовується.


39. Що не включається до складу валових витрат згідно

ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"?

39.1. Суми виплати емісійного доходу на користь емітента

корпоративних прав

39.2. Суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності

продукції, систем якості, систем управління якістю

39.3. Суми витрат платника податку на проведення

передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт,

послуг), що продаються

(надаються) такими платниками податку.

39.4. Суми витрат на придбання ліцензій та інших спеціальних

дозволів, виданих державними органами для ведення господарської

діяльності
40. Згідно Цивільного кодексу України до моменту державної

реєстрації учасники товариства з обмеженою відповідальністю:

40.1. Повинні повністю сплатити статутний капітал товариства

40.2. Повинні сплатити не менш ніж ЗО % суми своїх вкладів

40.3. Повинні сплатити не менш ніж 50 % суми своїх вкладів

40.4. Можуть не сплачувати свій вклад в статутний капітал,

так як він підлягає сплаті протягом першого року діяльності

товариства


41. Згідно чинного законодавства України учасник може бути

виключеним з товариства з обмеженою відповідальністю на підставі:

41.1. Одностайно прийнятого рішення зборів учасників

товариства

41.2. Рішення, за яке проголосували учасники, що володіють

більше як ЗО % статутного капіталу товариства

41.3. Рішення, за яке проголосували учасники, що володіють

більше як 50 % статутного капіталу товариства

41.4. Рішення, за яке проголосували учасники, що володіють не

менш як 60 % статутного капіталу товариства


42. Згідно вимог Цивільного кодексу України сукупний розмір

вкладників командитного товариства не повинен перевищувати:

42.1. Тридцяти відсотків складеного капіталу

42.2. П'ятдесяти відсотків складеного капіталу

42.3. Шістдесяти відсотків складеного капіталу

42.4. Обмеження сукупного розміру вкладників в командитного

товариства в складеному капіталі не передбачено чинним

законодавством


43. Згідно Цивільного кодексу України в усній формі може

вчинятися:

43.1. Договір між громадянами на суму, що не перевищує

20-кратний розмір мінімальної заробітної плати

43.2. Договір між фізичною та юридичною особою, якщо момент

вчинення договору не збігається з моментом виконання

43.3. Договір між громадянами на суму, що не перевищує

20-кратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян

43.4. Всі вказані вище договори мають вчинятися в письмовій

формі
44. Згідно вимог Кодексу Законів про працю України, в якому

порядку встановлюється строк випробування при прийнятті на

роботу?


44.1. За пропозицію профспілкової організації підприємства,

установи, організації

44.2. За рішенням власника або уповноваженого ним органу

44.3. За угодою сторін трудового договору

44.4. За рішенням профспілкового органу
45. Доплату за понаднормову роботу виробничих робітників

слід відносити на конкретне замовлення, якщо причиною

понаднормової оплати являється:

45.1. Вимога замовника виконати замовлення раніше

45.2. Збільшення всього об'єму роботи

45.3 Відсутність можливості у керівництва внести замовлення в

рахунок обсягу виробництва

45.4. Вимоги керівництва закінчити роботу до закриття

виробництва у зв'язку з щорічною відпусткою
46. При використанні гнучкого бюджету скорочення обсягу

виробництва в області релевантності:

46.1. Зменшує змінні витрати на одиницю продукції

46.2. Зменшує загальний обсяг витрат

46.3. Збільшує загальний обсяг постійних витрат

46.4. Збільшує змінні витрати на одиницю продукції


47. Компанія планує закрити підрозділ, частка якого в

накладних витратах складає 20 000 грн. Накладні витрати,

розподілені на цей підрозділ, складають 50 000 грн., з яких

5 000 грн. не можна уникнути. Припинення діяльності цього

підрозділу дасть збільшення прибутку компанії до сплати

податку на:

47.1. 5000грн.

47.2. 20 000 грн.

47.3. 25 000 грн.

47.4. ЗО 000 грн.


48. Компанія "Старт" зменшила резервний запас сировини на

80%. Це стало можливим внаслідок того, що був знайдений більш

надійний постачальник. Як вплине таке зменшення резервного запасу

на економічний розмір замовлення компанії "Старт"?

48.1. Зменшить на 80%

48.2. Зменшить на 64%

48.3. Збільшить на 20%

48.4. Ніяк


49. Компанія "Бонус" передає послуги у середині підприємства

від підрозділу А, центру витрат, підрозділу Б, центру прибутків.

Яка з приведених нижче трансфертних цін буде сприяти оцінці

ефективності виконання обома підрозділами їхніх зобов'язань у

стійких економічних умовах?

49.1. Фактична собівартість

49.2. Нормативні змінні витрати

49.3 Фактичні витрати плюс установлена маржа прибутку

49.4. Договірна ціна
50. Ефективним називають інвестиційний портфель, що

забезпечує:

50.1. Максимальну дохідність

50.2. Максимальну дохідність при заданому рівні ризику

50.3. Мінімальний рівень ризику

50.4. Задану дохідність при мінімальному рівні ризику


следующая страница >>
Смотрите также:
Інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства. Своєчасного складання податкової, фінансової та статистичної звітності
471.75kb.
2 стр.
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма
91.99kb.
1 стр.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Із змінами і доповненнями, внесеними
243.51kb.
1 стр.
Звіт про рух грошових коштів зміст І форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються пбо 4 "Звіт про рух грошових коштів"
392.67kb.
5 стр.
До Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
66.38kb.
1 стр.
Звіт про прибутки і збитки, його елементи, їх призначення, оцінка. Прибуток на акцію. Призначення звіту про зміни у власному капіталі. Зміст та формати. Призначення звіту про рух грошових потоків
79.26kb.
1 стр.
Регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
1591.13kb.
17 стр.
Звіт про рух грошових коштів за станом на 200 року (непрямий метод) (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік
81.13kb.
1 стр.
Інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначаються пбо 16 "Витрати" Витрати звітного періоду це витрати, що визнаються або шляхом зменшення активів, або шляхом збільшення зобов’язань
705.58kb.
6 стр.
Висновок незалежного аудитора
85.92kb.
1 стр.
Звіт про рух грошових коштів (прямий метод) (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 1 2 3
108.51kb.
1 стр.
Рішення Аудиторської палати України від 21 травня 2009 р. №202/5 програма постійного удосконалення професійних знань аудиторів України «Методика складання фінансової звітності за міжнародними стандартами»
54.68kb.
1 стр.