Главная страница 1


Людмила Миколаївна Москаленко,

методист НМЦ громадянського виховання,

виховних технологій та позашкільної освіти

ІППО КУ імені Бориса ГрінченкаПроектна діяльність у позашкільній освіті

XXI століття називають епохою проектної діяльності. В освітньому просторі проектна діяльність забезпечує продуктивний зв’язок теорії і практики в процесі навчання; сприяє формуванню в учнів життєвих компетенцій. Проектна діяльність – це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проекту. Проектна діяльність належить до унікальних способів людської практики, пов’язаної із передбаченням майбутнього, створення його ідеального образу, здійсненням та оцінкою наслідків реалізації задумів.

З точки зору учня (вихованця), навчальний проект - це можливість щось виконати в групі чи самостійно, максимально використовуючи свої можливості. Це діяльність, яка дає змогу виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести реальну користь, публічно показавши результат. Виконання проекту - це діяльність, спрямована на розв’язання значущої проблеми, зазвичай сформульованої самим учнем (або учнями). Результат такої діяльності має практичний характер та важливе прикладне значення.

З точки зору педагога, проектна діяльність - це освітня технологія, націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку, це засіб розвитку, навчання і виховання, що дозволяє розвивати і формувати в учнів специфічні вміння, а саме: • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;

 • використовувати велику кількість джерел інформації, виокремлювати та засвоювати необхідні знання з інформаційного поля;

 • самостійно збирати, систематизувати і накопичувати матеріал;

 • проводити дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та узагальнення);

 • співставляти факти, аргументувати свою думку;

 • приймати рішення;

 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);

 • створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, журнал, сценарій);

 • презентувати створене перед аудиторією;

 • оцінювати себе та інших (здійснювати самоаналіз успішності та результативності вирішення проблеми проекту).

У науковій педагогічній літературі існує ціла низка обов’язкових вимог до сучасного визначення проекту, а саме:

 • наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів (вихованців);

 • дослідницький характер пошуку шляхів вирішення проблеми;

 • структурування діяльності відповідно до класичних етапів проектування;

 • моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми;

 • самодіяльний характер творчої діяльності учнів;

 • практичне або теоретичне значення результату діяльності і готовність до впровадження;

 • педагогічна цінність діяльності (які нові знання та навички здобули учні в процесі здійснення проекту).

Проекти доцільно розрізняти за такими параметрами:

 1. За характером домінуючої діяльності:

- дослідницький проект, який включає обгрунтування актуальності обраної теми; визначення мети, завдань дослідження, гіпотези з наступною її перевіркою, аналіз отриманих результатів; використання таких дослідницьких методів, як лабораторний експеримент, моделювання, соціологічне опитування та інші;

- інформаційний проект, спрямований на збирання інформації про певний об’єкт, явище з метою аналізу, узагальнення і представлення її широкій аудиторії. Результатом такого проекту може бути публікація в ЗМІ, зокрема в Інтернеті;

- творчий проект, який передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театральні виступи, витвори образотворчого або декоративно-вжиткового мистецтва, відеофільми;

- рольовий (ігровий) проект. У ньому проектанти беруть на себе ролі літературних або історичних персонажів. Результат проекту залишається відкритим до самого закінчення;

- практично орієнтований проект, націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника. Результат заздалегідь визначений і може бути використаний у житті класу, школи, міста, держави. Результатом може бути наочний посібник для навчального кабінету, будинки для птахів і под.

2. За предметно-змістовими ознаками:

- монопроект у рамках однієї галузі знань;

- міжпредметний проект (на суміжжі різних галузей знань).

3. За кількістю учасників (індивідуальний, парний, груповий, колективний, масовий).

4. За тривалістю в часі:

- міні-проект (на 1 урок);

- короткотерміновий (до 1 місяця);

- довгостроковий (семестр, навчальний рік).

Кінцевий результат проектної діяльності вихованців може бути представлений у вигляді:


 • Web-сайту;

 • аналізу даних соціологічного опитування;

 • бізнес-плану;

 • відеофільму;

 • відеокліпів;

 • електронної газети;

 • колекції;

 • моделі;

 • пакету рекомендацій;

 • листа в ...;

 • рекламного проспекту;

 • статті;

 • сценарію;

 • казки;

 • колективної творчої роботи (витвору декоративно-прикладного мистецтва та ін.).

