Главная страница 1


Додаток 1


до листа Державного методичного

центру навчальних закладів

культури і мистецтв України

від 17 грудня 2007 року № 300-4


Методичні рекомендації

щодо організації роботи структурного підрозділу школи естетичного виховання –

відділення (групи), що працює на засадах самоокупності

При створенні при закладах структурних підрозділів, які працюють на засадах самоокупності, у керівників закладів та бухгалтерів виникає багато питань. Методичні рекомендації розроблені для роз'яснення питань щодо створення та організації роботи структурного підрозділу школи – відділення (групи), що працює на засадах самоокупності.

Відповідно до пункту 2.6 Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за № 03/5994, заклад має право створювати різні структурні підрозділи, які працюють на засадах самоокупності. Цей вид діяльності школи має бути віднесений до надання платних послуг, оплата за які, згідно із пунктом 3 статті 26 Закону України "Про позашкільну освіту", відноситься до додаткових джерел фінансування. Кошти, одержані за надання платних послуг, не оподатковуються і спрямовуються на виплату заробітної плати, соціальні потреби та розвиток матеріальної бази навчального закладу.

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про позашкільну освіту" платні послуги не можуть надаватися позашкільними навчальними закладами замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами. Платні послуги можуть надаватися відповідно до Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами (далі – Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.10.97 №383-239-131 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.97 за № 596/2400. До видів діяльності, віднесених до переліку платних послуг, які можуть надаватися школами естетичного виховання, належать: навчання дітей у групах загального естетичного розвитку (уроки музики, хореографії, театру, іноземних мов, малювання, вишивки, ліплення, макраме, різблярства, випалювання, гри на музичних інструментах тощо), навчання підлітків та повнолітніх громадян гри на музичних інструментах, аранжуванню, вивчення теорії музики, музичної літератури, слухання музики, лекції з різних видів мистецтв, робота на комп'ютері тощо.

Пункт 6.5. Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) визначає, що установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється. Це означає, що контингент (кількість учнів) для таких груп не планується і не затверджується вищестоящим органом управління. Структуру групи, контингент учнів, наповнюваність груп, напрямки діяльності та навчальні плани визначаються керівником закладу самостійно, в залежності від матеріальної бази школи, наявності відповідних педагогічних кадрів.

Основні моменти, які стосуються організації роботи структурного підрозділу – відділення (групи), що працює на засадах самоокупності, мають бути відображеними у Положенні, яке розробляється керівником закладу та затверджується начальником відділу (управління) культури за підпорядкованістю школи. У цьому Положенні визначаються мета, завдання, основи роботи та фінансово-господарської діяльності. Положення затверджується на весь період роботи групи (з урахуванням можливості внесення змін до нього), а кошторис – на кожний навчальний рік.

Відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 38 (із змінами і доповненнями), керівник закладу визначає напрямки роботи групи, розробляє навчальні плани з кожного напрямку роботи та на підставі Порядку проводить розрахунок розміру оплати за навчання в групі.

На початок навчального року керівник закладу видає наказ про створення або продовження діяльності групи, визначає її структуру, розмір оплати за навчання (відповідно до розрахунку, що додається до кошторису групи), затверджує навчальні плани за напрямками роботи групи.

У кошторисі групи визначаються прибуткова та видаткова частини. Кошторис складається керівником закладу і затверджується начальником відділу (управління) культури за підпорядкованістю школи.

У зв'язку з тим, що планових завдань щодо кількості учнів на відділенні (групі) самоокупності не встановлюється, а передбачити кількість учнів нового набору складно, орієнтовний кошторис розробляється на основі даних про кількість учнів за попередній навчальний період, але з урахуванням її можливого збільшення у перспективі. Протягом року можливе коригування орієнтовного кошторису згідно з Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (із змінами).

При розробці кошторису спочатку розраховується видаткова частина. Для її формування необхідно визначити середню ставку педагогічних працівників, кількість педагогічних ставок за всіма напрямками роботи відділення (групи). Середня ставка помножена на кількість педагогічних ставок визначить місячний фонд заробітної плати педагогічних працівників. Місячний фонд помножений на 12 визначить фонд заробітної плати педагогічних працівників на рік.

Визначати послідовність проведення розрахунків (всі розрахунки умовні) рекомендується наступним чином.
1. Середня педагогічна ставка та кількість педагогічних ставок (СПС).

Визначаємо середню педагогічну ставку педагогічних працівників групи.

Розшифровка визначення середньої педагогічної ставки:

Станом на 01.09.2007 р. – 1025 грн.

Станом на 01.10.2007 р. – 1072 грн.

Станом на 01.01.2008 р. – 1177 грн.

Станом на 01.04.2008 р. – 1200 грн.

[(1025 х 1) + (1072 х 3) +(1177 х 3) + (1200 х 2)] : 9 = 1130 грн.

