Главная страница 1


Макроекономічні умови розвитку

банківської системи України у січні 2008 року
Економічне зростання у січні поточного року відчутно уповільнилось, однак все ще залишається на доволі високому рівні. Попри ускладнення макроекономічних умов банківський сектор характеризувався поліпшенням як кількісних, так і якісних показників.
Макроекономічний розвиток України у 2005 – 2008 роках

2005

2006

2007

Січень 2008

Валовий внутрішній продукт

темпи приросту до відповідного періоду минулого року, %2.7

7.1

7.3

4,9

Обсяг промислової продукції

темпи приросту до відповідного періоду минулого року, %3.1

6.2

10.2

5,7

Обсяг продукції сільського господарства

темпи приросту (зниження) до відповідного періоду минулого року, %-0.1

0.4

-5.6

0,0

Інвестиції в основний капітал

темпи приросту до відповідного періоду минулого року, %1.9

19.0

28.5*

-

Прямі іноземні інвестиції в Україну

(млн.дол.США)16 890

21 607,3

29 489,4

-

Реальні наявні доходи населення

темпи приросту до відповідного періоду минулого року, %23.9

11.8

12.8

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

(млрд. грн.)57.6

70.2

121,4

-

Індекс споживчих цін

до грудня попереднього року, %10.3

11.6

16.6

2,9

Індекс цін виробників

до грудня попереднього року, %9.5

14.1

23.3

2,3

*) – за січень-вересень 2007 року
Головні макроекономічні показники січня 2008 року суттєво загальмували динаміку свого зростання. Так, темп приросту реального ВВП склав 4,9% порівняно з 9,3% у січні минулого року та 7,3% за 2007 рік у цілому. Стиснення динаміки цього синтезуючого показника найбільшою мірою пов‘язане з такими трьома факторами.

Перший – зниження ділової активності на ринку нерухомості, а, отже, скорочення житлового будівництва.

Другий – зниження виробництва у металургійній галузі внаслідок дефіциту коксівного вугілля.

Третій – достатньо висока статистична база порівняння минулого року.

Як і у попередні два роки приріст ВВП забезпечувався оптовою й роздрібною торгівлею (внесок до зростання: 1,7 в.п.), чистими податками на продукти (1,3 в.п.) та обробною промисловістю (1,1 в.п.). Однак, на відміну від 2006 та 2007 років, майже вдвічі зменшився внесок обробної промисловості до загального показника зростання економіки. Разом з погіршенням ситуації у будівництві (внесок будівництва до приросту ВВП був негативним на рівні -0,4 в.п.) це свідчить про посилення споживчого характеру зростання.

Доречно нагадати, що торік будівельна галузь була лідером української економіки - за 2007 рік її обсяги зросли на 15,8% (у січні 2007 року - на 27,3%). З урахування дії інвестиційного мультиплікатора відповідні темпи зростання відчутно стимулювали розширення внутрішнього попиту та виробничі процеси у суміжних з будівництвом галузях української економіки. Тому січневе падіння виробництва у будівництві потребує поглиблених оцінок з боку уряду.Негативна динаміка у металургії та «виробництві коксу, продуктів нафтопереробки» внас­лідок проблем із забезпеченням металургійних підприємств коксів­ним вугіллям та три­ваючим скороченням поста­чання нафти на НПЗ, зумовили уповільнення тем­пів зростання промис­лового вироб­ництва в цілому. Так, за січень 2008 року приріст промислового виробництва становив 5.7% в річному вимірі. Додатковим чинни­ком гальмування темпів зростання у промисловості є висока статистична база січня минулого року. До того ж, слід враховувати і фактор сезонності – суттєве зменшення кількості робочих днів на початку року.

