Главная страница 1
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання,

технологій, креслення у 2011-2012 навчальному році
Сьогодні технологізація – об’єктивний процес еволюції освіти, що сприяє вирішенню її якісно нових завдань. Технологічна освіта підростаючого покоління на порозі третього тисячоліття стала необхідною складовою загальної середньої освіти, важливою умовою цілісного й гармонійного розвитку особистості школяра.

Тому педагоги Полтавщини продовжують спрямовувати свою роботу на формування технологічних компетентностей школярів та конкурентноспроможної особистості в умовах ринку праці.

Пріоритетним завданням технологічної освіти в умовах впровадження нового змісту навчальних програм з трудового навчання та технологій є розвиток творчого мислення школярів.

У 2011-2012 навчальному році вчителям трудового навчання передовсім необхідно звернути увагу на такі питання: організація трудового навчання, упровадження нової редакції програми трудового навчання для 5-9 класів, профільна та допрофільна підготовка, робота з обдарованими дітьми.1. Організація трудового навчання в школі

Предмет трудове навчання викладається в 5-9 класах.

Розподіл годин за класами: 5, 6 клас – 1 год; 7, 8 клас – 2 год; 9 клас – 1 год (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 р. № 66).

У класах, де на вивчення предмета виділено 1 год на тиждень, можна додавати ще 1 год за рахунок додаткового часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

Якщо в навчальному закладі є технологічний профіль, то в 10-11 класах на його вивчення відводиться по 6 год (наказ МОН України від 27.08. 2010 р. № 834, додаток 10)

У 10-11 класах продовжується викладання предмета «Технології» в обсязі 1 год на тиждень у всіх профілях.

Для вивчення предметів клас поділяється на групи дівчат і хлопців за наявності в класі :

5 – 9-й класи:

- міська місцевість – більше 27 учнів;

-.сільська місцевість – більше 25 учні;

10 – 11-й класи – більше 27 учнів

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128).

Якщо кількість учнів у класі не дозволяє поділ на групи хлопців і дівчат, то формувати групи можна з паралельних класів; створювати змішані групи хлопців і дівчат; за бажанням учнів, з наступних класів.
2. Викладання трудового навчання

Учні 5-9 класів продовжують навчатися за програмою «Трудове навчання. 5-9 класи. Нова редакція» (авт.: В.М.Мадзігон та ін.). Ця програма

рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист від 27.08.10 №1/1-8205) і має гриф МОН України «затверджено» (програмами з іншим грифом користуватися не можна).

Навчальна програма «Трудове навчання. 5-12 класи» (К.; Перун, 2005) втратила свою чинність.

Нова редакція програми трудового навчання для 5-9 класів ґрунтується на основі проектно-технологічної діяльності учнів і має модульну структуру.

Розроблені три варіанти: для дівчат, хлопців і змішаних груп.

Щодо програм трудового навчання для 5-9 класів (обслуговуючі види праці і технічні види праці).

Програми складаються з інваріантної (обов’язкової) і варіативної частини, які за кількістю годин майже однакові (по 16 год).Інваріантна складова передбачає основні три розділи: технологія виготовлення виробу (за зразком); проектування та виготовлення виробів; презентація результатів проектної діяльності та їх оцінювання.

Внаслідок такого структурування інваріантної складової програми учні починають працювати з першого уроку. Виготовляючи виріб за зразком, вони освоюють технологію його виготовлення. Добираючи вироби для зразків, учитель має врахувати рівень підготовки учнів, складність виробу, тому що за визначений час (орієнтовно 5 год) школярі мають його виготовити.

Відповідно до вимог наступного розділу школярі також учаться виготовляти виріб з використанням тієї ж технології, але вже з більшим ступенем самостійності. Згідно до вимог третього розділу вони демонструють результати своєї роботи.

Програмою передбачено вивчення таких технологій і виробів для виготовлення, які не потребують складних інструментів та обладнання, матеріали для роботи пропонуються доступні.

