Главная страница 1страница 2 ... страница 5страница 6


ПП “Контур плюс”

Педагогічний програмний засіб


“Математика, 2 клас”

версія 2.0МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів

РІВНЕ 2007ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС» ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКУ МАТЕМАТИКИ 4

1.1.Загальні зауваження 4

1.2. Підготовка до проведення уроку математики з використанням ППЗ 5

1.3. Структура мультимедійного уроку математики 5

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ 5

2.1. Урок пояснення нових знань 5

ДОДАТОК А 8

Тема мультимед. уроку 8

ПЕРЕДМОВА

Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті праці вчителя, пошуки нових технологій навчання, що активізує проблему піднесення рівня професійної підготовки вчителя.У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних школярів. З одного боку, інформаційні технології – потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому вчителі-новатори активно використовують інформаційні технології в навчальному процесі.

Створення Педагогічного програмного засобу “Математика, 2 клас” виправдано тим, що саме при вивченні математики складність навчання обумовлюється великою кількістю матеріалів для підготовки вчителя до уроку. Даний ППЗ надає можливість проілюструвати математичні поняття і явища, оскільки в учнів початкових класів переважає наочно-образне мислення. Для учня важлива побудова ходу розв’язання математичної задачі, розвиток і сприйняття евристики у виучуваному матеріалі, динамічна подача величин і їх відношень, ілюстрація практичних дій із математичними об’єктами, а не лише отримання відповіді чи готових результатів.

ППЗ “Математика, 2 клас” може бути використаний учителем:


 • для підготовки до уроку;

 • для пояснення нового матеріалу;

 • для створення власних уроків;

 • для формування та закріплення навичок розв’я­зу­ван­ня вправ, передбачених програмою;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

ППЗ “Математика, 2 клас” може бути використаний учнем:

 • для самостійного вивчення матеріалу;

 • для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

До складу навчального матеріалу включено 51 урок за Програмою 2 класу. Календарно-тематичне планування для 2 класу подане в додатку.

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС» ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКУ МАТЕМАТИКИ
  1. Загальні зауваження

Урок математики в початкових класах загальноосвітнього навчального закладу спрямований на оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатніх для успішного оволодіння іншими предметами і забезпечення наступності з основною ланкою школи.

Одними з основних завдань уроку математики є формування в учнів початкових уявлень про число, величину, міцних обчислювальних навичок із натуральними числами та нулем, первинних вмінь вимірювання та обчислення величин; наочно-чуттєвих уявлень про геометричні фігури, графічні вміння.

Ознайомлення дітей із математикою як особливим методом світопізнання, розуміння ними зв’язку математики з дійсністю, уявлення про математичне моделювання сприяють розвитку наукового світогляду. Використання фактів з історії математики формує в учнів уявлення про математику як невід’ємну частину загальнолюдської культури.

Урок математики повинен створити широкі можливості для розвитку розумових здібностей молодших школярів: пам’яті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уяви, уваги, інформаційної культури, формування первинних умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії, математизувати реальні ситуації. Навчання математики тісно пов’язане з формуванням мовленнєвої культури учнів. Ці уроки збагачують учнів математичною термінологією, а також необхідним для її засвоєння словниковим запасом.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки математики з застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків містить малюнки, схеми, анімації, відеофрагменти, текстові пояснення, звуковий супровід, зразки виконання математичних завдань тощо, які педагог може використати при проведенні уроку з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, постановка проблеми, її розв’язання – вивчення нового матеріалу, демонстрація, завдання для первинного закріплення (можна використати як самостійну роботу учнів) з подальшою перевіркою за зразком на екрані, творчі завдання).

Для підготовки та проведення уроку математики з застосуванням комп’ютера вчителю потрібно знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного його етапу.1.2. Підготовка до проведення уроку математики з використанням ППЗ

Для підготовки до уроку математики з використанням ППЗ учитель може скористатися цими методичними рекомендаціями, а також тематичним плануванням уроків. (див. додаток)

Відповідно до власних методичних уподобань педагог може редагувати запропоновані в ППЗ уроки або створювати власні. Кожен урок ППЗ розділений на кроки, що дає можливість використовувати окремі кроки на різних уроках під час вивчення, закріплення і повторення виучуваного матеріалу.

1.3. Структура мультимедійного уроку математики

Мультимедійний урок математики складається з таких етапів: • тема уроку;

 • вступ;

 • пояснення нового матеріалу;

 • первинне закріплення;

 • розвиток математичних знань;

 • підсумок уроку.

Знання змісту наповнення кожного кроку уроку ППЗ «Математика, 2 клас» допоможе вчителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами матеріалу.

следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
317.65kb.
1 стр.
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
260.58kb.
1 стр.
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів рівне 2007 зміст
677.7kb.
6 стр.
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
258.02kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
102.23kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку «Моя Україна вільна держава»
105.8kb.
1 стр.
Методичні рекомендації та орієнтоване планування за програмами допоміжних шкіл Полтава 2007
2633.67kb.
11 стр.
Урок № Урок № (в темі) Тема уроку Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Методичні рекомендації
103.33kb.
1 стр.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці для практичного заняття
548.6kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо визначення митної вартості транспортних засобів
571.82kb.
3 стр.
У системі позашкільної освіти
61.28kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо інтенсифікації начального матеріалу при вивченні навчальних предметів
157.48kb.
1 стр.