Главная страница 1
Л.М.Михайлова, доцент кафедри педагогіки та психології,

Т.О.Ізюмська, методист кафедри управління освітою
Організація діяльності ЗНЗ формування в підростаючого покоління культури здоров’я
У Конвенції про права дитини в пункті 2 статті 24 зазначено: "Держави-учасники вживають необхідних заходів: забезпечення поінформованості всіх верств суспільства, зокрема батьків і дітей, про здоров'я й харчування дітей, переваги грудної годівлі, гігієну, санітарію середовища життя дитини й попередження нещасних випадків, а також їхнього допуску до освіти та їхньої підтримки у використанні таких знань".

Сьогодні в усьому цивілізованому світі встановлюється культ здоров'я, дбайливого ставлення до можливостей людського організму, що даровані йому природою.

Для суспільства й держави економічно вигідніше не боротися з наслідками, що свідчать про руйнування здоров'я школярів, а докласти максимум зусиль для того, щоб насамперед через систему освіти, безпосередньо через її зміст, впливати на умови формування культури здоров'я школярів.

Сучасному школяру необхідна перш за все обґрунтована базова підготовка, в тому числі з валеології. У зв'язку з цим у сучасній системі освіти України відбуваються глибокі й радикальні зміни змісту освіти з питань формування культури здоров'я школярів.

Принципи, тобто основні положення, що лежать в основі побудови змісту освітньої галузі фізична культура і здоров'я, визначаються загальними вимогами дидактики. Ці принципи забезпечують спрямованість змісту освітньої галузі на реалізацію освітніх, оздоровчих, виховних і розвивальних цілей навчання, побудови на основі наукової методології в орієнтації на сучасне досягнення науки і культури.

Освітня галузь фізична культура і здоров'я спрямована на формування, збереження й зміцнення здоров'я у всіх його аспектах і має велике освітнє, виховне, оздоровче й культурологічне значення для учнів школи.

У рішенні колегій Міністерства освіти і науки України "Про хід виконання заходів Міністерства освіти і науки України", Цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров'я нації" говориться, що необхідно "... активізувати доробку і розробку Державних стандартів освіти в галузі фізичного виховання; навчальних програм з предмета основи здоров'я і фізичної культури, більше включати в них питання з основ здорового способу життя".

Культурологічний підхід до формування змісту освіти вимагає цілісного вивчення світу й людини. Зміст освіти – це система, що відбиває й збагачує всі сторони розвитку людини, насамперед її культуру, менталітет.

Культурологічна функція шкільної освіти в новій ситуації розвитку передбачає, перш за все, відновлення змісту на основах його гуманітаризації.

Пріоритетна роль у гуманітаризації шкільної освіти приділяється словесності, суспільним дисциплінам, людинознавчим курсам, валеології, завдяки котрим діти краще пізнають світ людей і себе, опановують уміннями самоорганізації й саморегуляції поведінки, усвідомлюють самостійність людської особистості.

Гуманістичне індивідуально-орієнтоване навчання й виховання своїм змістом закладає базові основи культури особистості: моральної, розумової, фізичної, екологічної, естетичної, економічної, правової. Тому у визначенні базового компонента змісту загальноосвітньої підготовки спробуємо уявити культуру цілісно, щоб допомогти дітям не тільки опанувати системою гуманістичних цінностей, а й підготувати їх до життя в контексті соціокультурного простору.

У наш час змінюються мета, завдання, ціннісні орієнтації всіх ланцюгів системи освіти. Узято курс на гуманізацію й гуманітаризацію навчання, на формування особистості школяра і його здоров'я як найвищих цінностей. Відповідно повинні змінюватися принципи структурування змісту освіти з питань формування здоров'я випускників. У таких умовах висувається проблема визначення соціально-обумовленого базового обсягу валеологічних знань про кожну ланку освіти, принципи формування її основного змісту.

Оздоровчі, освітні, виховні, розвиваючи й культурологічні завдання шкільної освіти полягають у тому, щоб надати школяреві розмаїтість засобів задоволення його потреб у грі, свободі їхнього вибору, для підтримки високого рівня культури здоров'я. У вільній ігровій діяльності учнів, головним чином, через наслідування і творчість, повинно здійснюватися формування культури здоров'я школяра через духовний, психічний і фізичний саморозвиток.

Доцільність включення валеологічних знань в освітню галузь фізична культура і здоров'я обумовлена значенням цих знань у формуванні здоров'я школярів. Визначення валеологічних знань в освітній галузі робить істотний внесок у культурологічне виховання учнів, а також обґрунтованої підготовки їх до життя.

Володіння валеологічними знаннями, уміннями й навичками має велике значення в практичній діяльності людини, дає можливість плідно й тривалий час вести активну життєдіяльність.

Базова валеологічна освіта покликана забезпечити кожну людину відповідними мінімальними знаннями, необхідними для повсякденного життя й діяльності в будь-якій галузі економіки, науки, культури.

У своїй сукупності і взаємозв'язку знання про здоров'я людини та її культуру роблять значний внесок у розуміння сучасної наукової картини про Світ і Людину.

Одним із найголовніших завдань української національної школи, що визначене Державною програмою "Освіта (Україна ХХІ століття)", є формування і збереження здоров'я дітей і молоді. Актуальність цієї проблеми обумовлена, у першу чергу, швидким поглибленням демографічної кризи й розвитком депопуляційних процесів в Україні, що може сповільнити й навіть зупинити соціально-економічний розвиток і науково-технічний прогрес нашого суспільства.

Серед причин такого кризового стану – соціально-економічна й екологічна криза, неефективна стратегія охорони здоров'я й недоліки в організації системи освіти, що обумовлюють значне психоемоційне перевантаження й недостатню рухову активність дітей і учнівської молоді. Крім цього, важливу роль у розвитку негативних тенденцій, що визначають стрімке зниження рівня здоров'я населення України, і в першу чергу дітей, підлітків і молоді, відіграють відсутність пріоритету турботи про своє здоров'я, високого рівня культури здоров'я, санітарно-гігієнічне неуцтво й низький рівень духовного розвитку значної частини населення країни.

