Главная страница 1страница 2страница 3
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

ГРИНЬ ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент
Роль психолого-педагогічного компонента в діаді „вчитель-учень” // Школа першого ступеня: теорія і практика. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 6. – С. 42–48.
В. О. Сухомлинський про гармонійний розвиток особистості // Вища школа: проблеми, пошуки,тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2004. – Вип. 5. – С. 70–76.
Проблема гармонійного розвитку особистості в творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: погляд крізь роки. – Чернігів, 2004. – С. 13–20.
Навколишнє середовище як фактор впливу на якість навчально-виховного процесу в малокомплектній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 3–5. – (Серія: Педагогічні науки).
Гуманістичний аспект педагогічного мислення як основа практичної реалізації особистісно орієнтованої системи навчання та виховання молодших школярів // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: Матеріали Третьої всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 75–77.
Гуманістична спрямованість професійної діяльності вчителя як основа реалізації особистісно орієнтованих педагогічних технологій // Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 4–5 травня 2006 р.). – Тернопіль, 2006. – С. 106–109.

ІВАНЧА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

старший викладач
Програма спецсемінару „Новітні технології навчання і виховання в початковій школі” (для студентів факультету початкового навчання) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 22 с.
Казкові задачі. 2 клас / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 20 с. [Співавт.: Л. Г. Лавриненко].
Казкові задачі. 2 клас / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка – Чернігів, 2004. – 20 с. [Співавт.: Л. Г. Лавриненко].
Інноваційні технології підготовки майбутніх вчителів до роботи в початковій школі // Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: погляд крізь роки. – Чернігів, 2004. – С. 125–130.
КОВАЛЬ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

асистент
Вплив токсикантів на активність лактатдегідрогенази в організмі коропа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2005. – № 3 (26). – С. 210–211. – (Спецвип.: Гідроекологія). [Співавт.: Б. В. Яковенко].

КРИВОРУЧКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

асистент
Художньо-творчий розвиток молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва // Школа першого ступеня. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 9. – С. 90–96.


Модифікація форми і кольору як засіб художньо-творчого розвитку молодших школярів // Молодь, освіта, наука, культура та національна самосвідомість: У 5-ти т.: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-–8 березня 2003 р.). – К., 2003. – Т. 4. – С. 145–148.
В. О. Сухомлинський про творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 63–65. – (Серія: Педагогічні науки).
Готовність майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів в теорії педагогіки та психології // Школа першого ступеня. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 10. – С. 165–170.
Готовність майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів як психолого-педагогічна проблема // Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи: Матеріали міжвуз. студ. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 17 березня 2005 р.) – Чернігів, 2005. – С. 4–7.
Розвиток художньо-творчих здібностей як засіб формування ціннісних орієнтацій молодших школярів // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 2–5 жовтня 2005 р.). – Луганськ, 2005. – Ч. 4. – С. 69–74.
Підготовка вчителя до розвитку художньо-творчої особистості // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: Матеріали Третьої всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 135–139.
Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г.  Короленка. Серія: Педагогічні науки. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С. 82–85.
МАТЮШКО ІВАН СЕМЕНОВИЧ

кандидат педагогічних наук, професор


Теорія і методика розвязування текстових задач з математики в початкових класах. Ч. 1: Навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; Ін-т післядиплом. освіти. – Чернігів, 2003. – 335 с. [Співавт.: Н. М. Федотова].
Теорія і методика розвязування текстових задач з математики в початкових класах. Ч. 2: Навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; Ін-т післядиплом. освіти. – Чернігів, 2003. – 289 с. [Співавт.: Н. М. Федотова].

НАКОНЕЧНА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

старший викладач
З досвіду вивчення творчості В. О. Сухомлинського на факультеті початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 68–69. – (Серія: Педагогічні науки).

НОРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

старший викладач
Через ляльку – до людини (експериментальний авторський курс «Художньо-педагогічні основи дитячої ляльково-педагогічної творчості») // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 77–83. – (Серія: Педагогічні науки).
ОГІЄНКО НІНА МИХАЙЛІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Особливості викладання курсу «Я і Україна» в малокомплектній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 25–26. – (Серія: Педагогічні науки).
В. О. Сухомлинський і його уроки мислення серед природи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 70–71. – (Серія: Педагогічні науки).
Краєзнавчий матеріал на уроках у початковій школі // М. М. Коцюбинський і українське відродження кінця ХІХ–початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. митця (м. Чернігів, 21 грудня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 75–77.
Ботаніка з основами екології: Навч.-метод. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 56 с.
Зоологія з основами екології: Навч.-метод. посіб. / Черніг. держ. пед. ун -т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 48 с.