Після вивчення інваріантної складової учитель переходить до виконання варіативної частини програми.

Варіативні модулі розроблено для учнів 5-6, 7-9 класів.

Структура варіативних модулів така ж, як і інваріантної складової: за 4-6 год учні мають освоїти обрану технологію, потім перейти до проектування і виготовлення виробу, а далі презентувати результати своєї роботи.

Варіативні модулі добирає вчитель, ураховуючи зацікавлення учнів, можливості матеріально-технічної бази шкільних навчальних майстерень, рівень підготовки учнів та власний рівень підготовленості, регіональні традиції.

Щодо програм для змішаних груп.

Програми трудового навчання для змішаних класів складаються із базового модуля та варіативних модулів. Зміст базового модуля не вивчається самостійно, тобто для його вивчення не виділяється окремий час. Учитель, що працює у змішаних групах, повинен:  • обрати визначену кількість варіативних модулів (5, 6, 9 класи – 2 модулі; 7, 8 класи – 4 модулі);

  • інтегрувати зміст базового модуля зі змістом варіативних модулів, при цьому визначивши порядок їх вивчення. Послідовність вивчення варіативних модулів має відповідати порядку розташування тем базового модуля.

Варіативні модулі для змішаних груп ті ж самі, що й для груп дівчат і хлопців. Але до них додаються ще й ті модулі, які є в інваріантній складовій програм для дівчат і хлопців.

Наприклад, у інваріантній складовій програми для дівчат 5 класу передбачено вивчення аплікації. Такий варіативний модуль для дівчат 5 класу вчитель вже не може обрати, бо програмою передбачено вивчення певного виду діяльності тільки один раз. Оскільки у програмах для змішаних груп відсутня інваріантна складова, то аплікація для змішаних груп може бути варіативним модулем.

У змішаних групах учитель обирає такі модулі, які були б цікавими і для хлопців і для дівчат. При плануванні уроків (занять) треба враховувати фізіологічні особливості дівчат і хлопців, їхні інтереси та нахили.

Щодо практичних робіт. На відміну від попередніх програм трудового навчання, у новій редакції програм трудового навчання для 5-9 класів не виділено теми практичних робіт (теоретичні знання даються в процесі виконання практичної роботи). Складаючи календарно-тематичний план, слід (традиційно) визначати теми практичних робіт.

Щодо об’єктів праці. В інваріантній складовій та у варіативних модулях пропонується орієнтовний перелік об’єктів праці, матеріали для їхнього виготовлення, інструменти, пристосування, обладнання.

Щодо резерву часу, передбаченого у програмах трудового навчання для 5-9 класів. Ця кількість годин у програмах для дівчат, хлопців, для змішаних груп різна і використовується вчителем на власний розсуд (ці години можна додавати як до інваріантної складової, так і для варіативної; у повному обсязі чи розподіляти в певній пропорції).

Нова редакція програми трудового навчання для 5-9 класів вийшла окремою книжкою; крім того, її розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; всеукраїнському сайті вчителів трудового навчання (http://trudove.org.ua/), надруковано у фахових виданнях (журнал «Трудова підготовка в закладах освіти», газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ»).

Щодо підручників. Для викладання трудового навчання (технології) вчитель використовує підручники і посібники минулих років, які мають гриф Міністерства науки і освіти України.
Щодо програм з «Технології» (10-11 клас).

Учні 10-11х класів, незалежно від профілю навчання (крім технологічного) освоюють навчальний предмет технології (трудове навчання) за навчальною програмою «Технології. 10-11 класи» (авт.: А.І.Терещук та інші).

В основі програм з предмета «Технології», як і в програмах для 5-9 класів, лежить проектно-технологічна діяльність учнів. Програми мають модульну структуру.

Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10-11 класах відводиться по 12 годин, під час яких старшокласники навчаються застосовувати проектну технологію як інструмент для подальшого проектування. В цій частині програми передбачено ознайомлення з мережею Інтернет для того, щоб учні, які мають таку можливість, здійснювали пошук інформації для проектної діяльності. Це не може бути причиною того, що години технологій в 10-11 класах має читати вчитель інформатики.

Варіативні модулі розраховано на 20 год. Структура їх така ж, як і в 5-9 класах: ознайомлення із обраною технологією, проектування та виготовлення задуманого виробу, презентація та оцінювання результатів проектування. Варіативний модуль у 10-11 класах вивчається тільки один раз (або в 10, або в 11 класі).

Із переліку варіативних модулів для 10-11 класів, надрукованих у 2010 році, вилучено модуль «Основи об’ємного комп’ютерного моделювання».


Перелік варіативних модулів для 10-11 класів

  1. Технологія бісерного плетіння на дротяній основі.

  2. Технологія художнього різьблення по дереву.

  3. Технологія геометричного (гострокутного) гуцульського різьблення.

  4. Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм.

  5. Технологія вишивання технікою мережки.

  6. Технологія художнього набивання на тканині.

  7. Технологія рельєфного різьблення.

  8. Технологія розпису на склі.

9.Технологія соломоплетіння.

10. Технологія інкрустації виробів з деревини.

11.Технологія вишивання стрічками.

12. Технологія токарної обробки деревини.

13.Технологія плетіння спицями.

14.Основи лісового господарства.

15.Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури.

16.Технологія в’язання гачком.

17.Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів.

18. Технологія виготовлення дитячого одягу.

19. Технологія виготовлення листівок.

20. Технологія виготовлення м’якої іграшки.

21. Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега.

22. Технологія виготовлення подарункових упаковок з текстильним декором.

23. Технологія виготовлення штучних квітів.

24. Технологія виготовлення вишивання шовковими стрічками.

25. Технологія дизайну інтер’єру.

26. Технологія дизайну предметів інтер’єру.

27. Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів.

28. Технологія клаптикового шиття(печворк).

29. Технологія ліплення.

30. Технологія матчворку ( конструювання із сірників).

31. Технологія ниткової графіки.

32. Технологія об’ємної вишивки.

33. Технологія пірографії (випалювання по деревині).

34. Технологія писанкарства.

35. Технологія ручного розпису тканини (батик).

36. Технологія ручного ткацтва.

37. Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва.

38. Технологія художньої обробки деревини випалюванням

Програми зазначених варіативних модулів друкуються у видавництвах «Літера ЛТД» та «Абетка нова».
3. Викладання креслення

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання основ графічної грамоти.Креслення в школі може викладатись як окремий предмет.

Години трудового навчання не можна використовувати для викладання креслення.

Вивчення курсу креслення як окремого предмета передбачено в 11 класі технологічного та інформаційно-технологічного профілю в обсязі 2 год на тиждень (наказ МОН України від 27.08. 2010 р. № 834, додаток 10).

Креслення можна викладати як окремий предмет у 8-9 класах, тоді на його вивчення використовуються години з варіативної складової навчального плану (в обсягах, передбачених навчальними програмами). У 10-11 класах креслення може також вивчатися поглиблено (як профіль трудового навчання). Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України рекомендує програму “Креслення. 8-11 класи” (В.К.Сидоренко. К.: Шкільний світ, 2001), яка забезпечена підручниками „Креслення” для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (В.К.Сидоренко. К.: Школяр, 2004) і “Технічне креслення” для професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів (В.К.Сидоренко. Львів: Оріяна-Нова, 2000)


4. Допрофільна та профільна підготовка

Концепцією профільного навчання передбачено упровадження допрофільної підготовки, яка здійснюється у 8-9 класах.

Допрофільна підготовка може мати такі форми реалізації навчальними закладами: вивчення окремих предметів на диференційованій основі; упровадження профорієнтаційних курсів, курсів за вибором, організація позакласної та гурткової роботи відповідного напряму.