Освітня галузь фізична культура і здоров'я являє собою систему наукових і емпіричних (досвідчених) знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для виховання гуманістичного світогляду й поведінки, стійких мотивацій до дотримання здорового способу життя й безпечної життєдіяльності як важливої умови й могутнього механізму формування, збереження й зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров'я школярів. Знання цієї галузі дозволяють учням формувати в собі свідоме, турботливе ставлення до здоров'я як найвищої людської цінності, як умови реалізації духовного, інтелектуального, творчого, фізичного потенціалу учнів, як ефективного методу попередження інфекційних, соматичних і психічних захворювань, хвороб, що передаються статевим шляхом, і СНІДу, а також набути навичок безпечної життєдіяльності з метою попередження дитячого травматизму й нещасних випадків, уміння надання першої медичної само- і взаємодопомоги в екстремальних умовах.

В основу предмета покладений холістичний підхід до людини як складної єдиної системі, що дозволить застосувати засоби самооздоровлення, загартовування, самовдосконалення, методи природного немедикаментозного оздоровлення й самозахисту, а також попередження захворювань і впливу несприятливих чинників забруднення навколишнього середовища.

Навчання й виховання високого рівня культури здоров'я повинні здійснюватися за двома взаємодоповнюючими напрямками: через освітню галузь фізична культура і здоров'я й інтегративний взаємозв'язок з іншими освітніми галузями навчального плану школи.

Таким чином, освітня галузь фізична культура і здоров'я дає теоретичні засади й практичні навички формування, збереження й зміцнення індивідуального здоров'я у всіх його аспектах – духовному, психічному й фізичному, узагальнює, систематизує й доповнює знання валеологічного, фізкультурного циклів, а також знання з предмета безпеки життєдіяльності, отримані в інших освітніх галузях.

Основні завдання реалізації цієї мети з розділу фізична культура: оволодіння учнями основами фізичної культури (знання, потреби, мотиви, уміння здійснювати рухову, фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність); досягнення оптимального рівня здоров'я, фізичного розвитку й рухових якостей; виховання моральних і вольових якостей характеру особистості; формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя й культури здоров'я; виховання звички регулярно займатися фізичними вправами і спортом.

Цілісність і послідовне структурування змісту валеологічної освіти, системне викладання її, виявлення різноманітних внутрішньодисциплінарних і міждисциплінарних зв'язків і зведення окремих ланок об'єкта вивчення в єдину теоретичну картину, необхідну для орієнтації й залучення учнів у систему неперервної валеологічної освіти.

Основними завданнями розділу "Валеологія" є:


  • ознайомлення учнів з основними валеологічними принципами й закономірностями життєдіяльності людини;

  • створення в школярів постійних мотиваційних установок на валеологічну поведінку й здоровий спосіб життя як провідної умови й ефективного механізму формування, збереження й зміцнення здоров'я;

  • розвиток в учнів усвідомлення, що людина є частиною Природи і що стан її здоров'я формується й залежить від природних чинників і встановлення гармонійних відносин із природою й суспільством;

  • свідоме оволодіння учнями валеологічними знаннями, уміннями й навичками, активне творче їхнє застосування з метою формування, збереження й зміцнення індивідуального здоров'я.

У І-ІІ класах шкільний предмет основи здоров'я і фізична культура не претендує на глибоке вивчення анатомії, фізіології й інших наук. Основне завдання предмета на початковому етапі освіти й виховання – сформувати ставлення до себе, свого "Я" як до чогось унікального, неповторного, що може виявлятися на різних рівнях.

Предмет основи здоров'я і фізична культура в І класі дозволяє на етапі адаптації дитини до школи ввести елементи техніки спілкування з однолітками й близькими, сформувати високий рівень спілкування з іншими людьми. На уроках розвивається вміння слухати й говорити, переконувати, розуміти недосконале, не вимагаючи подальших пояснень, відрізняти неправду від правди, не підкорятися впливові, переборювати власні недоліки. Практично введення предмета в початковій школі дозволяє сформувати основи життєдіяльності, уміння зрозуміти себе й оточуючих і нікому не заподіювати шкоди.

Розкриття змісту навчального предмета основи здоров'я і фізична культура в І-ІІ класах вимагає приділяти особливу увагу віковим особливостям учнів. Викладання матеріалу треба будувати з урахуванням їхнього невеликого життєвого досвіду й обсягу уявлень і знань, проводити його в живій, образно-емоційній формі. Теоретичні питання повинні бути пов'язані з життям, практичною діяльністю школярів. Це забезпечує високий навчальний ефект і викликає інтерес до занять. Необхідно переконати учнів у тім, що правильне використання природних засобів оздоровлення (сонця, повітря й води) дозволить їм краще організувати свою навчальну роботу, ефективний відпочинок і забезпечить радість спілкування з навколишнім Світом.

У коло завдань цього предмета входить формування в учнів загальних уявлень про здоров'я, хвороби, розкриття змісту основних заповідей здоров'я.

Виховання звички в школярів вести здоровий спосіб життя дозволить їм успішніше освоювати основи оздоровчих технологій. Учень повинний володіти простими прийомами самомасажу біологічно активних точок вух, носа, точок бадьорості. Знання школярами основних правил культури харчування буде сприяти рятуванню від шкідливих і придбанню корисних звичок, забезпечить умови гармонійного росту й розвитку власного організму.

Основні правила поведінки і спілкування з тими, хто їх оточує, дозволять учням швидко накопичувати досвід спілкування, що також позитивно позначиться на їхньому здоров'ї.

Ураховуючи малий обсяг знань і невеликий життєвий досвід, а також допитливість учнів, необхідно дати основи знань правил поведінки школяра в побуті, на вулиці й сформувати усвідомлене їх виконання, щоб уникнути отримання побутових травм і зберегти життя.

Основні правила поведінки і дій в екстремальних ситуаціях допоможуть учням ефективніше й корисніше діяти в складних обставинах.

