Главная страница 1


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ Л У Г А Н С Ь К ОЇ М І С Ь К ОЇ Р А Д И

Комунальний заклад „Луганський методичний центр”

вул. Пушкіна 8, м. Луганськ, 91000, Україна

тел. (0642) 93-27-02

24.01.2012 № 5/19


Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів


Методичні рекомендації

щодо використання можливостей

музеїв міста Луганська у навчально-виховному процесі
Питання музейної педагогіки надзвичайно актуальні, оскільки практичне застосування новітніх методів і форм роботи у форматі «школа-музей» дає відчутні результати в процесі формування знань та вмінь школярів, у їхньому патріотичному та естетичному вихованні.

Музей і школа за метою своєї діяльності традиційно мають багато спільного: вони прагнуть виховувати почуття патріотизму, свідоме ставлення до надбань науки і культури; розвивати мислення, творчі здібності та певні практичні навички, стимулювати творчу активність особистості. І музей і школа зацікавлені в активних партнерських стосунках. Музеї мають залучати нових відвідувачів, і класні керівники, і вчителі – предметники зацікавлені у використанні музейних розробок і на уроках, і в позакласних заходах.

Можливості музеїв рекомендовано використовувати при викладанні предметів: історія, географія, література, українська література, художня культура, образотворче мистецтво та курсу «Мій рідний край - Луганщина».
Рекомендації для класних керівників

Згідно з програмою «Основні орієнтири виховання для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ МОН, молоді та спорту України від від 31.10.11р. №1243) у навчально - виховному процесі важливим засобом засвоєння, поглиблення та закріплення знань є екскурсії краєзнавчого спрямування. Такі необхідні комплексні освітні завдання як ознайомлення з історією рідного краю, життям видатних діячів міста, формування національної свідомості, патріотизму у підростаючого покоління можливо успішно реалізовувати, проводячи екскурсії до музеїв.

Важливе значення в організації виховного процесу школи мають також орієнтири, визначені регіональними програмами освіти, які відображають прагнення до збереження самобутності національної культури, традицій, звичаїв Луганщини, сприяють моральному та духовному розвитку підростаючого покоління.

Літературний музей В.І. Даля пропонує оглядову екскурсію: «Життя та діяльність В.І. Даля» та тематичні: «Даль та Україна», «Пушкін і Даль»; «Історія видання книг В.І. Даль в Росії».

Можливе проведення працівниками музею виїзних лекцій за темами: «Дар Даля», «В.І. Далю 210 років». Для дітей 6-9 років проводяться заняття екскурсії: «Здрастуй, музей», «Збирала людина слова».
Луганський обласний краєзнавчий музей пропонує для відвідування наступні виставки та екскурсії:

І. Оглядова екскурсія.

ІІ. Природа Луганщини.

ІІІ. Розвиток життя на землі.

ІV. Геологічна будова і корисні копалини області.

V. Природні ресурси краю.

VІ. Вода Луганської області та проблеми її охорони.

VІІ. Рослинний світ Луганської області та його охорона.

VІІІ. Екологічні проблеми Луганської області;

ІХ. Заповідна мережа Луганщини.

Х.Наш край у давнину.

ХІ. Старовина середнього Подонцов’я.

ХІІ. Наш край в епоху середньовіччя.

У процесі навчання художньої культури важливо поєднувати уроки з позаурочною естетико-виховною роботою (відвідування музеїв, театрів, концертів, виставок тощо) для розуміння учнями зв'язків мистецтва з культурним середовищем життєдіяльності, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу і водночас виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення мистецтва народів світу, розуміння полікультурного простору світової цивілізації.


Рекомендації для вчителів історії

Головними завданнями навчання історії є розвиток в учнів історичного мислення, формування позитивної історичної самоідентифікації; відпрацювання навичок творчої діяльності та здатності використовувати отримані знання й навички у повсякденному житті, виховання в молодого покоління особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті. Провідне місце в контексті вивчення історії України займає історія рідного краю. Особливе місце займає організація роботи старшокласників із візуальними джерелами історичної інформації.

З метою виконання програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 2011-2012 навчального року, які місять в собі комплекс уроків з історії рідного краю, рекомендується організувати співпрацю з музеями міста.

В рамках уроків з історії України 9 клас за темою: «Наш край наприкінці XVIII — у XІX ст.», доцільно відвідати експозиції Міського музею історії та культури міста Луганська «Історія старого Луганська 1795 – 1917 роки»

Частина змісту програми для 10-х класів складають теми «Наш край наприкінці XIX – перша половина XX ст.» Для поглибленого вивчення та розширення уявлень про історію нашого краю рекомендовано відвідування експозицій Луганського обласного краєзнавчого музею «Наш край в роки громадянської війни», «Луганщина в 20 – 40 роки», «Луганськ в 20-40 роки», Становлення науки, освіти та культури в 20-40 роки XXст. Експозиція музею «Поет – пісняр М. Матусовський» висвітлює діяльність провідного діяча культури міста Луганська друга половина XXст. Доцільне відвідування учнями цієї експозиції в комплексі уроків з історії культури нашого краю (1900 -1938 рр.)

