Главная страница 1страница 2страница 3страница 4
Надія Іванівна БОРИНЕЦЬ,

доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій,Сергій Іванович НАЗАРОВ,

методист НМЦ технологій

ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка
Викладання трудового навчання в 2009-2010 навчальному році
У 2009-2010 навчальному році особливої уваги вчителів трудового навчання потребують майже традиційні питання: організація та викладання трудового навчання в школі; профільна та допрофільна підготовка, особливості викладання предмета в 9 класі; упровадження методу проектів у викладання предмета; робота з обдарованими дітьми, підготовка до викладання технологій у профільних класах.


 1. Організація та викладання трудового навчання в школі

Предмет трудове навчання (художня праця, технології) вивчається у 1-12 класах 12-річної школи усіх загальноосвітніх навчальних закладів (Типові навчальні плани для 12-річної школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009р. № 66 ).

У новому навчальному році вивчення трудового навчання буде здійснюватися в обсязі, визначеному в навчальних планах (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66), а саме: у 5, 6 класах – 1 год; у 7, 8 класах – 2 год; у 9 класі – 1 год. У 10 – 11 класах універсального профілю – 2 год на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2003 № 306); у 10 – 11 класах технологічного профілю – 5 год на вивчення технології, а також 1 год на вивчення креслення як окремого предмета (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2003 № 306).

Оскільки на вивчення трудового навчання в 5, 6, 9 класах 1 год на тиждень недостатньо, кількість годин на вивчення предмета може збільшуватись до 2-х за рахунок додаткового часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

На уроках трудового навчання хлопці і дівчата навчаються окремо, тобто клас поділяється на групи хлопців і дівчат (поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. №128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів). Формувати групи можна і з паралельних класів; наступних класів; можливе формування змішаної групи хлопців і дівчат (за бажанням учнів).

Якщо в загальноосвітніх навчальних закладах з вивченням трудового навчання виникли труднощі, пов’язані з повною відсутністю належного навчального обладнання, заняття слід проводити на базі професійно-технічних училищ, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, шкільних навчальних майстерень інших загальноосвітніх навчальних закладів, де це доцільно. У такому випадку уроки проводить учитель того навчального закладу, на базі якого проходять заняття. При цьому потрібно забезпечити безпечне пересування учнів до місця проведення занять і в зворотному напрямі.

Учні 5-9 класів навчатимуться за програмою з трудового навчання для 12-річної школи (видавництво «Перун», 2005). http://www.mon.gov.ua/education/average/new_pr/trd.doc
Учні 10-11 класів, за рішенням педагогічної ради, можуть навчатися за однією з програм, рекомендованих у минулому навчальному році (термін дії програм подовжено, протокол засідання комісії з трудового навчання і креслення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 28.05.09р. № 3).

Особливості організації навчального процесу учнів визначаються двома варіантами програми: перший варіант – для дівчат, другий – для хлопців. Групи можуть бути змішані (у малокомплектних школах або за бажанням учнів).

Якщо група змішана, то для навчання потрібно скласти календарно-тематичний план, який поєднує обидва варіанти (обслуговуючі і технічні види праці). У такому разі необхідно дотримуватись співвідношення навчального матеріалу, яке має залежати від контингенту учнів у класі, матеріальної бази шкільних майстерень, регіональних умов та спеціалізації вчителя. При плануванні уроків (занять) треба враховувати фізіологічні особливості дівчат і хлопців, їхні інтереси та нахили.

Якщо в школі немає вчителя трудового навчання з технічних видів праці, навчальної майстерні з обробки деревини та металу і предмет викладає вчитель обслуговуючих видів праці, то за згодою учнів, їх батьків і рішенням адміністрації школи для вивчення предмета можна обрати відповідний варіант програми трудового навчання.

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класі технологічного та фізико-математичного напрямів (1 год на тиждень).

У перехідних навчальних планах 11-річної школи передбачено також можливість вивчення креслення окремо або інтегровано з іншими предметами. Якщо креслення викладається у 8-9 класах як окремий предмет, то на його вивчення використовуються години з варіативної складової навчального плану (в обсягах, передбачених навчальними програмами). У 8-11 класах креслення може також вивчатися поглиблено (як профіль трудового навчання). Міністерство освіти і науки України рекомендує програму “Креслення. 8-11 класи” (В.К.Сидоренко. К.: Шкільний світ, 2001), яка забезпечена підручниками „Креслення” для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (В.К.Сидоренко. К.: Школяр, 2004) і “Технічне креслення” для професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів (В.К.Сидоренко. Львів: Оріяна-Нова, 2000).

