Главная страница 1
УДК 377.35

© Божко Н.В.


МЕТОД НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МІКРОМОДУЛІВ У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ КРАВЦІВ
Постановка проблеми. Розвиток системи професійної підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю повинен бути спрямований на формування в майбутнього фахівця цілісної системи інтегрованих знань, вмінь та навичок, умінь застосовувати отримані знання для вирішення конкретних виробничих завдань, швидко опановувати нове обладнання, техніку та технології; освоювати способи самостійної освітньої діяльності; вдосконалювати професійну майстерність [5].

Інтеграційну функцію в системі навчання і виховання майбутніх робітників швейного профілю виконує виробниче навчання, в ході якого перевіряються міцність знань, здобутих учнями, вмінь переносити ці знання на навчально-виробничу діяльність, формуються і закріплюються соціально необхідні і професійно значущі якості особистості майбутнього робітника, засвоюються основи професійної майстерності [12].

У робочих навчальних планах, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у ПТНЗ, на виробниче навчання відводиться в середньому 40% часу від загального обсягу годин. Виробниче навчання розглядають як обов’язкову складову змісту професійної освіти, практичну професійну підготовку учнів до певного виду діяльності з професії відповідно до вимог державного стандарту професійної освіти [5].

Тому забезпечити потрібну якість професійної підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю в системі ПТО та сформувати в них цілісну систему інтегрованих знань, вмінь та навичок можливо за умови здійснення навчального процесу на підставі державних стандартів ПТО та методичних систем виробничого навчання, розроблених на основі інтеграції змісту навчальних дисциплін професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Основними структурними елементами методичної системи навчальної дисципліни є цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологія навчання. У структурі методичної системи «мета» та «зміст» відіграють провідну роль, усі інші елементи методичної системи є забезпечуючими та підпорядкованими [6].

У попередніх дослідженнях розроблено інтегрований зміст навчальної дисципліни «Виробниче навчання» для майбутніх кравців, структурування якого виконано за допомогою інтегрованих мікромодулів (ІММ) [10]. Успішність вивчення інтегрованого змісту навчальної дисципліни «Виробниче навчання» залежить від опанування учнем кожним ІММ за допомогою відповідних методів навчання.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метод навчання – спосіб досягнення навчальної мети, система послідовних взаємопов’язаних дій педагога та учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти [12]. Правильний добір методів відповідно до цілей і змісту навчання, вікових особливостей учнів сприяє розвитку їх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками використовувати набуті знання на практиці, готує до самостійного набуття знань, формує світогляд [9]. Однак жоден із методів, якщо він використовується виключно сам по собі, не забезпечує досягнення потрібних результатів, оскільки не є універсальним. Тому обрані методи навчання в кожному конкретному випадку досягають оптимального ефекту в своєму гармонічному поєднанні [9].

Розробці інтегрованого змісту навчання в професійній підготовці кваліфікованих робітників у системі ПТО присвячено багато досліджень [1,2,3,4,7,8,11,13,14,15]. У кожному з них для опанування інтегрованим змістом обираються конкретні методи з огляду на навчальний предмет (методи теоретичного навчання, методи виробничого навчання), можливість реалізації інтегрованого змісту (методи, що об’єктивно поєднуються з ідеєю інтегрування знань) та досягнення цілісної мети (поєднання різноманітних методів навчання).

За ствердженням І.М. Козловської [7] в першу чергу, це методи, пов’язані з джерелами передачі та сприйняття навчального матеріалу (словесні, наочні, практичні). По-друге, це логічні методи передачі та відтворення інформації (індуктивні, дедуктивні, моделювання, узагальнення, конкретизації тощо). По-третє, методи, виділені за ступенем самостійного мислення під час оволодіння знаннями: репродуктивний, продуктивний, творчий, проблемно-пошуковий [7]. Такий вибір методів навчання забезпечує поступовий перехід від методів, що передбачають відносно невелику самостійність учнів, до методів, які спираються на їх повну самостійність.

У той же час відсутні адекватні методи опанування інтегрованим змістом, структурування якого виконано за допомогою мікромодульних технологій із виходом на рівень дій та технологічних операцій, із можливістю формування знань, вмінь та навичок учнів на репродуктивному та продуктивному рівнях, забезпечення інтеграції складових мікромодуля.Постановка завдання. Виходячи з аналізу стану проблеми, метою дослідження є розробка методу навчання інтегрованих мікромодулів в методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців.

