Главная страница 1страница 2 ... страница 11страница 12


Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Науково-технічна бібліотека
Дисертації з фонду бібліотеки

Київського національного університету технологій та дизайну
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

( анотований )

Випуск 1 ( 1998 – 2007 )

Київ КНУТД 2008

УДК 01

Д 48


Укладачі:

Голидьбіна А.В., директор бібліотеки

Кузнєцов О.Ю., заступник директора

Крюкова Т.Д., учений секретар

Ткаченко Т.М., завідувач відділу
Редактор: Максимова Н.П., завідувач відділу

Дисертації з фонду бібліотеки Київського національного університету технологій та дизайну / А.В. Голидьбіна, О.Ю. Кузнєцов, Т.Д. Крюкова та ін. – К. : КНУТД, 2008.- 171 с.

Комп’ютерний набір:

Заєць Л.Г., завідувач сектору

Кузнецов А.В., завідувач відділу

Лещенко О.Ю., головний бібліотекар

Сергеєва І.Б., завідувач відділу
Наукові консультанти:

проректор з науково-педагогічної роботи Бондаренко О.О.,

проректор з наукової роботи професор Кострицький В.В.

Науковий рецензент:

проректор з науково-педагогічної роботи професор Панасюк І.В.

Затверджено

Науково-методичною радою

бібліотеки 5 вересня 2007 р.ПЕРЕДМОВА

Незаперечними критеріями успішного функціонування вищих навчальних закладів є нерозривна єдність освіти і науки як двох складових підготовки фахівців, які здатні забезпечити поступальний розвиток країни.

Наукові дослідження професорсько-викладацького складу Київського національного університету технологій та дизайну забезпечують необхідну якість та професійну досконалість навчального процесу. Вчені університету здійснюють наукові дослідження з пріоритетних напрямів: розвитку теорії маркетингу та економіки підприємств легкої промисловості України на основі реструктуризації галузі, розробки теоретичних та практичних основ створення інноваційних технологій виробництва матеріалів та виробів товарів широкого вжитку на основі використання сировинних ресурсів України.

Значною частиною загального наукового доробку колективу університету є дисертаційні роботи. Захист дисертаційних робіт – неодмінна умова креативного зростання нової генерації наукових кадрів вищої школи. Відомі вчені університету зробили значний внесок у підготовку наукових кадрів. Під керівництвом д-ра техн. наук, проф. О.М. Хом'яка, д-ра техн. наук, проф. Б.В. Орловського, д-ра техн. наук, проф. В.П. Коновала, д-ра техн. наук, проф. В.О.

Пахаренка, д-ра техн. наук, проф. Р.В. Луцика, д-ра техн. наук, проф. Ю.О. Скрипника, д-ра техн. наук, проф. Д.Б. Головка, д-ра техн. наук, проф. Б.Ф. Піпи, д-ра техн. наук, проф. Ф.А. Мойсеєнка, д-ра техн. наук, проф. А.С. Зенкіна, д-ра техн. наук, проф. М.В. Колосніченко, д-ра техн. наук, проф. М.П. Березненка, д-ра техн. наук, проф. В.В. Кострицького, д-ра фіз.-мат. наук, проф. Ю.Л. Ментковського, д-ра хім. наук, проф. О.В. Романкевича, д-ра хім. наук, проф. Барсукова В.З., д-ра хім. наук, проф. М.В. Цебренко, д-ра екон. наук, проф. М.В. Свіщова, д-ра екон. наук, проф. В.Ф. Столярова, д-ра екон. наук, проф. О.Ю. Чубукової та інших вчених в університеті підготовлено багато молодих науковців – докторів та кандидатів наук.

Бібліотека університету підготувала анотований науково-бібліографічний покажчик "Дисертації з фонду бібліотеки КНУТД". Перший випуск покажчика включає дисертації за 1998 - 2007 роки в хронологічному порядку. В рамках кожного року дисертації розміщені за алфавітом прізвищ авторів. До видання створений алфавітний покажчик прізвищ авторів.