При вивченні предмета слід користуватися підручниками, посібниками та навчально-наочними матеріалами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Для використання в навчальному процесі та оформленні кабінетів рекомендується використовувати комплекти таблиць («Безпечні прийоми роботи в навчальних майстернях», «Послідовність виконання творчих проектів») видавництва «Станиця».
2. Допрофільна та профільна підготовка
У межах профільного навчання можлива як допрофесійна, так і професійна підготовка старшокласників. При цьому професійна підготовка проводиться згідно з ліцензійними вимогами до зазначеного напряму навчальної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. №1380). Мережа навчальних груп визначається на основі контингенту учнів старших класів, яких направляє школа, а їх наповнення регламентується ліцензійними нормами.

Випускникам, які успішно закінчили повний курс навчання з професійної підготовки, надається право складати державні іспити на присвоєння кваліфікації з видачею документа про професійну освіту єдиного державного зразка.

При упровадженні технологічного напряму на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (МНВК) загальноосвітні навчальні заклади передають у комбінати педагогічне навантаження в обсязі, достатньому для забезпечення якісного оволодіння учнями обраного напряму діяльності (для виконання вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників до передбачених 5(+1) год додаються години, передбачені Типовими навчальними планами на поглиблене вивчення предметів, введення курсів і предметів за вибором – до 7 годин.

Триває перехід старшої школи на профільне навчання. Концепцією профільного навчання, затвердженою рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 р. № 10/12-2, передбачено впровадження допрофільної підготовки, яка здійснюється у 8-9 класах з метою профільної орієнтації учнів.

Формами реалізації навчальними закладами допрофільної підготовки є: вивчення окремих предметів на диференційованій основі; упровадження профорієнтаційних курсів, курсів за вибором, позакласної та гурткової роботи відповідного напряму.

Допрофільні курси за вибором є, як правило, короткочасними і розраховані на 9, 18, рідше - 35 год. Програми курсів друкуються на сторінках фахового журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» (виходить 6 разів на рік) та фахової газети «Трудове навчання» (виходить 12 разів на рік). Упровадження зазначених курсів покликане ознайомити учнів з різними напрямами технологічного профілю навчання.

Зазвичай загальноосвітній навчальний заклад може забезпечити 1-2 напрями технологічного профілю. Для ознайомлення з ними достатньо часу, передбаченого варіативною складовою навчальних планів. Великі можливості у вирішенні цього питання мають міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Вони можуть забезпечувати понад 10 напрямів навчання. Для усвідомленого вибору учнями напряму технологічного профілю забезпечення допрофільної підготовки на базі МНВК у 8-9 класах може здійснюватись за рахунок годин варіативної складової навчальних планів та годин трудового навчання. Навчальні програми при цьому повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України.

Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси за вибором. Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Програма курсу «Людина і світ професій» була надрукована у журналі «Трудова підготовка в закладах освіти» № 1 за 2008 рік.

Якщо профільне навчання здійснюється на базі МНВК, то і допрофільну підготовку учнів 8-9 класів бажано проводити також на базі комбінату. У міжшкільних навчально-виробничих комбінатах можуть проводитися уроки трудового навчання для учнів 5-11 класів. 1. Викладання предмета в 9 класі

Учні 9 класів продовжують вивчення предмета за новими програмами трудового навчання для 12-річної школи згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004р. №1/11-6611.

Програма трудового навчання для 9 класів розрахована на 35 год (1 год на тиждень). Назви розділів і тем зберігаються ті ж, що і в тематичних планах програм для 5-8 класів. Змістове наповнення програмового матеріалу інше, складніше, відповідає віковим особливостям учнів 9 класу.

На відміну від програм трудового навчання для 7-8 класів, на виконання творчого проекту не відводиться час у обсязі 18 год. Тому виконувати творчі проекти учні мають паралельно із вивченням програмового матеріалу, використовуючи досвід з виконання творчих проектів, набутий у 7-8 класах. На допомогу учням в організації проектної діяльності вчителі мають скласти і запропонувати можливі теми проектів.

На допомогу вчителям трудового навчання (обслуговуючі і технічні види праці) у складанні календарно-тематичного плану для 9 класу пропонуються «Орієнтовний календарно-тематичний план та програма (обслуговуючі види праці)» (додаток 1) та «Орієнтовний календарно-тематичний план та програма (технічні види праці)» (додаток 2).

