Главная страница 1Реферат на тему:
ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ
Інформатизація стимулює зростання виробництва високотехнологічної продукції, веде до підвищення зайнятості економічно активного на­селення, стимулює просування на ринок продуктів та збільшення їх реалізації .

В останні роки використання комп'ютерів в аптечній мережі вий­шло на новий якісний рівень. Це зумовлено об'єктивними причинами, що мають місце на українському фармацевтичному ринку, значним збільшенням номенклатури лікарських засобів, широким розповсюджен­ням персональних комп'ютерів і внаслідок цього інформатизацією робо­ти фармацевтичних підприємств .

Створюються принципово нові інформаційно-довідкові системи про лікарські засоби з базами даних щодо реєстрації лікарських препаратів,

учасників фармацевтичного ринку, обсягів імпорту й експорту медика­ментів, субстанцій, виробів медичного призначення, що виготовляються на вітчизняних підприємствах [І].

Завдяки сучасним інформаційним технологіям вирішуються важ­ливі багатоаспектні проблеми фармацевтичного бізнесу
[1, 3, 8]. При цьому значну роль у просуванні на фармацевтичний ринок іноваційних препаратів, впровадженні їх в широку медичну практику, а загалом у збільшенні реалізації медикаментів відіграє система інформаційного за­безпечення
[6, 7].

Сьогодні не існує та і не може існувати єдиного всеохоплюючого джерела інформації про лікарські препарати для всіх категорій спожи­вачів. З.М.Мнушко із співавторами обгрунтували та запропонували мо­дель створення системи накопичення комерційної інформації про лікар­ські засоби, що сприяло підвищенню рівня й ефективності діючих, а також новостворених організаційних структур та систем, що займаються збором і розповсюдженням інформації про лікарські засоби .

Разом з тим ще залишається гострою проблема оперативного, дос­товірного, професійного інформування про лікарські засоби медичних та фармацевтичних працівників і населення. З наукової та практичної то­чок зору являє інтерес використання системи Інтернет для розповсюд­ження та одержання інформації про лікарські препарати. Одним з най­важливіших аспектів використання мережі Інтернет є забезпечення раціонального використання медикаментів на основі доступу до глобаль­ної інформації про лікарські засоби, пов'язаної з їх створенням, вироб­ництвом, результатами поглибленого їх вивчення в національних медич­них центрах, передачі накопиченого клінічного досвіду широкому колу практикуючих лікарів, введення на ринок нових препаратів або старих з новими фармакологічними якостями.

Принципово новим при користуванні мережею Інтернет є широке представництво в даній системі фахівців різних спеціальностей — від вчених, що створили лікарські препарати, клініцистів, практикуючих лікарів, провізорів та фармацевтів до працівників органів регламентації, студентів медичних та фармацевтичних учбових закладів, стаціонарних та амбулаторних хворих . Через систему Інтернет забезпечується ціло­добове оперативне одержання інформації у зручний для споживачів час, при цьому пропонована інформація глобальна за масштабами. Завдяки своїй унікальній структурі зберігання і пошуку інформаційних даних Інтер­нет дозволяє спростити доступ до інформації про лікарські препарати.

При користуванні системою Інтернет фахівці значно зменшують витрати часу і сил на отримання інформації про лікарські препарати, практично негайно можуть одержати інформацію про клінічний досвід їх використання у будь-якій країні, виявити переваги того або іншого пре­парату перед аналогами, які наявні на фармацевтичному ринку. До того ж, не відриваючись від комп'ютера, спеціаліст може отримати дані про поставки в Україну препаратів, їх реєстрацію, вартість тощо.

Слід зазначити, що Інтернет — це не тільки засіб отримання необ­хідної інформації про лікарські препарати, а насамперед, в широкому розумінні — це форма спілкування між розповсюджувачами інформа­ційної продукції і споживачами, між вченими-клініцистами і практику­ючими лікарями. Завдяки використанню Інтернету створюється своєрідна атмосфера професійної взаємодії, атмосфера відкритого обміну думками між вченими-клініцистами і практикуючими лікарями, передачі і сприй­няття нових знань, завдяки чому в лікувальну практику впроваджують­ся нові лікарські препарати, сучасні схеми лікування та нові медичні технології, створюються умови раціонального використання ліків.

Розміщення в системі Інтернет інформації про лікарські препарати, результати клінічних досліджень дозволить користувачам: лікарям, про­візорам, менеджерам фармацевтичних фірм — в оперативному порядку, в необхідний час одержувати об'єктивну і повну інформацію.

Аналіз публікацій та проведені нами дослідження засвідчують до­цільність розміщення в системі Інтернет на основі програмного забезпе­чення цільової інформації (спеціальні сторінки) про лікарські засоби для таких категорій споживачів:

— практикуючих лікарів (стаціонарних та амбулаторних медичних закладів);

— працівників оптових фармацевтичних фірм та аптек;

— безпосередньо для населення.

Обсяг та повнота інформації про лікарські препарати, що розмі­щується на сторінках Інтернет, залежить від категорії споживачів. Найбільш повна інформація призначається для практикуючих лікарів. Вона повинна містити торгову назву препарату латинською та україн­ською (російською) мовами, міжнародну назву латинською мовою, хімічну назву, дані про діючу речовину, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адресу, відомості про фармакологічну групу, фармакологічні властивості, фармакокінетику, показання до застосування, спосіб застосу­вання та дози, побічну дію, протипоказання, а також про взаємодію з інши­ми лікарськими препаратами, можливість передозування, особливості застосування, умови та строки зберігання, правила відпуску.

