Главная страница 1страница 2 ... страница 4страница 5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ,
ПЛАНИ СЕМІНАРІВ, ЗАПИТАННЯ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМ ТА ТЕМАТИКА ДОМАШНІХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ»


Харків 2009

Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «Політологія» для студентів денної форми навчання в умовах кредитно-модульної системи/ Упоряд. Н.В. Чорна, – Харків: ХНУРЕ, 2009 – 40 с.


Упорядник Н.В. Чорна


Рецензенти Л.А. Тіхонова, канд. філос. наук, професор кафедри філософії

Т.Г. Авксентьєва, канд. політ. наук, доцент кафедри філософіїЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сучасне українське суспільство переживає глибокі перетворення всіх сфер суспільного життя. Змінюються політичная система, суспільна свідомість, осмислюється історичний досвід нашого народу, взаємовідносини між особистістю, державою, суспільством. Демократичне суспільство неможливе без самостійної особистості, що добре знає свої права, обов’язки, свободи, може їх відстоювати, береже почуття власної гідності та почуває себе впливовим, рівноправним учасником суспільних процесів.

Кожній людині, незалежно від її віку, професії, статусу необхідні політичні знання та культура політичної поведінки. Без політичної грамотності людина стає об,єктом маніпулювання у політичній грі. У свій час відомий усьому світу політик і керівник незалежної Індії М. Ганді сказав: «Ми самі повинні бути тими змінами, які хочемо бачити у цьому світі».

Важливу роль у розвитку оптимальних шляхів розвитку суспільства відіграє політологія. Вона є наукою про владу і політичне управління, про розвиток політичних відносин, процесів і систем, про політичну поведінку і діяльність людей. Науку про політику великий мислитель епохи античного світу Аристотель називав «царською наукою» – наукою, за допомогою якої можна покращити життя й створити гідне суспільство. Політологія, як наука про політику, виконує важливі пізнавальні, загальнотеоретичні, аналітичні й методологічні функції.

Курс «Політологія» спрямований на формування у студентів знань про політичні процеси, зацікавленість політичними проблемами минулого і сучасного, на розвиток самостійного мислення, вміння орієнтуватися у складних суспільно-політичних відносинах. Спеціаліст, громадянин, який оволодів політологічними знаннями, зможе впевнено розібратися у складних політичних явищах, глибоко розуміти вплив політики на розвиток політичних, соціальних і правових інститутів суспільства.

Політологія є нормативною навчальною дисципліною для студентів університетів усіх спеціальностей.

Ці методичні рекомендації допоможуть студентам в умовах кредитно-модульної системи навчання самостійно підготуватися до семінарських занять з курсу «Політологія». Запитання для самоконтролю нададуть можливість перевірити свої знання. Виконання проблемно-пошукових завдань ( у письмовій формі) допоможуть отримати додаткові бали до модульної оцінки.

У даних методичних рекомендаціях пропонуються теми домашніх контрольних робіт, які за робочою програмою є обов’язковими для написання, перелік літератури, питання для іспиту.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення курсу “Політологія” є засвоєння студентом закономірностей розвитку та функціонування політичного життя суспільства, механізмів політичної влади, управління політичними процесами.


Завдання дисципліни

За результатом вивчання дисципліни студенти повинні:


Знати:

· об`єкт, предмет і методи політології, володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

· основні етапи розвитку світової та вітчизняної політичної думки;

· світові та вітчизняні політологічні школи, концепції та напрямки;

· політичні феномени та цінності: політичні відносини, політичну діяльність, політичну владу, політичний режим, політичну систему, політичне лідерство, політичний конфлікт, політичну культуру, консенсус, громадянське суспільство;

· основні політичні партії, громадські організації та рухи;

· суть і функції держави в політичній системі суспільства;
Вміти:

· розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки та функції;

· орієнтуватися у проблемах розподілу влад, формах державного устрою і формах державного устрою;

· розпізнавати прояви прямої та представницької демократії, сприяти їх затвердженню в сучасному українському суспільстві;

· формувати та відстоювати свою життєву (політичну) позицію, чітко розуміти свої громадянські права, свободи та обов`язки, відстоювати принципи громадянського суспільства та правової держави;

· давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій та лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів;

· орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі;

· об`єктивно та критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію;

· готувати повідомлення на політичну тему, брати участь у політичних дискусіях, передвиборних кампаніях, масових і групових політичних опитуваннях;

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКонтрольна точна

Змістовний модуль

Назва і зміст змістовного модулю

І

1.

Політологія як наука. Виникнення, розвиток та основні парадигми політології. Предмет, методи та функції політології.

2.

Становлення та розвиток політичної думки в історії людства. Політична думка у суспільствах стародавнього світу. Політична думка періоду Середньовіччя. Політичні ідеї Відродження та Нового часу. Основні напрямки розвитку політичної думки у ХХ-ХХІ ст. Особливості розвитку української політичної думки.


3.

Політика і влада як суспільні явища. Походження та функції політики. Структура, суб’єкти та об’єкти політики. Цілі і засоби в політиці. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя. Поняття та структура влади, її легітимність. Політичні відносини та політичне життя суспільства.


4.

Політична система і держава як її базовий інститут. Політична система: поняття, структура, функції. Механізм функціонування політичної системи. Природа, ознаки і функції держави. Устрій сучасної держави. Громадянське суспільство і правова держава. Економічна, соціальна та етнічна політика держави.Домашня контрольна робота


ІІ

5.

Політичні режими сучасності. Сутнісні характеристики сучасних політичних режимів. Демократія та її форми. Сучасні виборчі системи. Тенденції та перспективи демократизації політичної системи України.


6.

Політичні партії, громадські організації та рухи. Політична партія як організація, Функції та типологія. Громадські організації та рухи. Становлення багатопартійності в Україні.


7.

Політичні еліти та політичне лідерство. Поняття та теорії політичних еліт. Теорії та типологія політичного лідерства.

8.

Політична свідомість і політична культура. Політична свідомість: рівні, структура, типи. Політична культура. Політична соціалізація особистості. Політична культура сучасного українського суспільства.


9.

Основні соціально-політичні ідеї та течії у сучасному світі. Традиційні соціально-політичні ідеї та течії. Сучасні соціально-політичні ідеї та концепції.

10.

Міжнародні відносини та міжнародна політика. Міжнародні відносини та міжнародна політика: поняття, принципи та методи. Тенденції розвитку міжнародних відносин.
Домашня контрольна робота
Тестування

следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «політологія»
552.31kb.
5 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
499.92kb.
4 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних завдань
491.1kb.
2 стр.
Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни "ресторанний менеджмент" для студентів 5 курсу усіх форм навчання
477.87kb.
2 стр.
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Релігієзнавство". (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) Харків хдамг 2002
434.34kb.
4 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 курсу заочної форми навчання
591.07kb.
3 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10 Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
375.8kb.
6 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни у 2011/2012 н р. Навчальні плани Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
104.61kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»
772.59kb.
5 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
959.48kb.
7 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з іноземної мови у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році На виконання наказу монмс україни
85.37kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2009/10 навчальному році
194.8kb.
1 стр.