Для учнів 11 класів можливе відвідування експозицій Міського музею історії та культури міста Луганська «Життя та діяльність К.Є. Ворошилова», крім цього рекомендовано відвідати експозиції Луганського обласного краєзнавчого музею «Луганська область в роки Великої Вітчизняної війни», «Визволення Луганська та Луганської області від фашистських загарбників», «Зброя Подвигу та Перемоги», «Соціально-економічний розвиток народного господарства Луганської області в 40-60 ті роки XX ст.», «Луганщина. Поступ у XXI ст.», «Вони прославили наш край».

Експозиції формують в учнів уявлення про особливості модернізації регіону і краю, події української революції на території краю. Ставлення населення до політичних подій, зміни у повсякденному житті населення,

вплив військово-політичних подій 1917 -1921 рр. на становище в краї. Висвітлюється період Великої Вітчизняної війни, процеси післявоєнної відбудови, значення культурних змін, внесок діячів культури краю в розвиток вітчизняної культури.Рекомендації для вчителів української літератури, літератури (інтегрований курс)

На даному етапі одним із пріоритетних завдань сучасної освіти є формування високоморальної творчої особистості, свідомого громадянина свої держави. У цьому контексті особливої актуальності набуває саме громадянознавчий, патріотичний аспект у системі роботи загальноосвітніх навчальних закладів, який реалізується, перш за все, засобами викладання навчальних дисциплін, засобами гурткової чи факультативної роботи, музейних технологій тощо. А враховуючи той факт, що однією з головних функцій художньої літератури (як мистецтва в цілому та курсів „українська література”, „література” як навчальних дисциплін зокрема) є саме виховна функція, процес формування патріотизму, стійкої громадянської позиції безпосередньо пов'язаний із діяльністю вчителя-філолога. І від того, наскільки ефективною буде практична робота словесника в цьому напряму, залежить реалізація пріоритетних виховних освітніх завдань. Тож особливу увагу вчителю слід приділяти реалізації літературно-краєзнавчого компоненту чинних навчальних програм із літератури, проведенню уроків літератури рідного краю та позакласних заходів із літературного краєзнавства на основі музейних технологій, із використанням можливостей музеїв м. Луганська, зокрема Літературного музею В.І. Даля, Луганського обласного художнього музею (відвідування виставок, оглядових екскурсій тощо).

Враховуючи те, що привернення уваги учнів до постаті видатного земляка В.І. Даля - вченого-лексикографа, письменника та фольклориста – сприяє вихованню в школярів пошани та любові до історії й культури рідного краю, розвиває навички пошуково-дослідницької роботи, формує пізнавальні інтереси до вивчення літературного краєзнавства, рекомендовано в кожному класі (з 5-го по 11-й) запланувати та провести уроки літератури рідного краю «далевскої тематики» один раз на рік, відвідати літературний музей В.І. Даля (оглядові екскурсії «Життя та діяльність В.І. Даля» та тематичні «Даль і Україна», «Пушкін і Даль»).
Для вчителів предмету «Захист Вітчизни»

На виконання програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи «Захист Вітчизни» , затвердженої МОН України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021) (рівень стандарту, академічний рівень) вчителям рекомендовано організувати відвідування учнями експозицій, а саме :  • «Захист населення від надзвичайних ситуацій» : «Чорнобиль. Трагедія та подвиг» (до 25 річниці трагедії на Чорнобильській АЕС) при вивченні розділу 10. Тема 10.

  • «Долі, обпалені війною» (до 22 річниці виводу військ з республіки Афганістан) при вивченні розділу 2. Тема 2.2. «Особливості ведення воєнних дій з урахуванням норм МГП».

Контактні інформація:Літературний музей В.І. Даля: м. Луганськ, вул. Шевченко, 2, контактний телефон: 55-17-43. час роботи: з 9.00 до 17.00, вихідні –понеділок, вівторок.

Луганський обласний краєзнавчий музей: м. Луганськ, вул. Даля, 12, контактний телефон: 93-74-95, час роботи: 9.00-17.00, вихідні – неділя, понеділок.

Луганський обласний художній музей: м. Луганськ, вул. Почтова, 3, контактний телефон: 93-74-30, час роботи: щоденно з 9.00 до 17.00 (понеділок, вівторок - вихідний).

Міський музей історії та культури м. Луганська: м. Луганськ, вул. К. Маркса, 30, контактний телефон: 52020-79, 52-05-92.

Завідуюча

КЗ «Луганський методичний центр» О.О. Колєснікова


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо використання можливостей музеїв міста Луганська у навчально-виховному процесі
68.32kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації І проведення
66.31kb.
1 стр.
Тиждень проектів. Використання проектних та комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
68.26kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
3382.69kb.
14 стр.
Учителі географії
37.62kb.
1 стр.
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
684.88kb.
7 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
130kb.
1 стр.
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
2689.17kb.
14 стр.
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
2689.09kb.
14 стр.
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
3486.18kb.
19 стр.
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
154.53kb.
1 стр.
Використання мультимедійних інтерактивних технологій в навчальному процесі План
102.31kb.
1 стр.