Главная страница 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011 № 1459
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2012 р.
за № 27/20340

Про затвердження Положення про

Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, та з метою підвищення ролі класного керівника у виконанні основних завдань, покладених Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», затверджене цим наказом.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити:

організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»;

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
20.12.2011 № 1459
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2012 р.
за № 27/20340

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»

І. Загальні положення

Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» (далі - конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

ІІ. Мета та основні завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога ХХІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади.

Основними завданнями конкурсу є: • удосконалення фахової майстерності вчителя;

 • виявлення досвіду кращих вчителів - класних керівників, які у практичній роботі ефективно використовують різноманітні форми і методи виховної роботи, інноваційні виховні технології;

 • популяризація педагогічних здобутків класних керівників-новаторів;

 • створення інформаційного освітнього простору з питань роботи класних керівників;

 • привернення уваги представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем освіти, виховання підростаючого покоління.

ІІІ. Учасники конкурсу

3.1. Участь у конкурсі на добровільних засадах беруть педагогічні працівники - класні керівники 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності та вихователі шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів за основним місцем роботи незалежно від віку, які мають відповідну фахову освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років (далі - учасники).

3.2. Для участі в конкурсі учасники подають у районний (міський) відділ освіти:


 • анкету за формою згідно з додатком;

 • фотографію (9х13 см);

 • опис досвіду роботи у письмовій формі в одному примірнику державною мовою, в друкованому вигляді та на електронних носіях (опис досвіду, система виховної роботи, яка визначена учасником як ефективна, використання проектних технологій, розробки практичних справ із учнями та їх батьками) (далі - конкурсні роботи).

ІV. Організація проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться один раз на три роки з 1 вересня по 31 грудня, починаючи з 2012 року.

Умови проведення конкурсу оприлюднюються в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі «Позакласний час», на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

4.2. Конкурс проводиться у три тури:

1-й тур - районний (міський) (з 1 вересня по 31 жовтня у рік проведення конкурсу), за результатами якого визначаються три переможці;

2-й тур - республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, міський (міст Києва та Севастополя) (з 1 по 30 листопада у рік проведення конкурсу), за результатами якого визначаються три переможці;

3-й тур - всеукраїнський (з 1 по 31 грудня у рік проведення конкурсу).

4.3. Учасниками кожного наступного туру конкурсу стають переможці попереднього туру.

4.4. Реєстрація учасників 3-го туру конкурсу здійснюється за наявності конкурсних робіт, визначених у пункті 3.2 розділу ІІІ цього Положення, та додатково листа-подання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, висновку відповідного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо професійної діяльності учасник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.5. Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною мовою в друкованому вигляді та на електронних носіях (формат А-4 шрифт TNR; кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5).

4.6. Конкурсні роботи на 3-й тур надсилаються не пізніше 10 грудня у рік проведення конкурсу з поміткою: «На Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, каб. 212.

4.7. 3-й тур конкурсу проводиться в два етапи.

На першому етапі члени журі розглядають та оцінюють конкурсні роботи.

На другому етапі учасники конкурсу презентують конкурсні роботи із власного досвіду в інтерактивній формі.

4.8. Результати проведення всіх турів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, відповідальний секретар та всі члени журі.

4.9. Організацію 3-го туру конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

V. Організаційний комітет конкурсу

5.1. Для організації та проведення усіх турів конкурсу створюються організаційні комітети за місцем їх проведення з числа керівників навчальних закладів та управлінь освіти, працівників науково-методичних установ, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

5.2. Склад організаційних комітетів конкурсу затверджується наказами районних (міських) відділів освіти, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

5.3. Голову, заступника і секретаря конкурсу обирають члени організаційних комітетів на своїх засіданнях.

Голова організаційного комітету розподіляє повноваження між його членами та керує роботою з організації проведення конкурсу.

Члени організаційного комітету: • здійснюють організаційну роботу щодо проведення конкурсу;

 • забезпечують порядок проведення конкурсу;

 • сприяють висвітленню результатів конкурсу у фахових виданнях і засобах масової інформації.

