Главная страница 1
Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Віктор Качуровський,

завідуючий навчально-методичним

кабінетом фізичної культури та ДП
Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834 вивчення в 10-11 класах предмета "Захист Вітчизни" у 2011/2012 навчальному році здійснюється:
2 години на тиждень – у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням;

1 година на тиждень – у класах всіх інших напрямів.


Головною метою вивчення навчального предмета "Захист Вітчизни" є розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.
Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.
Відповідно Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

основи медичних знань, надання першої допомоги.


У навчальній програмі з предмета "Захист Вітчизни" зазначено, що вивчення предмета юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву "Захист Вітчизни" з уточненням ("Основи медичних знань" для дівчат).
Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою та підручниками для юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат "Основи медичних знань".
Предмет "Захист Вітчизни" викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі).
Навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року, з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог. Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин. По закінченню навчально-польових зборів у навчальних закладах організується і проводиться військово-спортивне свято за окремим планом.
З метою більш ефективної організації навчально-польових зборів, пропонуємо визначити загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких проводити заняття, залучивши до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів, об’єднавши їх у навчальні взводи та відділення.
Уроки з предмета, незалежно від форми їх проведення, починаються з шикування та військового вітання, перевірки наявності учнів і тренування навчального підрозділу у виконанні стройових прийомів протягом 3-5 хвилин.
На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання відносини між учнями і викладачами предмета будуються на основі вимог статутів Збройних Сил України.
Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу "Основи цивільного захисту" можливе під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.
При оцінюванні навчальних досягнень з предмета "Захист Вітчизни" вчителем має бути враховано: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.
Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.

Обов’язкова присутність медичного працівника.

Проведення розминки.
При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.
Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями на основі вимог статутів Збройних Сил України.
При вивченні предмета слід користуватися підручниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, а саме.

Захист Вітчизни. 10 клас (рівень стандарту, для хлопців) (авт. І.М. Герасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, І.П. Щирба), в-во "Астон";

Захист Вітчизни. 10 клас. (рівень стандарту, для дівчат, "Основи медичних знань") (авт. Герасимів І.М., Гудима А.А., Пашко К.О., Фука М.М.), в-во "Астон";

Захист Вітчизни. 10 клас (рівень стандарту, для дівчат, "Основи медичних знань") (авт. Міненко М.І.), в-во ФО-П Міненко;

Захист Вітчизни (Основи медико-санітарної підготовки). 10 клас (авт. Воробйова А.М., Журавльова І.В., Смірнова І.А.), в-во "Оберіг";

Захист Вітчизни. 10 клас (юнаки) (авт. Мусієнко І.І., Кучерина С.Є., Крамаренко О.Б.), в-во "Оберіг";

Захист Вітчизни. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців) (авт. І.М. Герасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, І.П. Щирба), в-во "Астон";

Захист Вітчизни. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат, "Основи медичних знань") (авт. Герасимів І.М., Гудима А.А., Пашко К.О., Фука М.М.), в-во "Астон".


У підручниках "Захист Вітчизни" для учнів 10 класів (хлопці) викладено зміст підготовки молоді допризовного віку до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі. Дотримано принципу поєднання теоретичного і практичного матеріалу, поступового ускладнення та поглиблення теоретичних і практичних знань, набуття практичних і теоретичних умінь і навичок у ході занять на базі навчального закладу.
У підручниках "Захист Вітчизни" для учнів 10 класів (дівчата) "Основи медичних знань" у доступній формі викладаються відомості щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціально-політичного характеру. Структурування підручників на розділи відповідає оптимальному засвоєнню теоретичного матеріалу з використанням сучасної навчально-матеріальної бази навчального закладу та застосування набутих знань у практичних ситуаціях.
До змісту підручників "Захист Вітчизни" для учнів 11 класів (хлопці) та "Захист Вітчизни" для учнів 11 класів (дівчата) "Основи медичних знань" включено навчальні відомості відповідно до програми "Захист Вітчизни", матеріал викладено за трьома рівнями: стандарту, академічним, профільним.
До підручника "Захист Вітчизни" для учнів 11 класів (дівчата) "Основи медичних знань" включено навчальний матеріал, що продовжує вивчення основних знань і навичок з предмету. Основна увага приділена основам надання першої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та у повсякденному житті; профілактики інфек­ційних захворювань, які стануть у нагоді у майбутньому житті та допоможуть уберегти себе, рідних та близьких.
При розподілі та забезпеченні годин варіативної складової необхідно врахувати накази Міністерства освіти і науки України від 24.12.2007 № 1166, від 01.09.2009 № 806 та накази Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 12.02.2008 № 44 "Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах", від 15.04.2011 № 134 "Про затвердження Положення про навчальні програми".
Таким чином, під час реалізації варіативної складової навчальних планів потрібно використовувати програми, навчальні та навчально-методичні посібники із спецкурсів і курсів за вибором, які мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України(МОН України). В організації гурткової та інших форм позакласної і позашкільної роботи ( факультативів, групових та індивідуальних занять) також можливе використання навчальних програм і навчально-методичних видань, схвалених науково-методичною радою Київського обласного інституту післядип­ломної освіти педагогічних кадрів.
Відповідно до "Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.08 №496, обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
Враховуючи вищесказане, при розподілі годин варіативної складової робочих навчальних планів, рекомендуємо:

Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової здійснювати через упровадження поглибленого вивчення окремих предметів, спецкурсів, курсів за вибором, які забезпечені відповідними програмами з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснювати на окремих сторінках класного журналу; при поглибленому вивченні предметів зазначені години заносити до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

Облік факультативних, групових та індивідуальних занять фіксувати в окремому (спеціальному) журналі.


