Главная страница 1страница 2страница 3


ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки та права

А.І. Берлач, А.М. Стовбчатий

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з написання магістерської роботи

для студентів спеціальності

8.000015 „Управління фінансово-

економічною безпекою”

ОДЕСА - 2010

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки та права

А.І. Берлач, А.М. Стовбчатий


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


з написання магістерської роботи

для студентів спеціальності

8.000015 „Управління фінансово-

економічною безпекою”


Схвалено

Вченою радою Одеського державного

університету внутрішніх справ

Протокол № ___ від ____________ 2010р.

ОДЕСА – 2010


А.І. Берлач, А.М. Стовбчатий

Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.000015 «Управління фінансово-економічною безпекою».-Одеса.: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2008.-55с.ЗМІСТ

Вступ...........................................................................................................................

5

 1. Мета і завдання магістерської роботи.................................................................

7

 1. Структура магістерської роботи..........................................................................

9

 1. Методичні вказівки до написання окремих розділів роботи............................

10

 1. Виконання магістерської роботи...............................................................

14

 1. Критерії оцінювання магістерської роботи.......................................................

20

 1. Вимоги до оформлення магістерської роботи....................................................

22

  1. Основна частина...........................................................................................

22

  1. Нумерація

24

  1. Ілюстрації

24

  1. Таблиці...........................................................

25

  1. Посилання

26

  1. Формули

26

  1. Список використаних джерел

27

  1. Додатки

28

7. Попередній захист

30

8. Захист магістерської роботи

31

Список рекомендованої літератури.........................................................................

34

Додатки.......................................................................................................................

45


ВСТУП

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра специфічних категорій за спеціальністю 8.000015 “Управління фінансово-економічною безпекою” та призначені для надання допомоги студентам у виконанні випускної кваліфікаційної роботи магістра згідно з чинними стандартами України, містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення магістерської роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Проведення дослідження та захист магістерської роботи є завершальним етапом підготовки фахівців в сфері управління фінансово-економічною безпекою, добре розуміючих природу сучасних викликів, небезпек, загроз, ризиків в діяльності установ, організацій, підприємств незалежно від форм власності, здатних проводити наукові дослідження в галузі безпеки та на основі впровадження інновацій розробляти ефективні технології і механізми комплексного забезпечення фінансово-економічної безпеки установ, організацій, підприємств України.

У магістерській роботі відображуються набуті магістрантом під час навчання знання з теорії управління безпекою соціальних систем, організації та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства, організації та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства, організації та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ, управління захистом комерційної таємниці на підприємстві, стратегічного та інноваційного забезпечення розвитку системи безпеки підприємства, економічного ризику та методів його вимірювання, організації і управління майновою та особистою безпекою підприємця, корпоративних конфліктів та методів їх подолання, конфліктології, психології управління, правового забезпечення безпеки підприємств в Україні, міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств, методики викладання безпекознавчих дисциплін, сучасних наукових досліджень в галузі економічної безпеки, інтелектуальної власності, вищої освіти і Болонського процесу, основ національної безпеки України, сучасних методів забезпечення надійності персоналу, організації і управління інформаційною безпекою підприємства.

Самостійне дослідження у вигляді магістерської роботи, що виконується студентом, є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ магістерської роботи
Магістерська робота (МР) – це самостійне дослідження, що виконується студентом або слухачем на завершальному етапі навчання в магістратурі Університету. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає набутий рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації.

Магістерська робота як теоретично-прикладне дослідження повинна містити глибоке осмислення актуальної організаційно-управлінської або навчально-методичної проблеми, а також обґрунтований та аргументований проект її практичного розв’язання, виконаний на основі самостійно проведеного аналізу теоретичних джерел та дослідження діяльності системи фінансово-економічної безпеки конкретної установи, організації, підприємства.

