Главная страница 1
Положення

про обласний конкурс

Урок ХХІ сторіччя”1. Загальні положення

Положення ґрунтується на Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” (ст. 24, 41), Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Обласній програмі розвитку освіти та інших нормативних і законодавчих актах, що регулю­ють початкову освіту.

Обласний конкурс “Урок ХХІ сторіччя” організується й проводиться за ініціативою та під керівництвом кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”.

Участь у конкурсі безкоштовна.


2. Мета і завдання конкурсу:

 • пошук педагогічних ідей щодо оновлення й удосконалення змісту сучасної моделі початкової освіти;

 • підвищення престижу професії вчителя початкових класів; формування позитивної суспільної думки про професію педагога школи І ступеня;

 • виявлення кращих педагогів початкової ланки освіти області, узагальнення й розповсюдження їх досвіду;

 • створення електронного банку методичних розробок, сценаріїв уроків;

 • стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб у професійній самореалізації учителів початкових класів;

 • забезпечення незалежної експертної оцінки діяльності педагога;

 • створення умов для обміну досвідом між загальноосвітніми навчальними закладами.


3. Учасники конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути вчителі початкових класів навчальних закладів області всіх типів і форм власності. Обмежень за віком, стажем роботи, кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями немає.

Кожен учасник має право представляти тільки одну роботу.
4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Для організації та проведення конкурсу на всіх етапах створюються організаційні комітети, склад яких затверджується відповідним органом управління освітою. Оргкомітети вирішують усі питання, пов’язані з проведенням конкурсу, затверджують склад журі (науковці, методисти, педагогічні працівники) для експертизи конкурсних матеріалів за критеріями, визначеними в п. 6 Положення.

4.2. Конкурс проходить у три етапи:

1 етап – районний (міський) – подання заяв на участь у Конкурсі в районні оргкомітети – до 01.11.2010, визначення переможця районного туру – до 20.11.2010.

2 етап – обласний (заочний тур) – подання матеріалів переможців районних (міських) етапів до обласної конкурсної комісії – до 25.11.2010, визначення обласною конкурсною комісією фіналістів конкурсу – до 10.12.2010.

3 етап – фінал (очний тур), презентація й захист сценаріїв уроків, визначення переможців Конкурсу членами журі – до 20.12.2010.

4.3. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами, дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації й цінними призами: І місце – диплом першого ступеня й цінний подарунок, ІІ місце – диплом ІІ ступеня й цінний подарунок, ІІІ місце – диплом ІІІ ступеня й цінний подарунок.

4.4. Матеріали учасників конкурсу, що представляють професійну цінність, будуть рекомендовані оргкомітетом обласного конкурсу до публікації в педагогічних часописах. Організатори Конкурсу залишають за собою право некомерційного використання конкурсних матеріалів, зокрема в процесі підвищення кваліфікації вчителів початкової ланки освіти області, можливість розміщення матеріалів в банку даних методичних розробок в медіатеці і на сайті КЗ “ЗОІППО” ЗОР для популяризації й освітлення діяльності Конкурсу із збереженням авторства розробників, без додаткових умов і без виплати авторських гонорарів або інших відрахувань.

4.5. Фінансування конкурсу здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на проведення обласного конкурсу “Урок ХХІ сторіччя”.
5. Вимоги до конкурсних робіт

5.1. На конкурс подаються такі матеріали: заява, сценарій уроку в електронному й друкованому вигляді, відеозапис уроку на DVD-носії.

5.2. До розгляду приймаються сценарії і відеозаписи уроків з будь-яких предметів інваріантної складової навчального плану початкової школи.

5.3. Матеріали переможців районних (міських) етапів, подані до обласної конкурсної комісії обов’язково супроводжуються рецензією фахівців на рівні районного (міського) методичного кабінету та затверджуються начальником районного (міського) відділу освіти.