(для прикладу наведені середні ставки 2007/2008 навчального року).

Середня педагогічна ставка (СПС) = 1130 грн.
Проводимо розрахунок годин згідно із затвердженими навчальними планами та визначаємо кількість педагогічних ставок і навчальне навантаження (НН) на одного учня:

Дошкільні підготовчі групи – 39.5 год. на тиждень

Молодша 0.5 год. з фаху х 10 учнів = 5.0 год. (0.5 + 0.15 = 0.65 год. на одного учня)

Середня 1.0 год. з фаху х 10 учнів = 10.0 год. (1.0 + 0.15 = 1.15 год. на одного учня)

Старша 2.0 год. з фаху х 10 учнів = 20.0 год. (2.0 + 0.15 = 2.15 год. на одного учня)1.5 год. музична грамота х 3 групи = 4.5 год.

Разом: 39.5 год.


Група образотворчого мистецтва (10 учнів у групі) – 6 год. на тиждень (0.6 год. на одного учня)
Група фольклору (10 учнів у групі) – 3 год. на тиждень (0.3 год. на одного учня)
Факультативні навчальні предмети – 4 год. на тиждень (1.0 год. на одного учня)

(4 учні по 1 годині індивідуальних уроків на тиждень)


Разом: 52.5 години на тиждень

Кількість педагогічних ставок 52.5 : 18 = 2.917
2. Заробітна плата педагогічних працівників (ЗП).

Визначено, що середня педагогічна ставка на 2007/2008 рік становить 1130 гри. Кількість педагогічних ставок – 2.917. Заробітна плата педагогічних працівників у місяць: 1130 грн. х 2.917 = 3296 грн. 21 коп.ЗП за рік становить: 3296.21 грн. х 12 місяців = 39554 грн. 52 коп.
3. Річна сума доплат (Д).

Можливе встановлення доплат за такі види роботи (розміри та цільове використання доплат визначає керівник закладу): • 4 гривні на місяць – за керівництво групою (директору і заступнику з навчальної роботи доплати не встановлюються);

 • 1 гривня на місяць – за прибирання приміщень і туалетів;

 • 1 гривня на місяць – за настроювання музичних інструментів;

 • 2 гривні на місяць – за ведення бухгалтерського обліку (головному бухгалтеру доплата не встановлюється);

 • 2 гривні на місяць – за складність, напруженість у роботі тощо.

Всього: 10 грн.

У групі навчається 54 учня. Проводимо розрахунок: 10 грн. х 54( учня )= 540 грн. х 12( місяців) = 6480 грн.

При розрахунку розміру місячної оплати за навчання одного учня необхідно включити суму Д = 10 грн.
4. Фонд матеріального заохочення (ФМЗ).

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти цей фонд встановлюється не менше 2% від фонду оплати праці.

ФМЗ розраховується таким чином: до заробітної плати (39554 грн. 52 коп.) додається сума доплат (6480 грн.), що разом дорівнює 46034 грн. 52 коп. Від одержаного результату вираховується 2% фонду матеріального заохочення (46034.52 х 2 : 100 = 920.69).

ФМЗ дорівнює 920 грн. 69 коп. на рік.

ФМЗ спрямовується на виплату премій, надання матеріальної допомоги працівникам групи.


5. Сумарний річний фонд оплати праці (ФОП).

39554.62 (ЗП) + 6480 (Д) + 920.69 (ФМЗ) = 46955 грн. 21 коп.
6. Нарахування на фонд оплати праці. Сьогодні вони становлять 36.2%.

Для визначення суми нарахувань на ФОП проводимо такий розрахунок:46955.21 (ФОП) х 36.2 : 100 = 16997.79, тобто 36.2% дорівнює 16997 грн. 79 коп.
7. Комунальні платежі (КП).

Для визначення вартості комунальних платежів (енергоносії, вода, світло, каналізація тощо) пропонуємо скористатися таким розрахунком. Сума комунальних платежів по школі за попередній рік складала 51000 грн. (сума умовна). Наприклад, у школі навчається 350 учнів. Розрахунком годин визначено, що для виконання навчального плану у повному обсязі необхідно 1634 години. На відділенні (у групі), що працює на засадах самоокупності, навчається 54 учні. Для виконання навчального плану групи необхідно 52.5 години. Всього по школі: 1634 + 52.5 = 1686.5 годин на тиждень. 51000 грн. (загальна сума комунальних платежів на рік) : 12 місяців = 4250 грн. (сума комунальних платежів на місяць). 4250 грн. (витрати на місяць) : 1686.5 (годин) = = 2 грн. 52 коп. (плата за комунальні платежі в тиждень з одного учня за одну годину занять у школі).

