Главная страница 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”для студентів ІV курсу денної форми навчання


Тернопіль 2004

Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів ІV курсу стаціонарної форми навчання. – Тернопіль. – ІМБМ. – 20с.

Укладач ст. Викладач: Островська Галина Йосипівна
Відповідальний за випуск: О.А.Устенко, академік

Рецензент: О.М.Сохацька, д.е.н, професор

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Курсова робота - самостiйне дослiдження одного з актуальних питань курсу "Фiнансовий менеджмент". Головна мета курсової роботи - поглибити знання, виробити навички самостiйного, творчого вивчення студентом проблем теорiї та практики управлiння фiнансами, оволодiти методами наукового дослiдження, допомогти набути практичних навикiв самостiйного прийняття рiшень. Для досягнення поставленої мети необхiдно реалiзувати ряд завдань:

 • розвинути зацiкавленiсть студента до предмету;

 • навчити грунтовно опрацьовувати теоретичнi джерела;

 • навчити обґрунтовувати питання, що не однозначно трактуються в спецiальнiй лiтературi

 • навчити студента творчо мислити, вiдстоювати свою думку;

 • допомогти набути навичок виконання науково-дослiдної роботи;

 • розвинути самостiйнiсть аналiтичної обробки економiчної iнформацiї й складання на її основi висновкiв i пропозицiй;

 • навчити аналiзувати i оцiнювати передовий зарубiжний досвiд та адаптувати його до умов формування ринкових вiдносин в Українi;

 • навчити виявляти проблемнi ситуацiї на пiдприемствi i розробляти можливi варiанти їх усунення.

Виконання курсової роботи складаеться з кiлькох етапiв, першим з яких є вибiр теми.
ВИБIР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Органiзацiя виконання курсової роботи починаеться з вибору об'екта дослiдження, тобто теми. Тема курсової роботи повинна охоплювати основнi питання теорiї й практики, вносити елементи новизни, ставити науковi проблеми i висвiтлювати їх розв'язання.

Примiрну тематику курсових робiт розробляе кафедра на основi програми курсу "Фiнансовий менеджмент". Кожен студент, керуючись рiзними мотивами (актуальнicть певної проблеми, попереднi дослiдження, рiвень пiдготовки), може самостiйно обрати будь-яку тему з поданої тематики курсових робiт. Вибрану тему студент погоджує з керiвником курсової роботи. Можливий варiант, що жодна iз запропонованих тем не задовiльнє запитiв студента. У цьому випадку за допомогою наукового керiвника формулюеться тема майбутньої курсової роботи в межах курсу "Фiнансовий менеджмент".

Кiлькiсть студентiв, що можуть працювати над однiею темою, регламентує кафедра.

Вибiр теми курсової роботи - важливий етап процесу вивчення та успiшного захисту курсової роботи. Бажано, щоб проблематика курсової роботи була пов'язана з дослiдженнями, що проводитиме студент на IV курсi. Отже, курсова робота може бути базою (або складовою частиною) дипломної роботи.


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБIТ З ДИСЦИПЛІНИ

ФIНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 1. Фiнансовий менеджмент в системi управлiння організацією.

 2. Фiнансовий менеджмент акцiонерного товариства.

 3. Фінансовий менеджмент малого бізнесу.

 4. Оцiнка фiнансової дiяльностi організації.

 5. Управління грошовими потоками організації.

 6. Управління прибутком організації.

 7. Управління формуванням прибутку організації.

 8. Управління розподілом прибутку організації.

 9. Управління витратами організації.

 10. Особливості управлiння необоротними активами організації.

 11. Управління фінансовим лiзингом.

 12. Фінансове управлiння товарно-матеріальними запасами організації.

 13. Управління дебіторською заборгованістю організації.

 14. Управління грошовими коштами та ліквідними цінними паперами організації.

 15. Комплексне оперативне управлiння оборотними активами i короткостроковими зобов'язаннями.

 16. Управління фінансуванням оборотних активів.

 17. Покращення фінансового стану підприємства на базі менеджменту структури капіталу.

