Главная страница 1
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди
юридичний факультет

Процевський В.О. Лукь’янчиков О.М.


«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

за вимогами кредитно-модульної системи навчання

Харків – 2009


Укладачі: к.ю.н. професор Процевський В.О., викладач Лук’янчиков О.М.
Рецензенти: к.ю.н., доцент Яковлєв В.В., к.юн. доцент Коваленко О.О.
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності».-Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2009.- с.
Рекомендовано кафедрою цивільно-правових дисциплін та трудового права ХНПУ імені Г.С.Сковороди (протокол №1 від 28.08.2009 р.)
©Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2009

© Процевський В.О. Лукь’янчиков О.М.Програма дисципліни «Правове регулювання матеріальної відповідальності»
МОДУЛЬ 1. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду заподіяну роботодавцю.

Тема 1. Поняття і функції матеріальної відповідальності в трудовому праві.
Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві. Відмежування матеріальної відповідальності в трудовому праві від цивільно-правової відповідальності. Відмежування матеріальної відповідальності від дисциплінарної відповідальності. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Джерела правового регулювання матеріальної відповідальності. Значення Постанов Пленуму Верховного Суду України у регулюванні матеріальної відповідальності.
Тема 2. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності.

Пряма дійсна шкода як умова притягнення до матеріальної відповідальності. Протиправне діяння як умова притягнення до матеріальної відповідальності. Причинно-необхідний зв'язок як умова притягнення до матеріальної відповідальності. Суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому праві. Вина як умова притягнення до матеріальної відповідальності. Обставини, які виключають можливість притягнення до матеріальної відповідальності та їх характеристика.

Тема 3. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду заподіяну роботодавцю.

Підстави класифікації матеріальної відповідальності на види. Обмежена матеріальна відповідальність. Повна матеріальна відповідальність. Особливості притягнення працівників до матеріальної відповідальності за п. 1-9 ст. 134 КЗпП. Договір про повну матеріальну відповідальність. Кратна (підвищена) матеріальна відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
Тема 4. Порядок визначення розміру, та порядок відшкодування (стягнення), шкоди завданої працівником.

Визначення розміру шкоди, заподіяної роботодавцю. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при обмеженій матеріальній відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при повній матеріальній відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при кратній (підвищеній) матеріальній відповідальності. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди.
МОДУЛЬ 2. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця.
Тема 5. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця.

Матеріальна відповідальність роботодавця у разі порушення права працівника на працю: необґрунтована відмови у прийнятті на роботу; незаконне переведення працівника на іншу роботу; незаконне відсторонення від роботи; незаконне звільнення; затримка виконання рішення про поновлення на роботі. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших грошових сум, що належать працівнику. Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу документів про роботу та заробітну плату або зазначення в них невірних відомостей. Матеріальна відповідальність роботодавця за незабезпечення збереження власних речей працівника під час праці.

РОБОЧИЙ ПЛАН


проведення лекцій, семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи з курсу “ Правове регулювання матеріальної відповідальності” для студентів 5-го курсу юридичного факультету

денної форми навчання


ХНПУ ім. Г.С.Сковороди на 2009-2010 навчальний рік


п/п

Теми

Лекції

Семінари

Самост.

робота

Індивід.

робота

Модуль 1. Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності працівника.

1

Поняття і функції матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.


2

2

4

2

2

Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності.


2

2

4

2

3

Види матеріальної відповідальності працівників.

2

6

8

2

4

Порядок визначення розміру, та порядок відшкодування (стягнення), шкоди завданої працівником.

2

2

4

2

Модуль 2. Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця.

5

Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця.

2

8

8

3
Всього 72 годин = 2 кредити

10

20

28

12

Система та критерії оцінювання

Курс навчальної дисципліни “Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин” складається з двух модулів. Вивчення цієї дисципліни передбачає індивідуальну науково-дослідницьку роботу студентів (ІНДЗ). Загальна кількість балів, яку студент може отримати за весь вивчений курс дисципліни “Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин” дорівнює 100 за стобальною системою або 12 за дванадцятибальною системою оцінювання. У поточній роботі студентів оцінювання провадиться тільки за стобальною системою в межах тієї кількості балів, яка відводиться на вивчення певного модуля. Бали за стобальною системою розподіляються наступним чином:


Назва роботи

Кількість балів

Модуль 1

30

Модуль 2

30

ІНДЗ

35

У таблиці зазначено максимально можливу кількість балів, яку студент може отримати за певний модуль чи ІНДЗ. При чому, бали за модуль розподіляються таким чином, щоб врахувати та оцінити роботу студента на практичних заняттях та на модульному контролі. Кількість балів, які студент може отримати, виконавши завдання, зазначається до кожної теми та до питань до модульного контролю.