Знання й уміння надання посильної першої медичної допомоги й самодопомоги в травмонебезпечних ситуаціях дозволять учням не допустити серйозних наслідків для стану здоров'я потерпілого.

Специфіка викладання предмета в І-ІІ класах вимагає приділяти велику увагу роз'яснювальній роботі з батьками щодо ефективного засвоєння навчального матеріалу школярами.

Формами навчального контролю з предмета в І-ІІ класах можуть бути бесіди, вікторини, змагання, що моделюють ігри, річна оцінка, що виставляється наприкінці навчального року на підставі спостережень за учнями, вивчення їхнього способу життя й поведінки.

Простежуючи життя молодшого школяра з першого класу до переходу до навчання в основній школі, учитель формує його свідомість і сприяє усвідомленню ним Законів життя. На першому етапі навчання школяр одержує право вільно висловлювати свою думку, право на волю пошуку, одержання й передачі інформації про здоров'я.

У III-IV класах з предмета основи здоров'я і фізична культура передбачається набуття школярами "азбучних знань", уявлень, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення свого здоров'я і здоров'я оточуючих.

У завдання предмета входить як підвищення мотивації до загальноосвітніх компонентів шкільної програми, так і надбання вміння вчитися. Уведення предмета основи здоров'я і фізична культура в початковій ланці навчання школярів дозволить попередити хронічний травматизм дитини, що виникає в традиційній педагогічній системі тих, хто бажає задовольнити жагу знань і ще що не вміють або соромляться це зробити, тому що особисто-орієнтована освіта має на увазі використання оздоровчих технологій, що сприяють тому, щоб школяр був зрозумілий і не скривджений, тобто були захищені його права.

Учні повинні розуміти причини нервово-психологічних перевантажень і способи їхньої профілактики, а також значення режиму дня для свого здоров'я тощо. Їм повинні бути дані відомості про гігієну статі. У школярів необхідно виробити позитивне ставлення до профілактичних оглядів і негативне ставлення до самолікування, і, крім того, учні повинні знати способи профілактики захворювань.

Необхідно знайти правильний тон спілкування з молодшим школярем, говорити доступною мовою, але не уникати наукової термінології, необхідної для вивчення конкретної теми.

Хотілося б підкреслити, що наприкінці початкової школи в учнів має бути сформовано переконання в тому, що і здоров'я, і щастя, й інші земні радості – усе це залежить від самої людини, від стану її духовності, яку можна й потрібно розвивати, виправляти й формувати.

Необхідно формувати в учнів розуміння того, що здоров'я – найвища людська цінність, і кожний несе відповідальність за стан свого здоров'я.

Знання особливостей рослинної їжі і її впливу на здоров'я організму, корисних і шкідливих звичок у харчуванні, уміння правильно приготувати чай, відвар, знайомство з традиціями української кухні й харчування в умовах екологічного неблагополуччя будуть сприяти збереженню високого рівня здоров'я школярів.

Правила пожежної й дорожньої безпеки, уміння поводитися на воді, у зимовий час, спеку і т.п. дозволять школярам уникнути травматизму й нещасних випадків.

Учні повинні знати і вміти надати першу медичну допомогу й самодопомогу при влученні сторонніх тіл в око, вухо, горло, ніс, при укусах комах, змій і інших тварин.

Можна використовувати наступні форми навчального контролю з предмета в ІІІ-ІV класах: бесіди, вікторини, конкурси, змагання, що моделюють ігри, річна оцінка (виставляється на підставі спостережень за учнями, вивчення їхнього способу життя й поведінки).

Здається, що така організація й урахування методичних особливостей роботи з освітньої галузі фізична культура і здоров'я в початковій школі дозволить ефективно реалізувати завдання щодо формування культури здоров'я молодших школярів.

Знання про здоров'я формується на рівні інформації про основні відомості про здоровий спосіб життя й елементарні вміння й навички, необхідні для підтримки здоров'я й працездатності; вводяться елементи фізичної й психічної гігієни, елементи керування собою, аутотренінг, що сприяє керуванню своїми емоціями, настроєм, сном, увагою, умінням усувати й переносити біль, здійснюється знайомство з елементарними аспектами самопсихоаналізу, формується рефлексія, адекватна нормам поведінки в соціумі.

При викладанні предмета фізична культура і основи здоров'я в класах потрібно створювати позитивні морально-психологічні установки й викликати інтерес до цього предмета. Розкриваючи багатогранність оздоровчих систем, варто підвести учнів до створення індивідуальної оздоровчої системи, з урахуванням природного оточення й можливостей людини. Необхідно сформувати в школярів розуміння того, що організм людини – це система, що саморегулюється, самовдосконалюється. Ураховуючи індивідуально-дозовані навантаження різного характеру, можна підвищити резервні можливості організму і його працездатність. Знання й уміння використовувати різні види масажу й самомасажу дозволить школярам швидко позбутися деяких відхилень у діяльності організму й підготувати його до майбутніх фізичних і психічних навантажень.

Необхідно сформувати в учнів особисту відповідальність за своє здоров'я.

Відомості про типи вищої нервової діяльності, про характер людини й володіння методикою формування позитивних рис особистості забезпечать школяреві взаєморозуміння оточуючими, а отже, гарне самопочуття й здоров'я самого школяра й тих, хто оточує.

Украй необхідні учням знання й уміння пожежної й дорожньої безпеки, що забезпечують правильні дії в екстремальних ситуаціях.

Своєчасне надання учням першої медичної допомоги при втраті свідомості, зупинці подиху, кровотечах і ін. можуть зберегти життя й зменшити негативний вплив травми на здоров'я потерпілого.

Основними формами навчального контролю з предмета в V-VІІ класах є бесіди, вікторини, конкурси, твори, що моделюють ігри, залік наприкінці року.

При викладанні предмета фізична культура і основи здоров'я у VIII-IX класах необхідно донести до свідомості школярів ідею про багатство й розмаїтість оздоровчих систем, можливостей побудувати на цьому власну оздоровчу систему, ураховуючи соціальне середовище й сімейні звичаї.