В
иклад основного матеріалу
. Структура інтегрованого мікромодуля (інтегрованої навчальної дисципліни «Виробниче навчання») налічує обов’язкову та додаткові частини, до яких входять інструкційно-технологічна, довідкова, оперативно-інноваційна та контрольна складові (рис.1) [10].

Рис.1. Структура інтегрованого мікромодуля


Інструкційно-технологічна складова інтегрованого мікромодуля (ІММТ) містить чіткі вказівки щодо послідовності виконання технологічних операцій, правил та технічних умов, можливих дефектів та способів їх усунення.

Довідкова складова інтегрованого мікромодуля (ІММД) містить інформацію, що додатково пояснює чому саме так треба робити ту чи іншу технологічну операцію.

Оперативно-інноваційна складова інтегрованого мікромодуля (ІММІ) містить інформацію щодо сучасних технологій, матеріалів, устаткування, нових досягнень науки і техніки.

Контрольна складова інтегрованого мікромодуля (ММК) містить завдання різного рівня: тести, питання репродуктивного характеру, практичні та проблемні завдання, конкретні виробничі ситуації.

Формування практичних вмінь та навичок в учнів під час виробничого навчання відбувається в певній послідовності згідно зі структурою формування професійної дії (рис.2), що має мотиваційно-цільову, орієнтувальну, виконавчу, контрольну та коригувальну частини.

Р
ис.2. Структура формування професійної дії (за М.І. Лазарєвим)
З огляду на це, освоєння учнями інтегрованих мікромодулів ІММ доцільно проводити за аналогічним принципом. А саме, в три етапи з можливістю формування знань, вмінь та навичок учнів на репродуктивному та продуктивному рівнях:

1 етап – пояснювально-ілюстративний (репродуктивний рівень);

2 етап – практичний (репродуктивний рівень);

3 етап – проблемно-пошуковий (продуктивний рівень).

Для кожного етапу слід відбирати ті методи навчання, які об’єктивно поєднуються з ідеєю інтегрування знань та сприяють досягненню мети навчання.

Кожний з етапів опанування ІММ повинен забезпечувати можливість інтеграції складових мікромодуля. Виходячи з того, що інтеграція представляє собою процес об’єднання в ціле розрізнених елементів (в даному випадку складових мікромодуля) на основі об’єктивної передумови (тобто провідного елементу інтеграції), серед складових мікромодуля слід визначити одну, структурні елементи якої є природним інтегратором складових мікромодуля. На цій основі необхідно розробити метод, який забезпечить інтеграцію складових мікромодуля та сприятиме реалізації цілі методичної системи виробничого навчання засобами ІММ, а саме формування в учнів цілісної системи теоретико-практичних вмінь та навичок.

З метою визначення провідного елементу інтеграції в структурі складових мікромодуля та розробки на цій основі відповідного методу інтеграції, проаналізуємо організацію процесу опанування ІММ на кожному з етапів.

Організація процесу формування знань, вмінь та навичок на пояснювально-ілюстративному етапі передбачає, що майстер виробничого навчання в своїй роботі в основному використовує викладання інформації, пояснення та показ прийомів виконання технологічних операцій, що зазначені в інструкційно-технологічній складовій ІММ. Для додаткового пояснення прийомів виконання певної технологічної операції, а також при можливості її вдосконалення, майстер виробничого навчання звертає увагу учнів на довідкову та оперативно-інноваційну складові ІММ, в яких можна отримати відповідну інформацію. Тобто на рівні окремої технологічної операції, яка, в даному випадку, виступає природним інтегратором, проводить інтеграцію інструкційно-технологічної, довідкової та оперативно-інноваційної складових ІММ.

Діяльність учнів в цьому разі складається з прослуховування інформації, її сприйняття, спостереження за прийомами виконання робіт майстром виробничого навчання, їх розуміння та запам’ятовування настільки, щоб була можливість усного або письмового відтворення інформації (під час виконання завдань контрольної складової ІММ) та повторення дій за наданим зразком. Завдання контрольної складової ІММ на цьому етапі доцільно розробляти у вигляді тестів та питань репродуктивного характеру.

Методи, які застосовуються на цьому етапі, належать до пояснювально-ілюстративних та забезпечують можливість засвоєння навчального матеріалу учнями на репродуктивному рівні.