Виконання кваліфікаційної роботи магістра є заключним етапом підготовки і має за мету:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань з управління фінансово-економічною безпекою установ, організацій, підприємств і формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових, організаційних та управлінських задач щодо протидії викликам, небезпекам, загрозам та ризикам;

- розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи в галузі безпеки і оволодіння методами наукових досліджень;

- набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень та їх прилюдного захисту.Метою написання МР є демонстрація набутих студентом теоретичних знань та вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань; показ здатності аналізувати та узагальнювати результати новітніх наукових досліджень у галузі безпеки і застосовувати їх для вирішення прикладних проблем. МР має показати також ступінь розвитку самостійного та творчого мислення магістранта, його вміння нестандартно розв’язувати реальні проблеми.

Магістерська робота є закінченим самостійним дослідженням, вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної наукової або творчої професійної роботи з використанням теоретичних знань і практичних навичок. Кваліфікаційна робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. Кваліфікаційна робота магістра повинна продемонструвати уміння автора стисло, логічно, аргументовано і філологічно коректно викладати матеріал.

Протягом роботи над дослідженням студент має показати вміння чітко формулювати проблеми, визначати їхню актуальність та значення для сучасної системи фінансово-економічної безпеки, розробляти мету та завдання дослідження, логічно будувати структуру роботи, працювати із літературними та інформаційними джерелами, реальними документами, обґрунтовувати та відстоювати власні пропозиції, робити висновки та узагальнення, бачити нові, альтернативні шляхи вирішення проблем.

Основними завданнями магістерської роботи є: • обґрунтування актуальності проблеми дослідження;

 • вивчення науково-теоретичного обґрунтування проблеми з метою поглиблення знань про неї;

 • аналіз сучасного стану розгляду та рішення обраної проблеми, діагностика ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

 • пошук, аналіз та оцінка нових, альтернативних рішень визначених проблем;

 • обґрунтування нових рішень та доведення їх на практиці або методом ситуаційного аналізу;

 • підготовка текстового матеріалу із викладенням здобутих результатів;

 • публічний захист магістерської роботи.

2. СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Магістерська робота як самостійне науково-теоретичне та практично-прикладне дослідження повинна мати чітку та продуману побудову, що відображає логіку розкриття теми, послідовно розкриває проблеми, пропонує шляхи їх вирішення, доводить слушність та ефективність запропонованих рекомендацій, завершується обґрунтованими висновками.

Типова структура магістерської роботи:


 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, скорочень і термінів (за необхідності);

 • вступ;

 • основна частина:

 • перший розділ – теоретичний;

 • другий розділ – аналітичний, констатуючий;

 • третій розділ – конструктивний, інноваційний;

 • висновки – заключна частина;

 • список використаних джерел (літератури);

 • додатки (за необхідності).

Зміст магістерської роботи повинен містити у собі назви всіх розділів підрозділів та пунктів, висновки, список використаних джерел, додатки, із вказівкою початкових сторінок, на яких вони реально розташовані у роботі. Зміст подають після титульного аркуша з нової сторінки.

Такі структурні елементи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера, не нумеруються їх заголовки (тобто, не можна друкувати: "1. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ"). Всі аркуші, на яких вони розміщені, нумерують звичайним чином.Зміст повинен займати не більше 1- 1.5 сторінки.

Перелік умовних позначень подають за умови повторення таких елементів понад три рази у тексті та розміщують після змісту. За інших умов – їх розшифровку наводять при першому згадуванні. Перелік друкується за абеткою двома колонками, в одній – скорочення, в іншій – повна назва.

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ РОБОТИ

  1. Вступ до магістерської роботи повинен розкрити та науково обґрунтувати актуальність та значення обраної теми для фахової діяльності. Важливим моментом вступу є формулювання мети дослідження: вона повинна бути чіткою, зрозумілою, стисло відображати той результат, якого прагне досягти автор (наприклад, розробити рекомендації; виявити небезпеки, загрози та ризики; дослідити дію певних чинників на стан фінансово-економічної безпеки; довести ефективність певної організації системи забезпечення фінансово-економічної безпеки).

Необхідно також чітко визначити об’єкт та предмет дослідження, тобто те, що буде стояти у центрі роботи та конкретно досліджуватися.

Об’єкт дослідження визначає сферу, область дослідження (наприклад, організація системи фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації); механізми управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства (організації, установи); планування діяльності системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства; інноваційні технології забезпечення фінансово-економічної безпеки та інше).