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2008р. №729 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів" було проведено


Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для 9 класу з трудового навчання. Переможцями конкурсу визнано такі підручники (їм надано гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" (Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009 р. №1/1-19):


 • Трудове навчання (технічні види праці), авт. Левченко Г.Є. та ін., видавництво «Педагогічна думка»;

 • Трудове навчання (технічні види праці), авт. Терещук Б.М., Туташинський В.І., Загорний В.К., видавництво «Генеза»;

 • Трудове навчання (обслуговуючі види праці), авт. Богданова С.І., видавництво «ТОВ «Літера ЛТД»;

 • Трудове навчання (обслуговуючі види праці), авт. Гнеденко О.П. та ін., видавництво «Педагогічна думка». 1. Упровадження методу проектів у викладання предмета та в позакласну роботу з трудового навчання

Як показує досвід викладання трудового навчання, не всі вчителі використовують метод проектів, хоча він є основою вивчення змісту програм трудового навчання. На жаль, дехто з педагогів без особливого розуміння і бажання ставляться до проблем упровадження методу проектів, незважаючи на те, що питанням методики проектного навчання приділяється особлива увага як у методичних рекомендаціях МОН України до початку навчального року, так і на сторінках фахового журналу «Трудова підготовка в закладах освіти», фахової газети «Трудове навчання», а особливо на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Інституті післядипломної педагогічної освіти.

Використання методу проектів у процесі викладання трудового навчання допоможе вчителям виконувати програму з предмета з урахуванням матеріально-технічного забезпечення шкільних навчальних майстерень.

Проектний метод навчання дає можливість звернути особливу увагу на розвиток в учнів творчого і критичного мислення, уміння самостійно працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми, інструменти обладнання тощо.

Виконання проекту можна поділити на кілька етапів: організаційно-підготовчий, технологічний, заключний, на кожному з яких вирішуються відповідні завдання.

Під час виконання учнями проектів, треба особливу увагу звернути на те, що, працюючи з різними інформаційними джерелами, учні не шукають виріб для виготовлення (відтворення виробу), а знайомляться з аналогами задуманого виробу. Наприклад, якщо учень захотів виготовити стільчик, а їх існує вже сотня варіантів, то він має з ними ознайомитися за каталогами, журналами і т.ін., і внести в уже існуючі конструкції власний творчий елемент, наприклад, змінити колір, висоту, оздоблення тощо. В такому разі, за дотримання всіх інших вимог, можна вважати, що це є творчий проект.

Метод проектів варто використовувати не лише під час роботи за програмами 12-річної школи (5-9 клас), а й тоді, коли вчитель продовжує працювати у 10-11 класах за старими програмами. Під час вивчення основної (стабільної) частини програми в учнів необхідно сформувати такий рівень знань і вмінь, який би став основою самостійної проектно-технологічної діяльності під час вивчення варіативної частини програми. Тобто незалежно від того, за якою програмою працює вчитель, навчання має базуватись на проектно-технологічній діяльності.

У позакласній роботі (в діяльності гуртків, факультативів, проведенні предметних тижнів, конкурсів майстерності, туристичних походів тощо) також варто зацікавлювати учнів діяльністю із проектування і виготовлення різних виробів (шкільна форма, іграшки, сувеніри тощо), створенням послуг, сценаріїв свят, походів і т.ін. з елементами дослідницько-пошукової роботи.
 1. Робота з обдарованими дітьми

III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання традиційно проводиться у три тури: теоретичний, практичний, творчий. Для учнів 9, 11 класів творчий тур – це виконання творчого проекту як домашнього завдання із наступним його захистом.

Результати III етапу олімпіади показали, що не тільки серед учасників-учнів 9-11 класів не всі на належному рівні орієнтуються у проектній діяльності, а й керівники їх проектів припускаються значних помилок щодо того, як учень має виконати творчий проект. Найбільш поширеною помилкою є те, що результатом пошуку виробів-аналогів з наступним їх аналізом і на основі цього створення власної конструкції виробу, є пошук виробу для виготовлення.

У 2009-2010 навчальному році на I та II етапі олімпіади для учнів 7 - 8 класів буде введено творчий тур з виконанням творчого проекту (як домашнього завдання) і його захистом. Це має сприяти удосконаленню знань, умінь та навичок учнів з проектно-технологічної діяльності.