Організація процесу формування знань, вмінь та навичок на практичному етапі передбачає здебільшого самостійну роботу учнів (вправи) щодо практичного відтворення показаних прийомів виконання технологічних операцій у складі технологічного процесу виконання певного виду робіт, з консультативною допомогою майстра виробничого навчання. На цьому етапі також відбувається інтеграція інструкційно-технологічної, довідкової та оперативно-інноваційної складових ІММ на рівні окремої технологічної операції, але здійснюють її учні самостійно.

Контроль за рівнем виконання кожної технологічної операції передбачений у змісті інструкційно-технологічної складової ІММТ(К) і здійснюється учнями самостійно під час виконання роботи. Результатом сформованих вмінь та навичок учнів на цьому етапі є правильне та якісне виконання практичного завдання ІММ.

Методи, які застосовуються на цьому етапі належать до практичних та забезпечують засвоєння навчального матеріалу учнями на репродуктивному рівні.

Організація процесу закріплення та застосування знань, вмінь та навичок (3 етап) передбачає здебільшого самостійну роботу учнів стосовно вирішення проблемних завдань та конкретних виробничих ситуацій з контролем правильності їх виконання з боку майстра виробничого навчання. Проблемні завдання та конкретні виробничі ситуації стосуються як окремих технологічних операцій, так і технологічного процесу виконання певного виду робіт на рівні ІММ.

Зміст завдань контрольної складової ІММ на цьому етапі розробляється таким чином, щоб забезпечити можливість формування в учнів вмінь аналізувати, співставляти, пояснювати, робити висновки, систематизувати знання, вміння та навички отримані завдяки інтеграції інструкційно-технологічної, довідкової та оперативно-інноваційної складових ІММ на двох попередніх етапах.

Методи, які застосовуються на цьому етапі належать до проблемно-пошукових та забезпечують засвоєння навчального матеріалу учнями на продуктивному рівні.

Таким чином, на кожному етапі опанування ІММ в контексті виконання окремої технологічної операції (в контексті діяльності) або вирішення конкретних виробничих завдань, пов’язаних з конкретною технологічною операцією, відбувається інтеграція інструкційно-технологічної, довідкової та оперативно-інноваційної складових ІММ. Це дає змогу стверджувати, що саме технологічна операція, як структурний елемент інструкційно-технологічної складової ІММ, є провідним елементом інтеграції. Забезпечення освоєння учнями інтегрованих мікромодулів та інтеграції їх складових на рівні окремої технологічної операції можливе завдяки методу трьохетапного опанування інтегрованими мікромодулями та діяльнісно-контекстної інтеграції їх складових у методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців (рис.3).

Позначення на рис.3.

ІММТ- інструкційно-технологічна складова інтегрованого мікромодуля;

ІММД – довідкова складова інтегрованого мікромодуля;

ІММІ – оперативно-інноваційна складова мікромодуля;

ІММК- контрольна складова мікромодуля;

Т1, Т2, Т3, … Тn – окремі технологічні операції у складі інструкційно-технологічної складової інтегрованого мікромодуля;

ІММК (Т1) – контрольна складова інтегрованого мікромодуля, що містить проблемні завдання або конкретні виробничі ситуації стосовно виконання окремої технологічної операції у змісті інструкційно-технологічної складової;

ІММК (Т1, Т2) - контрольна складова інтегрованого мікромодуля, що містить проблемні завдання або конкретні виробничі ситуації стосовно виконання декількох технологічних операцій у змісті інструкційно-технологічної складової;

ІММК (Т1, … Тn) – контрольна складова інтегрованого мікромодуля, що містить проблемні завдання або конкретні виробничі ситуації стосовно технологічного процесу виконання певного виду робіт, передбачено змістом інструкційно-технологічної складової.

Продемонструємо застосування методу трьохетапного опанування інтегрованим мікромодулем та діяльнісно-контекстної інтеграції його складових в методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців на прикладі інтегрованого мікромодуля ІММ «Виконання зметувальної строчки». У структурі цього ІММ нараховується інструкційно-технологічна, довідкові та контрольна складові. В змісті ІММТ зосереджений навчальний матеріал та графічні зображення стосовно складання деталей для виконання зметувальної строчки, позначення лінії прокладання зметувальної строчки, зметування деталей між собою.

У змісті довідкових складових ІММД зосереджений навчальний матеріал стосовно правил визначення лицьового та виворітного боків тканини, правил нанесення допоміжних крейдяних ліній, підбору голки та нитки, технічних умов при виконанні ручних робіт, технологічних параметрів прямого стібка.