6. Критерії оцінювання конкурсних робіт на першому й другому етапах

Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за такими параметрами:


1. Якість сценарію уроку (з додатками):

– вибір оптимальної структури уроку, відповідність структури уроку його змісту й цілям;

– оптимальний обсяг матеріалу для досягнення цілей уроку;

– глибина, науковість, повнота змісту;

– наявність цікавих змістових або методичних знахідок;

– методична цінність додатків (у додатках можуть бути: опис педагогічних ідей та ініціатив, нових методик і технологій навчання, матеріали щодо методичного забезпечення педагогічних освітніх технологій, методики оцінювання ефективності уроків, додаткові матеріали до змісту уроку тощо).


2. Методична грамотність уроку:

 • наявність різних способів мотивації учнів до навчальної діяльності;

 • діяльність учнів на уроці – рівень активності дітей, наявність питань на уточнення розуміння, адекватність відповідей, розвиненість самостійності мовлення;

 • діяльність учителя на уроці – уміння слухати й чути учнів, здатність коректувати свої дії на основі оперативної оцінки результативності, створення сприятливого психологічного клімату, культура спілкування, ерудиція вчителя, відношення “вчитель – учень” на основі педагогіки співробітництва, гуманної педагогіки; організація на уроці роботи щодо постановки проблеми й пошуку учнями шляхів її розв’язання; організація пізнавальної діяльності на уроці (способи включення учнів в активну пізнавальну діяльність як інструмент для формування нових здібностей);

 • доцільність застосування педагогічних методів і прийомів; відповідність методів навчання цілям, змісту уроку, а також віковим особливостям учнів; доцільність застосування на уроці ІКТ-технологій, електронних і мультимедійних засобів навчання; дотримання санітарно-гігієнічних вимог; застосування нестандартних форм перевірки, оцінювання й корекції предметних компетенцій;

 • результативність уроку (завершеність, рефлексія, досягнення).3. Новизна й методична цінність відеозапису:

 • інформативність візитки;

 • оригінальність представлених матеріалів;

 • якість відео;

 • якість звуку;

 • акцентування відеозйомки на ключових моментах уроку.

Кожен напрям оцінюється за трибальною системою (3 – реалізовано повністю, 2 – реалізовано частково, 1 – скоріше нереалізовано, ніж реалізовано, 0 – повністю нереалізовано). Переможець Конкурсу визначається за найбільшою кількістю балів.


Вимоги до оформлення сценарію уроку

Сценарії уроку надаються в електронному і друкованому вигляді.

В електронному вигляді – в одному архівному файлі (zip або rar) розміром не більш 10 Мбайт. Ім’я архівного файлу латинськими буквами (Наприклад: IvanovaAB_Konkurs1___ (розширення), де Ivanova – прізвище автора, AB – ініціали. Кожен файл архіву іменується таким самим способом, із вказівкою типу документа (…_scenario, …_dodatku тощо). Якщо на уроці застосовуються мультимедійні презентації, вони теж повинні бути представлені в електронному вигляді.Матеріали, виконані у форматі MS Office 2007 (.docx, .pptx, xlsx) не приймаються. Матеріали цього формату повинні обов’язково бути переведені у формат .doc, .ppt. .xls.

Формат матеріалів, підготовлених в MS Word (текстова розробка уроку): формат сторінки: А4, всі поля не менше 1,5 см. Текстовий матеріал – шрифт 12, Times New Roman, колір – чорний, одинарний міжрядковий інтервал; заголовки повинні бути виділені жирним шрифтом (розмір шрифту 14, Times New Roman, колір – чорний). Обсяг файлу – до 10 сторінок.Орієнтовний сценарій уроку


Організаційна інформація

Тема уроку
Предмет
Клас
Автор уроку (ФІО, посада)
Освітня установа
Район
Коротка характеристика класу
Методична інформація