Кожний учень зобов'язаний навчитися володіти методами мобілізації організму, самостійно усувати фізичну, емоційну, розумову втому, досягаючи оптимального рівня релаксації. Необхідно сформувати в школяра розуміння того, що він є частиною Всесвіту, і його життєдіяльність і здоров'я залежать від закономірностей розвитку Всесвітнього універсуму.

Уміння учнів виконати аутотренінг дозволить їм швидко зняти стомлення й підвищити рівень працездатності.

Володіння такими методиками корекції зору, як методики Е.Аветисова, У.Бейтса, Н.Ісаєвої, М.Брегг і ін., допоможе успішно здійснювати профілактику стомлення зору й домогтися його поліпшення.

Уявлення школярів про венеричні хвороби й методи їх попередження також необхідні для збереження їхнього здоров'я.

Школярі повинні знати про травмонебезпечні ситуації з метою їхнього запобігання.

Формами навчального контролю з предмета в VІІ-ІХ класах є моделюючі ігри, реферати, розробка індивідуальної моделі оздоровчої системи, четвертні заліки, іспит.

Вищезазначена організація викладання предметів фізична культура і основи здоров'я в основній школі в V-ІХ класах, а також урахування методичних особливостей роботи з учнями цієї вікової групи дозволить сформувати високий рівень культури здоров'я, що створить оптимальні умови для подальшого ефективного навчання в старшій школі.

Шкільні предмети освітньої галузі фізична культура і здоров'я завершується вивченням предмета фізична культура в Х-ХІ класах, зміст якого відповідає віковим особливостям школярів і соціальному замовленню суспільства.

Зміст шкільної освіти освітньої галузі на завершальному етапі повинен сприяти формуванню соціальної зрілості випускника, що дозволяє домогтися максимальних успіхів у їх подальшій трудовій діяльності, адекватно оцінювати вчинки оточуючих, не робити раптових висновків і дій, розуміти проблеми батьків, усвідомлювати причини конфліктів, що виникають між батьками і підлітками.

Предмет є також і важливим компонентом філософсько-культурологічної освіти, спрямованого на рішення глобального завдання – осмислення цінності життя, цінності кожної людини в загальній системі світобудови.

Завдання старшої школи полягає в тому, щоб допомогти учням навчитися розробити індивідуальну оздоровчу систему (поєднання й підбір різних оздоровчих технологій), а також надати їм можливість із різноманіття варіантів оздоровчих систем вибрати ту, котра найбільшою мірою буде зв'язана з їхньою майбутньою професією.

Випускники школи по закінченні вивчення цього предмета повинні мати високий рівень культури здоров'я, а це значить уміти любити, будувати родину, бути господарями в будинку, знати й уміти виховувати здорову дитину. Усі ці якості потрібно формувати на основі культури, традицій і звичаїв, що стосуються питань здоров'я, гармонійно вписуються в менталітет народу України.

Дуже важливою якістю старших школярів є вміння настроїти себе на роботу з творчістю й радістю, уміння відвести себе від негативного досвіду життя й зберегти тим самим здоров'я, усвідомити цінність і сенс життя.

На заняттях необхідно сформувати систему знань про родину, основні правила догляду за дитиною, розвинути потребу духовної, психічної й фізичної турботи про близьку людину, навчити організації здорового способу життя дитини.

Необхідно переконати школярів, що їхня свідомість багато в чому визначає їхній стан здоров'я і стан здоров'я оточення, у якому вони знаходяться.

Уміння виконувати масаж і самомасаж голови й шиї дозволить старшокласникам справитися з великими розумовими, емоційними й фізичними навантаженнями.

Володіння методом словесно-образного емоційно-вольового керування станом людини допоможе школярам формувати себе як особистість, займатися самовихованням, правильно реагувати й благополучно виходити з різних несприятливих ситуацій. Знання й уміння з питань самовиховання будуть сприяти становленню особистості школярів. У контексті цього учням необхідно дати зрозуміти, що своє здоров'я варто розглядати як результат самовиховання.

Уявлення про те, як поводитися до весілля, знання функцій молодих батьків дозволять їм виростити й виховати міцну й здорову дитину.

Уміння школярів поводитися й діяти при пожежі дозволить їм зберегти особисте життя й матеріальні цінності.

Здатність школярів зробити різні методи штучного дихання в поєднанні з непрямим масажем серця, уміння правильно транспортувати травмованих і хворих забезпечить більш ефективне надання першої медичної допомоги потерпілому.

Підсумком навчання в школі на завершальному етапі повинна бути можливість кваліфікованої комплексної самооцінки й аналізу стану свого здоров'я й здоров'я оточуючих.

Форми навчального контролю з освітньої галузі фізична культура і здоров'я в Х-ХІ класах – реферати, конференції, що моделюють ігри, розробка й виконання індивідуальної оздоровчої системи, четвертні заліки, іспит.

Реалізація освітньої галузі фізична культура і здоров'я на практиці в шкільній освіті буде впливати на розвиток усіх сторін особистості школяра: формування його інтелекту, духовних, психічних і фізичних якостей особистості, що буде сприяти формуванню в школярів високого рівня культури здоров'я. Це, у свою чергу, стане запорукою того, що майбутнє покоління зможе цілком реалізувати свій духовний, інтелектуальний і фізичний потенціал на благо України.


Зміст предметів, які формують культуру здоров'я школярів різного віку

У Конвенції про права дитини в пункті 2 статті 24 зазначено: "Держави-учасники вживають необхідних заходів: забезпечення поінформованості всіх верств суспільства, зокрема батьків і дітей, про здоров'я й харчування дітей, переваги грудної годівлі, гігієну, санітарію середовища життя дитини й попередження нещасних випадків, а також їхнього допуску до освіти та їхньої підтримки у використанні таких знань".

Сьогодні в усьому цивілізованому світі встановлюється культ здоров'я, дбайливого ставлення до можливостей людського організму, що даровані йому природою.