Покажчик ознайомить з еволюцією дисертаційних досліджень в університеті, буде корисним майбутнім науковцям для визначення напрямів наукового пошуку, сприятиме розвитку університетської науки.

РЕЦЕНЗІЯ

Науково-дослідна діяльність вчених Київського національного університету технологій та дизайну є невід'ємною складовою підготовки фахівців, забезпечує високу якість та сучасний рівень навчального процесу, позитивно впливає на розвиток професійної досконалості викладачів.

Значною частиною наукового доробку професорсько-викладацького складу університету є дисертаційні роботи. Протягом багатьох років в університеті плідно працюють аспірантура та докторантура. Під керівництвом відомих вчених КНУТД здійснюються дослідження з пріоритетних напрямів розвитку легкої промисловості, економіки, хімічних технологій, які поповнюють надбання прикладної та фундаментальної науки країни.

Науково-технічна бібліотека університету послідовно проводить інформаційну підтримку науково-дослідної роботи. Зусиллями високо- кваліфікованого колективу бібліотеки підготовлено видання, яке відображає еволюцію дисертаційних досліджень КНУТД за останні 10 років. Перший випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика "Дисертації з фонду бібліотеки КНУТД" містить інформацію про дисертаційні роботи за 1998 - 2007 роки.

Матеріал розміщений у хронологічному порядку, а у межах кожного року – за алфавітом прізвищ авторів, супроводжений розгорнутими анотаціями. Заслуговує на увагу науково-допоміжний апарат видання: передмова, алфавітний покажчик прізвищ авторів. Ретельно підготоване видання стане корисним джерелом інформації для студентів, викладачів, фахівців з галузей легкої промисловості, економічних, хімічних, технічних наук тощо. Рецензований покажчик допоможе майбутнім науковцям у визначенні напрямів власного наукового пошуку, сприятиме подальшому розвитку університетської науки.

Проректор

з науково-педагогічної роботи

професор Панасюк І.В.


1998621.81:621.753.2

А 56

  1. Альгази, Мохамед Касим.

Повышение качественных характеристик соединений с натягом при автоматизированной сборке с охлаждением: Дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.02.02 - машиноведение. Науч. рук. д-р техн. наук, проф. А.С. Зенкин / М.К. Альгази. - К. : ГАЛПУ, 1998. - 170 л. – рус.
Диссертация посвящена вопросу изыскания путей обеспечения качества, снижения трудоемкости и стоимости соединений с натягом, сборка которых осуществляется с использованием низких температур на автоматизированном оборудовании. Получены закономерности образования совокупности структурных связей, действующих в процессе сборки соединений с натягом, с использованием термических методов, и на их основе разработана общая методика оценки количественной зависимости между требуемым качеством любого соединения, расчетными значениями режимов сборочного процесса и необходимой для соединения точностью относительного положения сопрягаемых поверхностей.
677.055.542

А 95

  1. Ахмад Абдел Рахмман Мох'д Аль, Фрихад.

Усовершенствование компенсаторов натяжения нитей основы основовязальных машин: Дисс. на соиск. науч. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.05.10 - машины легкой пром-сти. Науч. рук. канд. техн. наук, проф. О.Н. Хомяк / Ф. Ахмад Абдел Рахмман Мох'д Аль. - К. : ГАЛПУ, 1998. - 170 л. - рус.
Диссертация посвящена вопросам усовершенствования компенсаторов натяжения нитей основы основовязальных машин, что обеспечивает уменьшение обрывности нитей основы и повышает качество готового полотна. Приведена математическая модель компенсатора натяжения нитей основы в упругой системе заправки основовязальной машины. Разработан принципиально новый компенсатор натяжения нитей основы, высокая эффективность которого подтверждена циклом экспериментально-аналитических исследований.
687

Б 61

  1. Билоцкая, Лариса Борисовна.