Вартість однієї години комунальних платежів множимо на кількість годин групи на тиждень і одержуємо суму комунальних платежів групи на місяць: 2.52 х 52.5 = 132 грн. 30 коп.

132 грн. 30 коп. х 9 платних місяців = 1190 грн. 70 коп. (загальна сума КП по групі за 9 платних місяців).КП у тиждень на одного учня за одну годину занять у школі — 2 гри. 52 коп. (Видатки на комунальні платежі будуть включені в розмір оплати за навчання пропорційно часу перебування учня у школі).
8. Визначення загального розміру витрат на матеріально-технічне забезпечення роботи групи та на одного учня (МТЗ).

Для забезпечення роботи групи образотворчого мистецтва необхідно придбати альбоми, фарби, пензлі, мольберти. Для групи фольклору необхідно придбати костюми. Для музичного відділення необхідно придбати маракаси, кастаньєти, металофони тощо. Сума витрат на рік становитиме 5000 гри.

Плануємо придбати папір, ручки, олівці, крейду, миючі засоби, зарядити картриджі для ксерокса, принтера тощо. Сума витрат на рік становитиме 4 600 грн.

5000 грн. + 4600 грн. = 9600 грн. (річна сума витрат) поділена на 9 (платних місяців) = 1066 грн. 66 коп.

1066 грн. 66 коп. (сума витрат на місяць) поділена на 54 учня = 19 грн. 75 коп.

У розрахунок розміру місячної оплати за навчання одного учня необхідно включити (як обов'язкову складову) фіксовану суму  19 грн. 75 коп. (МТЗ).


Тільки після проведення розрахунків видаткової частини кошторису можливо розрахувати вартість надання послуг тобто визначити розмір оплати за навчання.

Для розрахунку місячного розміру оплати за навчання одного учня пропонуємо скористатися такою формулою:

(СПС х НН : 18) + Д = ЗП + ФМЗ + 36.2% х 12 : 9 = ФОП + КП + МТЗ = П
Умовні позначення складових формули розрахунку розміру оплати за навчання
СПС – середня педагогічна ставка за тарифікацією

НН – навчальне навантаження у годинах на тиждень

18 – норма годин на ставку на тиждень

Д – місячний розмір доплат, надбавок

ЗП – заробітна плата

ФМЗ – 2% від фонду заробітної плати

ФОП – фонд оплати праці

36,2% – відсоток нарахувань на фонд оплати праці

12 – кількість місяців, протягом яких нараховується заробітна плата

9 – кількість місяців, протягом яких проводиться оплата

КП – комунальні платежі на місяць (електро–, водо –, енергопостачання тощо) на одну годину занять у тиждень (2 грн. 52 коп. – пропорційно часу перебування учня в школі)

МТЗ – фіксований розмір витрат на матеріально-технічне забезпечення роботи групи

П – розмір плати за навчання.
При проведенні розрахунків розміру оплати за навчання будемо використовувати умовні цифри, визначені Методичними рекомендаціями. Для прикладу розрахуємо розмір плати за навчання одного учня в місяць Молодшої підготовчої групи – 0.5 год. з фаху та 1.5 год. з муз. грамоти на 10 учнів групи (0.15 на одного учня). Тижневе навчальне навантаження на одного учня (НН) – 0.65 годин.

Розраховуючи місячний розмір оплати за навчання одного учня виконуємо наступні дії у такій послідовності:

 1. Середню педагогічну ставку СПС (1130) помножимо на навчальне навантаження НН (0.65) на 1-го учня і поділимо на норму годин на одну ставку на тиждень (18). До результату додаємо доплату Д (10).

(1130 х 0,65 : 18) + 10 = 50 грн. 80 коп. (ЗП).

 1. розраховуємо 2% ФМЗ. 50.80 х 2 : 100 = 1 грн. 02 коп. (ФМЗ).

 2. Визначаємо фонд оплати праці: (ЗП + ФМЗ) 50.80 + 1.2 = 51 грн. 82 коп. (ФОП).

 3. Від фонду оплати праці ФОП (51.82) визначаємо суму нарахувань.

51.82 х 36.2 : 100 = 18 грн. 75 коп. (36.2%).

 1. Складаємо фонд оплати праці ФОП (51.82) і нарахування на нього (18.75)

51.82 + 18.75 = 70 грн. 57 коп.

 1. Визначаємо першу складову розміру місячної плати за навчання

70.57 х 12 : 9 = 94 грн. 09 коп.

 1. Визначаємо другу складову (КП) – вартість комунальних послуг пропорційно часу перебування учня в школі.

2.52 х 0.65 = 1 грн. 64 коп.(КП).

 1. Визначаємо розмір місячної плати за навчання одного учня: 94.09 + 1.64 + 19.75 = 115 грн. 48 коп. (П).