Для суспільства й держави економічно вигідніше не боротися з наслідками, що свідчать про руйнування здоров'я школярів, а докласти максимум зусиль для того, щоб насамперед через систему освіти, безпосередньо через її зміст, впливати на умови формування культури здоров'я школярів.

Сучасному школяру необхідна перш за все обґрунтована базова підготовка, в тому числі з валеології. У зв'язку з цим у сучасній системі освіти України відбуваються глибокі й радикальні зміни змісту освіти з питань формування культури здоров'я школярів.

Принципи, тобто основні положення, що лежать в основі побудови змісту освітньої галузі фізична культура і здоров'я, визначаються загальними вимогами дидактики. Ці принципи забезпечують спрямованість змісту освітньої галузі на реалізацію освітніх, оздоровчих, виховних і розвивальних цілей навчання, побудови на основі наукової методології в орієнтації на сучасне досягнення науки і культури.Освітня галузь фізична культура і здоров'я спрямована на формування, збереження й зміцнення здоров'я у всіх його аспектах і має велике освітнє, виховне, оздоровче й культурологічне значення для учнів школи.

У рішенні колегій Міністерства освіти і науки України "Про хід виконання заходів Міністерства освіти і науки України", Цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров'я нації" говориться, що необхідно "... активізувати доробку і розробку Державних стандартів освіти в галузі фізичного виховання; навчальних програм з предмета основи здоров'я і фізичної культури, більше включати в них питання з основ здорового способу життя".

Культурологічний підхід до формування змісту освіти вимагає цілісного вивчення світу й людини. Зміст освіти – це система, що відбиває й збагачує всі сторони розвитку людини, насамперед її культуру, менталітет.

Культурологічна функція шкільної освіти в новій ситуації розвитку передбачає, перш за все, відновлення змісту на основах його гуманітаризації.

Пріоритетна роль у гуманітаризації шкільної освіти приділяється словесності, суспільним дисциплінам, людинознавчим курсам, валеології, завдяки котрим діти краще пізнають світ людей і себе, опановують уміннями самоорганізації й саморегуляції поведінки, усвідомлюють самостійність людської особистості.

Гуманістичне індивідуально-орієнтоване навчання й виховання своїм змістом закладає базові основи культури особистості: моральної, розумової, фізичної, екологічної, естетичної, економічної, правової. Тому у визначенні базового компонента змісту загальноосвітньої підготовки спробуємо уявити культуру цілісно, щоб допомогти дітям не тільки опанувати системою гуманістичних цінностей, а й підготувати їх до життя в контексті соціокультурного простору.

У наш час змінюються мета, завдання, ціннісні орієнтації всіх ланцюгів системи освіти. Узято курс на гуманізацію й гуманітаризацію навчання, на формування особистості школяра і його здоров'я як найвищих цінностей. Відповідно повинні змінюватися принципи структурування змісту освіти з питань формування здоров'я випускників. У таких умовах висувається проблема визначення соціально-обумовленого базового обсягу валеологічних знань про кожну ланку освіти, принципи формування її основного змісту.

Оздоровчі, освітні, виховні, розвиваючи й культурологічні завдання шкільної освіти полягають у тому, щоб надати школяреві розмаїтість засобів задоволення його потреб у грі, свободі їхнього вибору, для підтримки високого рівня культури здоров'я. У вільній ігровій діяльності учнів, головним чином, через наслідування і творчість, повинно здійснюватися формування культури здоров'я школяра через духовний, психічний і фізичний саморозвиток.

Доцільність включення валеологічних знань в освітню галузь фізична культура і здоров'я обумовлена значенням цих знань у формуванні здоров'я школярів. Визначення валеологічних знань в освітній галузі робить істотний внесок у культурологічне виховання учнів, а також обґрунтованої підготовки їх до життя.

Володіння валеологічними знаннями, уміннями й навичками має велике значення в практичній діяльності людини, дає можливість плідно й тривалий час вести активну життєдіяльність.

Базова валеологічна освіта покликана забезпечити кожну людину відповідними мінімальними знаннями, необхідними для повсякденного життя й діяльності в будь-якій галузі економіки, науки, культури.

У своїй сукупності і взаємозв'язку знання про здоров'я людини та її культуру роблять значний внесок у розуміння сучасної наукової картини про Світ і Людину.

Одним із найголовніших завдань української національної школи, що визначене Державною програмою "Освіта (Україна ХХІ століття)", є формування і збереження здоров'я дітей і молоді. Актуальність цієї проблеми обумовлена, у першу чергу, швидким поглибленням демографічної кризи й розвитком депопуляційних процесів в Україні, що може сповільнити й навіть зупинити соціально-економічний розвиток і науково-технічний прогрес нашого суспільства.

Серед причин такого кризового стану – соціально-економічна й екологічна криза, неефективна стратегія охорони здоров'я й недоліки в організації системи освіти, що обумовлюють значне психоемоційне перевантаження й недостатню рухову активність дітей і учнівської молоді. Крім цього, важливу роль у розвитку негативних тенденцій, що визначають стрімке зниження рівня здоров'я населення України, і в першу чергу дітей, підлітків і молоді, відіграють відсутність пріоритету турботи про своє здоров'я, високого рівня культури здоров'я, санітарно-гігієнічне неуцтво й низький рівень духовного розвитку значної частини населення країни.

Освітня галузь фізична культура і здоров'я являє собою систему наукових і емпіричних (досвідчених) знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для виховання гуманістичного світогляду й поведінки, стійких мотивацій до дотримання здорового способу життя й безпечної життєдіяльності як важливої умови й могутнього механізму формування, збереження й зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров'я школярів. Знання цієї галузі дозволяють учням формувати в собі свідоме, турботливе ставлення до здоров'я як найвищої людської цінності, як умови реалізації духовного, інтелектуального, творчого, фізичного потенціалу учнів, як ефективного методу попередження інфекційних, соматичних і психічних захворювань, хвороб, що передаються статевим шляхом, і СНІДу, а також набути навичок безпечної життєдіяльності з метою попередження дитячого травматизму й нещасних випадків, уміння надання першої медичної само- і взаємодопомоги в екстремальних умовах.

