Главная страница 1
Методичні рекомендації щодо проведення контролю знань

Контроль знань учнів є складовою частиною процесу навчання. По визначенню контроль це співвідношення досягнутих результатів із запланованими цілями навчання. Можна підходити до організації контролю, використовуючи його в основному заради показників досягнутого. Перевірка знань учнів повинна давати відомості не тільки про правильність чи неправильності кінцевого результату виконаної діяльності, але і про неї саму: чи відповідає форма дій даному етапу засвоєння. Правильно поставлений контроль навчальної діяльності учнів дозволяє вчителю оцінювати одержувані ними знання, уміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і добиватися поставлених цілей навчання. Усе це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів і активізації їхньої самостійної роботи на уроках. 


Добре поставлений контроль дозволяє вчителю не тільки правильно оцінити рівень засвоєння учнями досліджуваного матеріалу, але і побачити свої власні удачі і промахи.
Ціль дослідження: розробити систему контролю знань, умінь, навичок учнів.
Об'єкт дослідження: процес навчання в загальноосвітній школі.
Предмет дослідження: Різні форми контролю знань учнів з географії.
Без добре налагодженої перевірки і своєчасної оцінки результатів не можна говорити про ефективність навчання географії.
Задачами даної роботи є:
І Вивчення літератури по проблемі контролю знань учнів.
ІІ Систематизування накопичених відомостей по проблемі контролю знань учнів.
ІІІ Розробка методики застосування різних форм контролю на прикладі курсу

«Природознавство» (5 – 6 класи) та «Загальна географія» ( 6 клас).


І. Трактування поняття "контроль знань" у науковій літературі.


Проаналізувавши педагогічну і методичну літературу, можна зробити висновок, що в більшості видань термін "перевірка знань учнів" ототожнюється чи замінюється терміном "контроль знань", у той же час, як перевірка є структурним елементом контролю.
Якщо контроль і перевірка побудовані правильно, вони сприяють своєчасному виявленню прогалин у знаннях і вміннях учнів, повторенню і систематизації матеріалу, встановленню рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, формуванню вміння користуватися прийомами самоперевірки і самоконтролю.
Щоб ці та інші завдання успішно розв'язувалися,потрібно розглянути функції контролю і перевірки знань, умінь та навичок учнів. 
Результати контролю - це основа оцінки навчальних досягнень учнів, яка характеризує рівень оволодіння учнями знань, умінь і навичок згідно з вимогами навчальних програм. 
Поняття "контроль знань" учнів значно ширше, ніж поняття "перевірка". Це поняття є родовим по відношенню до таких понять, як "перевірка знань", "оцінка знань", "результати навчальних досягнень" .
Перевірка знань вживається у вузькому значенні як методичний прийом у зв'язку з оцінкою результатів того чи іншого завдання, їй більше властиві навчальні функції.
Контроль знань, як правило, спрямований на виявлення рівня засвоєння учнями вже вивченого матеріалу.
Результати оцінювання навчальних досягнень (урахування системи оцінювання) - виставлення балів в класних журналах, в щоденниках та інших документах. 
Про роль і сутність контролю знань учнів говориться в багатьох педагогічних працях. Ідеї контролю, зокрема, засновані в працях Я.А.Коменського, Н.І.Пирогова, К.Д.Ушинського та інших. 

Педагог Я.А. Коменський, основоположник шкільного навчання, у своїй книзі "Великая дидактика" сформулював дидактичні вимоги до навчання, дав вказівки, як планувати урок. Зокрема, він вказував, що частину уроку необхідно відвести для опитування учнів. Ідеї контролю, висунуті Я.А.Коменським, сформульовані у вигляді коротких правил . Ці правила детально встановлюють порядок контролю знань учнів для сучасної школи:


1) вчитель на кожному уроці перевіряє знання, викликаючи декількох учнів;
2) директор школи раз у місяць перевіряє результати навчання учнів;
3) у кінці навчального року - перевідні екзамени з класу в клас. 
Паралельно з іншими дидактичними принципами Я.А.Коменський на перший план висуває результати оцінювання навчальних досягнень учнів. 
На аналогічних позиціях стояв російський педагог і воєнно-польовий хірург М.І.Пирогов. Він вимагав, щоб вчителі і керівники прогімназій і гімназій добре навчали учнів і піклувалися про їх результати навчання, пропонував, щоб переведення з класу в клас здійснювалось за результатами підсумкового контролю, негативно відносився до перевідних екзаменів, відмічаючи в них елементи випадковості і формалізму.
Конструктивні ідеї контролю знань учнів висловлені К.Д.Ушинським. Якщо в знаннях учнів виявлені пробіли, прогалини, то здебільшого це пояснюється неудосконаленим викладанням, нераціональним застосуванням методів навчання, системи завдань, невмінням учителя своєчасно помічати свої помилки і помилки дітей.
Охарактеризувавши типову для вітчизняної школи систему перевірки, К.Д.Ушинський писав: "Учитель опитує одного, двох, трьох, а інші в цей час вважають себе вільними від усяких справ". Він вважав: якщо основна ціль лише в тому, щоб формально перевірити знання, вірніше виставляти оцінки, то така перевірка-даремна витрата часу. Ушинський вимагав, щоб учитель активізував дітей під час перевірки знань. Він виступав за своєчасний контроль, за такі методи перевірки знань учнів, які активізували б увесь клас. Ушинський чітко виділяє ідеї тематичного контролю, однак обґрунтовує основні вимоги до перевірки і оцінки знань учнів, які отримали реалізацію і в наш час. 
Більш детальніше принципи контролю знань учнів опрацьовані останнім часом.
Основні принципи контролю знань учнів - об'єктивність, систематичність і своєчасність, цілеспрямованість, тематичність.
Об'єктивність - це правильне визначення знань, умінь і навичок учнів і оцінка цих знань. Тільки об'єктивна оцінка дає учням глибоке моральне задоволення та є дієвим стимулюючим фактором у навчанні, має велике виховне значення.
Систематичність, як принцип контролю полягає в регулярному виявленні знань, умінь і навичок, органічно поєднуючись, з навчальним процесом та впливаючи на його хід (під своєчасністю контролю розуміємо рівномірність та його визначена частота в межах окремого уроку і всієї теми).
Цілеспрямованість встановлює визначений підхід до добору матеріалу, який підлягає перевірці, згідно з вибором форм і методів перевірки та оцінювання знань, результатами навчання, врахуванням індивідуальних особливостей учнів.
Принцип тематичності контролю забезпечується під час перевірки знань основних понять кожної теми, які мають бути глибше засвоєні учнями. Учень засвоює не безперервним потоком, а визначеними дозами, які повинні бути ним осмислені після активного сприйняття, а потім систематизовані у його пам'яті. Якість запам'ятовування залежить від визначеної кількості повторення засвоєного матеріалу та його практичного застосування. Тільки після цих психологічних дій учня можна перевіривши якість розуміння і запам'ятовування, переходити до вивчення наступної дози. Принцип тематичності в системі контролю має велике значення, оскільки виявлення рівня знань, дози матеріалу дає можливість вчителю керувати процесом засвоєння.