Встановлюємо плату у розмірі 116 грн. 00 коп. на місяць. За рахунок округлення розміру плати за навчання можливо планувати непередбачені витрати, збільшення витрат на придбання музичних інструментів, обладнання тощо.
За такою ж формулою проводимо розрахунок плати за навчання в інших групах.

Зауважимо, що при розрахунку розміру оплати за навчання обов'язково включаються: заробітна плата, нарахування на заробітну плату і комунальні платежі. Не обов'язково планувати доплати, фонд матеріального заохочення та витрати на зміцнення матеріальної бази школи. Всі складові формули відіб'ються на розмірі плати за навчання. Розмір плати за навчання окремих учнів може змінюватись пропорційно кількості годин обраного навчального плану.


Розрахунок розміру оплати за навчання зазначається в додатку до кошторису. Розмір оплати за навчання може змінюватись протягом навчального року в залежності від нормативних актів, які регламентують оплату праці працівників бюджетної сфери. Цю обставину необхідно врахувати при розробці Положення.

Крім коштів, які визначені у прибутковій частині кошторису як надходження плати за навчання учнів, до прибуткової частини кошторису можуть включатися надходження за амортизацію музичних інструментів, спонсорська допомога, благодійні внески тощо.


Згідно з Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (із змінами) кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на рік без розподілу за періодами в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів. Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником установи, що затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державного казначейства копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету. У разі коли фактичні обсяги власних надходжень бюджетних установ за 10 місяців відповідного бюджетного періоду становили менше ніж 70 відсотків відповідних обсягів, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Установи мають право використовувати протягом поточного року залишки коштів на рахунках спеціального фонду на початок року для здійснення видатків або надання кредитів з бюджету, передбачених у кошторисах на поточний рік (шляхом внесення змін до спеціального фонду кошторису).

Навчально–виховний процес групи здійснюється з використанням матеріальної бази школи та будується за принципом добровільного вибору батьками учнів або повнолітніми громадяни напрямку навчання, кількості предметів та годин на їхнє вивчення. Залежно від цього розраховується розмір оплати за навчання.

Тривалість уроку для учнів не може перевищувати часу, визначеного пунктом 1 статті 17 Закону України "Про позашкільну освіту", а саме:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

Форми та строки проведення контрольних заходів визначаються педагогічними працівниками групи за погодженням з навчальною частиною. Для оцінки поточної успішності учнів використовується 12-бальна система. Для дітей дошкільного віку виставлення оцінок не є обов'язковим. Для учнів дошкільного віку бажано планувати відкриті виступи для батьків. Режим роботи групи визначається розкладом індивідуальних та групових уроків, який затверджує заступник директора з навчальної роботи.


До методичних рекомендацій додаються:
 1. Орієнтовне положення про відділення (групу), що працює на засадах самоокупності.

 2. Орієнтовний текст наказу про створення групи.

 3. Орієнтовні навчальні плани.

 4. Орієнтовний кошторис та розрахунок розміру оплати за навчання.
 1. Орієнтовне положення про відділення (групу), що працює на засадах самоокупності.

ЗАТВЕРДЖЕНО:


Начальник відділу (управління) культури

(міської) районної


державної адміністрації


______________________ підпис

ОРІЄНТОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ (ГРУПУ), ЩО ПРАЦЮЄ НА ЗАСАДАХ САМООКУПНОСТІ

при _____________________(назва закладу)
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

  1. Відповідно до статті 15 Основ законодавства України про культуру держава гарантує здійснення естетичного виховання громадян через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, розвиток мережі навчальних та позашкільних виховних і культурно-освітніх закладів, створення умов для індивідуальної та колективної художньої творчості.

  2. Відділення (група), що працює на засадах самоокупності (далі – група) створюється та працює з метою забезпечення найбільш сприятливих умов для естетичного розвитку дітей та юнацтва, а також повнолітніх громадян, задоволення їхніх духовних та естетичних потреб, розкриття творчих здібностей, зарахування кращих учнів до основного контингенту школи.

  3. Згідно з п.2.6 “Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання)”, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523 (із змінами), група є структурним підрозділом школи.

  4. Відкриття групи та її лiквiдацiя здійснюється наказом директора школи. Для організації навчальних занять групи використовується матеріально-технічна база школи.

  5. Організація навчально-виховного процесу проводиться в умовах, найсприятливіших для розвитку учнів.

  6. Навчально-виховний процес та фінансово-господарська діяльність групи базуються на засадах, передбачених:

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності»;

 • Переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованих на державній та комунальній формі власності, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534;

 • п. п. 2.6; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 3.1; 3.5; 3.6; 3.8; 3.11; 6.1; 6.2; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 “Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання)”, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523 (із змінами);

 • наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 27.10.97 р. № 383/239/131 “Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”.

