Главная страница 1страница 2 ... страница 43страница 44

Академія правових наук України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого


КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС

УКРАЇНИ
Науково-

практичний

коментар

За загальною редакцією


Академія Академії правових наук України,

професора


В.В.Сташиса

Академіка Національної академії наук України,

академіка Академії правових наук України,

доктора юридичних наук, професора


В.Я.ТаціяВидавничий дім


Київ 2003

УДК 343.214


ББК 67.9 (4УКР)308 К82

Авторський колектив:

Баулін Ю. В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України; Борисов В. І., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України; Гавриш С. Б., доктор юридичних наук, професор; Гізімчук С. В., кандидат юридичних наук, доцент; Гуторова Н. О., доктор юридичних наук; Дорош Л. В., кандидат юридичних наук, доцент; Зінченко І. О., кандидат юридичних наук, доцент; Касинюк В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Киричко В. М., кандидат юридичних наук, доцент; Кривоченко Л. М., професор; Кураш Я. М., кандидат юридичних наук, доцент; Лемешко О. М., кандидат юридичних наук, доцент; Ломако В. А., професор; Орловський Р. С., кандидат юридичних наук, доцент: Панов М. І., доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України; Перепелиця О. І., кандидат юридичних наук, доцент; Пономаренко Ю. А., кандидат юридичних наук, доцент; Самощенко І. В., кандидат юридичних наук, доцент; Сташис В. В., професор, академік Академії правових наук України; Тарасенко А. В., кандидат юридичних наук, доцент; Тацій В. Я., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Академії правових наук України; Тихий В. П., доктор юридичних наук, професор, члеи-кореснондент Академії правових наук України; Тютюгін В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Устименко В. В., кандидат юридичних наук, доцент; Харитонов С. О., кандидат юридичних наук, доцент; Шевченко Є. В., кандидат юридичних наук.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар /


К82 Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

ISВN 966-313-048-2

Пропонований коментар підготовлено викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У ньому на основі сучасної теорії кримінального права, з урахуванням судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 р. Авторами враховані законодавчі зміни, які були внесені до Кримінального кодексу України і набрали чинності до 1 жовтня 2003 р., а також прийняті на цей час постанови Пленуму Верховного Суду України.

Коментар розрахований на суддів, працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції, інших правоохоронних органів, ад­вокатів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів. Стане в нагоді всім, хто цікавиться питаннями кримінально-нравової охорони людини, суспільства, держави.


ББК 67.9 (4УКР)308


ІSВМ 966-313-048-2 © Колектив авторів, 2003

© Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003Автори розділів та статей

Загальна частина:

Розділ І

статті 1, 2 - Тацій В. Я.

Розділ II

статті 3-5 - Борисов В. І., Пономаренко Ю. А.; статті 6-Ю - Борисов В. І.

Розділ III

статті 11-12 - Кривоченко Л. М.; статті 13-17 - Тихий В. П.

Розділ IV

статті 18-22 - Тацій В. Я.

Розділ V

ст. 23 - Кривоченко Л. М., Ломако В. А.; ст. 24 - Ломако В. А.; ст. 25 - Борисов В. І., Кривоченко Л. М.

Розділ VI

статті 26-31 - Панов М. І.

Розділ VII

статті 32-35 - Зінченко І. О.

Розділ VIII

статті 36-39, 41 - Баулін Ю. В.; статті 40, 42, 43 - Лемешко О. М.

Розділ IX

статті 44-49 - Баулін Ю. В.

Розділ Х

ст. 50 - Ломако В. А.; Розділ Х ст. 50 - Ломако В. А.;

Розділ XI

статті 65-73 - Тютюгін В. І.

Розділ XII

статті 74, 80-84 - Устименко В. В.; статті 75-79 - Ломако В. А.; статті 85-87 - Гавриш С. Б.

Розділ XIII

статті 88-91 - Кривоченко Л. М.

Розділ XIV

статті 92-96 - Самощенко І. В.

Розділ XV

статті 97-108 - Орловський Р. С.


Особлива частина:

Розділ І

статті 109-114 - Тацій В. Я

Розділ II

статті 115-130, 133 - Сташис В. В.; статті 131-132, 134-145 - Касинюк В. І.

Розділ III

статті 146-151 - Борисов В. І.

Розділ IV

статті 152-156 - Борисов В. І., Дорош Л. В.

Розділ V

статті 157-175, 182-184 - Зінченко І. О.; статті 176-177 - Шевченко Є. В.; статті 178-181 - Тарасенко А. В.

Розділ VI

статті 185-191 - Кривоченко Л. М.; статті 192-198 - Панов М. І.