Форми модульного контролю обираються за розсудом викладача. Це може бути колоквіум, тестування тощо.

ІНДЗ передбачає виконання студентом курсової роботи або підготовку наукової доповіді шляхом роботи у гуртку.

Наприкінці вивчення курсу “Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин” студенту виставляється підсумкова оцінка за стобальною системою оцінювання, яка потім ще переводиться на оцінку за дванадцятибальною системою та на ECTS наступним чином:
100-бальна

система


12-бальна система

ECTS

98-100

94-97


90-93

12

11

10A

85-89

80-84


75-79

9

8

7


BC


74-70

65-69


64-60

6

5

4


DE


35-59

3

FX

0-34

1-2

F


Методичні рекомендації з дисципліни “ Правове регулювання матеріальної відповідальності

для практичних занять та самостійної роботи студентів

МОДУЛЬ 1.

ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ РОБОТОДАВЦЮ.

(30 балів)


Тема 1. Поняття і функції матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.(5 балів)
Ключові слова: матеріальна відповідальність

Вивчаючи цю тему студенти повинні усвідомити поняття «матеріальна відповідальність», визначитись з відмінностями матеріальної відповідальності в трудовому праві від майнової відповідальності у цивільному праві та від дисциплінарної відповідальності. Для оволодіння знаннями з цієї теми, необхідним є розуміння сутності головної функції матеріальної відповідальності. Також необхідним є знання історичної трансформації законодавства що регулює матеріальну відповідальність сторін трудових правовідносин.Зміст.
 1. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві.

 2. Функції матеріальної відповідальності в трудовому праві.

 3. Відмежування матеріальної відповідальності в трудовому праві від цивільно-правової відповідальності.

 4. Відмежування матеріальної відповідальності від дисциплінарної відповідальності.

 5. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

 6. Джерела правового регулювання матеріальної відповідальності. Значення Постанов Пленуму Верховного Суду України у регулюванні матеріальної відповідальності.


Нормативно-правові акти та література.

 1. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.

 2. Белинский Э.С. Материальная ответственность рабочих и служащих. Киев-Донецк, 1984.

 3. Венедиктов В. С. Юридична відповідальність по радянському трудовому праву: Учеб. пособие. Київ, 1989.

 4. Венедиктов В. С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. – Х..:1996

 5. A.M. Лушников, М.В. Лушникова. Курс трудового права. Учебник. М. 2004. Т.2, с. 537

 6. Отв. ред. О.В. Смирнов. Трудовое право. Учебник/. М., 1997, с. 328

 7. Строгович М.С. Сущность юридической ответственности // Советское государство и право. 1979. №5

 8. Стависский П. Р. Проблема материальной ответственности в советском трудовом праве. — К.; Одесса, 1982;

 9. Стависский П. Р. Материальная ответственность предприятия в трудовых отношениях. — К.; Одесса, 1987.

 10. Сыроватская Л. А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. — М., 1990. — С. 44—45.

 11. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 264 с.

 12. Яковлєв В.В. Щодо поняття матеріальної відповідальності у трудовому праві // Зб. наук. праць. Серія “Економіка і право”. Вип. 2. – Харків: Вид-во ХДАДТУ. – 1999. – С. 187–196.


Завдання до практичних занять

1.Визначте поняття матеріальної відповідальності у трудовому праві.

2.У чому полягають відмінності матеріальної відповідальності у трудовому праві від майнової відповідальності у цивільному праві.3. У чому полягають відмінності матеріальної відповідальності роботодавця від матеріальної відповідальності працівника.

Тема 2. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності.(5 балів)
Ключові слова: трудове майнове правопорушення, склад трудового майнового правопорушення, шкода, пряма дійсна шкода, виробничо-господарський ризик.
Під час вивчення даної теми слід визначитись з поняттям «трудове майнове правопорушення». Визначити співвідношення трудового майнового правопорушення та дисциплінарного проступку. Дослідити склад трудового майнового правопорушення. Особливу уваги приділити юридичній конструкції «пряма дійсна шкода». Студент повинен розглянути підстави для звільнення від матеріальної відповідальності.