Отже, принцип тематичності, направлений на виявлення, оцінку і результат навчальних досягнень учнів з визначених суттєвих питань теми, на встановлення зв'язків між темами, а також міжпредметних зв'язків. Його компонентами є: контроль, перевірка, оцінка і результат навчальних досягнень учнів.


Складова частина контролю - це виявлення рівня знань, умінь і навичок учня на даному етапі навчання. Перевірка знань повинна забезпечувати навчальні завдання школи. Вміле її використання дає необхідну інформацію вчителю для керівництва процесом навчання. Перевірка знань учнів несе в собі визначені дидактичні функції.
Неправильно було б розглядати функції перевірки знань учнів ізольовано одну від одної. Тільки в тісному взаємозв'язку всіх функцій перевірка забезпечує позитивні результати у шкільному навчанні.
Дослідження показує, що доцільно виділити наступні функції контролю:

А) діагностичну,

Б) навчальну,

В) виховну,

Г) розвиваючу,

Д) контролююча,

Є) орієнтуюча,

Ж) стимулюючу.


А) Діагностична функція перевірки навчальних досягнень учнів, на нашу думку, полягає у тому, що через визначену систему завдань вчитель визначає можливості подальшого просування кожного учня. Вона полягає у тому, що вчитель діагностує ефективність методів і прийомів навчання, використаних ним.
Б) Навчальна функція направлена на вироблення таких завдань для учня, які сприяють узагальненню, поглибленню і систематизації знань, розвитку логічного мислення учнів у навчанні. При правильній перевірці знань учнів учитель працює з цілим класом, опитування навіть кожного учня використовується як можливість продовження роботи з цілим класом. Перевірка використовується для повторення, уточнення знань, підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу.

В) Виховна функція контролю і перевірки виявляється в методиці проведення вчителем, у наступному коментуванні й оцінюванні робіт.


Г) Розвивальна функція також тісно пов'язана з іншими функціями контролю. У літературі неодноразово стверджувалася думка про те, що розумовий розвиток учнів забезпечується спеціальними методами-проблемними, пошуковими, дослідницькими.
Д) Контролююча функція передбачає встановлення рівня навчальних досягнень окремих учнів і класу в цілому; вона дає вчителеві змогу судити про якість засвоєння теми, своєчасно планувати коригуючу роботу й методику вивчення наступного матеріалу.
Є) Орієнтуюча впливає на розумову роботу, сприяє усвідомленню учнем процесу цієї роботи і розумінню власних знань.
Ж) Стимулююча впливає на вольову сферу через переживання успіху чи невдачі.
Тематичний контроль має на меті виявити рівень засвоєння обов'язкових знань з теми.

ІІ. Методи та форми контролю знань.


В залежності від специфіки організаційних форм розрізняють контроль:

1. фронтальний,

2. груповий,

3. індивідуальний

4.комбінований

5.самоконтроль учнів.1. При фронтальній формі організації контролю на питання вчителя по порівняно невеликому обсязі матеріалу короткі відповіді, звичайно з місця, дають багато учнів класу. Ця форма контролю дозволяє вдало сполучити перевірку з завданнями повторення і закріплення пройденого матеріалу, викликаючи підвищену активність класу. Учитель ставить питання, як правило, перед усім класом, щоб в обговоренні цих питань брали участь всі учні. Кожен учень може доповнити, виправити, уточнити відповіді своїх товаришів, підтвердити ці доповнення прикладами і т.д. Дуже часто фронтальне опитування приймає вигляд жвавої бесіди. При вмілому застосуванні фронтального опитування за порівняно невеликий час удається здійснити перевірку знань у значної частини учнів класу.
2. Групова форма організації контролю використовується в тих випадках, коли виникає необхідність перевірити підсумки навчальної роботи чи хід її виконання частиною учнів класу, що одержала певне колективне завдання на уроці в процесі позаурочних занять. При цьому питання ставляться перед цією групою, у їхньому вирішенні беруть участь учні, що працювали в складі даної групи, але із обов'язковим залученням до обговорення інших учнів класу.
3.Індивідуальний контроль широко застосовується для ґрунтовного знайомства вчителя зі знаннями, уміннями і навичками окремих учнів, що для відповіді звичайно викликаються до класної дошки чи до столу з приладами, до карти, хоча не виключається відповідь учня і з місця, якщо при цьому не потрібні записи чи графічні зображення, за якими повинні стежити всі учні, наочні приладдя і різне навчальне устаткування. У зміст відповіді учня входить пояснення теоретичних питань, виконання за завданням учителя різних вправ, задач і експериментів. Контроль повинен стимулювати постійну роботу всіх учнів, і це певною мірою досягається його несподіванкою для учнів. Одним із прийомів активізації індивідуального контролю є питання учнів своєму товаришу під час його відповіді. Слід, однак, враховувати, що не можна занадто широко користатися цим прийомом, тому що, по-перше, учню, що задає питання, не завжди вдається правильно його сформулювати; по-друге, зниження оцінки з-за питання товариша може викликати ускладнення в їхніх відносинах. Краще, якщо питання школярів будуть трансформовані вчителем і від його особи запропоновані .Індивідуальний контроль розрахований на перевірку під час уроку невеликої кількості учнів, він залежить від часу, що відводиться на перевірку, характеру й обсягу вивченого і підлягаючого перевірці матеріалу, рівня підготовки учнів.
4.У комбінованій формі контролю (при так званому ущільненому опитуванні) досягається вдале сполучення індивідуального контролю з фронтальним і груповим. Особливістю цієї форми контролю є одночасний виклик учителем для відповіді декількох учнів, з яких один відповідає усно, 1-2 готуються до відповіді, виконуючи на класній дошці необхідні графічні роботи чи записуючи умови і хід розв'язання завдань, а інші за окремими партами виконують індивідуальні письмові чи практичні завдання. Серйозні заперечення проти цієї форми контролю ґрунтуються на тім, що вона обмежує навчальну функцію перевірки, тому що учні, що самостійно виконують завдання, не приймають участі у фронтальній роботі з класом, а результати їхньої діяльності перевіряються вчителем за межами уроку. Крім того, при відсутності у вчителя достатніх навичок розподілу уваги, буває досить важко одночасно проводити бесіду з одним учнем, стежити за роботою самостійно виконуючі завдання і залучати до активної участі в навчальній роботі інший склад класу. Тому рекомендується піддавати ущільненому опитуванню одночасно обмежену кількість учнів (3-4 чоловіка), застосовувати цю форму контролю переважно в тих випадках, коли навчальне значення контролю не має вирішального значення (наприклад, після того як матеріал вже засвоєний і є необхідність здійснити перевірку тільки деяких учнів).

5.Самоконтроль учнів забезпечує функціонування внутрішнього зворотного зв'язку в процесі навчання, одержання учнями інформації про повноту і якість вивчення програмного матеріалу, міцності сформованих умінь і навичок, що виникли труднощах і недоліках. Самоперевірка має велике психологічне значення, стимулює навчання. З її допомогою учень реально переконується в тім, як він опанував знаннями, перевіряє правильність виконання вправ шляхом зворотних дій, оцінює практичну значимість результатів виконаних завдань, вправ, дослідів і т.д.
Серед методів контролю виділяють:

1.усну перевірку,

2. перевірку письмово-графічних робіт,

3. перевірку практичних робіт.


1. Усна перевірка організується по-різному, в залежності від її мети та від змісту матеріалу, що перевіряється. Серед цілей перевірки можна виділити наступні: перевірити виконання домашнього завдання, виявити підготовленість учнів до вивчення нового матеріалу, перевірити ступінь розуміння і засвоєння нових знань. У залежності від змісту вона проводиться по матеріалі попереднього уроку або по окремих розділах і темах курсу.


Якість усної перевірки залежить від підбора, послідовності і постановки питань, що пропонуються: по-перше кожне питання повинно бути цілеспрямованим і логічно завершеним, а по-друге - повинно бути гранично стиснутим, лаконічним і точним.
Прийоми усної перевірки використовуються на різних етапах уроку.

2. Перевірка письмово - графічних робіт. Цей метод має свої якісні особливості: велика об'єктивність у порівнянні з усною перевіркою, охоплення потрібного числа що перевіряються, економія часу. У методиці письмово-графічних робіт виділяють чотири основних етапи, яким треба приділяти увагу - це підготовка, організація, проведення, аналіз результатів. При підготовці потрібно: визначити мету перевірки, відібрати зміст об'єктів перевірки, скласти перевірочні завдання. При організації перевірочної роботи учнем повідомляється, у яких зошитах її виконувати, які завдання їм призначені, як озаглавити роботу, як оформити рішення, час виконання роботи. При цьому потрібно стежити за самостійністю виконання роботи кожним учнем. Аналізування відповідей учнів ефективно тоді, коли воно проводиться за визначеними схемами . Ретельно проведений аналіз дозволяє глибоко вивчити прогалини і досягнення окремих учнів, виділити типові помилки й основні труднощі учнів, вивчити причини їхньої появи і намітити шляхи їхнього усунення. 


3. Перевірка практичних робіт. За допомогою цього методу одержують дані про уміння учнів застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, користатися різними таблицями, формулами. Усі роботи перевіряються, але оцінюються по-різному, за результатами оглядових робіт оцінки виставляються в журнал, за результатами тренувальних робіт можна виставити лише позитивні оцінки.


ІІІ. Розробка методики застосування різних форм контролю на прикладі курсу «Природознавство» (5-6 класи) та «Загальна географія» ( 6 клас).

Запитання для узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок по темах.


ПРИРОДОЗНАВСТВО. 5 клас.

Тема 1. Тіла і речовини, що оточують людину.Географічний диктант

( кожне питання 1 бал)


 1. Які ви знаєте хімічні елементи? (Назва і символ).

 2. Назвіть характеристики тіла і приклади для їх вимірювання.

 3. З чого складаються речовини? Наведіть приклади.