СТРІЛЕЦЬ СВІТЛАНА ІВАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент
К. Ф. Лебединцев про способи оцінки та контролю знань учнів // Математика в шк. – 2003. – № 7. – С. 53–56.
Проблеми початкової педагогічної освіти у науковому доробку К. Лебединцева (1878–1925) // Методика математики у початкових класах: історія, сучасний стан і перспективи: Матеріали студ. наук.-практ. конф., 24 листопада 2003 р. – Чернігів, 2003. – С. 4–8.
Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878-1925): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – К., 2003. – 19 с.
Педагогічна спадщина К. Ф. Лебединцева (1878–1925). – Чернігів: ЧДПУ, 2004. – 196 с.
Костянтин Лебединцев – видатний методист-математик України // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 128–131. – (Серія: Педагогічні науки).
Програма ради молодих учених факультету початкового навчання // Методика математики у початкових класах: історія, сучасний стан і перспективи: Матеріали студ. наук.-практ. конф., 24 листопада 2004 р. – Чернігів, 2004. – С. 72–74.
Загальні питання методики викладання математики в початкових класах: Навч.-метод. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 32 с.

ТАРАСЕНКО ТЕТЯНА КУЗЬМІВНА

старший викладач
Умови підвищення техніки читання учнів початкових класів // Школа першого ступеня. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 9. – С. 48–55. [Співавт.: Т. Шемендюк].
Особливості організації самостійної роботи учнів у малокомплектній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 128–131. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: О. В. Задорожна].

ТУРЧИНА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

викладач
Дещо про „Арихметику” О. Кониського // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 94–97. – (Серія: Педагогічні науки).
Використання педагогічної спадщини О. Я. Кониського в шкільній практиці сьогодення // Психологія. Педагогіка: Наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 3. – С. 190-195.
О. Кониський про вчителя народної школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 136-137. – (Серія: Педагогічні науки).
До питання про гуманістичні засади педагогічних поглядів О. Кониського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Теорія і практика навчання та виховання. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 99–102.
Проблема розвитку пізнавальної активності школярів у педагогічній спадщині О. Кониського (1836–1900) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 74–77.
УЛЬЯНИЦЬКА ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Матеріал для розвитку мовлення і мислення молодших школярів
Зооабетка: Вірші // Ліхтарик. – 2003. – 1 листопада. – С. 1.
Весна іде!: Вірш // Ліхтарик. – 2005. – № 4. – С. 1.
ФЕДОТОВА НІНА МИХАЙЛІВНА

старший викладач


Теорія і методика розвязування текстових задач з математики в початкових класах. Ч. 1: Навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; Ін-т післядиплом. освіти. – Чернігів, 2003. – 335 с. [Співавт.: І. C. Матюшко].
Теорія і методика розвязування текстових задач з математики в початкових класах. Ч. 2: Навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; Ін-т післядиплом. освіти. – Чернігів, 2003. – 289 с. [Співавт.: І. С. Матюшко].
Деякі прийоми стандартизованого контролю знань учнів з математики в малокомплектній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 18–21. – (Серія: Педагогічні науки).
Математик І. С. Матюшко (1930–2005) // Методика математики у початкових класах: історія, сучасний стан і перспективи: Матеріали студ. наук.-практ. конф., 24 листопада 2004 р. – Чернігів, 2005. – С. 4–8.
ЯВОНЕНКО МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА

асистент
Розвиток поетичних здібностей молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 6. – С. 87–96.


Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів // Почат. шк. – 2003. – № 3. – С. 14–18.
Система розвитку творчих здібностей молодших школярів засобами поезії // Психологія. Педагогіка: Наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 3. – С. 256–261.
Використання творчих завдань з розвитку творчих здібностей молодших школярів в малокомплектній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 15–17. – (Серія: Педагогічні науки).
Методика підготовки школярів до літературно-творчої діяльності // Почат. шк. – 2005. – № 5. – С. 15–18.
Роль вчителя у розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: Матеріали Третьої всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 181–183.
Літературно-творчі здібності школяра: сутність і структура // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2005. – № 3. – С. 27–30.
Проблема розвитку літературно-творчих здібностей школярів: історичний екскурс // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2005. – № 12. – С. 29–32.
Емоційно-чуттєві чинники розвитку літературно-творчих здібностей школярів // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2006. – № 1. – С. 29-32.
Мотиваційна підготовка молодших школярів до літературно-творчої діяльності // Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 4–5 травня 2006 р.). – Тернопіль, 2006. – С. 68–70.
Система творчих завдань як засіб розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів // Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матеріали наук.-практ. конф. – К., 2006. – С. 152–154.
КАФЕДРА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ГРИСЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Адаптаційний період у музичному вихованні першокласників у малокомплектній школі // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2003. – № 1. – С. 52–55.
Індивідуальний підхід на уроці музики в малокомплектній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 56–57. – (Серія: Педагогічні науки).
ДОРОШЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Підготовка майбутнього вчителя до гуманістичного виховання учнів на уроках музики // Національна програма виховання дітей і молоді в Україні: стан та перспективи: Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2003. – С. 55–60.
Активізація творчої роботи студентів під час лекційних занять // Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. – Ужгород, 2003. – С. 71–73.
Інтеграція на уроках музики // Почат. шк. – 2003. – № 4. – С. 25–27.
Методика організації ігрової діяльності дітей: Плани семінар. і лаб.-практ. занять: Теми для самост. роботи студ. та метод. поради до курсу «Дитячі ігри» / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 52 с.
Організація слухання музики учнями початкових класів на уроці в умовах малокомплектної школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 50–54. – (Серія: Педагогічні науки).
Курсові та дипломні роботи з методики музичного виховання: Метод. матеріали для студ. ф-ту почат. навчання / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 43 с.
М. Коцюбинський і народна пісня // М. М. Коцюбинський і українське відродження кінця ХІХ–початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. митця (м. Чернігів, 21 грудня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 64–67.
Виховання емоційної культури молодших школярів засобами інтегрованого вивчення предметів мовно-літературного циклу та музики // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. – Вип. 21. – С. 41–44.
Музика у викладанні інтегрованого курсу «Навколишній світ» // Почат. шк. – 2005. – № 2. – С. 33–35.
Особистість композитора в уявленнях учнів початкових класів // Почат. шк. – 2006. – № 6. – С. 28–29.
Прийоми формування вокальних навичок у молодших школярів на уроках музики // Почат. шк. – 2006. – № 2. – С. 21–22, 45.
Виховання естетичних почуттів молодших школярів на уроках курсу «Мистецтво» // Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2006. – С. 30–32.
Проблема готовності майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 205–207. – (Серія: Педагогічні науки).
Розвиток інтегрованого мислення майбутніх учителів початкових класів і музики у процесі організації слухання музичних творів на уроці // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 4–6.

ЖЛУДЬКО ВІРА МИХАЙЛІВНА

старший викладач
Впровадження театрально-декораційних понять і технологій на уроках трудового навчання і в позакласній роботі з молодшими школярами // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 7–10.
ЗАБАРА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА

провідний концертмейстер


Проблема підготовки студентів до концертмейстерської діяльності в загальноосвітній школі // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 11–13.
КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

старший викладач


Педагогічна практика і майбутня професія учителя музики // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 14–17.

МАЛИНЕВСЬКА ВАЛЕНТИНА МЕФОДІЇВНА

кандидат історичних наук, доцент
Народжені для краси (про взаємини М. Коцюбинського і М. Лисенка) // М. М. Коцюбинський і українське відродження кінця ХІХ–початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. митця (м. Чернігів, 21 грудня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 25–28.
До питання про відродження інституту сімейного виховання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 138–141. – (Серія: Педагогічні науки).

МАРГАРИТОВА ЗОЯ ПЕТРІВНА

старший викладач

Використання нетрадиційних технологічних підходів до викладання образотворчого мистецтва в аспекті особистісно-орієнтованої педагогіки // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 17–25. [Співавт.: Г. О. Матвійцева].


Формування у молодших школярів емоційного сприймання кольорів на уроках образотворчого мистецтва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 245–247. - (Серія: Педагогічні науки).

МАТВІЙЦЕВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач
Використання нетрадиційних технологічних підходів до викладання образотворчого мистецтва в аспекті особистісно-орієнтованої педагогіки // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 17–24. [Співавт.: З. П. Маргаритова].