Зміст.
 1. Трудове майнове правопорушення: поняття, склад.

 2. Протиправне діяння як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

 3. Пряма дійсна шкода як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

 4. Причинно-необхідний зв'язок як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

 5. Суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому праві.

 6. Вина як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

 7. Обставини, які виключають можливість притягнення до матеріальної відповідальності та їх характеристика.Нормативно-правові акти та література.

 1. Постанова Пленум Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками" №14 від 29.12.1992. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Частина перша. – К.,1993. – С.87.

 2. Белинский Э.С. Материальная ответственность рабочих и служащих. Киев-Донецк, 1984

 3. Жадан Сергій. Зміст терміна «роботодавець» на прикладі законодавства про соціальне страхування та охорону праці http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1407

 4. Карпенко Д О Правове регулювання матеріальної відповідальності в системі МВС України — К , 1998.

 5. Матвеев Г К Основания гражданско-правовой ответственности — М , 1972.

 6. Самощенко И. С., Фарукшин М. X. Ответственность по советскому законодательству. М. 1971.

 7. Стависский П. Р. Проблема материальной ответственности в советском трудовом праве. — К.; Одесса, 1982;

 8. Стависский П. Р. Материальная ответственность предприятия в трудовых отношениях. — К.; Одесса, 1987.

 9. 11. Сыроватская Л. А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. — М., 1990. — С. 44—45.

 10. Хуторян Н. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності// Юридический вестник. – 2002. – №3. – С.110–113.

 11. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 264 с.

 12. Хуторян Н. Об’єкти і суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому праві// Зб.: “Правова держава”. – Щорічник наукових праць. – Вип.9. – 1998. – С.185–192.

 13. Хуторян Н. Підстава матеріальної відповідальності в трудовому праві// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – №2. – С.139–141.

 14. Яковлєв В.В. Фактична підстава матеріальної відповідальності в трудовому праві // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видавничий Дім “Юридична книга”. – 1999. – С. 184–191.Завдання до практичних занять
 1. Надайте визначення поняттю «трудове майнове правопорушення».

 2. Який взаємозв’язок існує між трудовим майновим правопорушенням та дисциплінарним проступком.

 3. Розкрийте зміст конструкції «пряма дійсна шкода»

 4. Обставини, що виключають можливість притягнення працівників до матеріальної відповідальності та їх характеристика.

 5. Суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому правіТема 3. Види матеріальної відповідальності працівників. (5 балів)
Ключові слова: обмежена відповідальність, повна відповідальність, колективна відповідальність, кратна відповідальність.
Основною метою вивчення даної теми є усвідомлення студентом сутності та особливостей кожного з видів матеріальної відповідальності працівника за шкоду заподіяну роботодавцю.

Зміст.
 1. Підстави класифікації матеріальної відповідальності на види.

 2. Обмежена матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 3. Повна матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 4. Особливості притягнення працівника до матеріальної відповідальності за п. 1-9 ст. 134 КЗпП.

 5. Договір про повну матеріальну відповідальність.

 6. Кратна (підвищена) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 7. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 8. Договір про колективну матеріальна відповідальність


Нормативно-правові акти та література.

 1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71.// Відомості Верховної Ради, 1971, додаток до N 50, ст. 375.

 3. Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Частина друга. – К.,1995. – С.25.

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду су­дами трудових спорів» від 1.04.1992. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Частина перша. – К.,1995. – С.168-169.

 5. Постанова Пленум Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками" №14 від 29.12.1992. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Частина перша. – К.,1993. – С.87.

 6. Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Затверджено наказом Мінпраці України від 12.05.96 N 43

 7. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства. Утвержден Постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по труду и соціальнім вопросам.

 8. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. К., 2002— С. 583.

 9. Трудове право України: Підручник Заред. Н.Н. Болотіної, Г.І. Чанишевої. — 2-гевид., стер. — К.: Т-во "Знан¬ня", КОО, 2001

 10. Прокопенко В.І. Трудове право. Підручник, Фірма “Консум”, Харків, 2000.

 11. Стависский П. Р. Проблема материальной ответственности в советском трудовом праве. — К.; Одесса, 1982;

 12. 11. Сыроватская Л. А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. — М., 1990. — С. 44—45.

 13. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 264 с.

 14. Хуторян Н. Відповідальність сторін за договором бригадного підряду// Радянське право. – 1988. – № 1. – С. 28–32.