 4. Що таке дифузія? Приклад дифузії.

 5. Які ви знаєте агрегатні стани речовин? Наведіть приклади.

 6. Дати визначення простих і складних речовин? Навести приклади.

 7. Що таке чисті речовини і суміші? Навести приклади.

 8. Чим розчин відрізняється від суміші? Навести приклади.

 9. Що таке розчинність речовин? Навести приклади.

 10. Які ви знаєте способи розділення сумішей? Навести приклади.

 11. Як розміщуються молекули в речовинах при різних агрегатних станах?

 12. Дати визначення органічних і неорганічних речовин? Навести приклади.

Тема 2. Світ явищ, в якому живе людина.І варіант


 1. Що таке дифузія? Навести приклади. 3 бали

 2. В чому полягає різниця між чистими речовинами і сумішами?

Навести приклади. 3 бали

 1. Дайте визначення тепловим явищам і наведіть приклади. 3 бали

 2. Тести (правильна відповідь одна): по 1 балу

 1. Повітря – це речовина:

А) чиста; Б) суміш; В) нечиста.

2) Суміш кухонної солі і води можна розділити:

А) випарюванням; Б) фільтруванням; В) відстоюванням.

3) Веселка – це:

А) заломлення світла;

Б) розкладання світла;

В) заломлення і розкладання світла.

ІІ варіант


 1. Які ви знаєте агрегатні стани речовин? Наведіть приклади. 3 бали

 2. В чому полягає різниця між простими і складними речовинами?

Наведіть приклади. 3 бали

 1. Як виникає та поширюється звук? Описати це явище. 3 бали

 2. Тести (правильна відповідь одна): по 1 балу

 1. Найпоширеніша речовина на Землі:

А) вода; Б) повітря; В) ґрунт.

2) Лінії, по яких рухаються тіла:

А) шлях; Б) траєкторія; В) явище.

3) Тінь – це:

А) відбивання предметів;

Б) не проникнення променів;

В) всі відповіді правильні.

Тема 3. Небесні тіла.
Географічний диктант

( кожне питання 1 бал)


 1. Які ви знаєте небесні тіла? Перерахувати.

 2. Назвіть планети по порядку за віддаленістю від Сонця.

 3. Що таке Сонячна система?

 4. Яка температура Сонця? Чому?

 5. Чому існують плями на Сонці?

 6. Чим відрізняються зорі від планет?

 7. Що таке рік? Який він на різних планетах?

 8. Що таке комета?

 9. Навколо чого обертається Земля?

 10. Що відбувається в результаті обертання Землі навколо своєї осі?

 11. Якою є тривалість дня і ночі:

А) 22 червня;

Б) 22 грудня;

В) 21 березня;

Г) 23 вересня.

12. Чому відбуваються місячні та сонячні затемнення?

Тема 4. Умови життя на планеті.І варіант


 1. Пояснити коло обіг води в природі. 3 бали

 2. Як виникає вітер? 3 бали

 3. Що таке рельєф? Які основні форми рельєфу ви знаєте?

Навести приклади. 3 бали

 1. Тести (правильна відповідь одна): по 1 балу

 1. Мінерали – це:

А) форми поверхні суші;

Б) природні речовини, з яких складаються гірські породи;

В) горючі корисні копалини.

2) Нормальний атмосферний тиск – це:

А) 760 мм. рт. ст.

Б) 700 мм. рт. ст.

В) 770 мм. рт. ст.

Г) 750 мм. рт. ст.

3) Вивітрювання – це:

А) робота вітру;

Б) руйнування гірських порід;

В) зміна ґрунту.ІІ варіант


 1. Які ви знаєте водні об’єкти? Наведіть приклади. 3 бали

 2. Що таке атмосферний тиск і як він змінюється з висотою? 3 бали

 3. Дати визначення , що таке ґрунт і від чого залежить родючість ґрунту? 3 бали

 4. Тести ( може бути кілька правильних відповідей): по 1 балу

  1. До метеорологічних приладів належать:

А) опадомір; Г) секундомір; Є) термометр;

Б) нівелір; Д) рулетка; Ж) барометр;

В) флюгер; Е) мікроскоп; З) мірний посуд.

2) Гірські породи – це:

А) пісок; Б) вода; В) вапняк; Г) граніт.

3) Коло обіг води пов'язаний з:

А) тепловими явищами;

Б) звуком;

В) хімічними реакціями.

ПРИРОДОЗНАВСТВО. 6 клас.
Тема 1. Організм як жива система.
І варіант


 1. Розподіліть органи рослин на вегетативні та генеративні: корінь, квітка,

стебло, листок, плід. 1 бал

 1. Що таке фотосинтез? Які досліди підтверджують цей процес? 2 бали

 2. Назвіть пристосування живих організмів до зміни температури повітря. 2бали

 3. Порівняйте автотрофне і гетеротрофне живлення організмів. 2бали

 4. Опишіть статеве розмноження у тварин. 2бали

 5. Тести ( може бути кілька правильних відповідей): по 1 балу

 1. Клітина належить до системи:

А) природної; Б) штучної; В) неживої.

2) З названих штучними системами є:

А) ліс; Б) годинник; В) рослина; Г) фабрика.

3) Під час дихання рослина поглинає:

А) кисень; Б) вуглекислий газ; В) воду.

ІІ варіант


 1. Розподіліть організми за способом живлення на автотрофні і гетеротрофні:

береза, собака, сова, малина, людина. 1 бал

 1. Що таке дихання? Які досліди підтверджують процес дихання у рослин? 2бали

 2. Назвіть пристосування рослин до недостатнього зволоження. 2бали

 3. Порівняйте ріст і розвиток живих організмів. 2бали

 4. Опишіть способи вегетативного розмноження у рослин. 2бали

 5. Тести ( може бути кілька правильних відповідей): по 1 балу

 1. Ліс належить до системи:

А) природної; Б) штучної; В) неживої.