 18. Фінансовий менеджмент на основі оцінки капіталу організації.

 19. Управління власним капіталом організації.

 20. Управління позичковим капіталом організації.

 21. Управління кредиторською заборгованістю організації.

 22. Особливості управління фінансовими інвестиціями.

 23. Особливості управлiння реальними iнвестицiями.

 24. Оперативне управління інвестиційним портфелем організації.

 25. Оцінка ефективностi інвестиційного проекту.

 26. Управління фінансовими ризиками.

 27. Механізми нейтралізації фінансових ризиків та їх ефективність.

 28. Внутрішньо організаційне фінансове прогнозування та планування грошових потоків..

 29. Фінансовий контроль в системі управління фінансами організації.

 30. Антикризове фінансове управління організацією.

 31. Діагностика банкрутства організації.

 32. Механізми фінансової стабілізації організації при загрозі банкрутства.

 33. Оцiнка перспектив розвитку неплатоспроможного підприємства.

 34. .Оцінка фінансової стійкості організації.

 35. Проблеми використання фiнансового менеджменту пiдприємствами України.

Наступний етап - добiр i опрацювання необхiдної лiтератури.ДОБIР I ВИВЧЕННЯ ЛIТЕРАТУРИ

Джерелом інформації про наявність літератури з тієї чи іншої проблеми чи теми є каталоги бібліотек, читальних залів, а також кафедр інституту. Суттєву допомогу в доборі необхідної літератури студентові надасть уже подана література до тем курсових робіт, згрупованих за навчальними темами курсу. У процесі добору та опрацювання літератури необхідно робити вiдповiдні виписки та орієнтуватися на досліджувані питання курсової роботи. На цьому етапi слiд обдумувати основні питання роботи, складати першi варiанти плану курсової роботи. При складанні cписку лiтератури необхiдно зазначати прiзвище й iнiцiали автора, назву, мiсце видання, видавництво, рiк видання та кiлькiсть сторiнок. При посиланні за текстом на будь-який матерiал або джерело потрiбно вказувати порядковий номер використаної лiтератури iз складеного в алфавiтному порядку списку i вiдповiдну сторiнку з конкретної роботи.

Курсова робота повинна бути виконана на основi використання найновiшої лiтератури, що зумовлює необхiднiсть ретельного вивчення нових видань пiдручникiв, навчальних та практичних посібників, монографій вітчизняних та зарубіжних авторів, брошур. Необхідний матеріал, особливо дискусійний, студент може взяти з відповідних науково-практичних та теоретичних журналів. Особлива увага повинна надаватися галузевим журналам. Вивчення літератури супроводжується її конспектуванням, виписуванням окремих важливих теоретичних положень, цифр i фактів. Таким формується робочий матеріал для написання курсової роботи. Потім він групується за окремими найважливішими проблемами, якi складуть основні пункти плану.ПЛАН I СТРУКТУРА РОБОТИ

Важливим етапом написання курсової роботи е складання плану. Від уміння правильно скласти план роботи залежить повнота викладу теми, глибина розгляду проблем, його наукова i практична цінність. План - основа роботи, він свідчить, наскільки глибоко студент засвоїв необхідний матеріал, ознайомився з літературою, вміє вибирати основне i суттєве. План повинен бути послідовним i охоплювати всі основні моменти теми. Назва розділів i параграфів повинні бути короткими, але відображати суть того, що необхідно викласти. Розміщувати питання плану треба послідовно, з логічними переходами від одного розділу до іншого, усі проблеми пов'язати єдиною метою дослідження. Усі питання i робота в цілому закінчується висновками i узагальненнями.

Структура курсової роботи складається з вступу, кілька питань (розділів), які мають два-три або чотири параграфи, висновків, списку використаної літератури i додатків.


План курсової роботи складається студентом самостійно і узгоджується з науковим керівником, який коректує та затверджує його. План курсової роботи може бути простим або складним, але в обох випадках він повинен охоплювати всі важливі аспекти обраного предмету дослідження.

Структура курсової роботи:


ВСТУП.
1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. ___________.