Репродуктивний рівень засвоєння навчального матеріалу в ІММК забезпечують тестові завдання та питання стосовно визначення понять «стібок» та «зметування», визначення довжини прямого стібка, технічних умов виконання зметувальної строчки.


Рис.3. Теоретична модель трьохетапного опанування інтегрованими мікромодулями та діяльнісно-контекстної інтеграції їх складових в методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів.

Продуктивний рівень засвоєння навчального матеріалу в ІММК забезпечує вирішення проблемного завдання. Наприклад: кравцю слід зметати деталі перед їх зшиванням. Крейдяною лінією він намітив строчку зшивання на відстані 2 см від зрізів деталей. Як необхідно виконати зметування деталей стосовно наміченої крейдяної лінії та чому?

На пояснювально-ілюстративному етапі майстер виробничого навчання створює в учнів орієнтувальну основу дій стосовно складання деталей для виконання зметувальної строчки, позначення лінії прокладання зметувальної строчки, зметування деталей між собою. Для пояснення та показу прийомів виконання роботи майстер виробничого навчання використовує ІММТ та навчальну інформацію, що зосереджена в ІММД. А саме:

- при поясненні складання деталей лицьовими сторонами усередину залучається інформація з ІММД стосовно правил визначення лицьового та виворітного боків тканини;

- при пояснені позначення лінії прокладання зметувальної строчки залучається інформація з ІММД стосовно правил нанесення допоміжних крейдяних ліній;

- при поясненні прийомів виконання зметування деталей залучається інформація з ІММД стосовно підбору голки та нитки для виконання зметувальної строчки на заданому виді тканини, технічних умов виконання зметувальної строчки, технологічних параметрів прямого стібка.

Перевірка якості засвоєння навчального матеріалу відбувається за допомогою тестів та питань репродуктивного характеру, що зосереджені в ІММК.

На практичному етапі учні відтворюють показані майстром виробничого навчання прийоми стосовно складання деталей, позначення лінії для прокладання зметувальної строчки, зметування деталей. При цьому вони користуються ІММТ та ІММД. Контроль та коригування виконання кожної технологічної операції передбачений у змісті ІММТ(К) і здійснюється учнями самостійно під час виконання роботи. Результатом сформованих вмінь та навичок учнів на цьому етапі є правильне та якісне виконання практичного завдання ІММ, тобто виконання зметувальної строчки. Контрольна складова ІММ, в даному разі, передбачає перевірку правильності та якості виконання практичного завдання.

На проблемно-пошуковому етапі учні за допомогою професійних знань, вмінь та навичок отриманих завдяки ІММ та його складових, вирішують конкретне проблемне завдання.

Загальна модель застосування методу трьохетапного опанування інтегрованим мікромодулем ІММ «Виконання зметувальної строчки» та діяльнісно-контекстної інтеграції його складових в методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців представлена на рис. 4.Висновок. Розроблено метод трьохетапного опанування інтегрованими мікромодулями та діяльнісно-контекстної інтеграції їх складових в методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ, який дозволяє поступово перейти від репродуктивного до продуктивного рівня засвоєння навчального матеріалу. Показано реалізацію створеного методу при опануванні інтегрованим мікромодулем ІММ «Виконання зметувальної строчки».

Перспективи подальших досліджень. Подальшої розробки потребує технологія створення дидактичних засобів на основі запропонованої структури змісту інтегрованої навчальної дисципліни «Виробниче навчання», тобто інтегрованих мікромодулів.

Р
ис.4. Загальна модель застосування методу трьохетапного опанування інтегрованим мікромодулем ІММ «Виконання зметувальної строчки» та діяльнісно-контекстної інтеграції його складовихЛітература

1. Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования. – СПб-Радом, РАО,1997.-226с.

2. Булейко О.І. Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. - Вінниця, 2009. — 20 с.

3. Васіна Л.С. Дидактичні умови інтеграції знань з математики та спеціальних дисциплін у підготовці майбутніх радіотехніків: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2006. – 21 с.

4. Воронина Е.Е. Проектирование интегративных курсов общепрофессионального цикла на блочно-модульной основе: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Институт педагогики и психологии профессионального образования РАО. – Казань, 2006.-193с.

5. Гриценок І. Концептуальні засади організації виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю // Профтехосвіта.-2008.-№10.-С.22-26.

6. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.-192с.

7. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійної школи (дидактичні основи). – Львів: Світ,1999.-302с.