Предмет – це конкретно те, що досліджується в об’єкті і тісно пов’язане з темою роботи (наприклад, сукупність організаційних, управлінських і економічних відношень виникаючих в умовах взаємодії і співпраці при забезпеченні фінансово-економічної безпеки; основні компоненти механізму управління системою фінансово-економічної безпеки та організація їх взаємодії; реальні та потенційні, зовнішні та внутрішні загрози фінансово-економічної безпеки підприємству (установі, організації); організація впровадження інноваційних технологій забезпечення фінансово-економічної безпеки; правові норми регламентуючі організацію діяльності системи фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації)).

Таким чином, необхідно пам’ятати, що об’єкт – поняття більш широке, ніж предмет.

Відповідно до мети дослідження формулюються завдання роботи: їх має бути 3-4 (не більше 6), їхнє формулювання повинно логічно відображати послідовність та етапи досягнення мети дослідження.

Для підтвердження вірогідності дослідження необхідно вказати на ті методи наукового дослідження, які були використані у МР. Це повинен бути не просто перелік відомих методів дослідження, але чітка вказівка на те, що, де, яким методом було досліджено.

Якщо магістерською роботою передбачено проведення експерименту, у вступі необхідно сформулювати гіпотезу, яка повинна знайти своє підтвердження саме у результаті здійснення магістрантом експериментальної роботи.

Дуже важливою є вказівка на практичне значення роботи, тобто, що від втілення її результатів чекає магістрант; або де результати дослідження вже були (та можуть бути) використані.

У вступі необхідно вказати на базу, де проводилося дослідження.

Обсяг вступу – 3-5 сторінок.


  1. Перший розділ може структурно складатися з декількох підрозділів, якщо це диктується логікою викладання матеріалу. В ньому необхідно на теоретичному рівні показати, ким та коли розглядалися питання, що обрані предметом МР, які існують погляди на вирішення цих проблем, що залишилося поза увагою дослідників або вже не відповідає сучасним вимогам і тому потребує додаткового вивчення.

Необхідно на цій підставі вказати напрямок, у якому буде далі проведено дослідження, показати ті методи, що будуть застосовані для отримання необхідного результату, довести, що саме вони гарантують високу вірогідність результатів та дійсно зможуть виявити і розкрити проблеми, заявлені для дослідження. Ці методи та методики дослідження можуть бути як власні, авторські, так й запозичені. В останньому випадку необхідно точно вказати автора методики та джерело, з якого вона була взята.

У роботі обов’язково будуть використані різні визначення, категорії, які пов’язані з обраною проблемою. Вони можуть бути сформульовані різним вченими, що досліджували проблему, мати розбіжності у тлумаченні. Магістрант повинен вказати, якого з тлумачень він дотримується, або дати власне визначення та обґрунтувати його.

Саме вказівки на подальшу спрямованість дослідження, визначення категоріального апарату повинні складати проміжний висновок до першого розділу. Він не виділяється структурно як окремий підрозділ, а позначається як заключний абзац.

Обсяг першого розділу – до 30 сторінок.


  1. Другий розділ присвячується змістовному аналізу наявного стану досліджуваної проблеми на прикладі підприємства (установи, організації), яке обрано базою дослідження. Аналіз повинен охоплювати кілька років діяльності, базуватися на реальних документах, зразки яких або копії можна представити у додатках. Використання статистичних даних, державних документів повинно обов’язково супроводжуватися посиланням на офіційні джерела.

Отримані дані для зручності використання можна звести у таблиці, але вони не повинні бути дуже громіздкими, формулювання словесних показників у них повинно бути стислим, лаконічним. Застосування скорочень повинно бути обов’язково розшифроване. Якщо таких скорочень багато, можна у додатках дати спеціальний словник використаних у таблицях скорочень.

При проведенні експерименту необхідно викласти мету та методику його проведення (обов’язково вказати, хто розробник методики). Якщо вона власна – важливо довести, що методологія, покладена в основу експерименту, дозволяє отримувати вірогідні результати.Розділ повинен завершуватися висновками з оцінкою отриманих результатів. Обсяг розділу – до 30 сторінок.