Промисловість України зберігає необхідний потенціал для досягнення відносно високих (на рівні 6,5-7,5%) у річному вимірі темпів зростання. Підтвердженням цьому є високі темпи січневого зростання, які збереглися у машинобудівній галузі (січень 2008 р. - 29,8%, січень 2007 р. - 36,1%), а також хімічній промисловості (січень 2008 р. - 7,5%, січень 2007 р. - 13,6%). У попередньому місяці на 10,9% зросли обсяги виробництва харчової промисловості і на 3,1% - легкої.Саме ці галузі забезпечили основну частину позитивного внеску у приріст проми­словості. Внесок машино­будування становив 3.4 в.п., виробництва та розподілення електро­енергії, газу та води – +2.4 в.п., харчової промисло­вості – +1.3 в.п.

Зміцнюється тенденція до розширення споживчого попиту в Україні, яка відбиває адекватне зростання доходів різних верств населення. У січні цього року обсяг роздрібного товарообороту у порівняних цінах зріс на 28,1% (січень 2007 р. - 25,5%). Високі темпи зростання внутрішнього попиту - один із вагомих чинників, що визначає динамічний потенціал української економіки, її перспективи. Водночас це є свідченням і структурних макроекономічних диспропорцій. Оскільки багаторазове перевищення темпів зростання товарообігу над темпами приросту ВВП є загрозливим явищем з огляду на довгострокову перспективу української економіки.

Держкомстат оприлюднив результати іноземного інвестування за 2007 рік. Торік в економіку України вкладено 8,7 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, їх загальний обсяг на 1 січня 2008 року досяг 29,5 млрд дол.

Найбільше у 2007 р. зріс капітал нерезидентів з Кіпру (на 2,7 млрд дол.), Нідерландів (на 977,4 млн дол.), Швеції (на 869,3 млн дол.), РФ (на 460,1 млн дол.), Австрії (на 441,4 млн дол.), Великобританії (на 405,4 млн дол.), Німеччини (на 339,8 млн дол.). Продовжують нарощувати свій капітал інвестори з Польщі (приріст капіталу склав 275,9 млн дол.), Віргінських та Британських островів (239,5 млн дол.), а також із Франції (215,9 млн дол.). Експерти привертають увагу до відсутності серед іноземних інвесторів крупних міжнародних корпорацій. На жаль, Україна поки що не стала не лише економічно, а й політично привабливою для відповідних суб'єктів світової економіки, яким належить провідна роль у визначенні новітньої логіки її трансформацій.

Галузева структура прямих іноземних інвестицій є такою. Найвищий приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність (на 2277,8 млн дол.), операції з нерухомим майном, оренду (на 782,0 млн дол.) та будівництво (на 779,4 млн дол.). Отже, бан­ків­ський сектор залишався найпри­вабли­ві­шою сферою для іноземних інвесторів.

Привертає увагу позитивна динаміка інвестицій у підприємства промисловості: вони зросли на 2026,9 млн дол., у т. ч. добувної - на 627,9 млн дол. та переробної - на 1393,5 млн дол. Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги іноземних інвестицій у виробництво неметалевої мінеральної продукції (на 370,6 млн дол.), харчових продуктів (на 292,0 млн дол.), металургійне виробництво (на 245,1 млн дол.), хімічну та нафтохімічну промисловість (на 181,9 млн дол.). На підприємствах торгівлі капітал зріс на 430,7 млн дол., транспорту та зв'язку - на 296,6 млн дол., сільського господарства - на 152,8 млн дол.

Щодо бюджету. У січні 2008 року відбулося стрімке зростання видаткової частини бюджету: видатки держбюджету зросли на 70.2% проти 9.6% торік (2.05 млрд. грн. або 16.9% усіх видатків - кошти на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень), доходна частина збільшилася на 44.6% (33.6% торік). Частка перерозподілу ВВП через бюджет зросла на 3.3 в.п. до 31.3%, що може свідчити про поновлення податкового тиску. Водночас поліпшився поточний стан виконання ПДВ: обсяг зібраного ПДВ є найбільшим за останні роки - 6.2 млрд. грн., що на 10.2% більше ніжу грудні 2007 року та на 31% вищі за січень 2007 року; план по ПДВ перевиконано на 3.3%.

На фоні понадпланових надходжень до загального фонду держбюджету на 7.3% видатки профінансовані менше ніж планувалося на 16.4%. Це обумовило виконання держбюджету з профіцитом -1.8 млрд. грн.