Розділ VII

статті 199-206, 209, 213, 215-232 - Киричко В. М., Перепелиця О. І., Тацій В. Я.; статті 207, 208, 209', 214 - Гуторова Н. О.; статті 210-212 - Кураш Я. М.; статті 233-235 - Орловський Р. С.

Розділ VIII

статті 236-250 - Гавриш С. Б.; статті 251-254 - Самощенко І. В.

Розділ IX

статті 255-270 - Тихий В. П.

Розділ Х

статті 271-275 - Борисов В. І.
Розділ XI

статті 276-286, 289-292 - Касинюк В. І.; статті 287, 288 - Гізімчук С. В.
Розділ XII

статті 293-304 - Ломако В. А.
Розділ XIII

статті 305-327 - Баулін Ю. В.
Розділ XIV

статті 328-337 - Кривоченко Л. М.
Розділ XV

статті 338-360 - Дорош Л. В.
Розділ XVI

статті 361-363 - Панов М. І.
Розділи XVII

статті 364-370 - Тютюгін В. І.
Розділи XVIII

статті 371-400 - Тютюгін В. І.
Розділ XIX

статті 401-435 - Панов М. І., Харитонов С. О.
Розділ XX

статті 436-447 - Киричко В. М

Прикінцеві та перехідні положення (розділ І, розділ II) - Баулін Ю. В.

Список скорочень

ВВР

— “Відомості Верховної Ради України”

ВВСУ

— “Вісник Верховного Суду України”

ВТК

— Виправно-трудовий кодекс України

ГК

— Господарський кодекс України

ЗУ

— збірник “Закони України”

КЗпП

— Кодекс законів про працю України

КК

— Кримінальний кодекс України

КМ

— Кабінет Міністрів України

КПК

— Кримінально-процесуальний кодекс України

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення

КТМ

— Кодекс торговельного мореплавства України

МВС

— Міністерство внутрішніх справ України

Мін’юст

— Міністерство юстиції України

МК

— Митний кодекс України

МНС

— Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МОЗ

— Міністерство охорони здоров’я України

НБУ

— Національний банк України

ОВУ

— “Офіційний вісник України”

ПВСУ

— Пленум Верховного Суду України

ПК

— Повітряний кодекс України

ПУ

— “Право України”

Рад. право

— “Радянське право”

СБУ

— Служба безпеки України

ФДМ

— Фонд державного майна України

ЮВУ

— “Юридичний вісник України”

Бюлетень...

— Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1995. - № 1.

Збірник...

— Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 ро­ки). — Сімферополь, 1998.

КК з пост. мат-ми

— Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами. У 2 кн. — К., 2000.

Постанови (1963-2000)...

  • Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000):

Офіц. вид.: У 2 т. / За заг. ред. В. Ф. Бойка. - К.: А.С.К., 2000. -(Серія “Б-ка судді”).

Практика...

— Практика судів України в кримінальних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1993. — № 4.

Практика (1993-1995)...

— Практика судів України в кримінальних справах (1993-1993) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1996. — № 3.

Рішення...

— Рішення Верховного Суду України // Щорічник. — 1999. — К.: Верховний Суд України, 1999.

Судебная практика...

— Судебная практика. Убийства, изнасилования й другие преступления против личности: Сборник судебньїх решений по уголовньїм делам. — К., 1998.

Судова практика...

— Судова практика. Вбивства, зґвалтування й інші злочини проти особи: Збірник судових рішень у кримінальних справах. — X., 1993.

Судові вироки...

— Судові вироки. Практика Верховного Суду України. — К.: Юрінком, 1995.

следующая страница >>
Смотрите также:
Лекція Поняття цивільного права
686.64kb.
5 стр.
Лекція Здійснення захисту цивільних прав та обов'язків
552.1kb.
3 стр.
Кодекс україни науково практичний
6180.55kb.
44 стр.
Кодекс України, Закон, Кодекс, Верховна Рада України Податковий кодекс України
10140.94kb.
69 стр.
Кодекс україни із змінами І доповненнями, внесеними
2883.62kb.
18 стр.
Закон україни про науково-технічну інформацію Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
163.72kb.
1 стр.
Кодекс України Бюджетний кодекс України Зміст документу
1219.16kb.
13 стр.
Кодекс україни розділ І. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
10133.54kb.
56 стр.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від „ 2011 року
329.55kb.
1 стр.
Кодекс україни книга перша
4403.03kb.
18 стр.
Кодекс про шлюб та сім'ю України Із змінами І доповненнями, внесеними Указами Президії Верховної Ради Української рср
843.42kb.
5 стр.
Науково-дослідний економічний інститут міністерства економіки україни григорович аркадій Віталійович
279.89kb.
1 стр.