2. СТРУКТУРА ТА ОСНОВИ ДIЯЛЬНОСТI

2.1 Група може мати різні напрямки діяльності в залежності від мети навчання, віку, здібностей учнів.

2.2 Напрямок організації навчально-виховного процесу групи визначається директором школи самостійно. Відповідно до напрямку роботи визначається склад групи та встановлюється розмір плати за навчання.

2.3 Управління групою здійснює директор школи або призначена ним особа.

2.4 Право вступу до групи мають громадяни без обмеження віку. Набір до групи може здійснюватися протягом навчального року.

2.5 Особа (або її батьки), яка вступає до групи, подає на ім'я директора школи заяву встановленого зразка та після перевірки здібностей наказом директора зараховується до складу учнів.

2.6 До викладацької та концертмейстерської роботи залучаються педагогічні працівники школи, яким нараховується заробітна плата залежно від освіти, стажу роботи (що дає право на встановлення надбавки за вислугу років), наслідків атестації.

2.7 Для забезпечення роботи групи можуть залучатися працівники, які не працюють з основним контингентом учнів школи, оплата праці яких проводиться на підставі тарифікації за рахунок власних коштів групи.
3. ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1 Тривалість навчального року, терміни канікул встановлюються керівником закладу, виходячи з особливостей організації навчально-виховного процесу групи. Строки та зміст навчання учнів визначаються навчальними планами, якi розробляються заступником директора з навчальної роботи i затверджуються директором школи.

3.2 Навчально-виховний процес проводиться з урахування інтересів, нахилів, здібностей учнів і можливостей матеріально-технічної бази школи та будується за принципом добровільного вибору батьками учнів або повнолітніми громадянами напрямку навчання, кількості предметів та годин на їхнє вивчення.

3.3 За бажанням батьків учням основного контингенту за додаткову оплату можуть надаватися уроки з навчальних предметів, що виходять за межі навчального плану та (або) розрахунку годин.

3.4 Навчально-виховний процес поєднує iндивiдуальнi та групові форми навчання.

3.5 Режим роботи групи визначається розкладом індивідуальних та групових уроків, який затверджується заступником директора з навчальної роботи.

3.6 Кількісний склад груп встановлюється директором школи у залежності від предмету, який вивчається, віку учнів тощо.

3.7 Основною формою навчання є урок.

3.8 Форми та строки проведення контрольних заходів визначаються педагогічними працівниками групи та затверджуються навчальною частиною.

3.9 Для оцінки поточної успішності учнів використовується 12-бальна система. Для дітей дошкільного віку виставлення оцінок не є обов'язковим.

3.10 Учні групи мають право вступу до основного контингенту школи на загальних підставах при наявності вільних місць.

3.11 За умови виконання у повному обсязі програм і вивчення предметів, визначених Типовим навчальним планом, та успішного складання випускних іспитів учні групи мають право на отримання Свідоцтва про закінчення позашкільного навчального закладу.


4. ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ

4.1 Група працює на засадах самоокупності. Кошти, одержані за навчання учнів, спрямовуються на виплату заробітної плати та на потреби, визначені кошторисом групи. Організація навчально-виховного процесу групи проводиться з використанням матеріально-технічної бази школи.

4.2 Згідно із Законом України “Про освіту” (розділ 4 ст. 61 п. З) кошти групи, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, не оподатковуються.

4.3 Кошти групи, одержані за навчання учнів, надання у тимчасове користування музичних інструментів, а також спонсорська допомога та інші надходження є основним джерелом оплати праці працівників групи, зміцнення матеріальної бази тощо, i використовуються школою самостійно.

4.4 Розмір плати за навчання учнів у групі визначається директором школи самостійно в залежності від кількості предметів та годин на їхнє вивчення. Директор школи має право змінювати розмір плати за навчання протягом року в разі прийняття урядом нормативних актів щодо збільшення розміру оплати праці працівників бюджетної сфери.

4.5 Плата за навчання вноситься до 20 числа поточного місяця. У разі несвоєчасної оплати викладач має право не допускати учня до занять. За несплату за навчання протягом одного місяця наказом директора школи учні можуть бути відраховані з групи.

4.6 Оплата праці педагогічних працівників проводиться за ставками, визначеними тарифікацією.

4.7 Нормою навантаження педагогічних працівників групи на одну ставку є 18 годин на тиждень.

4.8 Додаткова оплата праці допоміжного персоналу визначається директором школи на підставі кошторису групи.


  1. Щорічна відпустка працівникам надається відповідно до Закону України “Про відпустки”, якщо інше не передбачено колективним договором.


 1. Орієнтовний текст наказу про створення групи.

НАКАЗ
31 серпня 2007 р. №____


Про створення (продовження роботи), затвердження структури

та розмірів плати за навчання учнів відділення (групи)

на засадах самоокупності на 2007/2008 навчальний рік


 1. Створити (продовжити роботу) відділення (групи) на засадах самоокупності.

