Главная страница 1
МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

М.С. Яворський

Львівський центр науково - технічної і економічної інформації
Регіональні державні центри науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) були і поки що залишаються важливою ланкою у системі управління науково-інноваційною діяльністю в Україні та є елементами регіональних інноваційних систем (РІС), які поступово формуються у нашій державі.

Практично всі центри беруть участь у реалізації регіональних науково-технічних та соціально-економічних програм та освоюють нові напрямки інформаційно-аналітичної діяльності.

Наприклад, починаючи з 1991 р. при безпосередній участі Львівського ЦНТЕІ, у західному регіоні України почали створюватися перші елементи інфраструктури підтримки науково - інноваційної та підприємницької діяльності. За цей час Лв ЦНТЕІ виступав співзасновником, базовою організацією, регіональним представником або партнером міжнародної виставки-ярмарку «Галицькі контракти», західноукраїнської біржі науково-технічної продукції, Всеукраїнських асоціацій інтелектуальної власності та інформаційних служб (ВАІВ і ВАІС), західноукраїнської регіональної асоціації інноваційних фірм «Львівтехнополіс» тощо [1]. У Запорізькому, Київському та Івано-Франківському ЦНТЕІ функціонують бізнес-інкубатори, метою яких є розвиток інноваційної діяльності, навчання, консультування, інкубація малих і середніх підприємств.

Законодавчо функціонування ЦНТЕІ закріплено в Законах України “Про науково-технічну інформацію” та “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”. Окрім цього склалося так, що де-факто ЦНТЕІ в регіонах виконують окремі завдання, які прописані Державному департаменту інтелектуальної власності, Державному агентству України з інвестицій та інновацій, Національному інформаційному центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій тощо.

Якщо провести порівняння з міжнародною практикою, то ЦНТЕІ здійснюють також окремі функції, які в країнах ЄС, США та ін. притаманні бізнес-інкубаторам, інноваційним центрам, технопаркам, центрам трансферу технологій, інформаційно-аналітичним центрам, тренінговим центрам і т.п.

Але, на відміну від нашої ситуації, вищеназвані інфраструктурні елементи підтримки інноваційної діяльності та підприємництва у розвинутих країнах мають певні преференції з боку держави.

З початку 90-х років минулого століття виникла потреба трансформувати та адаптувати діяльність центрів науково-технічної і економічної інформації до вимог конкурентного інформаційного середовища в умовах гострої обмеженості бюджетних коштів, а також відсутності достатніх інвестицій для цих цілей.

Вивчивши міжнародні тенденції та позитивний вітчизняний досвід, управлінською командою Львівського ЦНТЕІ був сформульований інвестиційний проект «Розвиток інфраструктури підтримки науково-інноваційної та освітянської діяльності на базі Львівського державного центру науково-технічної і економічної інформації», який експонувався і отримав високі оцінки експертів на Міжнародній виставці «СеВІТ-96» у м. Ганновері (Німеччина) [2], на економічних форумах з питань розвитку прикордонного співробітництва у мм. Львові, Кракові, Бялостоку, Ерфурті, Талліні, Нюрнбергу (2001-2008pp.). Його мета - створення у регіоні інформаційно-інноваційно-освітньо-просвітницьких (ІІОП) консорціумів (кластерів) з мозковим центром (інтелектуальним ядром) на базі Лв ЦНТЕІ, здатних формувати і реалізовувати ефективні екологічно безпечні інноваційно-інвестиційні проекти, продукувати та передавати в економіку нові знання та інформацію, сприяти вихованню високодуховної та високоморальної української ділової еліти, спроможної швидко реагувати на глобальні і локальні зміни, допомагати нашим вченим в налагодженні міжнародних контактів, а фірмам - посилювати свої конкурентні переваги.

Виходячи з нашої практики, функціональна структура регіонального центру науково-технічної і економічної інформації, як інтелектуального ядра інноваційного консорціуму (кластеру) могла би виглядати наступним чином

(рис. 1).
РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ КОНСОРЦІУМ (КЛАСТЕР)

Основні функціональні блоки ЦНТЕІ, як інтелектуального ядра консорціуму

блок охорони і комерціалізації інтелектуальної власності та інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності

блок ділової інформації і моніторингу соціально-економічних процесів у регіоні


блок освітньо-консультативної діяльності,

міжнародних проектів, віртуальних конференцій і дистанційного навчанняблок видавничо-поліграфічної, рекламно-виставкової діяльності та підтримки підприємницької ініціативи

рис. 1 Функціональна структура ЦНТЕІ, як інтелектуального ядра регіонального ІІОП - консорціуму (кластеру)
За рахунок власних і залучених інвестицій, співпраці з промислово-підприємницькими колами, органами місцевої влади і громадськими організаціями в процесі виконання проекту отримані перші пілотні результати, зокрема утворені:

 • Елементи інноваційного бізнес-інкубатора;

 • Регіональний Інтернет - портал «Наука, інновації - виробництву»;

 • Контактний пункт польських регіонів в Україні;

 • Західний регіональний контактний пункт зі співпраці з ЄС у сфері
  науки і технологій;

 • Аналітико-інформаційний центр з питань використання енергоощадних технологій з постійнодіючою демонстраційною експозицією.

У складі міжнародних консорціумів Лв ЦНТЕІ виконав дві науково-дослідні роботи (НДР) за пріоритетним напрямком 6 Рамкової програми (РП) ЄС “Технології інформаційного суспільства”, а також був партнером при виконанні кількох проектів з проблем транскордонного співробітництва. Для участі у конкурсі 7 РП ЄС подано п’ять проектних пропозицій за напрямком «Інформаційно-комунікаційні технології»

До Державних цільових економічних програм «Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки» і «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» було подано близько десяти пропозицій.