2) З названих штучними системами є:

А) клітина; Б) літак; В) Інтернет; Г) поле.

3) Про фотосинтезі рослина поглинає:

А) кисень; Б) вуглекислий газ;

Тема 2. Організм як жива система.

Природні та штучні екосистеми.

І варіант


 1. Розподіліть організми за способом живлення на автотрофні і гетеротрофні:

ведмідь, кіт, липа,ящірка,волошки . 1 бал

 1. Складіть ланцюг живлення ставка. 1бал

 2. Як відбувається процес дихання організмів? 2бали

 3. Чим відрізняються між собою процеси: ріст і розвиток організмів. 2бали

 4. Наведіть приклади вегетативного розмноження. 2бали

 5. Тести ( може бути кілька правильних відповідей): по 1 балу

 1. Виберіть природні екосистеми:

А) сад; Б) ліс; В) місто.

2) Ялина відноситься до рослин:

А) світлолюбних; Б) ті невитривалих.

3) До рослиноїдних тварин належать:

А) вовк; Б) заєць; В) лось; Г) яструб.

4) До гетеротрофних організмів належать:

А) рослини; Б) тварини; В) людина.
ІІ варіант


 1. Розподіліть органи рослин на вегетативні та генеративні: квітка, стебло,

листок, плід, корінь. 1 бал

 1. Складіть ланцюг живлення лісу. 1бал

 2. Як відбувається фотосинтез? 2бали

 3. Чим відрізняється між собою автотрофне і гетеротрофне живлення? 2бали

 4. Що таке статеве розмноження ? 2бали

 5. Тести ( може бути кілька правильних відповідей): по 1 балу

 1. Виберіть штучні екосистеми:

А) ліс; Б) місто; В) озеро; Г) парк.

2) Сосна належить до рослин:

А) світлолюбних; Б) ті невитривалих.

3) До хижих тварин відносяться:

А) шпак; Б) яструб; В) лисиця; Г) миша.

4) Харчові ланцюги починаються з:

А) рослини; Б) тварини; В) людини.

Тема 3. Природні та штучні екосистеми.
І варіант


 1. Які види добрив ви знаєте? Наведіть приклади. 2бали

 2. Порівняйте екосистеми лісу і саду. 2бали

 3. Як підвищити урожайність культурних рослин? 2бали

 4. Яке значення природних екосистем? 2бали

 5. Тести ( може бути кілька правильних відповідей): по 1 балу

 1. Верхній родючий шар землі це:

А) гумус; Б) ґрунт; В) торф.

2) Виберіть природні екосистеми:

А) ліс; Б) город; В) озеро; Г) парк.

3) Найбільш родючі ґрунти це:

А) чорноземи; Б) сірі лісові; В) каштанові.

4) Гетеротрофні організми це:

А) рослини; Б) тварини; В) рослини і тварини.
ІІ варіант


 1. Які найпоширеніші типи ґрунтів на території України? 2бали

 2. Порівняйте екосистеми поля і степу. 2бали

 3. Які правила догляду за садом? 2бали

 4. Яке значення штучних екосистем? 2бали

 5. Тести ( може бути кілька правильних відповідей): по 1 балу

 1. Родючість підвищує вміст:

А) гумусу; Б) ґрунту; В) торфу.

2) Виберіть штучні екосистеми:

А) сад; Б) ліс; В) парк; Г) город.

3) Чорноземи мають вміст гумусу:

А) 20%; Б) 3%; В) 0%.

4) Автотрофні організми це:

А) тварини; Б) рослини; В) тварини і рослини.
Тема 4. Рукотворні системи.


І варіант


 1. Що належить до простих механізмів? 1 бал

 2. Яке значення механізмів? 2бали

 3. Як ви гадаєте, чому рукавички футбольних воротарі завжди вкриті

спеціальними пухирцями? 3 бали

 1. Наведіть свої приклади перетворення сонячної енергії. 3 бали

 2. Тести (правильна відповідь одна): по 1 балу

 1. Коли стигле яблуко падає на землю, то:

А) сила тяжіння перестає діяти;

Б) яблуко падає від сили тяжіння;

В) вимірюється сила тяжіння.

2) Крапля дощу, яка падає, має енергію:

А) електричну; Б) атомну; В) механічну.

3) У якому випадку виконується робота:

А) яблуко лежить;

Б) кінь тягне віз;

В) кулька висить.
ІІ варіант


 1. Що належить до складних механізмів? 1 бал

 2. Що називають машинами? 2бали

 3. Як ви гадаєте, чому велосипедні та автомобільні покришки

роблять ребристими? 3 бали

 1. Наведіть свої приклади перетворення енергії Сонця в механічну енергію. 3 бали

 2. Тести (правильна відповідь одна): по 1 балу

 1. Тіло набуває стану спокою коли:

А) сила пружності переважає над силою тяжіння;

Б) сила пружності дорівнює силі тяжіння;

В) сила пружності переважає над силою тертя.

2) Вертоліт завис у повітрі, він має енергію:

А) атомну; Б) механічну; В) електричну.

3) У яких випадках не виконується робота:

А) вітряк крутиться;

Б) струмок тече;

В) книга лежить.

Тема 5. Біосфера – найбільша жива система.
І варіант


 1. Що таке біосфера? 1 бал

 2. Які механізми називають машинами? Приклади. 2бали

 3. Наведіть приклади впливу людини на літосферу. 3 бали

 4. Як людина впливає на гідросферу? 3 бали

 5. Тести (правильна відповідь одна): по 1 балу

 1. До групи тварин мешканців лісу відносяться:

А) олень; Б) лебідь; В) видра.