 15. Хуторян Н.Н., Стадник Н.П. Ответственность при коллективном подряде в промышленности // Советское государство и право. – 1990. – № 3. – С.54–59.

 16. Харитонов Є.О., Чанишева Г.І. Актуальне дослідження проблем матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин // Митна справа. – 2002. – №5. – С.98–99.

 17. Яковлєв В.В. Бригада як суб’єкт колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в трудовому праві // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 8. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видавничий Дім “Юридична книга”. – 2000. – С. 317–323.

 18. Яковлєв В.В. Договір про повну матеріальну відповідальність – юридична підстава матеріальної відповідальності працівників // Право України. – 2001. – № 12. – С. 87–90.

 19. Яковлєв В.В. Правове регулювання порядку укладання договору про повну матеріальну відповідальність // Зб. наук. праць. Серія “Право”. Вип. 1. – Харків: Вид-во ХНАДУ. – 2001. – С. 66–72.Завдання до практичних занять


 1. Які гарантії надає держава працівникам при притягненні їх до матеріальної відповідальності? 1. За розпорядженням начальника відділу Н. було звільнено працівника П. Суд зобов’язав підприємство виплатити П. середньомісячну заробітну плату за час вимушеного прогулу, внаслідок чого підприємство зазнало шкоди у вигляді зайвих грошових виплат у розмірі 3800 грн. Наказом директора Н. на підставі ч.2 ст.133 КЗпП було притягнуто до обмеженої матеріальної відповідальності.

Чи вірне рішення директора?

 1. Талалаївське районне споживче товариство звернулося до суду з позовом  до  відповідача про відшкодування матеріальної   шкоди, в якому зазначено, що ОСОБА_1 працювала на посаді завідуючої  магазином в с. Кірово Талалаївського району і при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в даному магазині було  виявлено їх нестачу на суму 4031 гривня 23 копійки та зіпсований товар  на суму 311 гривень 26 копійок. Оскільки з відповідачкою було укладено договір про повну матеріальну відповідальність просять стягнути з неї 4343 гривні 23 копійки у відшкодування матеріальної шкоди та понесені судові витрати.

Суд задовольнив позов у повному обсязі. Чи вірне це рішення?

 1. ПБП „Еталон 2-В” звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, мотивуючи свої вимоги наступним(а.с.3-4).

07.07.2005 р. відповідачка була прийнята до ПБП „Еталон 2-В” на посаду начальника оздоблювальної дільниці, з нею було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність і їй були ввірені матеріальні цінності. 16.06.2006 р. при проведенні інвентаризації матеріальних цінностей, ввірених ОСОБА_1., виявлено їх недостачу на загальну суму 10884,96 грн., чим підприємству завдано матеріальну шкоду на вказану суму, яку позивач просить стягнути з відповідача. Неправомірними діями, халатним відношенням до виконуваної роботи, що призвело до втрати ввірених матеріальних цінностей, підприємству нанесена моральна шкода, що проявилась в затримці здачі об'єктів. За фактом зникнення матеріальних цінностей, порушено кримінальну справу. Таким чином підприємству заподіяно немайнову шкоду, спричинено втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням його ділової репутації, вчинено дії, спрямовані на зниження престижу чи підрив довіри до його діяльності, у зв'язку з чим позивач просить стягнути з відповідача моральну шкоду у розмірі 20000 грн.

Просить стягнути на підставі п. 1 ст. 134 КЗпП України матеріальну шкоду в розмірі 10884,96 грн., на підставі ст. 23 ЦК України моральну шкоду у розмірі 20000 грн. та судові витрати.

Вирішіть справу.


 1. Водій маршрутного таксі А., внаслідок недотримання Правил дорожнього руху потрапив у ДТП, чим завдав АТП шкоду у розмірі 7 тис. грн. АТП звернулося до суду з позовом про відшкодування шкоди у повному обсязі. У судовому засіданні було з’ясовано, що А перевозив пасажирів у свою обідню перерву за маршрутом, відмінним від вказаного у маршрутному листі.