  1. Третій розділ повинен містити власні самостійні творчі доробки магістранта, які вирішують або вказують на шляхи вирішення проблем, досліджених у попередніх розділах роботи. Запропоновані заходи повинні базуватися на висновках попереднього аналізу (констатуючого експерименту), логічно обґрунтовувати позиції автора. Розділ може бути розбитий на декілька підрозділів, відповідно до кількості задач, що необхідно вирішити. Нові, авторські твердження повинні бути стилістично виділене, всебічно аргументоване. Високо оцінюються ті новації, які вже здобули практичне втілення, були апробовані або протягом навчальної практики, або професійної діяльності автора. У цьому випадку необхідно вказати, яким чином перевірялася ефективність нових методів або прийомів роботи, в чому їх перевага.

Обсяг розділу – до 30 сторінок.

  1. Висновки повинні дати чітку відповідь на запитання, чи досягнута мета, яка була сформульована у вступі; як були розв’язані задачі дослідження; яким є власний внесок магістранта у вирішення актуальної проблеми. Таким чином, вступ та висновки повинні бути логічно зв’язані. Ознайомлення із висновками роботи має дати чітку уяву про зміст проблеми, шляхи її традиційного розв’язання (або не розв’язання), особистий внесок автора у рішення проблеми, про результати, яких досяг автор.

Обсяг висновків – 3-6 сторінок.

  1. Список використаних джерел – це відповідно оформлений перелік літератури та інших джерел, якими скористався автор у процесі написання МР. Саме на цей список він посилається у тексті роботи. Але не обов’язково, щоб у МР було посилання на кожне без винятку джерело.

У переліку використаних джерел (літературі) можуть бути представлені:

 • Конституція України

 • монографічні дослідження та збірки праць з проблеми, що розглядається,

 • підручники та посібники,

 • закони та нормативні акти,

 • статті у вітчизняних та зарубіжних журналах,

 • статті у газетах,

 • аналітичні огляди діяльності окремих установ тощо.

Додатки містять у собі зразки або копії реальних документів, які необхідні для кращого розуміння позицій та пропозицій автора, таблиці, зразки анкет, опитувальних листків, якщо вони були використані при дослідженні, графіки, інше. До загальної нумерації додатки не входять і нумеруються в межах кожного додатку окремо.

Загальний обсяг магістерської роботи (разом із списком використаної літератури) не повинен перевищувати 100 сторінок.

 1. ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Виконання магістерської роботи складається з таких етапів:

 1. Визначення напряму дослідження;

 2. Вибір та формулювання теми роботи, затвердження її та плану МР;

 3. Проведення дослідження та поетапне написання роботи;

 4. Оформлення МР;

 5. Підготовка до публічного захисту та захист магістерської роботи.

Графік написання магістерської роботи складається студентом разом із науковим керівником і відображається в індивідуальному робочому плані магістранта, який затверджується не пізніше ніж за півроку до закінчення навчання у магістратурі. Виконання графіку є обов’язковим і контролюється науковим керівником та випускаючою кафедрою. За порушення графіка студент може бути недопущений до захисту магістерської роботи.

  1. Визначення напряму дослідження

Визначення напряму дослідження здійснюється на підставі інтересів магістранта, виходячи з перспектив його майбутньої роботи, наявного наукового та практичного досвіду, тематики наукових досліджень випускової кафедри, замовлень установ, організацій та підприємств.

Випускова кафедра пропонує перелік тем МР, проте він не є обов’язковим, тематика робіт може бути доповнена або уточнена за бажанням студента та згодою його наукового керівника.4.2 Вибір, уточнення теми та формулювання плану магістерської роботи, їх затвердження

Якщо тема обрана з переліку запропонованих кафедрою, її назва не потребує уточнення. У випадку внесення змін у формулювання теми або пропозиції нової теми необхідно обговорити це з науковим керівником, подати чітке формулювання теми для затвердження на засіданні випускової кафедри, проконтролювати затвердження внесених змін або нової теми відповідним наказом по Університету. Пропозиція власної теми повинна бути чітко обґрунтована. Останній термін для зміни теми – не пізніше, ніж за два місяці до захисту перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК).

