Главная страница 1

 1. Назва модуля: Методика трудового навчання

 2. Код модуля: ТМТПН _6_3.3_6

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 5, 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС - 6); аудиторні години – 132 (лекцій – 34, практичних занять – 34, лабораторних занять - 64)

 6. Лектор: Кравченко Тамара Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: теоретичні та методичні аспекти проведення уроків трудового навчання відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія» з використанням активних, інтерактивних технологій навчання, інформаційних засобів; зміст основних положень Державного стандарту освітньої галузі «Технологія» та нової структури трудової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах.

уміти: проводити уроки трудового навчання відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія»; охарактеризувати шляхи забезпечення освітньої, розвиваючої і виховної функції трудової і професійної підготовки школярів; визначати зміст роботи вчителя з організації, проектування і матеріального забезпечення трудового, профільного й професійного навчання; організовувати проектно-технологічну діяльність школярів; розробляти необхідну документацію для вчителя трудового навчання.

 1. .Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: педагогіка, основи теорії трудової і професійної підготовки

 3. Зміст навчального модуля:

Предмет і завдання методики трудового навчання. Державні стандарти освітньої галузі «Технологія». Структура та зміст трудового навчання в 5-9 класах. Системи організаційних форм трудової підготовки учнів. Урок трудового навчання. Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання. Проектно-технологічний підхід у трудовому навчанні учнів 5-9 класів. Діагностика навчальних досягнень учнів з трудового навчання. Методика вивчення основних тем з трудового навчання у 5-9 класах.

 1. Рекомендована література:

 1. Державні стандарти базової і повної середньої освіти /Освітня галузь «Технологія» //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. - №1. – С.1-6

 2. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: Навч.- метод.посібник / За заг.ред О.М.Коберника, Г.В.Терещука. – Умань: СПД Жовтий, 2008. - 212 с.

 3. Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Проект) //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2010. - №6. – С.3-11

 4. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід. Навчальний посібник /За заг.ред О.М.Коберника, В.К.Сидоренка. – Умань: СПД Жовтий, 2008. - 216 с.

 5. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 247 с.

 1. Форми та методи навчання: наочні методи, індивідуальні завдання (підготовка рефератів), інтерактивні технології і методики навчання, технології критичного мислення

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (70 %): письмові тематичні оцінювання, презентація та захист проекту уроку та системи уроків з обслуговуючих видів праці

 • Підсумковий контроль (30%, екзамен): тестування

 1. Мова навчання: українська


Смотрите также:
Кравченко Тамара Василівна кандидат педагогічних наук, доцент Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен: знати: теоретичні та методичні аспекти проведення урок
22.37kb.
1 стр.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
237.1kb.
1 стр.
Інформація про лекторів: к т. н., ст викладач Босак М. П., к т. н., доцент Чернюк В. В. Результати навчання (цілі та завдання) модуля: надання студентам знань
18.56kb.
1 стр.
Код модуля: оа 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
18.91kb.
1 стр.
Назва модуля: Маркетинг 2 Код модуля: мл 6025 С01 Тип модуля
18.23kb.
1 стр.
Кодекс україни науково практичний
6180.55kb.
44 стр.
Тип модуля: обов‘язковий Семестр: 7 Обсяг модуля
16.59kb.
1 стр.
Учебная программа для учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности
197.16kb.
1 стр.
Ворожко Тамара Василівна керівник кафедри природничо
29.07kb.
1 стр.
Федченко Л. Я.,завідувач відділу математики обліппо, кандидат педагогічних наук, доцент
235.58kb.
1 стр.
Методичні вказівки до їх проведення (для студентів 1-6 курсів усіх форм навчання спеціальності сдс). Укл.: Назаренко Л. А., Лісна О.І., Поліщук В. М. Харків: хнамг, 2008. 19 с
206.06kb.
1 стр.
Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной дню пожилых людей «Гериатрия в системе медицинской помощи населению» 28 сентября 2011 г. Минск
955.05kb.
5 стр.