1.2. ___________.

1.3. ___________.


2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. ___________.

2.2. ___________.

2.3. ___________.


3. СУЧАСНИЙ СТАН ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ (МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ).

3.1. ___________.

3.2. ___________.

3.3. ___________.


ВИСНОВКИ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
ДОДАТКИ.
Завдання студента при написаннi роботи значно полегшуються, коли вiн складе для себе деталiзований робочий план. Хоча робота починається iз вступу, її написання доцiльно ипочати з першого роздiлу. Вступ пишеться пiсля закiнчення усiх роздiлiв i висновкiв. Особливе значення має перший роздiл. Як правило, в ньому викладаються теоретичнi або методичнi основи розв'язання проблеми, розкриваеться її змiст вiдповiдно до плану. Цей роздiл складае 30% її обсягу.

Iншi роздiли роботи е конкретизацією першого. У них дослiджуютьcя та узагальнюються фактичнi данi, якi стали логiчним продовженням першого - теоретичного роздiлу. Теоретичнi положення повиннi пiдтверджуватися конкретними даними з практики роботи пiдприємства. Cтудент на основi наявних недолiкiв повинен знайти нетрадицiйнi шляхи вирiшення проблем, що виникли, та внести конкретнi пропозицiї щодо подальшого вдосконалення фiнансового менеджменту на пiдприємствi. Значною мiрою це досягається використанням статистичного матерiалу, побудовою таблиць, схем, графiкiв, розрахунком показникiв.

У висновках узагалюються результати дослiдження теми, викладаються загальнi висновки, формулюються рекомендацiї i пропозицiї.

Нарештi, розпочинається робота над вступом. Це – невелика за обсягом, але дуже важлива частина роботи. Вступ розкриває актуальнiсть дослiджуваної проблеми, визначае мету й завдання її розв'язання. У вступi визначаеться змiст теми дослiдження.

Вiн є узагальненням всього опрацьованого матерiалу, тому й пишеться пiсля завершення основної частини курсової роботи.

Для скорочення основного тексту курсової роботи можна зробити додатки до неї, якi розмiщуються пiсля списку використаної лiтератури.

Процес написання тексту роботи доцiльно подiлити на два етапи, перший з яких передбачає написання чорнового варiанту, усунення недоречностей, внесення необхiдних поправок, вдосконалення структури роботи, а другий - виконання у чистовому варiантi

ОСНОВНI ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна вiдповiдати певним стандартам i вимогам. На деяких з них зупинимося детальнiше.

Обсяг роботи приблизно становить 25-30 сторінок основного тексту. І роздiл складає 30% обсягу роботи, П – 40%, Ш – 30%.

Курсова робота виконується на стандартних (А-4) сторiнках бiлого кольору. При друкованому варіанті слід дотримуватися наступних вимог:


 • Поля: зліва – 25 мм; справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм.

 • Шрифт: Times New Roman, кегль – 12.

 • Інтервал: 1,5

Титульна сторiнка має єдину форму (див.додаток 1) i вважається першою сторiнкою курсової роботи. На сторiнцi 2 розмiщується план курсової роботи, взiрець якого було подано вище. Зверху слiд написати: "План". У ньому послiдовно перераховуються всi частини курсової роботи.

З третьої сторiнки розпочинається виклад тексту роботи. Кожна її частина розпочинається з нової сторiнки i вiдповiдного заголовка (згiдно з планом роботи). Текст параграфiв (пунктiв) продовжується на тiй сторiнцi, де закiнчено розгляд матерiалу попереднього параграфа. Переноси слiв у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх роздiляють крапкою.

Посилання на цитати, запозиченi з пiдручникiв, монографiй, наукових праць оформляються вiдповiдно до встановлених вимог, наприклад [43, c.80]. Цифра "43" вказує на порядковий номер лiтературного джерела в списку використаної лiтератури, а число "80" - сторiнку, з якої взята цитата.