На жаль, у січні поточного року значно прискорилось зростання інфляції – до 2,9% за місяць, досягнувши 19,4% в річному вимірі проти 16,6% за 2007 рік. Це – найгірший показник, починаючи з 2001 року.

Однак і за цієї обставини тривало зростання реальних доходів та заробітної плати населення – реальна заробітна плата збільшилися на 14,1% за січень 2008 року відносно січня 2007 року (13,6% у відповідному періоді 2007 року), а реальні наявні доходи населення – на 12,8% за 2007 рік.Рівень зареєстрованого безробіття залишається на невисокому рівні – 2,4% (розраховано відносно населення працездатного віку) на 1 лютого 2008 року. При цьому помітно збільшилась потреба підприємств у таких категоріях працівників як керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці, працівники торгівлі та сфери послуг.Зниження ділової активності, характерне для початку кожного нового року, не позначилося на динаміці розвитку українських банків. Збереглися і зміц­нилися усі пози­тивні тенденції по­передніх років. Три­вало подальше збільшення обсягів активно-пасивних операцій банків та збільшення основних показників їх діяльності. Зокрема, тривало збільшення регулятивного капіталу банків – на 2,4% за січень до 74 млрд.грн. Збалансовано зростають активи та поліпшується їх структура й якість. І це – необхідна умова стабільного функціонування і розвитку банків. Зокрема, за січень цього року активи банків збільшилися на 4,5 млрд. грн. або на 0,7 % і становлять 603,9 млрд. грн. Загальні активи збільшились на 4,7 млрд. грн. або на 0,8% і складають 623,7 млрд. грн. Головним чинником зростання зобов‘язань банків став приріст вкладів населення. Отже, зростає довіра населення до банківського сектора.

Заборгованість за кредитами банків зросла на 2.2%, переважно через значне нарощення обсягів кредитів, наданих фізичним особам в національній валюті, які продовжили зростати високими темпами – 4.9% (відповідні кредити в іноземній валюті – 1.6%). Ситуація із кредитами, наданими юридичним особам склалася протилежною. Темп зростання кредитів у національній валюті – 0.5% проти 3.8% у іноземній.У січні цього року, вперше, починаючи з 2005 року, темпи зростання (у річному вимірі) кредитів в національній валюті перевищили темпи зростання кредитів (у річному вимірі), наданих в іноземній валюті.

Українські банки отримали у січні 2008 року прибуток у сумі 1,3 млрд.грн., що більш ніж удвічі більше порівняно з минулорічним результатом (0,6 млрд.грн.). Рентабельність активів склала 1,41%.
Смотрите также:
Макроекономічні умови розвитку банківської системи України у січні 2008 року
76.53kb.
1 стр.
План Вступ 1 Становлення банківської системи України 2 Національний банк України – головний елемент банківської системи 3 Подальший розвиток банківської системи України Висновки Список використаної літератури Вступ
149.09kb.
1 стр.
Короткі відомості про ХІ всеукраїнську науково-практичну конференцію
139.68kb.
1 стр.
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
199.57kb.
1 стр.
Прем’єр-міністру України п. Януковичу в. Ф
30.41kb.
1 стр.
Довідка про соціально-економічний розвиток Миколаївської області за підсумками роботи народногосподарського комплексу у січні серпні 2008 року
250.48kb.
1 стр.
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
302.79kb.
1 стр.
Севастопольський інститут банківської справи української академії банківської справи національного банку україни запрошує на навчання у 2011 році
62.99kb.
1 стр.
Макроекономічна ситуація в Україні: останні тенденції розвитку та вплив на розвиток банківської системи
110.1kb.
1 стр.
Рішення від 24 квітня 2008 року Про затвердження Районного плану оптимізації шкільної мережі на 2008 2019 роки
2047.01kb.
14 стр.
Закон україни про місцеве самоврядування в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
1241.54kb.
15 стр.
Закон україни про місцеве самоврядування в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
1178.84kb.
14 стр.