Критеріїв оцінки якості виконання проекту не повинно бути багато. Їх заздалегідьі повідомляють та пояснюють учасникам проекту. Наприклад, критерії оцінки проектної діяльності вихованців можуть бути такими:

1.Самостійність роботи над проектом.

2. Актуальність і значимість теми.

3. Повнота розкриття теми.

4. Оригінальність вирішення проблеми.

5. Презентація змісту проекту.

6. Використання наочних та технічних засобів.

7. Точність відповідей на запитання.

8. Виховна значимість проекту.

9. Навчальна значимість проекту.

10. Якість апробації версій

Заслуговує на увагу досвід Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва з упровадження в практику роботи проектної діяльності. Ресурсне забезпечення програми розвитку ЦПР складається з таких інноваційних проектів: «Модель закладу життєвої компетентності», «Становлення та розвиток превентивного виховного простору», «Виховна система Центру позашкільної роботи», «Виховання гендерної культури молоді в позашкільному закладі», «Освіта та виховання у сфері прав і свобод людини», «Освіта в сфері культури миру, толерантності», «Здоров’я через освіту», «Творча обдарованість», «Портфоліо в позашкільному навчальному закладі», «Розвиток учнівського самоврядування у ЦПР», «Кроки до інформаційного суспільства», «Розвиток соціального партнерства», «Імідж Центру позашкільної роботи» та ін. Наприклад, проект «Творча обдарованість» має такий зміст:Актуальність проекту. В Україні склалася напружена ситуація з поповненням наукових установ молодими кадрами, що свідчить про неефективне використання інтелектуального і творчого потенціалу обдарованих учнів і студентів, відсутність сприятливих умов для реалізації їх здібностей.

Зниження престижності наукової праці супроводжується відпливом перспективної творчої молоді в приватний сектор окремих галузей економіки нашої держави чи за межі України.

«Старіння» науки вже сьогодні негативно позначається на темпах інноваційно-технологічного розвитку економіки та соціальному розвитку суспільства.

Сьогодні виникла необхідність подолання роз’єднаності та неузгодженості в роботі різних установ та організацій з талановитими та обдарованими учнями (вихованцями) з метою підвищення рівня ефективності цієї роботи і творення сприятливої для реалізації творчих здібностей дітей та молоді політики держави.Метою проекту є формування механізмів виявлення, відбору обдарованої молоді в ЦПР та надання їй соціально-педагогічної підтримки.

Завдання проекту:

 • створення системи пошуку, відбору та розвитку інтелектуально розвинених і творчо обдарованих дітей та підлітків з числа вихованців ЦПР;

 • об’єднання керівників творчих об’єднань, соціально-психологічної служби, методистів і адміністрації ЦПР та громадськості у роботі з пошуку й підтримки талановитих і обдарованих учнів;

 • розробки системи стимулювання участі вихованців у діяльності секцій МАН, творчих конкурсах і туристсько-краєзнавчих та спортивних змаганнях;

 • випереджальна підготовка педагогів, керівників творчих об’єднань, методистів до роботи з обдарованими дітьми;

 • модернізація матеріально-технічної бази існуючих гуртків і клубів та організація діяльності нових, що відповідають потребам розвитку творчо обдарованих дітей;

 • організація соціально-психологічного супроводу особистості дитини, фіксація динаміки досягнень вихованців;

 • сприяння професійному самовизначенню вихованців.

Шляхи реалізації:

 • Вивчити та впровадити у практику діяльності ЦПР інноваційні педагогічні технології з оптимізації, інтенсифікації, інтеграції навчання щодо розвитку творчої особистості. 2009 р.

 • Розробити психолого-педагогічні рекомендації для керівників творчих об’єднань та методистів відділів з питань виявлення обдарованих дітей, анкети щодо визначення творчих здібностей і спрямованості особистості. 2009 – 2010 н.р.

 • Створити мобільний пункт консультаційної психолого-педагогічної служби для батьків з питань виховання і навчання творчо обдарованих дітей та дітей з високим рівнем інтелектуального розвитку.