Формули i цифри повиннi органiчно вписуватись у текст викладання, не порушуючи граматичної структури курсової роботи. Формули слiд розмiщувати на серединi рядка, а зв'язуючi їх cлова "де", "отже", "знаходимо" - на початку рядка. Формули нумеруються арабськими цифрами справа на рiвнi формули i номер береться в круглi дужки. Нумерацiя формул наскрiзна у всiй курсовiй роботi. Таблицi повиннi мати текстовий заголовок, який розмiщується над таблицею посерединi, на них робляться посилання в текстi.

Таблицi нумеруються за порядком, але знак "N" не ставиться (наприклад: Таблиця 3). Таблицi можуть розмiщуватися по тексту, або виноситися в додатки.

При наявностi в роботi графiкiв, схем, дiаграм їх слiд називати малюнками, нумерувати арабськими цифрами i супроводжувати надписами, наприклад: Рис.1. Органiзацiя фiнансового менеджменту акцiонерного товариства.

Цим вимогам вiдповiдає i оформлення додаткiв, куди розмiщують додатковi матерiали, а саме: результати розрахункiв, малюнки, таблицi вихiдних даних.

Cписок використаної лiтератури розмiщуеться наприкiнцi курсової роботи (перед додатками). Назва джерел подається мовою оригiналу. До списку входять джерела, на якi в курсовiй роботi є посилання, а також iншi, використанi при її пiдготовцi. Спочатку вiдзначаються правовi та нормативнi документи, пiдручники i навчальнi посiбники, методична лiтература, монографiї, матерiали наукових конференцiй, газетнi та журнальнi статтi в алфавiтному порядку, далi - працi iноземними мовами.

На сторiнцi, де закiнчується список використаної лiтератури, автор ставить дату написання роботи i свiй пiдпис.

Курсова робота виконується державною мовою.


ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу рееструють на кафедрi менеджменту i подають на рецензiю науковому керiвниковi.

У рецензiї науковий керiвник оцінює рiвень виконання роботи, вказує на позитивне та недолiки курсової роботи, визначае можливiсть її допуску до захисту або необхiднiсть доопрацювання.

Захист курсової роботи вiдбуваеться в присутностi комiсiї, до якої входять 2-3 особи згiдно з графiком, затвердженим завiдувачем кафедри. Для захисту своєї роботи студенту надається 10 хвилин. За цей час вiн повинен викласти тези роботи, вiдповiсти на запитання.Комiсiя за результатами захисту виставляе остаточну оцiнку. При цьому враховується як виступ студента на захистi, так i оцiнка письмового варiанту з курсової роботи. При отриманнi студентом незадовiльної оцiнки призначається повторний захист.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ


Законодавча база


 1. Закон України ”Про господарські товариства”//ВВР.-1991.№49.-с.682 .Із змінами та доповненнями від 16.12.93, 02.03.9995, 14.05.1995, 23.12.1997.

 2. Закон України “Про підприємства” від 27 березня 1991 р.

 3. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1992 р.

 4. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” // ВВР.-1991.-№38.-с.508. Із змінами та доповненнями від 14.10.1992, 02.03.1995, 10.09.1997.

 5. Закон України ”Про інвестиційну діяльність” //ВВР.-1991.-№41.с.646 Із змінами та доповненнями від 10.12.1991, 05.03.1998.

 6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 18 вересня 1991 р.

 7. Закон Україні ”Про державне егулювання ринку цінних паперів”// ВВР.-1996.-№51.-с.292.

 8. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р.

 9. Закон України “Про банкрутство” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №31.

 10. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22 травня 1997 р.

 11. Закон України “Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 р.

 12. Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997 р.

 13. Постанова кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств” // Зібрання Уряду України. – 1994. - №5.


Основна література


 1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: “Финанcы и статистика”, 1996

 2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М. “Финансы и статистика”, 1997

 3. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.:ИНФРА, 2002. – 240 с.

 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев.: ”ИТЕМ”, Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995.

 5. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев: “ИТЕМ”, “АДЕФ-УКРАИНА”, 1996

 6. Бланк И. А. Управление прибылью. – Киев “Ника-Центр”, “Эльга”, 1998.