VI. Журі конкурсу

6.1. Для визначення переможців конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказами районного (міського) відділу освіти, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

6.2. До складу журі конкурсу можуть входити вчителі, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативних і методичних матеріалів, фахівці відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів, представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук.

Кількість членів журі може бути від 7 до 15 осіб.

6.3. Голову, заступника і відповідального секретаря журі 3-го туру конкурсу обирає організаційний комітет і затверджує своїм протоколом.

6.4. Голова журі: • організовує порядок проведення конкурсу;

 • забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання конкурсних робіт учасників.

6.5. Члени журі:

 • визначають критерії оцінювання конкурсних робіт та оприлюднюють їх;

 • оцінюють роботи, представлені на конкурс;

 • складають оціночні відомості.

6.6. Відповідальний секретар:

 • оформляє документацію конкурсу;

 • стежить за дотриманням порядку подання конкурсних робіт, своєчасним заповненням оціночних відомостей;

 • систематизує матеріали конкурсних робіт.

VIІ. Визначення переможців конкурсу

7.1. На підставі оціночних відомостей журі 3-го туру визначаються переможці конкурсу.

7.2. Переможцями конкурсу є учасники, які набрали за результатами 3-го туру найбільшу кількість балів.

7.3. Переможці конкурсу нагороджуються відповідними дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, решта учасників - грамотами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

7.4. Результати конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та оприлюднюються в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі «Позакласний час», на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

VІІІ. Фінансування конкурсу

Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів і за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

ІХ. Розповсюдження та публікація конкурсних робіт

Публікація та розповсюдження конкурсних робіт, що надійшли на конкурс, здійснюються Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти

О.В. Єресько


Додаток

до Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»
АНКЕТА

учасника Всеукраїнського конкурсу

"Класний керівник року"


 1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________

 2. Дата і місце народження ______________________________________

 3. Місце проживання____________________________________________

телефон, е-mail_________________________________________________

______________________________________________________________ 1. Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, адреса місця реєстрації) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Які навчальні заклади Ви закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом ___________________________________________________

 2. Місце роботи (повна назва, телефон) ____________________________

 3. Стаж роботи: загальний _______________________________________

у тому числі педагогічний _____________________________________

8. Кваліфікаційна категорія ______________________________________

9. Звання ______________________________________________________

10. Державні нагороди, відзнаки (обов'язково вказати рік нагородження) _______________________________________________________________

11. Клас, у якому Ви є класним керівником _________________________

12. Мова викладання ____________________________________________

13. Проблема (тема), над якою працюєте____________________________

14. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються

______________________________________________________________

______________________________________________________________

15. Ваше педагогічне кредо______________________________________
______________ _____________

(число, місяць рік) (підпис)


Смотрите также:
Конкурс «Класний керівник року»
86.36kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації методичних об’єднань класних керівників в загальноосвітніх навчальних закладах Класний керівник повинен мати мудрість учителя
163.58kb.
1 стр.
Класний керівник загальні положення
46.56kb.
1 стр.
Посадова інструкція класний керівник спеціалізованої школи №131 Загальні положення
54.05kb.
1 стр.
Свято останнього дзвоника Дійові особи
100.75kb.
1 стр.
Форми виховної роботи в початкових класах сучасної школи
74.78kb.
1 стр.
Конкурсу "Учитель року 2012" Всеукраїнський конкурс " Учитель року 2012 "
29.77kb.
1 стр.
Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році
108.39kb.
1 стр.
Секція інформаційні І керуючі системи керівник проф. Баженов В. Г
119.6kb.
1 стр.
Конкурс серед дітей, батьків та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Майбутнє країни у кожній дитині»
63.28kb.
1 стр.
Наказ №3-м від «04» лютого 2011 року м. Ужгород Про підсумки обласної виставки конкурсу декоративно-ужиткового І образотворчого мистецтва «Знай І люби свій край»
646.2kb.
6 стр.
Станом на 15. 11. 2011 року склад робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця»
27.2kb.
1 стр.