Обеспечение высокого качества швейных изделий из натурального меха на основе системного подхода и принципов оптимизации: Дисс. на соиск. науч. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.19.04 - технология швейных изделий. Науч. рук. канд. техн. наук, доц. В.К. Скрипка / Л.Б. Билоцкая. - К. : ГАЛПУ, 1998. - 251 л. - рус.
Диссертация посвящена разработке научно обоснованных методов обеспечения высокого качества швейных изделий из натурального меха (ИНМ) на стадии их проектирования и изготовления при ограниченных затратах материальных и трудовых ресурсов. В работе разработана обобщенная иерархическая структурная схема единичных и групповых свойств ИНМ. Проведены обоснование выбора математической формы представления комплексного показателя качества ИНМ и формализация единичных показателей качества. Разработаны методики: обработки результатов экспертного опроса, обеспечивающая повышение достоверности оценок значений коэффициентов весомости показателей качества швейных изделий за счет автоматического исключения из состава группы тех экспертов, чья компетенция вызывает сомнение или мнение которых существенно отлично от мнения большинства; оптимизации единичных или групповых показателей, обеспечивающая возможность максимизации комплексного показателя качества ИНМ при ограничениях на материальные и трудовые ресурсы; выбора рационального варианта технологического процесса изготовления ИНМ, обеспечивающая возможность минимизации материальных затрат при заданной трудоемкости. Высокая эффективность предложенных методик обоснована теоретически и подтверждена практически.
677.055.562

З-37

  1. Затари, Саир.

Повышение эффективности работы механизма вязания однофонтурной кругловязальной машины: Дисс. на соиск. науч. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.05.10 - машины легкой пром-сти. Науч. рук. д-р техн. наук, проф. Б.Ф. Петко / С. Затари. - К. : ГАЛПУ, 1998. - 181 л. - рус.
Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности работы однофонтурных кругловязяльных машин путем совершенствования конструкций рабочих органов (игл, клиньев) механизма вязания и механизма вязания в целом. Приведены основные направления повышения эффективности работы механизма вязания. В диссертации разработаны научные основы и инженерные методы проектирования новых, более совершенных конструкций рабочих органов и механизмов вязания, способствующих повышению эффективности роботы кругловязальных машин. Предложены принципиально новые конструкции игл, клиньев и механизмов вязания. Основные технические разработки проверены в производственных условиях для оценки их работоспособности и эффективности.
687.2:687.016

П 88

  1. Пурченошвілі, Тетяна Альбертівна.

Дослідження та розробка базових конструкцій корсетних виробів з урахуванням морфологічних та фізіологічних чинників: Дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: Спец. 05.19.04 - технологія швейних виробів. Наук. кер. канд. техн. наук, доц. Н.Д. Кузнєцова / Т.А. Пурченошвілі. - К. :ДАЛПУ, 1998. - 176 л. - укр.
Робота містить теоретичні та експериментальні дослідження по удосконаленню процесу проектування корсетних виробів. Визначено, що урахування ергономічних вимог до корсетних виробів є пріоритетним та передбачає контроль величин питомого тиску на поверхню тіла. Характеристика форм поверхонь грудних залоз та їх пружних властивостей, що є на теперішній час, не формалізована та не може бути використана як вихідна інформація для завдання рівня ергономічності конструкції корсетного виробу, що проектується. Запропоновано принцип параметричного завдання форми грудних залоз. Застосовано показник модуля пружної основи для характеристики фізико-механічних властивостей грудних залоз. Встановлено рівень ергономічності бюстгальтерів у вигляді допустимих величин деформацій грудних залоз, перевищення яких робить конструкцію бюстгальтера неергономічною. Розроблено класифікації форм грудних залоз та базових конструкцій бюстгальтерів. Запропоновано манекен для оцінювання якості посадки корсетних виробів. Встановлено принцип трансформування конструкції бюстгальтерів. Приведено дані з ефективності використання результатів дослідження.
678.01

С 30

  1. Семко, Людмила Степанівна.