Допрофільні курси за вибором є, як правило, короткочасними і розраховані на 9, 18, рідше - 35 год. Програми курсів друкуються на сторінках фахових видань. Упровадження зазначених курсів покликане ознайомити учнів з різними напрямами технологічного профілю навчання.

Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси за вибором. Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України надано гриф навчальним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Програма курсу «Людина і світ професій» була надрукована в журналі «Трудова підготовка в закладах освіти» № 1 за 2008 рік.

Спеціалізованими загальноосвітніми навчальними закладами з трудової підготовки учнів старшої школи є міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Їх в області функціонує 5: Кременчуцький МНВК №2, Карлівський МНВК, Диканський МНВК, Козельщинський та Семенфівський

Учні 10-11х класів технологічного профілю ( 6 годин на тиждень ) можуть навчатися за такими спеціалізаціями (аказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2008 № 893): технологія деревообробки; технологія металообробки; основи дизайну; технологія кулінарії; технологія швейної справи; технологія художньої обробки матеріалів; технологія будівництва та опоряджувальних робіт; технологія агровиробництва; основи бджільництва; технічне конструювання та моделювання; технологія української народної вишивки; матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів; енергетика; комп’ютерна інженерія; легка промисловість; основи телекомунікацій; агротехніка; технологія конструювання та моделювання одягу.

За наявності відповідного грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту профільне навчання може здійснюватися за авторськими програмами з інших спеціалізацій.

У межах технологічного профілю навчання можлива і професійна підготовка старшокласників. При цьому, професійна підготовка проводиться згідно ліцензійних вимог до зазначеного напряму навчальної діяльності

(постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03. р.№ 1380).. Мережа навчальних груп, визначається на основі контингенту учнів старших класів, яких направляє школа, а їх наповнення регламентується ліцензійними нормами. Всі Типові навчальні плани з підготовки кваліфікованих робітників у навчальних закладах системи загальної середньої освіти розраховані на 540 навчальних годин.

Випускникам, які успішно закінчили повний курс навчання з професійної підготовки, надається право складати державні іспити на присвоєння кваліфікації з видачею документа про професійну освіту єдиного державного зразка України

У 2010-2011 н.р. році професійне навчання здійснював 131 загальноосвітній навчальний заклад здійснював професійне навчання 4356 учнів з 18 професій .Держана підсумкова атестація

Державна підсумкова атестація з технологій проводитися за завданнями з посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з трудового навчання (Технології). 11 клас» (авт. Тарара А.М., Терещук Б.М., Білошицький О.О., Гуменюк Т.Б., Левченко Н.Г., Мачача Т.С., Романчук А.І. – К.: Освіта, 2011). Даний посібник призначений для здійснення державної підсумкової атестації учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організація навчально-виховного процесу відбувається згідно навчальних програм за всіма напрямами навчання крім технологічного профілю. Збірник містить 16 варіантів атестаційних робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант. На виконання завдань державної підсумкової атестації відводиться 90 хвилин.

Для класів технологічного профілю ДПА з технологій є обов’язковою як іспит з профільного предмета. Атестація проходитиме за оновленим «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Частина І. ІІ. ІІІ.» Автори-упорядники: Шестаківський Л.Л. та ін. – К-П.: Аксіома, 2011р., що має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» У збірнику подано завдання за такими напрямами:

- частина І: водій категорії «В», водій категорії «С», тракторист, слюсар з ремонту автомобілів;

- частина ІІ: оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи), касир (на підприємстві, в установі, організації), манікюрниця;

- частина ІІІ: кухар, швачка, перукар, продавець продовольчих товарів. За напрямами підготовки, які не увійшли до зазначеного вище збірника завдань (столярна справа, діловод, тощо) вчитель самостійно, за аналогією, розробляє по три блоки завдань та затверджує їх у місцевих органах управління освітою.