Вирішить справу.
 1. Працівник П. був прийнятий на роботу 11.11.2002 року на підприємство наказом № 976/к гірноробочим підземним 1 розряду з наступним навчанням у Свердловському центрі підготовки кадрів. З ним був укладений контракт № 257 від 03.09.2006 року, відповідно до якого підприємство повинне було оплачувати вартість навчання, а П. зобов'язаний був сумлінно відвідувати заняття і після закінчення навчання протягом 3 років відробити на підприємстві. У випадку невиконання умов договору і звільнення по підставах, зазначеним у п.п.3,4,7,8 ст.40 КЗпТ України, а також у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника протягом 3 років після закінчення навчання у Свердловськом ЦПК, П зобов'язаний відшкодувати вартість навчання, оплаченого підприємством.

П.  не виконав умов договору, був звільнений з підприємства по ст. 40 п.4 КЗпП України за наказом № 968/к  від 16.08.2007 р. Цим же наказом з нього було вирішено стягнути вартість навчання у розмірі 676,66 грн.
Чи віповідає вимогам законодавства наказ № 968/к ?


 1. Підвищена (кратна) відповідальність:поняття, характеристика, законодавство.
 1. Колективна (бригадна) відповідальність: поняття, характеристика. Договір про колективну відповідальність.

Тема 4. Порядок визначення розміру шкоди завданої працівником та порядок її відшкодування (стягнення).
Ключові слова: шкода, відшкодування.
Метою цієї теми є вивчення основних принципів, законодавчих гарантій щодо відшкодування шкоди працівником.

Зміст.
 1. Визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації.

 2. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при обмеженій матеріальній відповідальності.

 3. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при повній матеріальній відповідальності.

 4. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при кратній (підвищеній) матеріальній відповідальності.

 5. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди.

 6. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

 7. Особливості вирішення трудових спорів з питань притягнення працівників до матеріальної відповідальності.Нормативно-правові акти та література.

 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.71.// Відомості Верховної Ради, 1971, додаток до N 50, ст. 375.

 2. Закон України Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей від 6 червня 1995 року ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 22, ст.173 )

 3. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116

 4. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. К., 2002— С. 583.

 5. Трудове право України: Підручник Заред. Н.Н. Болотіної, Г.І. Чанишевої. — 2-гевид., стер. — К.: Т-во "Знан¬ня", КОО, 2001

 6. Прокопенко В.І. Трудове право. Підручник, Фірма “Консум”, Харків, 2000.

 7. Стависский П. Р. Проблема материальной ответственности в советском трудовом праве. — К.; Одесса, 1982;

 8. Сыроватская Л. А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. — М., 1990. — С. 44—45.

 9. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 264 с.
Завдання до практичних занять
 1. П. працював слюсарем на підприємстві Р. Наказом про звільнення П. з нього також було стягнуто 4 тис.грн за втрачений ним слюсарський набір.

Чи заснований на законі виданий наказ?


 1. За якими правилами визначається розмір шкоди заподіяної працівником роботодавцю.
 1. Які обставини підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування?


Питання до модульного контролю за модулем 1

«Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду заподіяну роботодавцю»

(10 балів)
 1. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві.

 2. Функції матеріальної відповідальності в трудовому праві.

 3. Відмежування матеріальної відповідальності в трудовому праві від цивільно-правової відповідальності.

 4. Відмежування матеріальної відповідальності від дисциплінарної відповідальності.

 5. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

 6. Джерела правового регулювання матеріальної відповідальності. Значення Постанов Пленуму Верховного Суду України у регулюванні матеріальної відповідальності.

 7. Трудове майнове правопорушення: поняття, склад.

 8. Протиправне діяння як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

 9. Пряма дійсна шкода як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

 10. Причинно-необхідний зв'язок як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

 11. Суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому праві.

 12. Вина як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

 13. Обставини, які виключають можливість притягнення до матеріальної відповідальності та їх характеристика.

 14. Підстави класифікації матеріальної відповідальності на види.

 15. Обмежена матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 16. Повна матеріальна відповідальність: поняття, характеристика, випадки.

 17. Договір про повну матеріальну відповідальність.

 18. Кратна (підвищена) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 19. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 20. Визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації.

 21. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при обмеженій матеріальній відповідальності.

 22. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при повній матеріальній відповідальності.

 23. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при кратній (підвищеній) матеріальній відповідальності.

 24. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди.

 25. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

МОДУЛЬ 2.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ.

. (30 балів)


Тема 5. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця.( 20 балів)
Ключові слова: необґрунтована відмова, незаконне переведення, незаконне відсторонення, незаконне звільнення, затримка виплати заробітної плати.