Основні принципи побудови кластерів та закономірності формування властивостей полімерних композиційних систем: Дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: Спец. 05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів. / Л.С. Семко. - К. : ДАЛПУ, 1998. - 506 л. - укр. + Додатки 121л.
Дисертацію присвячено теоретичним і технологічним основам формування макроструктури та властивостей композиційних матеріалів (КМ) в широкій області концентрацій компонентів (на прикладі створення дисперснонаповнених та шаруватих КМ в системах термопластичний полімер - терморозширений графіт та інших). Розроблено новий науковий напрямок і концепцію формування макроструктури та властивостей полімерних композиційних систем (ПКС), що ґрунтується на кластерному підході, процесах перколяції в ПКС, уявленнях щодо утворення структур фракталів. Встановлено закономірності зміни показників властивостей при варіюванні параметрів ПКС, а також механізми кластероутворення компонентів. Визначено корреляційні функції залежності між показниками властивостей та макроструктурними характеристиками ПКС. Розроблено нові способи та технологічні режими одержання серії ефективних КМ і виробів з високим рівнем технічних показників. Наведено результати практичної реалізації та промислового впровадження одержаних КМ і виробів.
687.1:[620.1:677.11]

Х 68

  1. Хо Тхи Минь Хионг

Разработка методов повышения формоустойчивости деталей одежды из льняных трикотажных материалов: Дисс. на соиск. науч. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.19.04 - технология швейных изделий. Науч. рук. канд. техн. наук, доц. С.Н. Березненко / Хо Тхи Минь Хионг. - К. : ГАЛПУ, 1998. - 169 л. - рус.
Диссертация посвящена вопросам усовершенствования процессов формования и формозакрепления деталей одежды из льняных формоустойчивых трикотажных полотен, и полотен, дублированных клеевыми прокладочными трикотажными материалами. Определены основные направления изготовления высококачественной одежды из новых материалов. В диссертации разработаны научные основы, методика и испытательный комплекс для оценки жесткости широкого класса материалов для одежды. Определены технологические возможности обеспечения высокой формоустойчивости деталей одежды из льняного трикотажа, армированного клеевыми нитями, и за счет дублирования клеевыми трикотажными прокладочными материалами. Осуществлена комплексная оценка показателей качества одежды, изготовленной из формоустойчивых трикотажных полотен при многократных стирках и глажении (до 40 раз) и определен индекс конкурентоспособности изделий из этих материалов.
685.34.054.89

Ч-49

  1. Черно-Иванов, Владимир Станиславович.

Разработка механизма продольного резания деталей низа обуви : Дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.05.10 - машины легкой пром-сти. Науч. рук. канд. техн. наук, доц. В.И. Князев / В.С. Черно-Иванов. - К. : ГАЛПУ, 1998. - 165 л. - рус.

Диссертация посвящена исследованию продольного резания деталей низа обуви неподвижным ножом. На основе разделения рабочего процесса резания (операция двоения) на пять отдельных этапов был проведен анализ силового взаимодействия в системе: "валики - деталь - нож". Это позволило определить силовую возможность подающих валиков машины на всем протяжении рабочего процесса. Полученная методика определения погонного усилия резания материалов для низа обуви позволяет определять величину потерь на трение при резании неподвижным ножом. В работе предложена более совершенная кинематическая схема механизма продольного резания, которая основана на реализации обратной связи рабочих органов для выполнения оптимальных параметров технологической операции.
следующая страница >>
Смотрите также:
Київського національного університету технологій та дизайну Науково-допоміжний бібліографічний покажчик ( анотований ) Випуск 1 ( 1998 2007 ) Київ кнутд 2008
2595.47kb.
12 стр.
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
199.57kb.
1 стр.
Ііі міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації сучасного світу»
39.28kb.
1 стр.
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
114.05kb.
1 стр.
Рр. Бібліографічний покажчик
341.34kb.
3 стр.
Правила прийому Київського національного торговельно-економічного університету
619.17kb.
4 стр.
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011
2127.08kb.
12 стр.
Затверджено Вченою радою філософського факультету
225.23kb.
1 стр.
Відділ бібліотекознавства
302.13kb.
1 стр.
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
302.79kb.
1 стр.
Кіровоград 2008
738.5kb.
2 стр.
Звіт нпу імені М. П. Драгоманова Міністерство освіти І науки України звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік Київ 2007
6034.67kb.
27 стр.