Під час індивідуальної роботи з обдарованими дітьми варто звертати увагу на глибоке розуміння ними суті проектно-технологічної діяльності, формування умінь і навичок з оформлення відповідних документів, їх якості.

Цікавим підходом до підготовки учнів до участі в будь-якому етапі олімпіади є залучення до роботи з учнем кількох учителів або зі школи, або з району. Це дає можливість одне й те питання розглянути з різних боків.У цьому навчальному році буде організовано і проведено Інтернет-конкурс «Кращий творчий проект». Мета конкурсу - більш активне залучення учнів та вчителів до використання інформаційних комунікаційних технологій у творчих проектах. Змагання має сприяти й активізації використання вчителями трудового навчання персональних комп’ютерів.
6. Підготовка до викладання технологій у профільних класах
З 2010-2011 навчального року старша школа починає перехід на 12-річний термін навчання. Типовими навчальними планами для 12-річної школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009р. № 66) передбачається вивчення технологій у 10-12 класах усіх напрямів профільної школи по 1 год на тиждень (окрім технологічного профілю).

Зважаючи на це, підготовлена навчальна програма з технологій для учнів 10-12 класів (авт.: Сидоренко В.К. та ін.). Програма має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10-11 класах відводиться по 12 год.

Старшокласники навчаються застосовувати проектну технологію як інструмент для розв’язання проблем, що на уроках повинно бути представлено у формі навчальних і творчих проектів.

Вивчення другої частини програми (варіативної) передбачається у обсязі по 20 год (один варіативний модуль) у 10-му і 11-му класах і 35 год (два варіативних модулі) у 12-му класі. Модулі слід обирати з урахуванням побажань учнів, матеріально-технічної бази навчальних шкільних майстерень, фахової підготовленості вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю навчання, оволодіти практичними технологіями, які викликають зацікавленість.

Варіативні модулі мають засвоюватися старшокласниками через проектну діяльність, результатом якої є творчий проект.

Загальний тематичний планз/п

Назва модулів


Кількість годин
10 клас

11 клас

12 клас
1.

Базовий модуль

12

12

-
2.

Варіативний модуль

20

20

35
3.

Резерв часу

3

3

-Усього:

35

35

35

Для 12-річної школи затверджена структура технологічного профілю навчання (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2008 № 893).


Технологічний профіль

Загальнотехнологічне

спрямування


Професійне спрямування

Інженерно-технічне

спрямування

Спеціалізації:

Спеціалізації:

Спеціалізації:

Деревообробка

Металообробка

Основи дизайну

Кулінарія

Швейна справа

Художня обробка матеріалів

Будівництво та опоряджувальні роботи Агровиробництво

Основи бджільництва

Технічне конструювання та моделювання

Українська народна вишивка.

Конструювання та моделювання одягу.

За робітничими професіями, на підготовку за якими навчальний заклад має ліцензію.


Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Енергетика

Комп’ютерна інженерія

Харчова технологія та інженерія

Легка промисловість

Основи телекомунікацій

Агротехніка

Технічна та комп'ютерна графіка.
Особливістю навчання за загальнотехнологічним спрямуванням є те, що учні засвоюють обрану спеціалізацію досконало вивчаючи певні її частини. У навчальному процесі головна увага звертається на здобуття практичних навичок.

Спеціалізації професійного спрямування передбачають оволодіння професіями, за якими заклад здійснює підготовку у межах профільного навчання відповідно до отриманої ліцензії. Робочі навчальні плани розробляються навчальним закладом на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників.

Зміст навчального матеріалу програм інженерно-технічного спрямування являє собою «вступ до спеціальності» технічних вузів за конкретною спеціалізацією. Передбачається, що за цим спрямуванням навчатимуться учні, які у майбутньому отримуватимуть вищу технічну освіту.

За наявності відповідного грифа Міністерства освіти і науки України профільне навчання може здійснюватися за авторськими програмами з інших не передбачених даною структурою спеціалізацій.

Технологічним напрямом 12-річної школи не передбачається так зване «допрофесійне навчання», коли навчання здійснювалося за програмами професійного навчання але без присвоєння робітничої кваліфікації, оскільки заклад не мав ліцензії на підготовку кваліфікованих робітників.