Тема магістерської роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне та прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку систем забезпечення економічної безпеки установ, організацій та підприємств, науки та практики в галузі безпеки, містити елемент новизни та інновацій.

Тема дослідження повинна бути погоджена також з установою, організацією, підприємством, які є базою дослідження. Це необхідно для запобігання непорозумінь при отриманні необхідних документів про діяльність установ, організацій, підприємств, проведення досліджень, спостережень, експериментів, апробації методів та методик тощо. Така узгоджена робота є ознакою прикладного значення дослідження, дозволяє характеризувати роботу з точки зору її цінності для практичного використання.Виконання роботи на абстрактну тему без використання й аналізу матеріалів та документів, що характеризують конкретний заклад, не допускається.

Закріплення за студентом теми магістерської роботи оформлюється наказом ректора Університету не пізніше ніж за півроку до закінчення навчання за магістерською програмою. Цим самим наказом призначаються наукові керівники магістерськими роботами.

В обов’язки наукових керівників входить:


 • консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;

 • видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

 • контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки МР;

 • контроль якості магістерської роботи;

 • підготовка відгуку про МР з обґрунтованою оцінкою роботи, характеристикою дослідницьких здібностей магістранта та висновків щодо рекомендації роботи до захисту перед ДЕК.

Підготовка плану майбутньої роботи є важливим моментом її написання. План МР повинен послідовно розкривати тему дослідження, чітко і грамотно, стисло формулювати назви розділів та підрозділів. У плані повинна простежуватися логіка розкриття теми як у цілому, так й кожної її частини.

При обговоренні з науковим керівником плану дослідження складається календарний план написання магістерської роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом (термінами подачі готової роботи керівникові випускової кафедри, попереднього захисту, публічного захисту).

Невиконання графіка та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту магістерської роботи.


  1. Проведення досліджень і написання роботи

Головним завданням цього етапу роботи є написання тексту магістерської роботи відповідно до затвердженої теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитися з теоретичними положеннями обраної проблеми, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючи підходи до її розв’язання, обґрунтувати методологію власних досліджень. За допомогою цього інструментарію та загальновідомих сучасних прийомів аналізу проводиться діагностика об’єкта дослідження під кутом зору обраної теми, фіксується наявний стан вирішення проблем дослідження, визначаються невирішені труднощі та причини їхнього виникнення. Це є основою для розробки і обґрунтування власних альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найдоцільнішого способу їхнього вирішення в умовах конкретної установи, організації, підприємства. В ході реалізації цього етапу робота з літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями у базової установі, організації, підприємстві. Окремі аспекти МР можуть уточнюватися або коригуватися.

     1. Підготовка до захисту магістерської роботи

Згідно з регламентом магістрант зобов’язаний подавати роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання МР керівник магістерської програми, за поданням наукового керівника, має право звернутися до ректора із пропозицією відрахувати студента з Університету як такого, що не виконує навчальний план.

Після завершення написання роботи студент подає МР науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою магістерського дослідження (зразок структури відгуку наукового керівника наведено у Додатку Д).

Магістерська робота, підписана автором та науковим керівником з його письмовим відгуком, подається керівникові магістерської програми (завідувачу випускової кафедри) для перевірки та допуску до захисту перед ДЕК.


следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності
606.07kb.
3 стр.
Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів магістерської програми базового напряму "Соціологія"
379.78kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
365.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
876.17kb.
3 стр.
Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни " фінансовий менеджмент" для студентів ІV курсу денної форми навчання
157.24kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи фахової спрямованості для студентів денної та заочної форми навчання
290.92kb.
1 стр.
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»
207.14kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо написання есе розроблено з метою впровадження нових форм самостійної роботи студентів. Розкрито особливості есе у порівнянні з традиційними видами самостійної роботи студента
363kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»
772.59kb.
5 стр.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів спеціальності
491.5kb.
3 стр.
Програма та методичні рекомендації переддипломної виробничої практики для студентів спеціальності
1019.3kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності
505.41kb.
4 стр.