ПЕРШИН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

старший викладач
Предмет «диригування» як одна із форм естетичного виховання студентів спеціалізації «Музична педагогіка та виховання» // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 25–27.

ПРИЩЕПА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

викладач
Проблеми технічного розвитку студентів на заняттях з музичного інструменту (фортепіано) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 223–224. – (Серія: Педагогічні науки).
Методичні рекомендації до навчання гри на фортепіано (за методикою З. М. Йовенко) // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 28–31.
РАПАЦЬКИЙ БОГДАН ІЛЛАРІОНОВИЧ

старший викладач


З історії музичного виховання студентів в Чернігівському державному педагогічному університеті // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 212–214. – (Серія: Педагогічні науки).
Деякі питання самостійної роботи студентів в класі основного музичного інструмента (баян) // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 31–33.
СИЛКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

асистент
Роль засобів наочності в активізації пізнавальної діяльності учнів початкових класів // Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 17 березня 2005 р.). – Чернігів, 2005. – С. 75–78.


Використання комп’ютерної техніки на уроках математики в початковій школі // Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 17 березня 2005 р.). – Чернігів, 2005. – С. 79–81.
Сприймання творів образотворчого мистецтва як педагогічна технологія всебічного розвитку учнів початкової школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 241–242. – (Серія: Педагогічні науки).
Інтернет у художній освіті // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 41–45.
СИЛКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

асистент
Використання комп’ютерів на уроках образотворчого мистецтва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 245–247. (Серія: Педагогічні науки).


Творча самореалізація учнів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 38–40.
СКОРИК ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Музика на уроках читання // Почат. шк. – 2003. – № 3. – С. 41–43.
Особливості організації і проведення позакласної роботи в малокомплектній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 54–55. (Серія: Педагогічні науки).
Співдружність мистецтв у творах М. Коцюбинського // М. М. Коцюбинський і українське відродження кінця ХІХ–початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. митця (м. Чернігів, 21 грудня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 67–69.
Основний музичний інструмент (фортепіано): Метод. рек. для студ. спец. 7.010102 «Початкове навчання і сімейне виховання» / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 31 с.
Професійно-орієнтовані аспекти підготовки сімейних вихователів в системі вищої педагогічної освіти // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 34–37.
ТЕРЕЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ

викладач
Використання інформаційних технологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя музики // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2003. – Т. 3. - С. 275–282.


Професійна компетентність вчителя музики початкової школи // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: Матеріали наук.-метод. конф. – К., 2003. – С. 168–169.
Модульний курс «НІТН в підготовці майбутніх вчителів музики» // Сучасні технології вищої освіти: Тези доп. Другої міжнар. наук.-метод. конф. (м. Одеса, 25–27 вересня 2003 р.). – Одеса, 2003. – С. 30–31.
Вивчення фреймових моделей подання знань на уроках музики в малокомплектній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 58–60. – (Серія: Педагогічні науки).
Методичні рекомендації з розучування акордів на гітарі за ступеневою системою // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 46–53.

ТУРЧИН ТАМАРА МИКОЛАЇВНА

викладач
Музична школа в контексті ступеневої освіти // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки. – Херсон, 2003. – Вип. 33. – С. 200–205.
Естетичне виховання учнів ДМШ на уроках музичної літератури (констатуюче дослідження) // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К., 2003. – Вип. 5, кн. 2. – С. 23–28.
Естетико-виховні можливості навчання сольфеджіо на уроках ДМШ // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2003. – № 1. – С. 75–76.
Музика як чинник естетичного виховання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 107–110. - (Серія: Педагогічні науки).
Хоровий спів як складова естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К., 2004. – Вип. 6, кн. 2. – С. 58-61.
Проблеми проектування естетичного виховання учнів ДМШ на уроках зі спеціальності (музичний інструмент) // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2004 – Вип. 6, ч. 2. – С. 192–197.
Система естетичного виховання учнів ДМШ на уроках зі спеціальності (музичний інструмент) // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти. – Чернівці, 2005. – С. 92–93.
Естетико-виховний потенціал музичного мистецтва в інтегрованому курсі // Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2006. – С. 141–142.
Естетичне виховання учнів ДМШ на уроках спеціальності (музичний інструмент) з домінантою напряму «комплексного» інтонування // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38.– С. 237–241. – (Серія: Педагогічні науки).
Естетичне виховання особистості засобами музики у вимірах особистісно-зорієнтованого підходу // Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів, 2006. – Вип. 1. – С. 53–56.
ШКЕЛЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

асистент
Інтерактивні зв’язки у викладанні предметів художньо-естетичного циклу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 210–211. – (Серія: Педагогічні науки).


КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
АНТИПЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ПРОХОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Нові підходи до формування початкової навички письма // Психологія. Педагогіка: Наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 3. – С. 200–204.
Для вас, малята. Вчимось писати (добукварний період): Навч. посіб. – 2-е вид. – Чернігів, 2003. – 32 с.
Школа сприяння здоров’ю: (Досвід роботи школи-садка № 45 м. Чернігова та центру «Перлина») // Школа першого ступеня: теорія і практика. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 8. – С. 123–131.
Психологія стилів як засіб особистісно орієнтованого навчання та виховання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 144–146. – (Серія: Педагогічні науки).
Система диференційованих завдань для формування початкової навички читання // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Теорія і практика навчання та виховання. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 18–25.
Нові підходи до організації самостійної роботи студентів // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2005. – № 3. – С. 143–144.
Інтеграція громадських організацій в систему підготовки практичних психологів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка.– Чернігів, 2006. – Вип. 41, т. 1. – С. 15–17. - (Серія: Психологічні науки).
Сучасні підходи до психологічної підготовки шкільного вчителя // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 22–24. - (Серія: Педагогічні науки).

БЕНЕДИЦЬКА ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

старший викладач
Виховна направленість процесу підготовки професійної компетентності вчителя початкових класів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 144–146. - (Серія: Педагогічні науки).
БІЛОУСОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

старший викладач


Виховання почуття власної гідності як основи морального розвитку особистості молодшого школяра // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 126–128. - (Серія: Педагогічні науки).
БУКОВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

викладач
Становлення особистості дитини в неблагополучній родині // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 108–111. - (Серія: Педагогічні науки).

ЄРОНІНА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА.

викладач
Соціалізація молодшого школяра як психолого-педагогічна проблема // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 40, т. 1. – С. 109–110. – (Серія: Психологічні науки).


КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

викладач
Особливості сприймання творів мистецтва молодшими школярами // Психологія. – К., 2002. – Вип. 18. – С. 121–123.


Деякі особливості сприймання картин учнями I-х та III-х класів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 21. – С. 130–135. – (Серія: Психологічні науки).
Порівняльна характеристика сприймання картин учнями І та ІІІ класів // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2003. – Т. 3. – С. 177–180.
Методичні вимоги до застосування рольової гри як засобу соціально-комунікативного навчання молодших підлітків // Наука і освіта’ 2003: Матеріали міжнар. конф. (м. Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, 20–24 січня 2003 року). – Дніпропетровськ; Донецьк; Харків, 2003. – Т. 10: Психологія. – С. 9–11. [Співавт.: Т. В. Мазур].
Роль вербалізації в процесі сприйняття творів живопису дітьми молодшого шкільного віку // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2004. – Т. 6, вип. 8. – С. 200–208.
Виявлення особливостей сприймання мистецтва молодшими школярами // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ, 2004. – № 3 (8). – С. 162-169.
До питання про деякі особливості сприймання картин учнями І та ІІІ класів // Психологія. – К., 2004. – Вип. 24. – С. 120–127.
Роль вербалізації в процесі сприйняття творів живопису дітьми молодшого шкільного віку // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2004. – Т. VІ, вип. 6. – С. 200–208.
Особливості сприймання творів живопису учнями молодших класів // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: Тези доп. Сьомої всеукр. конф. молодих науковців. – К., 2005. – С. 128–129.
Особливості сприймання творів живопису молодшими школярами // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 235–237. – (Серія: Педагогічні науки).