Тип уроку
Цілі уроку
Завдання уроку
Знання, уміння, навички, якості, компетентності, компетенції, які актуалізують /набудуть/закріплять тощо учні в ході уроку
Необхідне обладнання і матеріали
Докладний конспект уроку

Мотивація учнів
Хід і зміст уроку
Перевірка й оцінювання ЗУНів, компетентностей, компетенцій
Рефлексія діяльності на уроці
Домашнє завдання
Інше
Додаткова інформація

Використані джерела і література
Поради щодо логічного переходу від цього уроку до наступних
Інше


Примітка: сценарій уроку необов’язково подавати у формі таблиці.
Вимоги до відеозапису уроку

Відеозапис охоплює:

 • візитку школи, представлення конкурсанта (до 5 хв.);

 • урок (до 40 хв.);

 • демонстрацію зразків дидактичного матеріалу, що застосовуються в процесі уроку (до 2 хв.).

Записи надавати на DVD-носіях у форматі *.mpeg, *.dvd або *.avi.


Методичні поради до побудови та аналізу етапів сучасного уроку

Триєдина ціль уроку як запрограмований результат

Триєдина ціль уроку (ТЦУ) – це запрограмований раніше результат (пізнавальний, виховний, розвивальний).Пізнавальний аспект ТЦУ:

  • учити й навчити кожного учня здобувати знання;

  • здійснити виконання головних вимог до оволодіння знаннями: повноту, глибину, усвідомленість, систематичність, системність, гнучкість, оперативність, міцність;

  • формування навичок (точно, безпомилкове виконання дії, доведене до автоматизму);

  • формування вмінь (сполучення знань і навичок, необхідних для успішного виконання діяльності).

Розвивальний аспект ТЦУ:

  • розвиток мовлення – показники  

  • розвиток мислення (учити аналізувати, виокремлювати головне, порівнювати за аналогією, узагальнювати й систематизувати, формулювати й розв’язувати проблеми);

  • розвиток сенсорної сфери;

  • розвиток рухової сфери.

Виховний аспект ТЦУ: моральні об’єкти, з якими учень вступає у взаємодію на уроці (інші люди, суспільство й колектив, Батьківщина, ставлення до себе, свого “я”)

Етапи уроків “відкриття нового знання” “комбінованого уроку”

І. Самовизначення до діяльності (організаційний момент)

Умови досягнення позитивних результатів:

 • зосередженість, витримка, самовладання, зібраність учителя;

 • вимогливість і стійкий намір без затримки перейти до уроку з одночасною увагою до стану учнів;

 • використання невеликої психологічної паузи й питання, яке спонукає їх увагу до теми уроку;

 • доброзичливість, сердечність, спокійна, впевнена манера ведення уроку;

 • послідовність і сталість у пред’явленні вимог.

Показники виконання психологічного завдання етапу:

 • доброзичливе налаштування вчителя й учня;

 • короткочасність організаційного “етапу”;

 • повна готовність класу й обладнання уроку до роботи;

 • швидке включення класу в діловий ритм;

 • організація уваги всіх учнів.

ІІ. Етап перевірки домашнього завдання


Без відгуку, без оцінки виконаної роботи з боку вчителя учень не знає якості своєї роботи, він не володіє найголовнішим і важливим у ній – результатом і не відчуває радості успіху чи гіркості помилок.

Зміст етапу

 1. Виявлення факту виконання домашнього завдання всім класом.

 2. Обов’язкове з’ясування причин невиконання завдання окремими учнями й прийняття мір, щоб воно було виконано на наступний день.

 3. Визначення типових недоліків у знаннях і їх причини.

 4. Виправлення помилок, припущених учнями в домашній роботі.

 5. Залучення до перевірки домашнього завдання учнів – консультантів з предмета.

 6. Використання взаємодопомоги й самоконтролю учнів.