2) Краплина дощу, яка падає має енергію:

А) електричну; Б) атомну; В) механічну.

3) У яких випадках не виконується робота:

А) крутиться вітряк;

Б) тече річка;

В) лежить пенал.
ІІ варіант


 1. Назвати царства живих організмі. 1 бал

 2. Які ви знаєте прості механізми? Приклади. 2бали

 3. Наведіть приклади впливу людини на атмосферу. 3 бали

 4. Як людина впливає на біосферу? 3 бали

 5. Тести (правильна відповідь одна): по 1 балу

 1. До групи водних тварин відносяться:

А) дельфін; Б) кажан; В) косуля.

2) Коли яблуко падає на землю, то діє сила:

А) тертя; Б) пружності; В) тяжіння.

3) У якому випадку виконується робота:

А) висить листочок;

Б) дитина тягне саночки;

В) лежить книга.


ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. 6 клас.

Тема 1. Географія пізнання Землі.І варіант


 1. Яка форма Землі? Які докази? 2бали

 2. У якій послідовності було відкрито материки європейцями? 2 бали

 3. Описати першу навколосвітню подорож. 3 бали

 4. Як космічні знімки допомагають вивчати Землю? 3 бали

 5. Тести (правильна відповідь одна): по 0,5 балів

 1. У перекладі з грецької слово «географія» означає:

А) наука; Б) земле опис; В) природа.

2) Першим із європейців склав докладний опис природи і населення Китаю:

А) Марко Поло; Б) Мартін Бехайм; Генріх Мореплавець.

3) Перші відомості про українські землі зібрав:

А) Геродот; Б) Колумб; В) Марко Поло.

4) Першим побував на обох полюсах Землі:

А) Отто Шмідт; Б) Руаль Амундсен; В) Роберт Пірі.

ІІ варіант


 1. Що вивчає сучасна географія? 2 бали

 2. Як змінювалися уявлення людей про Землю протягом її дослідження? 2 бали

 3. Описати відкриття Америки. 2 бали

 4. Чому вивчення океанів в морів потрібні в наш час? 3 бали

 5. Тести (правильна відповідь одна) : по 0,5 балів

 1. Найдавніші плавання і географічні відкриття здійснили:

А) українці та білоруси; Б) португальці та іспанці; В) єгиптяни та фінікійці.

2) Перший глобус створив:

А) Христофор Колумб; Б)Мартін Бехайм; В) Джеймс Кук.

3) Основоположником української фізичної географії вважають:

А) Павла Тутковського; Б) Костянтина Воблого; В) Степана Рудницького.

4) У ході першої кругосвітньої подорожі європейці відкрили:

А) Великі Зондські острови; Б) Канарські острови; В) острів Вогняна Земля.
Тема 2. Способи зображення Землі.

І варіант
1. Як визначити сторони горизонту на місцевості? 2 бали

2. Що таке відносна висота і як її вимірюють? 2 бали

3. Пояснити терміни: 2 бали

- азимут;

- масштаб;

- бер штрихи;

- геоїд.

4. Відстань від Києва до Одеси 440 км. На карті ця відстань дорівнює 11 см.

Визначте масштаб карти. 2 бали

5.Зобразіть за допомогою горизонталей горб, західний схил якого крутий,

а східний – пологий. Абсолютна висота горба – 160 м, а відносна – 80 м.

Горизонталі потрібно проводити через кожні 20 м. 3 бали

6. Тести (правильна відповідь одна): 1 бал


 1. Північний схід, південний схід це:

А) проміжні сторони горизонту; Б) основні сторони горизонту.

2) Чим більший масштаб, тим місцевість зображено:

А) більш детально; Б) менш детально.

ІІ варіант


 1. Що таке масштаб і які є види масштабу? 2 бали

 2. Що називають абсолютною висотою і як її вимірюють? 2 бали

 3. Пояснити терміни: 2 бали

 • компас;

 • нівелір;

 • горизонталі;

 • екватор.

 1. Відстань від Полтави до Вінниці – 550 км. Якою буде ця відстань на карті,

якщо її масштаб 1: 10 000 000? 2 бали

 1. Зобразіть за допомогою горизонталей горб, східний схил якого крутий,

а західний – пологий. Абсолютна висота горба – 120 м, а відносна – 60 м.

Горизонталі потрібно проводити через кожні 20 м. 3 бали 1. Тести ( правильна відповідь одна): 1 бал

1)Полярна зоря вказує напрям на:

А) південь; Б) північ.

2) якщо бер штрихи вільним кінцем звернені всередину контуру, то зображено:

А) пагорб; Б) западину.

Тема 3. Градусна сітка Землі. Географічні координати.


І варіант


 1. Що таке меридіан? 1 бал

 2. Визначити координати: 3 бали

А) м. Якутськ; Б) водоспад Анхель; В) м. Одеса.

3. Які міста мають такі координати: 3 бали

А) 360 пд. ш.1500 сх. д.; Б) 49015' пн. ш.28020' сх.д.; В) 470 пн.ш. 320 сх.д.

4. Визначте відстань в градусах і в кілометрах від м. Каїр до м. Кейптаун. 3 бали

5. Тести (правильна відповідь одна) : по 0,5 балів

1) Екваторів на глобусі або карті можна провести:

А) один; Б) два; В) багато.

2) Де можна збудувати дім, у якого усі чотири сторони будуть

спрямовані на південь:

А) на південному полюсі; Б) на північному полюсі; В) на екваторі.

3)Відлік географічної широти починається від:

А) екватора; Б) нульового меридіана; В) північного полюса.

4) Материк, який перетинається всіма меридіанами Землі:

А) Євразія; Б) Африка; В) Антарктида.