Метою вивчення цієї теми є дослідження всього комплексу проблем повязаних з відшкодуванням роботодавцем шкоди, заподіянної працівнику.Студент повинен знати у яких випадках та у якому розмірі проводиться відшкодування. Особу увагу слід приділити тим питанням які не висвітленні у законодавстві.
Зміст.


 1. Матеріальна відповідальність роботодавця у разі порушення права працівника на працю: необґрунтована відмови у прийнятті на роботу; незаконне переведення працівника на іншу роботу; незаконне відсторонення від роботи; незаконне звільнення; затримка виконання рішення про поновлення на роботі.

 2. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших грошових сум, що належать працівнику.

 3. Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу документів про роботу та заробітну плату або зазначення в них невірних відомостей.

 4. Матеріальна відповідальність роботодавця за незабезпечення збереження власних речей працівника під час праці.

 5. Відшкодування роботодавцем моральної шкоди заподіяної працівнику.


Нормативно-правові акти та література.

 1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71.// Відомості Верховної Ради, 1971, додаток до N 50, ст. 375.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. // Голос України. – 2003. - №45-48.

 4. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від24.02.1994.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 27, ст.218.

 5. Кодексу торговельного мореплавства України від 23.05.1995.// Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 47, ст.349.

 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001.// Відомості Верховної Ради, 2001, N 25-26, ст.131.

 7. Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 49, ст.422.

 8. Закон України «Про оплату праці»24.03.1995.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст.121.

 9. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 49, ст.668.

 10. Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 5.11.1991. .// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 3, ст. 10.

 11. Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997. Офіційний вісник України. – 1997, число 52, с.50.

 12. Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності (затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 року N 66).

 13. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58

 14. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення” затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 30.04.2002 N 224/30,

 15. Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Частина друга. – К.,1995. – С.25.

 16. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду су­дами трудових спорів» від 1.04.1992. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Частина перша. – К.,1995. – С.168-169.

 17. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” N 4 від 31.03.95. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Частина перша. – К.,1995. – С.32.

 18. Стависский П. Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. –Киев – Одеса, 1982.

 19. Стависский П. Р. Материальная ответственность предприятия в трудових отношениях. К.: 1987

 20. Хуторян Н. М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,2002. – 264 с.

 21. Хуторян Н.М. Матеріальна відповідальність власника перед працівником. //Право України. – 1993. - №3. с.21-22.


Завдання до практичних занять 1. Розкрийте зміст юридичної конструкції «необґрунтована відмова у прийнятті на роботу» та визначте відповідальність роботодавця перед працівником у випадку такої відмови.
 1. Позивач ОСОБА_1 звернувся в суд з позовом до відповідача ТОВ ”Золотоніський завод залізобетонних виробів” про поновлення на роботі, стягнення середньомісячної заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що з 01 травня 2007 року він був прийнятий на посаду комерційного директора згідно наказу № 04-0 від 30.04.2007 року. 11 березня 2007 року позивачем була написана заява про звільнення його за власним бажанням, проте цього ж дня він звернувся із письмовою заявою про відкликання заяви про звільнення його за власним бажанням. В період з 11 березня по 18 березня 2008 року він постійно перебував на робочому місці та виконував свої функціональні обов'язки. 18 березня 2008 року позивача було ознайомлено з наказом №39-О від 11 березня 2008 року про звільнення із займаної посади за власним бажанням на підставі раніше поданої заяви позивача, яку він відкликав та з наказом №27 від 18 березня 2008 року заборонено доступ на територію підприємства.
Вирішіть справу.


 1. Загальна характеристика відповідальності роботодавця перед працівником за шкоду завдану затримкою виплати належних працівнику сум. 1. Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду у 2008 році з позовом, в якому просить суд стягнути з відповідача середній заробіток та моральну шкоду.

Позивач пояснила суду, що вона працювала на заводі «Калькулятор» з 04 жовтня 1979 року по 18 серпня 1998 року.

За час роботи на підприємстві відповідач заборгував їй заробітну плату яка до цього часу не виплачена .

Згідно довідки про середню заробітну плату, виданої відповідачем за НОМЕР_1 від 03.08.2005 р. позивача щомісячний середній заробіток складає 140 грн. 00 коп.