 2. Затвердити структуру відділення (групи) на 2007/2008 навчальний рік:

  • дошкільні підготовчі групи (молодша, середня, старша);

  • група образотворчого мистецтва;

  • група фольклору;

  • факультативні навчальні предмети (що виходять за межі навчального плану та (або) розрахунку годин).

 3. Відповідно до Положення затвердити тривалість уроків у групах:

30 хвилин (вік учнів до 6 років);

35 хвилин (вік учнів від 6 до 7 років);

45 хвилин (вік учнів від 7 років).


 1. Встановити щомісячну плату за навчання з 01.09.2007 по 31.05.2008 року:

 • дошкільні підготовчі групи:

молодша група 116 грн. 00 коп. — за 0.5 год. з фаху та 1.5 години музичної грамоти на тиждень;

середня група 175 грн. 00 коп. — за 1.0 год. з фаху та 1.5 години музичної грамоти на тиждень;

старша група 294 грн. 00 коп. — за 2.0 год. з фаху та 1.5 години музичної грамоти на тиждень;


 • група образотворчого мистецтва:

110 грн. 00 коп. — за 6 годин групових уроків на тиждень;

 • група фольклору:

75 грн. 00 коп. — за 3 години групових уроків на тиждень;

 • факультативні навчальні предмети (додаткові):

158 грн. 00 коп. — за 1.0 год. індивідуальних уроків на тиждень.

 1. Канікулярні періоди (крім літніх канікул), періоди карантину сплачуються у повному обсязі в розмірах, визначених п.4 цього наказу. У разі хвороби учня або його відсутності на уроці сума оплати не зменшується.

Підстава : Положення, навчальні плани, кошторис.


Директор підпис

 1. Орієнтовні навчальні плани.


Затверджую:

Директор


__________________ (прізвище, ініціали)

(підпис)

01.09.2007 рокуНАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ


відділення (групи) на засадах самоокупності
_________________________________________________

(назва закладу)

Дошкільні підготовчі групи
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у групах

Контрольні заходи

Молодша

середня

старша

Музичний інструмент

0,5

1,0

2,0

Наприкінці навчального року

Музична грамота

1,5

1,5

1,5

Наприкінці навчального року

Всього годин:

2.0

2.5

3.5
Навчальне навантаження на 1-го учня групи

0.65*

1.15*

2.15*Примітки:


1. Музичний інструмент – уроки індивідуальні.

2. Музична грамота – уроки групові (наповнюваність групи в середньому 10 учнів).

3. Група обирається батьками за погодженням з навчальною частиною в залежності від підготовки та віку учня.

* Для визначення навчального навантаження на 1-го учня групи кількість годин групових уроків ділиться на кількість учнів групи

Група образотворчого мистецтва

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Рисунок

2

Живопис

2

Декоративно-прикладне мистецтво

2

Всього годин:

6

Навчальне навантаження на 1-го учня групи

0.6*

Примітки:1. Наповнення групи в середньому 10 учнів.

2. Наприкінці навчального року оформлюється виставка робіт учнів.

* Для визначення навчального навантаження на 1-го учня групи кількість годин групових уроків ділиться на кількість учнів групи.

Група фольклору

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Народний спів

1

Народний танець

1

Сценічна мова

1

Всього годин:

3

Навчальне навантаження на 1-го учня групи

0.3*

Примітки:1. Наповнення групи в середньому 10 учнів

2. Наприкінці навчального року учні беруть участь у фольклорній виставі.

* Для визначення навчального навантаження на 1-го учня групи кількість годин групових уроків ділиться на кількість учнів групи
Заступник директора з навчальної роботи ________________________ (прізвище, ініціали)

(підпис)
 1. Орієнтовний кошторис та розрахунок розміру оплати за навчання.


Затверджую:

Начальник відділу (управління) культури

________________державної адміністрації

_________________________ (прізвище, ініціали)

(підпис)

“___”___________2007 р.


ОРІЄНТОВНИЙ КОШТОРИС


відділення (групи) на засадах самоокупності

на 2007/2008 навчальний рік

________________________________________

(назва закладу)

1. ПРИБУТКОВА ЧАСТИНА


Плата за навчання:

1. 116 грн. х 10 учнів = 1160 х 9 = 10440 грн. 00 коп.

2. 175 грн. х 10 учнів = 1750 х 9 = 15750 грн. 00 коп.

3. 294 грн. х 10 учнів = 2940 х 9 = 26460 грн. 00 коп.

4. 110 грн. х 10 учнів = 1100 х 9 = 9900 грн. 00 коп.

5. 75 грн. х 10 учнів = 750 х 9 = 6750 грн. 00 коп.6. 158 грн. х 4 учні = 632 х 9 = 5688 грн. 00 коп.