В основу предмета покладений холістичний підхід до людини як складної єдиної системі, що дозволить застосувати засоби самооздоровлення, загартовування, самовдосконалення, методи природного немедикаментозного оздоровлення й самозахисту, а також попередження захворювань і впливу несприятливих чинників забруднення навколишнього середовища.

Навчання й виховання високого рівня культури здоров'я повинні здійснюватися за двома взаємодоповнюючими напрямками: через освітню галузь фізична культура і здоров'я й інтегративний взаємозв'язок з іншими освітніми галузями навчального плану школи.

Таким чином, освітня галузь фізична культура і здоров'я дає теоретичні засади й практичні навички формування, збереження й зміцнення індивідуального здоров'я у всіх його аспектах – духовному, психічному й фізичному, узагальнює, систематизує й доповнює знання валеологічного, фізкультурного циклів, а також знання з предмета безпеки життєдіяльності, отримані в інших освітніх галузях.

Основні завдання реалізації цієї мети з розділу фізична культура: оволодіння учнями основами фізичної культури (знання, потреби, мотиви, уміння здійснювати рухову, фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність); досягнення оптимального рівня здоров'я, фізичного розвитку й рухових якостей; виховання моральних і вольових якостей характеру особистості; формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя й культури здоров'я; виховання звички регулярно займатися фізичними вправами і спортом.

Цілісність і послідовне структурування змісту валеологічної освіти, системне викладання її, виявлення різноманітних внутрішньодисциплінарних і міждисциплінарних зв'язків і зведення окремих ланок об'єкта вивчення в єдину теоретичну картину, необхідну для орієнтації й залучення учнів у систему неперервної валеологічної освіти.

Основними завданнями розділу "Валеологія" є:


  • ознайомлення учнів з основними валеологічними принципами й закономірностями життєдіяльності людини;

  • створення в школярів постійних мотиваційних установок на валеологічну поведінку й здоровий спосіб життя як провідної умови й ефективного механізму формування, збереження й зміцнення здоров'я;

  • розвиток в учнів усвідомлення, що людина є частиною Природи і що стан її здоров'я формується й залежить від природних чинників і встановлення гармонійних відносин із природою й суспільством;

  • свідоме оволодіння учнями валеологічними знаннями, уміннями й навичками, активне творче їхнє застосування з метою формування, збереження й зміцнення індивідуального здоров'я.

У І-ІІ класах шкільний предмет основи здоров'я і фізична культура не претендує на глибоке вивчення анатомії, фізіології й інших наук. Основне завдання предмета на початковому етапі освіти й виховання – сформувати ставлення до себе, свого "Я" як до чогось унікального, неповторного, що може виявлятися на різних рівнях.

Предмет основи здоров'я і фізична культура в І класі дозволяє на етапі адаптації дитини до школи ввести елементи техніки спілкування з однолітками й близькими, сформувати високий рівень спілкування з іншими людьми. На уроках розвивається вміння слухати й говорити, переконувати, розуміти недосконале, не вимагаючи подальших пояснень, відрізняти неправду від правди, не підкорятися впливові, переборювати власні недоліки. Практично введення предмета в початковій школі дозволяє сформувати основи життєдіяльності, уміння зрозуміти себе й оточуючих і нікому не заподіювати шкоди.

Розкриття змісту навчального предмета основи здоров'я і фізична культура в І-ІІ класах вимагає приділяти особливу увагу віковим особливостям учнів. Викладання матеріалу треба будувати з урахуванням їхнього невеликого життєвого досвіду й обсягу уявлень і знань, проводити його в живій, образно-емоційній формі. Теоретичні питання повинні бути пов'язані з життям, практичною діяльністю школярів. Це забезпечує високий навчальний ефект і викликає інтерес до занять. Необхідно переконати учнів у тім, що правильне використання природних засобів оздоровлення (сонця, повітря й води) дозволить їм краще організувати свою навчальну роботу, ефективний відпочинок і забезпечить радість спілкування з навколишнім Світом.

У коло завдань цього предмета входить формування в учнів загальних уявлень про здоров'я, хвороби, розкриття змісту основних заповідей здоров'я.

Виховання звички в школярів вести здоровий спосіб життя дозволить їм успішніше освоювати основи оздоровчих технологій. Учень повинний володіти простими прийомами самомасажу біологічно активних точок вух, носа, точок бадьорості. Знання школярами основних правил культури харчування буде сприяти рятуванню від шкідливих і придбанню корисних звичок, забезпечить умови гармонійного росту й розвитку власного організму.

Основні правила поведінки і спілкування з тими, хто їх оточує, дозволять учням швидко накопичувати досвід спілкування, що також позитивно позначиться на їхньому здоров'ї.

Ураховуючи малий обсяг знань і невеликий життєвий досвід, а також допитливість учнів, необхідно дати основи знань правил поведінки школяра в побуті, на вулиці й сформувати усвідомлене їх виконання, щоб уникнути отримання побутових травм і зберегти життя.

Основні правила поведінки і дій в екстремальних ситуаціях допоможуть учням ефективніше й корисніше діяти в складних обставинах.

Знання й уміння надання посильної першої медичної допомоги й самодопомоги в травмонебезпечних ситуаціях дозволять учням не допустити серйозних наслідків для стану здоров'я потерпілого.

Специфіка викладання предмета в І-ІІ класах вимагає приділяти велику увагу роз'яснювальній роботі з батьками щодо ефективного засвоєння навчального матеріалу школярами.

Формами навчального контролю з предмета в І-ІІ класах можуть бути бесіди, вікторини, змагання, що моделюють ігри, річна оцінка, що виставляється наприкінці навчального року на підставі спостережень за учнями, вивчення їхнього способу життя й поведінки.