В зв’язку з вищевикладеним позивач змушена звернутись до суду для стягнення з відповідача на її користь середнього заробітку в розмірі 140, 00 грн. щомісячно, починаючи з 18.08.1998 р. по 30.10.2008 р. 140, 00 грн. * 122 місяць = 17080,00 грн. та за 12 днів жовтня 2008 р. : 140,00/30 днів* 12 днів = 55,99 грн. Отже , загальна сума середнього заробітку складає 17135,99 грн.

Позивач просить відшкодувати їй моральну шкоду яку вона оцінює у 12007,00 грн.
Вирішіть справу.


 1. ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до Міського відділу освіти та Дошкільного навчального закладу №23 «Вербиченька» про стягнення заробітної плати за час затримки видачі трудової книжки і вимушеного прогулу та допомоги матері дітей до 3-ох років, моральної шкоди в розмірі 2000грн.

В підтвердження своїх вимог суду пояснила, що працювала комірником в Дошкільному навчальному закладі №23 «Вербиченька», звільнена з 13 жовтня 2006 року згідно заяви за угодою сторін. В день звільнення, як пояснила ОСОБА_1, трудову книжку та повний розрахунок не отримала.

Вирішіть справу.
 1. Працівник П. звернувся до суду з вимогою до роботодавця змінити запис у трудовій книжці про причину звілнення та відшкодувати шкоду завдану вимушеним прогулом. У своїх вимогах П. посилався на те що його не приймали на роботу оскільки у трудовій книжці було зроблено невірний запис.

За яких умов позов буде задоволено?


 1. Працівник П. звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди завданої невидачею йому характеристики. Представник роботодавця у судовому засіданні заперечив проти таких вимог оскільки законодавством на роботодавця не покладено обов’язку видавати працівникам характеристику і, відповідно, не має обов’язку відшкодовувати шкоду завдану невидачею останньої.

Вирішіть справу.


 1. Надайте характеристику матеріальної відповідальність роботодавця за незабезпечення збереження власних речей працівника під час праці.
 1. Порівняйте положення діючого законодавства щодо матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду заподіяну працівнику та положення поекту Трудового кодексу


Питання до модульного контролю за модулем 2

“ Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця. (12 балів) 1. Загальна характеристика матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником.

 2. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу.

 3. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незаконне переведення на іншу роботу.

 4. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед за незаконне відсторонення від роботи.

 5. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення.

 6. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку виконання рішення про поновлення на роботі.

 7. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку виплати заробітної плати.

 8. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку розрахунку при звільненні.

 9. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незабезпечення збереження власних речей працівника під час праці.

 10. Особливості відшкодування роботодавцем моральної шкоди, заподіяної працівникові.


Теми для індивідуальної науково-дослідницької роботи студентів

 1. Поняття та особливості матеріальної відповідальності.

 2. Функції матеріальної відповідальності. Відмежування матеріальної відповідальності від цивільно-правової відповідальності та від дисциплінарної відповідальності.

 3. Трудове майнове правопорушення як підстава для притягнення до матеріальної відповідальності.

 4. Обмежена матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 5. Повна матеріальна відповідальність: поняття, характеристика, випадки.

 6. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

 7. Визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації та порядок її покриття

 8. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

 9. Загальна характеристика матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником.

 10. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за порушення права на працю.

 11. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку виплати заробітної плати та за затримку розрахунку при звільненні.

 12. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незабезпечення збереження власних речей працівника під час праці.

 13. Особливості відшкодування роботодавцем моральної шкоди, заподіяної працівникові.


Смотрите также:
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання Харків 2009
305.32kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи навчання)
198.91kb.
1 стр.
За вимогами кредитно-модульної системи Рівне – 2008 Література
106.31kb.
1 стр.
Програма навчальної дисциплiни політологія (за вимогами кредитно-модульної системи) Львiв-2010
275.28kb.
1 стр.
Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «політологія»
552.31kb.
5 стр.
Наталія Опанасенко особистісно орієнтований підхід у підготовці вчителя початкової школи в умовах кредитно-модульної системи навчання
125.48kb.
1 стр.
Програма навчального курсу „ Біогеографія (за вимогами кредитно-модульної системи) для спеціальності «Історія та географія»
196.5kb.
1 стр.
Секції математики І теорії та методики навчання математики керівник секції
13.71kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
3382.69kb.
14 стр.
Методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»
772.59kb.
5 стр.
Доповідь на засіданні Президії апн україни з питання
196.32kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Релігієзнавство". (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) Харків хдамг 2002
434.34kb.
4 стр.