Всього: 74988 грн. 00 коп.
Примітка:

Розрахунок плати за навчання наводиться у додатку 1 до орієнтовного кошторису.

2. ВИДАТКОВА ЧАСТИНАЗведена таблиця витрат на рік:

1. Фонд оплати праці: = 46955 грн. 21 коп.(39554.52 грн. (ЗП) + 6480.00 грн. (Д) + 920.69 грн. (ФМЗ)

2. Нарахування на фонд оплати праці (36,2%) = 1699 грн. 79 коп.

3. Витрати на матеріально–технічне забезпечення: = 9600 грн. 00 коп.

а) музичні інструменти, обладнання – 5000 грн. 00 коп.

б) господарські, канцелярські – 4600 грн. 00 коп.

4. Комунальні платежі = 1190 грн. 70 коп.5. Непередбачені витрати = 244 грн. 30 коп.
Всього витрат: 74988 грн. 00 коп.
Примітка:

Розрахунок видаткової частини наведено у додатку 2 до орієнтовного кошторису

Директор підпис

Головний бухгалтер підпис
*Орієнтовний кошторис складено на навчальний рік. При необхідності складання орієнтовного кошторису на календарний (фінансовий) рік методика розрахунків не змінюється.
У зв'язку з тим, що планових завдань щодо кількості учнів на відділенні (групі) самоокупності не встановлюється, а передбачити кількість учнів нового набору не можливо, розробляється орієнтовний кошторис з урахуванням кількості учнів за попередній навчальний період з перспективою незначного збільшення їх кількості. Протягом року можливе коригування орієнтовного кошторису згідно з Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (із змінами).

Додаток 1 до кошторису

групи самоокупності


Орієнтовний розрахунок розміру оплати за навчання одного учня групи

(розмір оплати буде залежати від кількості навчальних годин)
Для розрахунку місячного розміру оплати за навчання одного учня використовуємо таку формулу:
(СПС х НН : 18) + Д = ЗП х 12 : 9 = ФОП + 36.2% + КП + МТЗ = П
Умовні позначення складових формули розрахунку розміру оплати за навчання
СПС – середня педагогічна ставка за тарифікацією

НН – навчальне навантаження у годинах на тиждень

18 – норма годин на ставку на тиждень

Д – місячний розмір доплат, надбавок

ЗП – заробітна плата

ФОП – фонд оплати праці

12 – кількість місяців, протягом яких нараховується заробітна плата

9 – кількість місяців, протягом яких проводиться оплата

36,2% – відсоток нарахувань на фонд оплати праці

КП – комунальні платежі у місяць (електро-, водо-, енергопостачання тощо) на одну годину занять у тиждень (пропорційно часу перебування учня в школі)

МТЗ – фіксований розмір витрат на матеріально-технічне забезпечення роботи групи

П – розмір плати за навчання.
Дошкільні підготовчі групи
Молодша (1130 х 0.65 : 18) + 10 = 50.80 + 1.02 = 51.82 + 18.75 = 70.57 х 12 : 9 = 94.09 + 1.64 + 19.75 = 115.48

Плата – 116 грн. 00 коп. у місяць
Середня (1130 х 1.15 : 18) + 10 = 82.19 + 1.64 = 83.83 + 30.35 = 113.68 х 12 : 9 = 151.57 + 2.90 + 19.75 = 174.22

Плата – 175 гри. 00 коп. у місяць
Старша (1130 х 2.15 :18) + 10 = 144.97 + 2.90 = 147.87 + 53.53 = 201.40 х 12 : 9 = 268.53 + 5.42 + 19.75 = 293.70

Плата – 294 гри. 00 коп. у місяць
Група образотворчого мистецтва

(1130 х 0.6 : 18) + 10 = 47.67 + 0.95 = 48.62 + 17.60 = 66.22 х 12 : 9 = 88.29 + 1.51 + 19.75 = 109.55Плата – 110 грн. 00 коп. у місяць
Група фольклору

(1130 х 0.3 : 18) + 10 = 28.83 + 0.58 = 29.41 + 10.65 = 40.06 х 12 : 9 = 53.41 + 0.76 + 19.75 = 73.92Плата – 75 грн. 00 коп. у місяць
Факультативні навчальні предмети

(1130 х 1: 18) + 10 = 72.78 + 1.45 = 74.23 + 26.87 = 101.10 х 12 : 9 = 134.80 + 2.52 + 19.75 = 157.07Плата – 158 грн. 00 коп. у місяць
Примітка:

 1. За рахунок округлення розміру плату за навчання може бути збільшено суму витрат на непередбачені витрати, доплати, придбання музичних інструментів, обладнання.

 2. Розмір плати за навчання учнів може змінюватися пропорційно кількості годин обраного навчального навантаження.