Наш досвід свідчить, що важливою компетенцією ЦНТЕІ, як елемента регіональної інноваційної інфраструктури, є здатність забезпечувати горизонтальні взаємозв’язки між усіма учасниками інноваційного процесу – наукою, промисловістю, бізнесом, громадськими організаціями, інвесторами.

Тому ЦНТЕІ можуть відігравати роль координатора діяльності інноваційних осередків, які створююся в регіоні на базі академічних інститутів, вищих навчальних закладів (ВНЗ) і допомагати цим осередкам знайти оптимальний шлях до бізнесу та інвесторів.Якщо зробити деякі узагальнення, то з нашої точки зору, в нових соціально-економічних умовах на державні регіональні ЦНТЕІ потрібно покласти та забезпечити базовим фінансуванням виконання таких основних функцій:

 • інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки в регіонах;

 • інформаційно-консультаційна підтримка міжнародного співробітництва українських вчених у науково-дослідній сфері;

 • охорона, оцінка та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності, просування винаходів та нових технологій, співробітництво з європейською мережею центрів трансферу технологій (IRC – центрів);

 • інформаційно-організаційна підтримка створення малих інноваційних підприємств (інноваційний бізнес – інкубатор) та формування регіональних інноваційно-промислових та мистецько-культурних кластерів;

 • створення регіональних філіалів Державної патентної бібліотеки;

 • медіа-виставкова підтримка пріоритетних напрямків науково-інноваційної діяльності в регіоні;

 • надання освітньо-просвітницьких послуг у сфері інноваційного менеджменту;

 • формування баз даних ділової та науково-технічної інформації, проведення контент-аналізу регіональної преси та „сірої” літератури і підготовка оглядів (загальних, тематичних, цільових).

Слід відзначити, що форми діяльності організацій системи науково-технічної інформації (НТІ), підтверджені успішною практикою, знайшли своє відображення у Державній цільовій економічній програмі «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 477) [3] та у Державній цільовій програмі розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки (Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 439) [4]. Зокрема, з метою комплексного вирішення проблем функціонування системи НТІ в сучасних умовах, у вищеназваних Державних програмах за нашою ініціативою заплановано утворення в ряді областей на базі існуючих ЦНТЕІ інформаційно-аналітичних бізнес-інноваційних центрів європейського типу [5]. Основне завдання регіонального інформаційно-аналітичного бізнес-інноваційного центру (РІАБІЦ): стартова допомога при створенні малих інноваційних підприємств, формування ефективних екологічно безпечних інноваційних проектів, підтримка винахідників, новаторів, талановитої молоді, сприяння захисту і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.


Література

 1. Яворський М.С. Організація інформаційної підтримки науково-інноваційної діяльності на базі регіональних центрів науково-технічної і економічної інформації // Науково-технічна інформація. - 2000. - № 4. - С.7-9

 2. Заради іміджу держави і пошуку партнерів // «Урядовий кур’єр». -1996. - № 60-61.

 3. http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=180

 4. http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=176

 5. Яворський М.С. Про один з підходів до утворення регіональних бізнес-інноваційних структур // Інформація і ринок. -1994 .- № 2. - С. 31-32

В статті висвітлений підхід до формування інноваційної інфраструктури в регіонах за участю регіональних центрів науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) Міністерства освіти і науки України.

На основі вивчення міжнародних тенденцій показана можливість трансформації діючих ЦНТЕІ у регіональні інформаційно-аналітичні бізнес-інноваційні центри європейського типу. Запропоновано основні функціональні блоки і напрямки діяльності таких центрів в сучасних умовах, виходячи з досвіду роботи Львівського ЦНТЕІ.


В статье освещен подход к формированию инновационной инфраструктуры в регионах при участии региональных центров научно-технической и экономической информации (ЦНТЭИ) Министерства образования и науки Украины.

На основе изучения положительных международных тенденций показана возможность трансформации действующих ЦНТЭИ в региональные информационно - аналитические бизнес - инновационные центры европейского типа. Предложено основные функциональные блоки и направления деятельности таких центров в современных условиях, исходя из опыта работы Львовского ЦНТЭИ.The article specifies the approach to the formation of innovation infrastructure in the regions with the participation of regional centers for scientific, technical and economic information (CSTEI) of the Ministry for education and sciences of Ukraine.

On the basis of positive international tendencies learning it is shown the possibility of transformation of acting CSTEI into regional information - analytical business -innovation centers of European type. Some main functional block and activity direction are suggested of such centers under modern conditions, coming out from the work experience of Lviv CSTEI.


Смотрите также:
Мережа центрів науково-технічної І економічної інформації як елемент національної інноваційної системи україни
73.14kb.
1 стр.
Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформації Український інститут науково-технічної і економічної інформації
191.5kb.
1 стр.
Держстандарт україни
449.87kb.
9 стр.
Державний стандарт україни документація
541.19kb.
3 стр.
Державний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення Видання офіційне
464.25kb.
2 стр.
Інформації (цнтеі) та інформує про найбільш значимі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений для постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з Укрінтеі та цнтеі. Виходить щоквартально
550.38kb.
3 стр.
Закон україни про науково-технічну інформацію Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
163.72kb.
1 стр.
Положення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
117.96kb.
1 стр.
План Вступ 1 Становлення банківської системи України 2 Національний банк України – головний елемент банківської системи 3 Подальший розвиток банківської системи України Висновки Список використаної літератури Вступ
149.09kb.
1 стр.
Інформація про діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України у 2007 році
185.25kb.
1 стр.
Вступна частина
455.98kb.
2 стр.
Положення про відправку та вивіз за кордон науково-технічної інформації працівниками, студентами, аспірантами, докторантами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
20.83kb.
1 стр.