Простежуючи життя молодшого школяра з першого класу до переходу до навчання в основній школі, учитель формує його свідомість і сприяє усвідомленню ним Законів життя. На першому етапі навчання школяр одержує право вільно висловлювати свою думку, право на волю пошуку, одержання й передачі інформації про здоров'я.

У III-IV класах з предмета основи здоров'я і фізична культура передбачається набуття школярами "азбучних знань", уявлень, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення свого здоров'я і здоров'я оточуючих.

У завдання предмета входить як підвищення мотивації до загальноосвітніх компонентів шкільної програми, так і надбання вміння вчитися. Уведення предмета основи здоров'я і фізична культура в початковій ланці навчання школярів дозволить попередити хронічний травматизм дитини, що виникає в традиційній педагогічній системі тих, хто бажає задовольнити жагу знань і ще що не вміють або соромляться це зробити, тому що особисто-орієнтована освіта має на увазі використання оздоровчих технологій, що сприяють тому, щоб школяр був зрозумілий і не скривджений, тобто були захищені його права.

Учні повинні розуміти причини нервово-психологічних перевантажень і способи їхньої профілактики, а також значення режиму дня для свого здоров'я тощо. Їм повинні бути дані відомості про гігієну статі. У школярів необхідно виробити позитивне ставлення до профілактичних оглядів і негативне ставлення до самолікування, і, крім того, учні повинні знати способи профілактики захворювань.

Необхідно знайти правильний тон спілкування з молодшим школярем, говорити доступною мовою, але не уникати наукової термінології, необхідної для вивчення конкретної теми.

Хотілося б підкреслити, що наприкінці початкової школи в учнів має бути сформовано переконання в тому, що і здоров'я, і щастя, й інші земні радості – усе це залежить від самої людини, від стану її духовності, яку можна й потрібно розвивати, виправляти й формувати.

Необхідно формувати в учнів розуміння того, що здоров'я – найвища людська цінність, і кожний несе відповідальність за стан свого здоров'я.

Знання особливостей рослинної їжі і її впливу на здоров'я організму, корисних і шкідливих звичок у харчуванні, уміння правильно приготувати чай, відвар, знайомство з традиціями української кухні й харчування в умовах екологічного неблагополуччя будуть сприяти збереженню високого рівня здоров'я школярів.

Правила пожежної й дорожньої безпеки, уміння поводитися на воді, у зимовий час, спеку і т.п. дозволять школярам уникнути травматизму й нещасних випадків.

Учні повинні знати і вміти надати першу медичну допомогу й самодопомогу при влученні сторонніх тіл в око, вухо, горло, ніс, при укусах комах, змій і інших тварин.

Можна використовувати наступні форми навчального контролю з предмета в ІІІ-ІV класах: бесіди, вікторини, конкурси, змагання, що моделюють ігри, річна оцінка (виставляється на підставі спостережень за учнями, вивчення їхнього способу життя й поведінки).

Здається, що така організація й урахування методичних особливостей роботи з освітньої галузі фізична культура і здоров'я в початковій школі дозволить ефективно реалізувати завдання щодо формування культури здоров'я молодших школярів.

Знання про здоров'я формується на рівні інформації про основні відомості про здоровий спосіб життя й елементарні вміння й навички, необхідні для підтримки здоров'я й працездатності; вводяться елементи фізичної й психічної гігієни, елементи керування собою, аутотренінг, що сприяє керуванню своїми емоціями, настроєм, сном, увагою, умінням усувати й переносити біль, здійснюється знайомство з елементарними аспектами самопсихоаналізу, формується рефлексія, адекватна нормам поведінки в соціумі.

При викладанні предмета фізична культура і основи здоров'я в класах потрібно створювати позитивні морально-психологічні установки й викликати інтерес до цього предмета. Розкриваючи багатогранність оздоровчих систем, варто підвести учнів до створення індивідуальної оздоровчої системи, з урахуванням природного оточення й можливостей людини. Необхідно сформувати в школярів розуміння того, що організм людини – це система, що саморегулюється, самовдосконалюється. Ураховуючи індивідуально-дозовані навантаження різного характеру, можна підвищити резервні можливості організму і його працездатність. Знання й уміння використовувати різні види масажу й самомасажу дозволить школярам швидко позбутися деяких відхилень у діяльності організму й підготувати його до майбутніх фізичних і психічних навантажень.

Необхідно сформувати в учнів особисту відповідальність за своє здоров'я.

Відомості про типи вищої нервової діяльності, про характер людини й володіння методикою формування позитивних рис особистості забезпечать школяреві взаєморозуміння оточуючими, а отже, гарне самопочуття й здоров'я самого школяра й тих, хто оточує.

Украй необхідні учням знання й уміння пожежної й дорожньої безпеки, що забезпечують правильні дії в екстремальних ситуаціях.

Своєчасне надання учням першої медичної допомоги при втраті свідомості, зупинці подиху, кровотечах і ін. можуть зберегти життя й зменшити негативний вплив травми на здоров'я потерпілого.

Основними формами навчального контролю з предмета в V-VІІ класах є бесіди, вікторини, конкурси, твори, що моделюють ігри, залік наприкінці року.

При викладанні предмета фізична культура і основи здоров'я у VIII-IX класах необхідно донести до свідомості школярів ідею про багатство й розмаїтість оздоровчих систем, можливостей побудувати на цьому власну оздоровчу систему, ураховуючи соціальне середовище й сімейні звичаї.

Кожний учень зобов'язаний навчитися володіти методами мобілізації організму, самостійно усувати фізичну, емоційну, розумову втому, досягаючи оптимального рівня релаксації. Необхідно сформувати в школяра розуміння того, що він є частиною Всесвіту, і його життєдіяльність і здоров'я залежать від закономірностей розвитку Всесвітнього універсуму.

Уміння учнів виконати аутотренінг дозволить їм швидко зняти стомлення й підвищити рівень працездатності.

Володіння такими методиками корекції зору, як методики Е.Аветисова, У.Бейтса, Н.Ісаєвої, М.Брегг і ін., допоможе успішно здійснювати профілактику стомлення зору й домогтися його поліпшення.