(З методичного листа МОН України

про вивчення трудового навчання та кресленняу 2009 - 2010 навчальному році).
На допомогу вчителям трудового навчання


 1. Андросова Н., Письменська С.Жіноча краватка. Творчий проект // Трудове навчання. - 2008. - № 9

 2. Байшева З. Юні модельєри з технічного ліцею. Сценарій свята // Трудове навчання.- 2009. - № 5.

 3. Боринець Н.І. Орієнтовні календарно-тематичні плани і програми (обслуговуючі види праці), 7 клас // Трудове навчання. - 2008.- № 1.

 4. Боринець Н.І. Орієнтовні календарно-тематичні плани і програми (технічні види праці), 7 клас. - Трудове навчання. - 2008. - № 1.

 5. Боринець Н.І. Орієнтовні календарно-тематичні плани і програми (обслуговуючі види праці), 8 клас. - Трудове навчання. - 2008. - № 7.

 6. Боринець Н.І. Орієнтовні календарно-тематичні плани і програми (технічні види праці), 8 клас. - Трудове навчання, № 8, 2008.

 7. Боринець Н.І. Творчий проект. 7 клас (обслуговуючі та технічні види праці // Трудове навчання. – 2008. - № 2.

 8. Боринець Н.І. Творчий проект. 8 клас (обслуговуючі та технічні види праці // Трудове навчання. – 2009. - № 3.

 9. Боринець Н.І., Ходзицька І.Ю. Робочий зошит для вчителя трудового навчання (обслуговуючі види праці), 7 клас.

 10. Боринець Н.І., Ходзицька І.Ю. Робочий зошит для вчителя трудового навчання (технічні види праці), 7 клас.

 11. Боринець Н.І., Ходзицька І.Ю. Всеукраїнська учнівська олімпіада. Завдання III етапу. 9-11 класи. //Трудове навчання. - 2009. - № 4.

 12. Беркут Є.Г. Витинанка в шкільному курсі трудового навчання (календарно-тематичне планування та програма, зразки витинанок // Трудове навчання. - 2009. - № 4.

 13. Беркут Є.Г. Бісер у шкільному курсі трудового навчання (календарно-тематичне планування та програма, зразки витинанок // Трудове навчання.

 14. Волянська Л. Вишивання шовковими стрічками // Трудове навчання». – 2008. - № 10.

 15. Горонескуль Т. Проектний підхід до інноваційного розвитку гімназистів // Трудове навчання. – 2009. - № 3.

 16. Головатюк А., Юдицький В. Ручний млинок для сипучих продуктів // Трудове навчання. - 2008. - № 8.

 17. Лисюк А.В. Об’єкти праці (технічні види праці), 5 клас // Трудове навчання..

 18. Мільченко З. Червона калино, чого в лузі гнешся? Сценарій виховного заходу // Трудове навчання. - 200. - № 5.

 19. Мойсеєнко Т. Конструювання плечового виробу. 9 клас // Трудове навчання. – 2008. - № 12.

 20. Рак Л. Із історії костюма // Трудове навчання. - 2008.- № 7.

 21. Рак Л. Прикрась свій дім. Орієнтовна програма гуртка // Трудове навчання. – 2009. - № 5.

 22. Семенюк В. Цікавинки з історії української кухні // Трудове навчання. - 2008.- № 10.

 23. Соболевська Є., Дьяченко П. Серветка. На щастя, на долю. Творчий проект // Трудове навчання. – 2008. - № 10.

 24. Шевчук С. Бюджет сім’ї. Методика викладання теми. 8 клас // Трудове навчання. – 200 - № 2.Примітка. Матеріали для вчителів трудового навчання можна знайти на сторінці Інформація для/вчителів/трудового навчання веб-сайту Інституту післядипломної педагогічної освіти: www.ippo.org.ua
Додаток 1
Надія Іванівна Боринець,

доцент кафедри методики

природничо-математичної

освіти та технологій

ІППО КМПУ ім. Б.Д.Грінченка

Орієнтовний календарно-тематичний план

і програма трудового навчання

(обслуговуючі види праці)
9 клас

(12-річна школа)
Передмова

У 2009-20010 навчальному році учні 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів будуть вивчати предмет «Трудове навчання» за програмами трудового навчання для учнів 5-12 класів (видавництво «Перун», 2005).

На допомогу вчителям трудового навчання пропонується «Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (обслуговуючі види праці), 9 клас», складені відповідно до програм трудового навчання для 5-12 класів 12-річної школи.