Показники виконання навчально-виховного завдання етапу:

  • виявлення факту виконання домашнього завдання у всього класу, встановлення типових помилок, їх усунення;

  • формування розуміння в учнів зв’язку виконання їх домашньої роботи з результатом свого навчання взагалі;

  • контроль й оцінювання домашнього завдання – разом з іншими чинниками педагогічного процесу є такими, що мотивують і мобілізують сили й здатності учня.

ІІІ. Етап підготовки учня до активного й свідомого засвоєння нового матеріалу

Зміст етапу:

 • повідомлення теми вивчення нового матеріалу;

 • формулювання разом з учнями цілей і завдань вивчення нового матеріалу;

 • показ практичної значущості вивчення нового матеріалу, мотивація учнів до його засвоєння;

 • постановка навчальної проблеми.

Показники виконання навчально-виховного завдання етапу:

 • активність пізнавальної діяльності учнів на наступних етапах уроку;

 • ефективність сприйняття й осмислення нового матеріалу;

 • розуміння учнями практичної значущості матеріалу, що вивчається.

ІV. Етап засвоєння нових знань

Умови досягнення позитивних результатів: 1.  Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів.

 2.  Широке застосування різних способів активізації мислительної діяльності учнів, включення їх у пошукову діяльність, самоорганізацію процесу навчання. Максимальна творча участь дітей в освоєнні нового матеріалу.

 3.  Використання в процесі учіння змінних діалогічних пар (або груп).

 4.  Проведення словникової роботи як одного з інструментів усвідомлення нового матеріалу. Саме на цьому етапі найбільш широко розкривається педагогічна майстерність учителя, його знання, ерудиція.

V. Етап закріплення нових знань

Зміст етапу:

 1. Закріплення нових знань й умінь.

 2. Поглиблення й осмислення учнями навчального матеріалу, перевірка розуміння сутності нових понять.

 3. Закріплення матеріалу на основі творчого застосування на практиці, в нестандартних ситуаціях.

 4. Вироблення відповідних умінь і навичок.

Показники виконання навчально-виховного завдання етапу:

 • з’ясування вчителем міцності й рівня усвідомленості знань учнів;

 • уміння учнями упізнавати й співвідносити факти з поняттями, правилами й ідеями;

 • уміння відтворювати основні ідеї нового матеріалу;

 • уміння виокремлювати суттєві ознаки провідних понять, конкретизувати ці ознаки.

VІ. Етап рефлексії.

Зміст етапу:

 1. Підбиття підсумків уроку: як працював клас, хто з учнів працював особливо старанно, про що нове дізнались учні.

 2. Мотивування домашнього завдання.

 3. Стислий інструктаж щодо виконання домашнього завдання, використання диференційованих домашніх завдань на закріплення матеріалу, для розвитку індивідуальних здібностей учнів.


Смотрите также:
Конкурс " Урок ХХІ сторіччя" Загальні положення ґрунтується на Законах України "
109.05kb.
1 стр.
Положення про метрологічну службу Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужби) Загальні положення
150.65kb.
1 стр.
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу"
112.93kb.
1 стр.
Положення про внутрішній трудовий розпорядок в ат I. Загальні положення Відповідно до чинного законодавства України про працю кожний громадянин України зобов'язаний дотримуватися дисципліни праці
196.93kb.
1 стр.
Учителя початкових класів (класовода) І. Загальні положення
123.33kb.
1 стр.
Державний стандарт початкової загальної освіти Загальні положення
498.46kb.
4 стр.
Конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва І. Загальні положення
86.57kb.
1 стр.
Положення про психологічну службу системи освіти України І. Загальні положення
178.7kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до організації процесу формування управлінської звітності в банках України Загальні положення
287.25kb.
1 стр.
Закон україни про органи самоорганізації населення Розділ I. Загальні положення стаття Мета Закону
213.6kb.
1 стр.
Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених з профспілкової тематики Загальні засади
132.12kb.
1 стр.
Кодекс україни розділ І. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
10133.54kb.
56 стр.