КУЗЬМЕНКО ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНАкандидат психологічних наук, доцент
Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – Вип. 10. – С. 52–54. – (Серія: Педагогічні науки).
Екологічні катастрофи та зміни способу життя – окремі аспекти проблеми // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: В 5 т.: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27–28 березня 2003 р.). – К., 2003. – Т. 3. – С. 106–108.
Особливості побудови системи соціально-психологічних показників способу життя // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2003. – Т. 5, ч. 3. – С. 162–171.
Співвідношення об’єктивних і суб’єктивних показників способу життя (на матеріалі порівняння чистих та радіаційно забруднених територій) // Екологічна психологія. – К., 2003. – Т. 7, вип. 1. – С. 217–224.
Порівняльний аналіз суб’єктивних оцінок способу життя населенням «чистих» і радіаційно забруднених територій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 21. – С. 112–115. – (Серія: Психологічні науки).
Гендерні відмінності у оцінці способу життя серед населення чистих та радіаційно забруднених територій // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К., 2003. – С. 53–55.
До проблеми визначення впливу екологічних катастроф на життєдіяльність людини // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2003. – Т. 5, ч. 1. – С. 137–145.
Особливості індивідуально-психологічних характеристик населення, що проживає на «чистих» та радіаційно забруднених територіях Чернігівщини // Екологічна психологія. – К., 2003. – Т. 7, ч. 2. – 0,5 друк. арк.
Суб’єктивна оцінка якості та умов життєдіяльності населення «чистих» та радіаційно-забруднених районів // Екологічна психологія. – К., 2003. – Т. 7, ч. 3. – С. 157-162.
Особливості ставлення населення «чистих» та радіаційно забруднених територій до власних способу та якості життя // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ, 2005. – № 3 (8). – С. 170-175.
Особливості оцінки якості й умов життя особами, які проживають на «чистих» та радіаційно забруднених територіях Чернігівської області // Проблема особистості в сучасній науці: Тези доп. Сьомої всеукр. конф. молодих науковців (м. Київ, 28 жовтня 2004 р.). – К., 2005. – С. 117–119.
Суб’єктивна оцінка якості та умов життєдіяльності населення «чистих» та радіаційно забруднених районів // Актуальні питання психології. – К., 2004. – Т 7, вип. 3. – С. 121–124.
Проблема визначення ступеня адекватності суб’єктивних оцінок якості та умов життєдіяльності населенням // Актуальні питання психології. – К., 2006. – Т. 7, вип. 8. – С. 102–106.
Реабілітація потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення шляхом надання інформаційно-психологічної допомоги // Актуальні проблеми психології. – К., 2006. – Т. 7, вип. 9. – С. 155–162.
МАЗУР ТАМАРА ВАСИЛІВНА

кандидат психологічних наук, доцент


Формування, розвиток і корекція комунікативних вмінь та навичок молодших підлітків // Актуальні проблеми практичної психології в системі освіти. – Херсон, 2002. – С. 147–151. [Співавт.: О. Ф. Яковенко].
Методичні вимоги до застосування рольової гри як засобу соціально-комунікативного навчання молодших підлітків // Наука і освіта’ 2003: Матеріали міжнар. конф. (м. Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, 20–24 січня 2003 року). – Дніпропетровськ; Донецьк; Харків, 2003. – Т. 10: Психологія. – С. 9–11. [Співавт.: С. Г. Коваленко].
Формування культури психічного здоров’я майбутніх педагогів як предмет вищої педагогічної освіти // Культура здоров’я: Матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2004. – С. 145–150. [Співавт.: С. Ф. Кудін, Н. В. Гайова, О. Ф. Яковенко, О. В. Савонова].
Вплив навчального процесу на психоемоційний стан студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 25. – С. 103–104. - (Серія: Психологічні науки). [Співавт.: Н. В. Гайова, С. Ф. Кудін, О. В. Савонова, О. Ф. Яковенко].
Теоретико-методологічні засади психовалеології // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград, 2005. – С. 55–58. [Співавт.: С. Ф. Кудін, Н. В. Гайова, О. Ф. Яковенко, О. В. Савонова].
Стан здоров’я і мотивація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів при різних чинниках ризику нейросоматичних захворювань // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 437–439. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Н. В. Гайова, С. Ф. Кудін, О. В. Савонова, М. П. Дейкун, О. Ф. Яковенко, С. В. Мельников].
Стан когнітивно-емоційної сфери як чинник психосоматичного здоров’я студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 40, т. 1. – С. 42–46. – (Серія: Біологічні науки). [Співавт.: С. Ф. Кудін, В. В. Дусь, Н. В. Гайова, О. О. Марцинкевич, О. Ф. Яковенко].
Збереження здоров’я – базова складова соціалізації молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 41, т. 1 – С. 51–52. – (Серія: Психологічні науки). [Співавт.: С. Ф. Кудін, В. В. Дусь, Н. В. Гайова, С. В. Мельников, О. Ф. Яковенко].
НИЗОВЕЦЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

асистент
Психологічні аспекти формування екологічної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 25. – С. 90–93. – (Серія: Психологічні науки).