ІІ варіант


 1. Що таке паралель? 1 бал

 2. Визначте координати: 3 бали

А) м. Пекін; Б) м. Буенос – Айрес; В) м. Львів.

3. Які міста мають такі координати: 3 бали

А) 400 пн.ш. 330 сх.д.; Б) 46035' пн..ш. 320 35'сх.д.; В) 500 пн.ш. 36015' сх.д.

4. Визначити відстань в градусах і в кілометрах від м. Вашингтон до м. Сантьяго. 3 бали

5. Тести ( правильна відповідь одна) : по 0,5 балів

1) На глобусі або карті паралелей і меридіанів можна провести:

А) по одному; Б) два; В) багато.

2) Меридіани – це:

А) умовні лінії на карті, розташовані паралельно до екватора;

Б) умовні лінії на карті, що з’єднують два полюси

В) обидві відповіді правильні.

3) Найдовшою є паралель:

А) 00; Б) 400; В) 600; Г) 800.

4) Гринвіцький меридіан це:

А) 300; Б) 1800; В) 00.

Тема 4. Літосфера.
І варіант
1.Що таке горизонтальні рухи літосферних плит? Які наслідки цих рухів? 2 бали

2. Охарактеризувати явище вулканізму (причини, частини вулкана, типи вулканів). 2 бали

3. Яку роботу виконують поверхневі та підземні води? Наслідки цієї роботи. 3 бали

4. Що таке гори? Як розрізняють їх за утворенням? За віком? За висотою? 3 бали

5. Тести (правильна відповідь одна): по 0,5 балів

1) Знайдіть зайве слово у логічному ланцюжку:

шельф - материковий схил - бархан - глибоководний жолоб.


 1. Породи, що зазнали змін під дією високих температур і тиску в надрах Землі – це:

А) магматичні; Б) осадові; В) метаморфічні.

3) Стійкі ділянки Землі – це:

А) платформи; Б) сейсмічні пояси; В) платформи та сейсмічні пояси.

4) Мілководна ділянка дна Світового океану :

А) шельф; Б) жолоб; В) схил.

ІІ варіант


 1. Що таке вертикальні рухи літосферних плит? Які наслідки цих рухів? 2 бали

 2. Охарактеризувати явище землетрусу ( причини, ділянки землетрусу, в чому вимірюється). 2 бали

 3. Які ви знаєте види вивітрювання? Наслідки його? 3 бали

 4. Що так рівнини? Як розрізняють їх за зовнішнім виглядом? За висотою? За способом утворення? 3 бали

 5. Тести ( правильна відповідь одна): по 0,5 балів

 1. Знайдіть зайве слово у логічному ланцюжку:

підошва - схил - шельф - вершина.

 1. Материк Пангея розколовся на :

А) Лавразію і Гондвану; Б) Лавразію і Тетіс; В) Гондвану і Тетіс.

3) Потужні хвилі, які утворилися в результаті моретрусів - це :

А) сейсмічні хвилі; Б) цунамі; В) гейзери.

4) Найбільша за площею частина дна Світового океану - це:

А) улоговина; Б) ложе океану; В) жолоб.

Тема 5. Атмосфера.


І варіант

 1. Порівняйте тропосферу і стратосферу (назвіть 3 відмінності). 1 бал

 2. Покажіть залежність тиску повітря від температури повітря. Чому? 1 бал

 3. Що таке вітер? Які ви знаєте типи вітрів? 2 бали

 4. Задача. За температури +100С абсолютна вологість дорівнює 7 г/м3. Визначте відносну вологість повітря, якщо відомо, що абсолютна вологість повітря за наведеної температури у стані насичення становить 9 г/м3. 3 бали

 5. Побудуйте графік холу температур за даними добових спостережень наведеними в таблиці. 3 балиЧас спостережень, год.

1

4

7

10

13

16

19

22

Температура повітря, 0С

-3

-5

-1

+3

+8

+7

0

-1
 1. Тести (правильна відповідь одна) : по 0,5 балів

 1. Найбільшу частину повітря (приблизно 80% маси атмосфери) містить:

А) стратосфера; Б) верхні шари атмосфери; В) тропосфера.

2) Головними властивостями екваторіального повітря є те, що воно :

А) жарке і вологе; Б) жарке і сухе; В) холодне і сухе.

3) Великі повітряні вихори зі зниженим тиском у центрі називаються :

А) мусонами; Б) циклонами; В) антициклонами.

4) Прилад, який вимірює кількість опадів називається:

А) опадомір; Б) барометр; В) флюгер.

ІІ варіант


 1. Порівняйте тропосферу і верхні шари атмосфери (назвіть 3 відмінності). 1 бал

 2. Покажіть залежність тиску повітря від широти місцевості. Чому? 1 бал

 3. Що таке повітряні маси? Які ви знаєте типи повітряних мас? 2 бали

 4. Задача. За температури 0 0С абсолютна вологість повітря дорівнює 5 г/м3. Обчисліть відносну вологість повітря, якщо відомо, що абсолютна вологість повітря за наведеної температури у стані насичення становить 6 г/м3. 3 бали

 5. Побудуйте розу вітрів за даними спостережень, наведеними в таблиці. 3 бали
Напрямок вітру

Північний

Північно - східний

Північно – західний

Західний

Східний

Південно - східний

Південно - західний

Південний

Кількість днів

3

0

5

6

2

4

6

4
 1. Тести (правильна відповідь одна) : по 0,5 балів

 1. Стан тропосфери у певний час у певному місці – це:

А) погода; Б) клімат; В) циркуляція атмосфери.

2) Головні властивості тропічних повітряних мас :

А) жаркі й сухі; Б) жаркі й вологі; В) холодні й сухі.