Надзвичайно важливим для цієї категорії споживачів є надання інформації про результати останніх клінічних досліджень у вітчизняних та зарубіжних національних медичних центрах та ведучих клініках, а також про з'їзди, наукові симпозіуми та конференції з приводу клінічно­го використання лікарських препаратів для лікування тих або інших зах­ворювань. В інформації, що розміщується на сторінках Інтернет, має бути наведена ціна препаратів.

Інформація для оптових фармацевтичних фірм повинна включати:

— торгову назву препаратів латинською та українською (російською) мовами, міжнародну назву латинською мовою, хімічну назву, дані про дію­чу речовину, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адре­су, назву оптової фармацевтичної фірми, що має ексклюзивне право на реалізацію в країні даної продукції, фармакологічну групу, а також коротку інформацію з наступних питань: фармакологічні властивості, фармакологічні показання до застосування, спосіб застосування та дози, побічна дія, проти­показання, дані про взаємодію з іншими лікарськими препаратами, мож­ливість передозування, особливості застосування, умови та строки зберігання, порядок, вартість (ціна) та умови відпуску оптовим покупцям.

На сторінках, передбачених для населення, доцільно розмістити інформацію про торгову назву препарату латинською та українською (російською) мовами, міжнародну назву латинською мовою, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адресу, спосіб застосуван­ня, застереження про взаємодію з іншими ліками, умови зберігання, ціну препарату, в яких аптеках можна його придбати.

В інформації для всіх категорій споживачів повинен бути зазначе­ний номер реєстру.

В рамках системи Інтернет для вищенаведених категорій спожи­вачів може бути досягнуто виконання ряду важливих завдань. Так, прак­тикуючі лікарі завдяки одержанню високопрофесійної інформації мають можливість оцінювати ефективність препаратів, приймати об'єктивні рішення щодо їх застосування в конкретній ситуації.

Працівники оптових фармацевтичних фірм в оперативному поряд­ку зможуть аналізувати прайслисти виробників ліків, знайомитися з

асортиментом ліків, що пропонуються дистриб'юторами фармацевтич­ної продукції, дефектурою аптек, одержувати адресно-довідкову інфор­мацію про учасників фармацевтичного ринку, нормативні документи, що регламентують фармацевтичну діяльність, тощо. Можливим є авто­матизоване формування замовлень аптек на закупівлю медикаментів: тобто система може самостійно проаналізувати ціни на препарати, що є на фармацевтичному ринку, і знайти оптову фірму, яка пропонує потрібні ліки за найнижчими цінами.

Сторінка Інтернет для населення дає можливість протягом декіль­кох секунд одержати інформацію, в якій аптеці і за якими цінами можна придбати необхідні препарати, що призначені лікарем; дані про препа­рати, які відпускаються з аптек без рецептів лікарів; умови та застере­ження щодо зберігання ліків в домашніх умовах; відомості про дислокацію аптек, режим їх роботи, номера телефонів.

Вирішення комплексу завдань для кожної із зазначених категорій споживачів інформації про лікарські засоби дозволить забезпечити їх ефективне та раціональне використання при здійсненні органами охоро­ни здоров'я профілактичних заходів та лікувального процесу;

Проведені дослідження підтверджують також доцільність створення в рамках Інтернет комп'ютерної довідково-інформаційної системи профі­лактики і корекції побічних реакцій та ускладнень при призначенні ме­дикаментозної терапії. Створення такої системи дасть можливість прак­тикуючим лікарям кваліфіковано і професійно використовувати препарати в лікувальному процесі.

Висновки


1. Висвітлено переваги користування системою Інтернет для роз­повсюдження та отримання інформації про лікарські засоби.

2. Сформульовано зміст інформації, яку доцільно розміщати на сто­рінках системи Інтернет для наступних категорій споживачів: практику­ючих лікарів, оптових фармацевтичних фірм і аптек та для населення.

Смотрите также:
Інформації про лікарські препарати інформатизація стимулює зростання виробництва високотехнологічної продукції, веде до підвищення зайнятості економічно активного на­селення
64.83kb.
1 стр.
Чорна металургія є важливою галуззю важкої промисловості, однією з основних частин фундаменту всього народного господарства країни
346.47kb.
1 стр.
Розділ: Медицина Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана
79.68kb.
1 стр.
Методичні вказівки для підготовки фахівців окр «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва»
596.69kb.
4 стр.
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вінницького апеляційного адміністративного суду, затвердженого наказом керівника апарату
30.09kb.
1 стр.
8. підприємство в системі ринкових відносин скільки буде вироблено фірмою І по якій ціні? На це питання відповісти неможливо поки нічого не відомо про витрати виробництва
180.35kb.
1 стр.
Аналіз використання виробничих запасів
342.96kb.
1 стр.
Інформація про неутримання; п. 80. 1 фактичні перевірки підстави для проведення у разі отримання інформації про можливі порушення, у разі звітності з нульовими показниками; п. 80 перевірка трудового законодавства
48.62kb.
1 стр.
Комерційний ризик Вступ
853.34kb.
3 стр.
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році
965.92kb.
5 стр.
Наказ №1324 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році
965.87kb.
5 стр.
Статистичний бюлетень
886.38kb.
4 стр.