У програмі окремо виділена інваріантна (обов’язкова) складова програми для дівчат і хлопців, тому в рекомендаціях вона також подається без змін для того, щоб учитель мав можливість ознайомитись із цими темами. У програмах для дівчат і хлопців вони наповнені відповідним змістом.

Навчальний план передбачає вивчення предмета в 9 класі в обсязі 1 год в тиждень. Тематичний план програми розрахований на 35 год (35 робочих тижнів). У ньому передбачено 2 год резервного часу, який учитель може використати на свій розсуд. У пропонованому варіанті орієнтовного календарно-тематичного плану 2 год з них уже використані так, як вважає автор орієнтовного планування.

У 9 класі, на відміну від 7 і 8 класів, програмою не передбачено після вивчення програмового матеріалу 18 год на виконання проекту. Оскільки в учнів уже сформовані знання і вміння виконувати творчі проекти за час навчання у 7 та 8 класах, то школярі зможуть їх виконувати під час вивчення розділів та тем, передбачених програмою.

Календарно-тематичний план укладено за загальноприйнятою формою. Тема уроку складається з теоретичної частини та практичної роботи за вказаною темою (відповідно виділено в тексті).

Під час виконання записів у класних журналах тем уроку з орієнтовного календарно-тематичного плану, їх не варто скорочувати або інтерпретувати за власним бажанням. У поурочному плані, який учитель складає самостійно, треба вказувати назву практичної роботи повністю, без скорочень.

Після теми уроку йде її зміст (програма), тобто ті питання, які вчитель має обов’язково розглянути на уроці. Під час підготовки вчителя до уроку, коли визначаються завдання для учнів на урок, зручно користуватися переліком державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених програмою трудового навчання для 9 класу.

Інваріантна складова програми 5-9 класи
Усі варіанти програм для учнів міської і сільської школи, окремого і сумісного навчання хлопців і дівчат включають єдину інваріантну складову, яка інтегрована до змісту програм. Зміст інваріантної частини подано нижче. Назва тем і послідовність їх вивчення в окремих класах і варіантах дещо змінюється і уточнюється залежно від змісту, який вивчається.

Вступ

Перспективи розвитку та вдосконалення технологій. Відомості про автоматизацію, комп’ютеризацію технологічних процесів, застосування промислових роботів.


Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування.

Відомості про теорію рішення винахідницьких задач та її застосування у процесі проектування нових виробів, обладнання, технологічних процесів тощо.Художнє конструювання

Біоформи в художньому конструюванні. Основні методи дизайнерської біоніки.

Особливості виконання моделей і макетів з різних матеріалів (пластиліну, пінопласту, паперу, картону, текстильних матеріалів, деревини тощо).

Технічне конструювання

Основні відомості про складальне креслення як вид проектної документації (призначення, специфікація, номери позицій тощо). Особливості виконання складальних креслень. Деталювання за складальними кресленнями.

Початкові відомості про креслення різних видів з’єднань конструкційних матеріалів.

Застосування комп’ютерної техніки у роботі конструктора.следующая страница >>
Смотрите также:
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка Викладання трудового навчання в 2009-2010 навчальному році
772.12kb.
4 стр.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2010 2011 навчальному році
100.5kb.
1 стр.
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка. Організація навчально-виховного процесу з шкільних мистецьких дисциплін у 2008-2009 н р
175.08kb.
1 стр.
Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про вивчення біології в 2009-2010 н р
97.58kb.
1 стр.
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка Підсумки участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва у Всеукраїнських конкурсах у 2007 – 2008 н р
92.07kb.
1 стр.
О. В.Єргіна, ст викладач кафедри методики природничо-математичної освіти І технологій іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка О. А. Олексюк
159.99kb.
1 стр.
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка Байка як засіб засвоєння молодшими школярами морально-етичних норм
58.84kb.
1 стр.
Індивідуальні звіти працівників науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій іппо ку імені бориса грінченка про роботу, виконану в І півріччі 2009-2010 н р
206.87kb.
1 стр.
Іппо ку імені Бориса Грінченка Коли інтелект стає інструментом почуттів, народжується мистецтво слова
188.02kb.
1 стр.
План-конспект заняття з трудового навчання (7 клас) Вчитель трудового навчання зош №6 м. Шепетівки
418.69kb.
4 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
113.65kb.
1 стр.
Для вчителів географії та економіки І методична конференція Оновлення шкільної економічної освіти у 2009 – 2010 навчальному році в контексті профілізації навчання
88.58kb.
1 стр.