Додаток 2
Розрахунок видаткової частини


 1. Розрахунок середньої педагогічної ставки працівників групи самоокупності.

Розшифровка визначення середньої педагогічної ставки:

Станом на 01.09.2007 р. – 1025 грн.

Станом на 01.10.2007 р. – 1072 грн.

Станом на 01.01.2008 р. – 1177 грн.

Станом на 01.04.2008 р. – 1200 грн.

{(1025 х 1) + (1072 х 3) +(1177 х 3) + (1200 х 2)} : 9 = 1130 грн. 00 коп.

(для прикладу використано середні ставки 2007/2008 навчального року).

Середня педагогічна ставка на 2007/2008 навчальний рік – 1130 грн. 00 коп.


 1. Розрахунок годин, кількості педагогічних ставок і навчального навантаження на одного учня:

Дошкільні підготовчі групи – 39.5 год. на тиждень

Молодша 0.5 год. з фаху х 10 учнів = 5.0 год. (0.5 + 0.15 = 0.65 год. на одного учня)

Середня 1.0 год. з фаху х 10 учнів = 10.0 год. (1.0 + 0.15 = 1.15 год. на одного учня)

Старша 2.0 год. з фаху х 10 учнів = 20.0 год. (2.0 + 0.15 = 2.15 год. на одного учня)3 групи х 1.5 год. музична грамота = 4.5 год.
Група образотворчого мистецтва (10 учнів в групі) – 6 год. на тиждень (0.6 год. на одного учня)
Група фольклору (10 учнів в групі) – 3 год. на тиждень (0.3 год. на одного учня)
Факультативні навчальні предмети – 4 год. на тиждень (1.0 год. на одного учня)
Всього учнів – 54

Годин на тиждень – 52.5

Норма годин на ставку – 18

Кількість педагогічних ставок – 2.917 (52.5 : 18)


 1. Заробітна плата.

1130 грн. (середня ставка) х 2.917 (кількість ставок) = 3296 грн. 21 коп. (зарплата за місяць) х 12 (місяців) = 39554 грн. 52 коп. Заробітна плата за рік – 39554 грн. 52 коп.


 1. Доплати.

 • 4 гривні на місяць – за керівництво групою;

 • 1 гривня на місяць – за прибирання приміщень і туалетів;

 • 1 гривня на місяць – за настроювання музичних інструментів;

 • 2 гривні на місяць – за ведення бухгалтерського обліку;

 • 2 гривні на місяць – за складність і напруженість в роботі тощо.

Всього 10 грн.

10 грн. х 54 учнів = 540 грн. х 12 місяців = 6480 грн. 00 коп. (за рік)
 1. Матеріально–технічне забезпечення.

Придбання обладнання, музичних інструментів – 5000 грн. 00 коп.

Придбання господарчих та канцелярських товарів 4600 грн. 00 коп.

Всього: 9600 грн. 00 коп.

Фіксована складова плати за навчання 19 грн. 75 коп. (9600 грн. : 9 міс. : 54 учня)


 1. Розрахунок комунальних платежів.

Контингент – 350 учнів. Кількість годин на тиждень за розрахунком – 1634

Група – 50 учнів. Кількість годин на тиждень за розрахунком – 52.5

1634 + 52.5 = 1686.5

Комунальні платежі за попередній рік – 51 000 грн. 00 коп.

51 000 грн. : 12 місяців = 4250 грн. (у місяць) : 1686.5 (години) = 2 грн. 52 коп. за годину уроків на тиждень

2.52 грн. х 52.5 години (група) = 132.3 грн. х 9 платних місяців = 1190.70 грн. на рікКП у тиждень на одного учня за одну годину уроків у школі – 2 гривні 52 коп. (Видатки на комунальні платежі включені в розмір оплати за навчання пропорційно часу перебування учня в школі).

Методичні рекомендації підготували:

М.О.Лук'янчук — директор Київської ДМШ № 3 ім. В.Косенка, член Президії ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) України

Н.І.Смольська — методист вищої категорії Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України, викладач-методист Київської ДМШ № 14 ім. Д.Кабалевського

О.Г.Шаліт — директор Київської ДМШ № 35, голова Президії ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) України, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслужений працівник культури України

Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо організації роботи структурного підрозділу школи естетичного виховання відділення (групи), що працює на засадах самоокупності
260.8kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
365.77kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації І проведення
66.31kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році
145.53kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу
171.72kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
3382.69kb.
14 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови
241.83kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
713.58kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
713.21kb.
5 стр.
Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи на допомогу заступникам директорів шкіл
1597.84kb.
8 стр.
Методичні рекомендації щодо змісту та організації роботи в ХІ допоміжному класі з виробничим навчанням
347.77kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2009- 2010 навчальному році
174.16kb.
1 стр.