 • Поновити і розширити зв’язки з вузами та науковими інститутами системи Академії педагогічних наук України з метою залучення наукового потенціалу для роботи з обдарованими дітьми.

2009-2010 н.р.

 • Забезпечити участь юних науковців та юних талантів у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН та різноманітних творчих фестивалях і конкурсах. 2009-2015 роки.

 • Залучити дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей до роботи гуртків, секцій, наукових товариств, студій, клубів. 2009 – 2015 роки.

 • Запровадити систему матеріального заохочення педагогів ЦПР, вихованці яких стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів. 2009- 2019 роки.

 • Організувати роботу з пропаганди кращого досвіду роботи педагогів з обдарованими дітьми на ярмарках педагогічних технологій, в засобах масової інформації. 2009 – 2015 роки.

 • Систематично висвітлювати в засобах масової інформації творчих здобутків дітей та учнівської молоді, їхньої участі у конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах. 2009 -2015 роки.

 • Запровадити технологію портфоліо вихованців у діяльності творчих об’єднань. 2009 р.

 • Організовувати і проводити конференції, семінари, «круглі столи» з питань виявлення, навчання та розвитку здібностей обдарованих дітей. 2009 -2015 роки.

Очікувані результати:

 • створення дієвої системи виявлення, відбору та підтримки обдарованих дітей;

 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного самовдосконалення дітей та стимулювання їх творчої діяльності;

 • формування в дітей умінь та навичок культури ведення наукового дослідження;

 • формування соціально-творчої особистості, її громадянської активності та соціального досвіду;

 • підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

 • розширення інформаційно-аналітичного банку даних «Творча обдарованість»;

 • задоволення потреб учнів і вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

 • консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади району, педагогічного колективу ЦПР, громадських організацій у роботі з обдарованими дітьми.

Використані літературні джерела:

 1. Енциклопедія освіти /Академія педагогічних наук України; головний редактор В.Г.Кремень.- К.: Юрінком Інтер, 2008 -1040с.

 2. Єрмаков І.Г. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. – К., - 2003.

 3. Лопушанська Г. Метод проектів у контексті сучасної освіти.

// Директор школи,2010 - №18.

4.Савенко Н.І., Ковганич Г.Г., Кириченко В.І., Єрмаков І.Г.: Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу: практико зорієнтований посібник. – Х.: Видавництво «Точка», 2009 р.-256 с.Інтернет-джерела:

Полат Е.С. Метод проектовhttp://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.htm

Современные технологии обучения: метод проектовhttp://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/tech.htm#3

Проект «Гармонія»: Обучение и доступ к Інтернету: Метод проектовhttp://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html


Смотрите также:
Людмила Миколаївна Москаленко
100.04kb.
1 стр.
План роботи наукової лабораторії сільської школи на 2011/2012 навчальний рік
197.31kb.
1 стр.
Диплом І ступеня Смик Людмила Миколаївна, директор Масевицької зош І-ІІІ ст., назва посібника «Система управління охороною праці в навчальному закладі»
66.69kb.
1 стр.
1. Москаленко В
2162.66kb.
13 стр.
Сербін Наталія Миколаївна. Відкритий урок
39.35kb.
1 стр.
Фізичного виховання І спорту україни москаленко наталія василівна
714.67kb.
3 стр.
Гумен Олена Миколаївна. Геометричне моделювання багатокритеріальних задач техніки: дис канд техн наук: 05. 01. 01 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. К., 2004. 26 с. Анотація до роботи
88.81kb.
1 стр.
Наталя Миколаївна Півник Національний університет кораблебудування
30.66kb.
1 стр.
Суспільно небезпечне посягання як підстава необхідної оборони
137.47kb.
1 стр.
Алла Миколаївна Гончаренко
65.13kb.
1 стр.
Кочубейник Ольга Миколаївна. Трансформація уявлень про я онцепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях: дис канд психол наук: 19. 00. 01 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни. К., 2003
66.47kb.
1 стр.
Волинець Ірина Миколаївна. Методика вивчення литературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури у старших класах загальоосвітньої школи: дис канд наук: 13. 00. 02 теорія І методика навчання
32.1kb.
1 стр.