 7. Бланк М.А. Основы финансового менеджмента. – К.: “Ника-Центр”, 1999.

 8. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – Київ: КП “ВАЗАКО”, “Молодь”, 1997.

 9. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО “Консалтбанкир”, 1996.

 10. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: “ФБК-ПРЕСС”, 1998.

 11. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. – М.: “Дело и сервис”, 1998.

 12. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия. – М.: Перспектива, 1993, - 89 с.

 13. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: «Перспектива», 1995.

 14. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом. – М.: “Перспектива”, 1998р.

 15. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 16. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е. В. Кузнецовой. – М.: “Правовая культура”. 1995.

 17. Финансовый менеджмент. Теория ипрактика. Под ред. Стояновой Е.С. – М.: “Перспектива”, 1998.

 18. Фінанси підприємств. Підручник /Під кер.проф. А.М.Поддєрьогіна. – К.:КНЕУ,1999, - 384 с.

 19. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – М.: “Дело”, 1993.

 20. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996.

 21. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент. Пер. с англ. – М.: “ФИЛИНЪ”, 1996.


Допоміжна література

 1. Бандурака О.М., Коробов О.Л., Орлов П.І, Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: “Либідь”, 1998.

 2. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. – М.: “ИНФРА-М”, 1997.

 3. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер. с англ. - АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995.

 4. Бернар И., Колли Ж-К. Толковый экономический финансовый словарь. Пер. с Франц. – М.: Международные отношения, 1994.

 5. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпритация. Пер. с англ. – М.: «Финансы и статистика», 1996.

 6. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. Пер. с англ. – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.

 7. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – к.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998.

 8. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. – М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.

 9. Бригхем Ю. Энциклопедия финансового менеджмента. Пер. с англ. – М.: «РАГС», «Экономика», 1998.

 10. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала. Пер. с англ. – М.: Дело, 1997.

 11. Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. – М.: «Аланс», 1994.

 12. Дамари Р. Финансы и предпринимательство: финансовые инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития. Пер. с англ. – М.6 «Юнити», 1998.

 13. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело, 1997.

 14. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. Пер. с англ. – М.: «ЮНИТИ», 1998.

 15. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: «Бухгалтерский учет», 1996.

 16. Ирвин Д. Финансовый контроль. Пер. с англ. – М.: «Финансы истатистика», 1998.

 17. Карлин Т., Максин А. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP). Пер. с англ. – М.: «ИНФРА-М», 1998.

 18. Карп М.В., Махмутов Р.А., Шабалин Е.М. Финансовый лизинг на предприятии. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 1998.

 19. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – м.: «Центр экономики и маркетинга», 1997.

 20. Коллас Б., Управление финансовой деятельностью предприятия. пер. с франц. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 1997.

 21. Колб Р. Финансовые деревативы. Пер. с англ. – М.: «ФИЛИНЪ», 1997.

 22. Кочович Е., Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов. – М.: «Финансы и статистика», 1994.

 23. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательськой деятельности. – М.: «ИНФРА-М», 1998.

 24. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 1998.

 25. Маршалл Д., Бансал В. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям. Пер с англ. – М.: «ИНФРА», 1998.

 26. Мелкумов Я.С., Румянцев В.Н. Кредитные ресурсы: расчеты и анализ. – М.: Бизнес-школа «Интел_Синтез», 1995.

 27. Мертенс А.В. Инвестиции. – Киев: Киевское инвестиционное агенство, 1997.

 28. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений. Пер. с англ. – М.: Бизнес-школа «Интел_Синтез», 1995.

 29. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. Пер с англ. – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.

 30. Павлова Л.Н. Финансы предприятия. – М.: “Финансы”, 1998.

 31. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ “ДИС”, 1997.

 32. Перар Ж. Управление международными денежными потоками. – М.: “Финансы и статистика”, 1998.

 33. Портфель конкуренций и управление финансами. – М.: “СОМИНТЭК”, 1997.

 34. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. Пер с франц. – М.: “Аудит”, “ЮНИТИ”, 1997.