Звертаємо увагу, що штатний розпис навчального закладу розробляється в межах затвердженого відповідними органами державного управління фонду заробітної плати, дотримуючись номенклатури посад, зазначених у Методичних рекомендаціях з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.06.2001 № 1/9-234 зі змінами від 10.08.2001 № 1/9-282 та від 18.08.2003 № 1/9-385), передбачає на гурткову роботу з допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання додатково 0,5 посади керівника гуртка.
Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах розроблена та отримала відповідний гриф "Програма гуртка військово-патріотичного напряму "Школа безпеки" (авт. Олексюк В.Л., Горчинська Л.В., Єпіфанцев І.В.).
Програма гуртка військово-патріотичного напряму "Школа безпеки" модульного типу, передбачає закріплення знань з шкільного курсу предметів із: захисту Вітчизни, фізичного виховання, безпеки життєдіяльності, географії, біології; здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.
Завдання гуртка:

вдосконалення методики національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, формування особистості – патріота і громадянина;

оволодіння основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;

зміцнення морально-психологічного стану і фізичного розвитку вихованців;

ознайомлення з основами рятувальної служби;

надання базової підготовки для служби в підрозділах ЗСУ, МНС, МВС;

виховання екологічної культури;

активна участь у діяльності ВГДР "Школа безпеки".


Програма розроблена для двох рівнів навчання:
початковий рівень (для дітей 12-14 років) – 2 роки;

основний рівень (для дітей 15-17 років) – 2 роки.


Вона включає теоретичний та практичний матеріал і складається з розділів:

Військова підготовка;

Прикладна фізична підготовка;

Безпека життєдіяльності та цивільний захист;

Топографія, туризм, спортивне орієнтування.
Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів: "Захист Вітчизни", "Основи медичних знань", "інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту" (авт. Міненко М.І.); "Міжнародне гуманітарне право" загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Міненко М.І., Кривонос Ю.Д.) Додаткову інформацію можна отримати за тел. 8-057-757-60-48, 8-050-302-82-60, E-mail: plakats@list.ru.
Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою "Захист Вітчизни", угодою про співробітництво між обласним управлінням освіти і науки та обласним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1718-р "Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів" військово-патріотичній спортивній грі "Зірниця" надано статус Всеукраїнської, розроблено положення щодо її проведення та рекомендовано:

сприяти залученню учнів загальноосвітніх навчальних закладів до проведення Всеукраїнської гри та їх інформуванню про умови проведення та правила участі у грі;

залучати військові частини і вищі військові навчальні заклади, ветеранські та інші громадські організації до військово-патріотичної, пошуково-краєзнавчої, спортивно-масової та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді, зокрема роботи, пов’язаної з підготовкою та проведенням Всеукраїнської гри.
Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист Вітчизни» забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів, що визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та настановами.
Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх суворого виконання.
Перед початком занять керівник навчального закладу зобов'язаний особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.
Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть викладачі предмета "Захист Вітчизни".
Перевірка навчального закладу з питань викладання програми предмета, стану навчально-матеріальної бази та організації військово-патріотичного виховання молоді проводиться в не менше, як один раз на 3 роки.
У зв’язку з проведенням в Україні Євро-2012 навчальний рік закінчується раніше. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує при вивченні окремих тем скоротити навчальний матеріал, скоротити матеріал за рахунок резервного часу, окремих тем. Орієнтовно-тематичне планування зі скорочення навчального матеріалу буде видруковано до початку навчального року у фахових часописах та розміщено на веб-сайтах Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Література

Закон України "Про освіту". – К., 2001.

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Державні санітарні правила і норми ДсанПіН 5.5.2.008-01 // Директор школи. – 2002. – № 38. – С. 8-12.

Законодавчі акти України з військових питань. – К., 1992.

Закон України "Про цивільну оборону України". – К., 1993.

Положення "Про цивільну оборону України". – К., 1994.

Закон України "Про загальний військовий обов’язок та військову службу". – К., 1999.

Статути Збройних Сил України. Положення про проходження військової служби / Упоряд. : М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К. : Атака, 2002. – 640 с.

Захист Вітчизни. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. – Харків. : РАНОК, 2010. – 192 с.

Бака М.М., Корж В.П. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді / Навч.-метод. посібник. – К. : ПВА "Книга пам’яті України", 2004. – 464.с., іл.

Військово-патріотичне виховання допризовників: Методичні рекомендації / Укл. М. Д. Зубалій. – К. : ІЗМН, 1998. – 60 с.

Документація навчально-польових зборів // Директор школи. Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання у школі. – № 29 – 32. – 2003. – С. 55 – 60.

Єдинак Г.Є., Клименко М.М., Мисів В.М. Навчальний предмет "Захист Вітчизни": Довідниковий посібник / Під заг. ред. Г.А. Єдинака.– Кам’янець-Подільський : Мошак М.І., 2004. – 296 с.

Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К. : Основа, 2004. – 880 с.

Конотопенко Я. І. Збройні сили України. – Миколаїв, 1995.

Конотопенко Я. І., Томчук М.І. Організація та методика допризовної підготовки : Навчально-методичний посібник. – К. : Вежа, 1996.Миненко М.І. Захист Вітчизни (Основи медичних знань): Методичні рекомендації щодо викладання предмета в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів. – Х. : ФО-П Міненко, 2010. – 80 с., іл.

Охорона праці в школі / Упорядник Н.Мурашко. – К. : Редакції загальноосвітніх газет, 2003. – 128 с.


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
113.65kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
193.51kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
265.2kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
236.97kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчальних кабінетів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів
18.64kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 н р
77.97kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
228.98kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Інформатика"
311.09kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
292.36kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
292.59kb.
1 стр.
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
154.53kb.
1 стр.
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
2689.09kb.
14 стр.