Уявлення школярів про венеричні хвороби й методи їх попередження також необхідні для збереження їхнього здоров'я.

Школярі повинні знати про травмонебезпечні ситуації з метою їхнього запобігання.

Формами навчального контролю з предмета в VІІ-ІХ класах є моделюючі ігри, реферати, розробка індивідуальної моделі оздоровчої системи, четвертні заліки, іспит.

Вищезазначена організація викладання предметів фізична культура і основи здоров'я в основній школі в V-ІХ класах, а також урахування методичних особливостей роботи з учнями цієї вікової групи дозволить сформувати високий рівень культури здоров'я, що створить оптимальні умови для подальшого ефективного навчання в старшій школі.

Шкільні предмети освітньої галузі фізична культура і здоров'я завершується вивченням предмета фізична культура в Х-ХІ класах, зміст якого відповідає віковим особливостям школярів і соціальному замовленню суспільства.

Зміст шкільної освіти освітньої галузі на завершальному етапі повинен сприяти формуванню соціальної зрілості випускника, що дозволяє домогтися максимальних успіхів у їх подальшій трудовій діяльності, адекватно оцінювати вчинки оточуючих, не робити раптових висновків і дій, розуміти проблеми батьків, усвідомлювати причини конфліктів, що виникають між батьками і підлітками.

Предмет є також і важливим компонентом філософсько-культурологічної освіти, спрямованого на рішення глобального завдання – осмислення цінності життя, цінності кожної людини в загальній системі світобудови.

Завдання старшої школи полягає в тому, щоб допомогти учням навчитися розробити індивідуальну оздоровчу систему (поєднання й підбір різних оздоровчих технологій), а також надати їм можливість із різноманіття варіантів оздоровчих систем вибрати ту, котра найбільшою мірою буде зв'язана з їхньою майбутньою професією.

Випускники школи по закінченні вивчення цього предмета повинні мати високий рівень культури здоров'я, а це значить уміти любити, будувати родину, бути господарями в будинку, знати й уміти виховувати здорову дитину. Усі ці якості потрібно формувати на основі культури, традицій і звичаїв, що стосуються питань здоров'я, гармонійно вписуються в менталітет народу України.

Дуже важливою якістю старших школярів є вміння настроїти себе на роботу з творчістю й радістю, уміння відвести себе від негативного досвіду життя й зберегти тим самим здоров'я, усвідомити цінність і сенс життя.

На заняттях необхідно сформувати систему знань про родину, основні правила догляду за дитиною, розвинути потребу духовної, психічної й фізичної турботи про близьку людину, навчити організації здорового способу життя дитини.

Необхідно переконати школярів, що їхня свідомість багато в чому визначає їхній стан здоров'я і стан здоров'я оточення, у якому вони знаходяться.

Уміння виконувати масаж і самомасаж голови й шиї дозволить старшокласникам справитися з великими розумовими, емоційними й фізичними навантаженнями.

Володіння методом словесно-образного емоційно-вольового керування станом людини допоможе школярам формувати себе як особистість, займатися самовихованням, правильно реагувати й благополучно виходити з різних несприятливих ситуацій. Знання й уміння з питань самовиховання будуть сприяти становленню особистості школярів. У контексті цього учням необхідно дати зрозуміти, що своє здоров'я варто розглядати як результат самовиховання.

Уявлення про те, як поводитися до весілля, знання функцій молодих батьків дозволять їм виростити й виховати міцну й здорову дитину.

Уміння школярів поводитися й діяти при пожежі дозволить їм зберегти особисте життя й матеріальні цінності.

Здатність школярів зробити різні методи штучного дихання в поєднанні з непрямим масажем серця, уміння правильно транспортувати травмованих і хворих забезпечить більш ефективне надання першої медичної допомоги потерпілому.

Підсумком навчання в школі на завершальному етапі повинна бути можливість кваліфікованої комплексної самооцінки й аналізу стану свого здоров'я й здоров'я оточуючих.Форми навчального контролю з освітньої галузі фізична культура і здоров'я в Х-ХІ класах – реферати, конференції, що моделюють ігри, розробка й виконання індивідуальної оздоровчої системи, четвертні заліки, іспит.

Реалізація освітньої галузі фізична культура і здоров'я на практиці в шкільній освіті буде впливати на розвиток усіх сторін особистості школяра: формування його інтелекту, духовних, психічних і фізичних якостей особистості, що буде сприяти формуванню в школярів високого рівня культури здоров'я. Це, у свою чергу, стане запорукою того, що майбутнє покоління зможе цілком реалізувати свій духовний, інтелектуальний і фізичний потенціал на благо України.


Смотрите также:
Л. М. Михайлова, доцент кафедри педагогіки та психології, Т. О.Ізюмська
302.03kb.
1 стр.
О. М. Цехмістер, В. Г. Устименко методисти кафедри педагогіки та психології з питань організації дошкільної освіти лоіппо
175.61kb.
1 стр.
Інформація про проведення IV етапу І всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в м. Києві Фото з олімпіади
66.99kb.
1 стр.
Колесник Ярослав Валнтинович, к х. н., доцент кафедри неорганічної хімії, Іванов Володимир Венедиктович, к х. н., доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
147.7kb.
1 стр.
Зв'язок між поколіннями не втрачено
29.97kb.
1 стр.
Програма дисципліни "методика викладання медичної психології"
237.4kb.
1 стр.
Програма дисципліни " прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг "
177.28kb.
1 стр.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2010-2011 н р
42.07kb.
1 стр.
Тренінг «Стрес-менеджмент. Технології управління та подолання наслідків стресу»
20.63kb.
1 стр.
Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з педагогіки І психології
33.95kb.
1 стр.
Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри психології. робоча програма
1285.28kb.
5 стр.
Б. Д. Грінченка пояснювальна записка нині, коли ведуться роботи по вдосконаленню навчальних про­грам, скорочено кількість часу на вивчення ряду предметів в умо­вах значного збільшення потоку наукової, технічної та по
138.85kb.
1 стр.