8. Костюченко М.П. Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у ПТНЗ: Дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / УІПА.- Харків, 2009.- 205с.

9. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.-480с.

10. Лазарєв М.І., Божко Н.В. Розробка функціональних інтеграційних моделей у ПТО // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків (УІПА), 2009.-№24-25. - С.70-79.

11. Марущак О.В. Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. - Вінниця, 2005. – 22с.

12. Професійна освіта: словник: Навч. посіб./ Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало.- К.: Вища шк., 2000. - 380с.

13. Собко Я.М. Інтегрування знань учнів з фізичної електроніки у ПТУ радіотехнічного профілю: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / АПН України. — К., 1996. - 207с.

14. Чистикова В.М. Интегративно-модульная технология непрерывной профессиональной подготовки специалистов сварочного производства: Дис. канд. пед. наук: 13.00.08. - Екатеринбург, 2006. - 222с.

15. Якимович Т.Д. Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в процесі професійної підготовки фахівців (на матеріалі електронної промисловості). Автореф. дис. канд.пед.наук: 13.00.04.-Київ, 2001. - 21с.


Божко Н.В.

Метод навчання інтегрованих мікромодулів у методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців

У статті розроблено метод навчання інтегрованих мікромодулів у методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців, який складається з трьох етапів (пояснювально-ілюстративного, практичного, проблемно-пошукового), які дозволяють перейти від репродуктивного до продуктивного рівня засвоєння навчального матеріалу та забезпечують інтеграцію складових мікромодуля. Показано реалізацію розробленого методу на прикладі вивчення інтегрованого мікромодуля з навчальної дисципліни „Виробниче навчання”.Ключові слова: професійна підготовка, виробниче навчання, майбутні кравці, методична система, зміст навчання, метод навчання, інтегрований мікромодуль.
Божко Н.В.

Метод учебы интегрированных микромодулей в методической системе производственной учебы будущих портных

В статье разработан метод обучения интегрированных микромодулей в методической системе производственного обучения будущих портных, который состоит из трех этапов (объяснительно иллюстративного, практического, проблемно поискового), которые позволяют перейти от репродуктивного к производительному уровню усвоения учебного материала и обеспечивают интеграцию составляющих микромодуля. Показана реализация разработанного метода на примере изучения интегрированного микромодуля по учебной дисциплине „Производственное обучение”.Ключевые слова: профессиональная подготовка, производственное обучение, будущие портные, методическая система, содержание обучения, метод обучения, интегрированный микромодуль.
N. Bozhko

Method of Teaching Integrated Micromodules in the Methodological System for Industrial Training of Future Tailors

The article describes a method of teaching to intergrated micromodules in the methodological system for industrial training of future tailors which comprises three stages (explanation illustration, practical, problem research) that allow to pass on from reproduction to production level of mastering teaching material and provide for integration of micromodule components. The realization of the developed method is shown with the example of studying an integrated micromodule IMM. Doing ”baste stitch’’ of the integrated teaching discipline “Industrial Training”.key words: vocational training, industrial training, future tailors, methodological system, teaching contents, teaching method, integrated micromodule.

Стаття надійшла до редакції 15.05.2008р.


Смотрите также:
Метод навчання інтегрованих мікромодулів у методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців постановка проблеми
147.94kb.
1 стр.
Кваліфікаційні вимоги до майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів на оплату їх праці за відповідними тарифними розрядами Майстер виробничого навчання з оплатою праці по 9 тарифному розряду
23.33kb.
1 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
Проблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю постановка проблеми
129.66kb.
1 стр.
Методична підготовка майбутніх інженерів-педагогів в галузі проектування навчально-методичного забезпечення модульної технології навчання постановка проблеми
154.02kb.
1 стр.
Застосування методики модульного навчання як одного з важливих компонентів підвищення рівня професійної компетентності учнів птнз
90.68kb.
1 стр.
Наталія Грицай лекції з методики навчання біології як основа формування індивідуального методичного стилю майбутніх педагогів
121.57kb.
1 стр.
Постановка проблеми
119.55kb.
1 стр.
Система суперечностей у професійній економіко-математичній підготовці майбутніх економістів Постановка проблеми
76.68kb.
1 стр.
Принципи виробничого навчання
60.36kb.
1 стр.
Постановка проблеми
115.08kb.
1 стр.
Модульно розвивальна система навчання
90.48kb.
1 стр.