 35. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: “Перспектива”, 1995.

 36. Рындин А.В., Шамаев Г.А. Организация финансового менеджмента на предприятии. – М.: “РДЛ”, 1997.

 37. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: “Инфра-М”, 1996.

 38. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. Под ред. Градова А.П. и Кузина Б.И. - С.-Петербург, “Специальная литература”, 1996.

 39. Теория и практика антикризисного состояния. Под ред. Беляева С.Г. и Кошкина В.И. – М.: “Закон и право”, “Юнити”, 1996.

 40. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. – М.: “Аудит”, “ЮНИТИ”, 1996.

 41. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. Пер с англ. – М.: “Дело ЛТД”, 1994.

 42. Чедвиг Л. Основы финансового учета. Пер. с англ. – М.: “Банки и биржи”, “ЮНИТИ”, 1997.

 43. Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и анализа затрат. Пер. с англ. – М.: “ФИЛИНЪ”, 1996.

 44. Arnold G. Corporate Financial Management – FT: Pitman, 2002

 45. Atrill P. Financial Management for non-specialists (3rd edition) – Prentice Hall International, 2002

 46. Brealey R.A., Myers S.C. Principles of Corporate Finance (6th edition) – Mc Graw Hill, 2003

 47. Brigham, E. Fundamentals of Financial Management. (10th edition) – N.Y.: The Driden Press, 2002

 48. Brigham, E., Ehrhardt M. Financial Management. Theory and Practice.(10 th edition) – South-west Thomson learning, 2001

 49. Brunes R. Case Studies in Finance- ( 3rd edition) Mc Graw Hill/ Irwin, 1998

 50. Chandara P. Financial Management. Theory and Practice (3rd edition) – New Delhi: Data McGraw-Hill Publishing Company Limited, 1993

 51. Douglas R., Finnepty J. Principles of financial management. – Stowe Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998

 52. Madura J. International Financial Management (7th edition) - Southwestern Pub. Co., 2002

 53. McMenamin J. Financial Manamegent: An Introduction – Routledge, 1999

 54. Penman S. Financial Statement and Security Valuation (2 nd edition) Mc Graw Hill/ Irwin, 2003

 55. Pike & Neale Corporate Finance and Investment, Decisions and Strategies (4th edition) – Pearson Education 2003

 56. Ross S. Corporate Finance(6 th edition) Mc Graw Hill/ Irwin, 2002

 57. Samuels,Wilkes & Brayshaw Management of Company Finance (6th edition) – Chapman and Hall, 1995

 58. Watson D., Head T. Corporate Finance: Principles and Practice – FT: Pitman, 1998

 59. Wild J., Bernstein L., Subramanyam K.R. Financial Statement Analysis (7 th edition) Mc Graw Hill/ Irwin, 2001Додаток 1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни “Фінансовий менеджмент” на тему:
______________________________________________________
______________________________________________________

Виконав:

студент групи________


____________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)Науковий керівник:

____________________

(науковий ступінь, звання)

____________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Робота допущена до захисту

____________________

(підпис наукового керівника)“____”______________200__р.

Тернопіль

2004
Смотрите также:
Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни " фінансовий менеджмент" для студентів ІV курсу денної форми навчання
157.24kb.
1 стр.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Аудит» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей
700.58kb.
8 стр.
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи фахової спрямованості для студентів денної та заочної форми навчання
290.92kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 курсу заочної форми навчання
591.07kb.
3 стр.
Методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»
772.59kb.
5 стр.
Конспект лекцій з дисципліни: «Технологія науково-дослідної діяльності» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
736.06kb.
8 стр.
Методичні рекомендації для самостійної роботи Для студентів денної і заочної форми навчання спеціальностей 030508 «Фінанси і кредит»
333.64kb.
1 стр.
Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «політологія»
552.31kb.
5 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки
433kb.
3 стр.
Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни "ресторанний менеджмент" для студентів 5 курсу усіх форм навчання
477.87kb.
2 стр.
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
344.75kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.