ОСТРОВСЬКА ОЛЕНА ІЛЛІВНА

старший викладач


Проблема психологічного діагнозу у хворих на шизофренію // Психічне здоров’я. – 2004. – № 4 (5). – С. 51–53.
Проблема психологічного діагнозу хворим на шизофренію // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: Матеріали Сьомої всеукр. конф. молодих науковців (м. Київ, 28 жовтня 2004 .). – К., 2005. – С. 146–148.
Професійний діагноз як основа для вибору спрямованості поведінкової психотерапії // Вісник Харківського національного університету. Серія: Психологія. – Харків, 2005. – № 653. – С. 176–178.
Схема психологічного діагнозу при психічних захворюваннях на прикладі шизофренії // Психічне здоров’я. – 2005. – № 4 (9). – С. 60–65.
ЯКОВЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА

старший викладач


Формування, розвиток і корекція комунікативних вмінь та навичок молодших підлітків // Актуальні проблеми практичної психології в системі освіти. – Херсон, 2002. – С. 147–151. [Співавт. Т. В. Мазур].
Формування культури психічного здоров’я майбутніх педагогів як предмет вищої педагогічної освіти // Культура здоров’я: Матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2004. – С. 145–150. [Співавт. С. Ф. Кудін, Н. В. Гайова, Т. В. Мазур, О. В. Савонова].
Корекція проблем у спілкуванні молодших школярів // Гуманітарні науки: сьогодні і завтра. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 17-20.
Вплив навчального процесу на психоемоційний стан студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 25. – С. 103–104. – (Серія: Психологічні науки) [Співавт.: Н. В. Гайова, С. Ф. Кудін, О. В. Савонова, Т. В. Мазур].
Теоретико-методологічні засади психовалеології // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград, 2005. – С. 55–58. [Співавт.: С. Ф. Кудін, Н. В. Гайова, Т. В. Мазур, О. В. Савонова].
Збереження здоров’я – базова складова соціалізації молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 41, т. 1 – С. 51–52. – (Серія: Психологічні науки). [Співавт.: С. Ф. Кудін, В. В. Дусь, Н. В. Гайова, С. В. Мельников, Т. В. Мазур].
Стан здоров’я і мотивація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів при різних чинниках ризику нейросоматичних захворювань // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 437–439. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Н. В. Гайова, С. Ф. Кудін, О. В. Савонова, М. П. Дейкун, Т. В. Мазур, С. В. Мельников].
Стан когнітивно-емоційної сфери як чинник психосоматичного здоров’я студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 40, т. 1. – С. 42–46. – (Серія: Біологічні науки). [Співавт.: С. Ф. Кудін, В. В. Дусь, Н. В. Гайова, О. О. Марцинкевич, Т. В. Мазур].
Проблеми взаємодії шкільного психолога з педагогічним колективом // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 111–114. – (Серія: Педагогічні науки).
Фізіологічні передумови виникнення сенситивних періодів у психічному розвитку дитини // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 114–116. – (Серія: Педагогічні науки).

КАФЕДРА СЛОВЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


следующая страница >>
Смотрите также:
Кафедра педагогіки, психології І методики початкового навчання
471.55kb.
3 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра педагогіки та психології словник педагогічних термінів
225.56kb.
1 стр.
Інформація про проведення IV етапу І всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в м. Києві Фото з олімпіади
66.99kb.
1 стр.
Усіх форм навчання та спеціальностей
27.75kb.
1 стр.
Реферат з курсу основ педагогіки та психології на тему
82.86kb.
1 стр.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2010-2011 н р
42.07kb.
1 стр.
Київський міський педагогічний університет імені б. Д. Грінченка інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра методики та психології дошкільної І початкової освіти
219.6kb.
1 стр.
Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з педагогіки І психології
33.95kb.
1 стр.
Інтегроване навчання із використанням інноваційних технологій
168.18kb.
1 стр.
План-конспект заняття з трудового навчання (7 клас) Вчитель трудового навчання зош №6 м. Шепетівки
418.69kb.
4 стр.
О. М. Цехмістер, В. Г. Устименко методисти кафедри педагогіки та психології з питань організації дошкільної освіти лоіппо
175.61kb.
1 стр.