3) Прилад, який вимірює напрям вітру називається:

А) опадомір; Б) барометр; В) флюгер.

4) Великі повітряні вихори зі з підвищеним тиском у центрі називаються :

А) мусонами; Б) циклонами; В) антициклонами.

Тема 6. Гідросфера.
І варіант


 1. Пояснити частини суходолу в океані /острови, півострови/. 2бали

 2. Від чого залежать властивості вод Світового океану? 2бали

 3. Які є типи озерних улоговин? Наприклад. 2бали

 4. Як поділяються річки за характером течії? Наприклад. 2бали

 5. Чим ґрунтові води відрізняються від міжпластових? 2бали

 6. Тести (правильна відповідь одна): по 0,5 балів

1) В результаті розмивання м’яких порід утворюються:

А) водоспади; Б) пороги; В) водоспади й пороги. 1. Течія Гольфстрім робить клімат Північної Європи:

А) теплішим; Б) холоднішим; В) не впливає на клімат.

3) суецький канал за використанням є:

А) зрошувальним; Б) осушувальним; В) судноплавним.

4) Цунамі – це результат:

А) землетрусу; Б) вулкану; В) землетрусу й вулкану.
ІІ варіант


 1. Пояснити частини океану /моря, протоки, затоки/. 2бали

 2. Як течії в океані впливають на клімат материків? 2бали

 3. Що таке водний режим річки? Пояснити. 2бали

 4. Як утворюються болота? Де поширені? 2бали

 5. Чим гірські льодовики відрізняються від покривних? 2бали

 6. Тести (правильна відповідь одна): по 0,5 балів

1) Територія, з якої річка з притоками збирає воду називається:

А) річковий басейн; Б) річкова система; В) річкова сітка.

2) озерні улоговини найбільших і найглибших озер мають походження:

А) тектонічне; Б) льодовикове; В) заплавне.

3) Печери – це результат роботи:

А) річок; Б) підземних вод; В) льодовиків.

4) Корисні копалини в океані – це ресурси:

А) біологічні; Б) енергетичні; В) мінеральні.

Тема 7. Біосфера.
І варіант


 1. Що називають біосферою? Межі біосфери. 1бал

 2. Як утворюється ґрунт і від чого залежить родючість ґрунту? Приклади. 2 бали

 3. Які закономірності властиві географічній оболонці? Показати на прикладах. 2 бали

 4. На які раси поділяється населення Землі? Назвіть ознаки . 2бали

 5. Охарактеризуйте положення держави Канада на політичній карті світу. 3 бали

План

Характеристика

 1. В яких півкулях розташована
 1. Де розташована на материку
 1. Якими морями омивається
 1. Протяжність із заходу на схід та з півночі на південь
 1. Столиця та її координати
 1. З якими державами межує 1. Тести (правильна відповідь одна): по 0,5 балів

 1. Щоб утворився 1 см ґрунту необхідно :

А) 500 років; Б) 300 років; В) 5000 років.

2) На території України із перелічених природних зон є лише:

А) степи; Б) тайга; В) савани.

3) Для зони тайги характерними є ґрунти:

А) чорноземи; Б0 червоні фералітні; В) підзолисті.

4) В Азії проживає більшість представників6

А) екваторіальної раси; Б) європеоїдної раси; В) монголоїдної раси.
ІІ варіант


 1. Які ви знаєте групи морських мешканців? 1 бал

 2. Що називають ґрунтом і які ви знаєте типи ґрунтів? Приклади. 2 бали

 3. Назвати складові природного комплексу і показати взаємозв’язок між ними. 2 бали

 4. Що таке густота населення ? Як розміщується населення на Землі? 2бали

 5. Охарактеризуйте положення держави Україна на політичній карті світу. 3 бали

План

Характеристика

 1. В яких півкулях розташована
 1. Де розташована на материку
 1. Якими морями омивається
 1. Протяжність із заходу на схід та з півночі на південь
 1. Столиця та її координати
 1. З якими державами межує6 . Тести (правильна відповідь одна): по 0,5 балів 1. Взаємопов’язане поєднання компонентів на певній території називають:

А) географічна оболонка; Б) біосфера; В) природним комплексом.

2) Найголовніша особливість ґрунту:

А) колір; Б) родючість; В) міцність.

3) Для зони вологих екваторіальних лісів характерними ї ґрунти:

А) чорноземи; Б) підзолисті; В) червоні фералітні.

4) В Європі проживає більшість представників:А) екваторіальної раси; Б) європеоїдної раси; В) монголоїдної раси.

Висновки
Систематичний контроль знань і умінь учнів - одна з основних умов підвищення якості навчання. Учитель географії у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми контролю (самостійна і контрольна роботи, усне опитування біля дошки і т.д.), але і систематично винаходити, упроваджувати свої засоби. Уміле володіння вчителем різними формами контролю знань і умінь сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмета, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня. Контроль для учнів повинен бути навчальним.
В результаті проведення нетрадиційних форм контролю знань і умінь розкриваються індивідуальні особливості дітей, підвищується рівень підготовки до уроку, що дозволяє вчасно усувати недоліки і пробіли в знаннях учнів.


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо проведення контролю знань
380.85kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 4 класів
135.45kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
102.23kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку «Моя Україна вільна держава»
105.8kb.
1 стр.
Правила переводу балів Критерії оцінювання Перелік професій Вимоги щодо знань та умінь
511.1kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів «Трудове навчання»
42.49kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
713.21kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
713.58kb.
5 стр.
Методичні рекомендації для учителів щодо організації та проведення тренінгу «Безпека в Інтернеті». Т ренінг англ training
41.4kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації І проведення
66.31kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту магістерських робіт
393.18kb.
7 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
130kb.
1 стр.