Включення додаткових завдань до змісту контрольної роботи не допускається. Відповіді на кожне з трьох завдань оцінюється за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання (технологій), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 р. № 371. Загальна оцінка за контрольну роботу визначається як середнє арифметичне, заокруглене до цілого числа. Учні складають державну підсумкову атестацію з технологій в навчальних закладах, на базі яких вони вивчали профільні предмети. Державна підсумкова атестація проводиться окремо від кваліфікаційних іспитів з присвоєння робітничої професії.


З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, під час підготовки завдань до ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання основна увага приділялась творчим завданням, проектній термінології. У теоретичному турі учням пропонувалось творче завдання щодо проектування власної конструкції визначеного виробу. Найскладнішими для учасників виявилась аналітико-продуктивна діяльність, виконання технічного малюнку, ескізу та клаузури власного вибору відповідно діючих вимог.

Тому вчителям слід звернути увагу на формування в учнів основ проектної термінології, розуміння змісту критеріїв аналізу моделей-аналогів. У практичному турі передбачалось виконання учнями комплексної роботи з технічної праці та виготовлення текстильного декоративного виробу з обслуговуючої праці. При виконанні практичного завдання учасниці не виявили сформованих навичок конструювання та оздоблення виробу за функціональним призначенням. Під час виконання комплексної роботи з технічної праці в учасників виникали труднощі із алгоритмом технологічного процесу виготовлення окремих деталей виробу та раціональним розподілом часу.

Четвертий рік поспіль в області проводиться конкурс з креслення. Команда посідає друге місце у Міжрегіональному турнірі з креслення, який проходить у м. Запоріжжі. Це сприяє формуванню графічної грамотності, просторового мислення, здатності до самостійної роботи, розвитку здібностей і обдарувань учнів 8-11 класів з креслення, підготовки їх до навчання у вищих технічних навчальних закладах та підвищенню ролі креслення (предмета інваріантної частини навчального плану) у формуванні технологічних компетентностей.

19 лютого 2011 року був проведений обласний відбірковий конкурс з креслення, Для основної частини учнів графічні завдання конкурсу виявилися посильними. У порівнянні з іншими учасниками значно вищий рівень показали конкурсанти 11 класу.

Разом з тим, аналіз результатів вказав (звертаємо увагу вчителів) на недостатні навички учнів з моделювання. Успішність виконання цих завдань склала лише 16 – 30 %.

Якість побудови графічних зображень мала поступово зростаючу тенденцію від 57 % у 8 класі до 74% в 11 класі.

Успішність дотримання конкурсантами правил проставлення розмірів на кресленнях відзначена в межах 57–65 %. Певних труднощів зазнали учні при побудові аксонометричних проекцій деталей, і тому успішність виконання цих завдань знаходиться в межах 31–47 %.

Найвищі бали отримали учасники за техніку виконання графічних зображень (62–80 % від максимально можливих).


5.Джерела інформації

Матеріали, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з трудового навчання (технологій) учителі можуть знайти на сторінках фахових періодичних видань та сайтах:

1.Журнал «Трудова підготовка в закладах освіти» видавництва «Педагогічна преса» (12 випусків на рік)

http://pedpresa.com.ua/magazines/view/13/

2.Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ» (12 випусків на рік)http://www.osvitaua.com/tn/

3.Журнал «Трудове навчання в школі» видавничої групи «Основа» (12 випусків на рік)http://journal.osnova.com.ua/magazines/26

4. Сайт учителів трудового навчання Україниhttp://trudove.org.ua/

5.Сайт Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Україниwww.mon.gov.ua
Методист ВМВ ПОІППО В.Г.Чемшит


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій, креслення у 2011-2012 навчальному році
140.38kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
228.98kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
193.51kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
265.2kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 н р
77.97kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
113.65kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 2012 навчальному році
173.02kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
142.38kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
43.59kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
413.55kb.
2 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни у 2011/2012 н р. Навчальні плани Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
104.61kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
236.97kb.
1 стр.