Главная страница 1страница 2страница 3
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА

ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА СТАТИСТИКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам

денної форми навчання спеціальності 6.130102 “Агрономія”

Вінниця

2008


УДК___________________
Викладений матеріал методичних вказівок містить тематику семінарських (практичних) занять та перелік питань для самостійного вивчення по темах з курсу „ Бухгалтерський облік та статистика”. Крім цього додаються перелік рекомендованих літературних джерел, питання до заліку, а також завдання для самостійної роботи з курсу. Методичні вказівки розраховані на студентів агрономічного факультету денної форми навчання.

Укладачі:

О.Л.Польова, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту

О.В.Марценюк, асистент кафедри фінансів та кредитуРецензенти:

Рекомендовано науково-методичною радою


Вінницького державного аграрного університету

(протокол №____ від ____ ___________________ )


Навчальне видання

Методичні вказівки до вивчення курсу

„ Бухгалтерський облік та статистика ” і завдання для самостійних робіт студентам

агрономічного факультету денної форми навчання
З М І С Т
Загальні положенняСтруктурно - модульна схемаТематичний план

Розділ 1.

Бухгалтерський облікТема 1. Предмет та метод бухгалтерського облікуТема 2. Облік грошових коштів та розрахунківТема 3. Облік виробничих запасів.

Облік сільськогосподарської продукції

Тема 4 . Облік праці і її оплатиТема 5. Облік витрат та розрахунок собівартості продукції
Завдання для самостійної роботи

Розділ 2.

СтатистикаТема 1. Предмет і метод статистикиТема 2. Зведення і групування статистичних данихТема 3. Середня величина та показники варіаціїТема 4. Ряди динамікиТема.5. Кореляційний аналіз. ІндексиТема 6. Статистика рослинництва
Завдання для самостійної роботиПитання до залікуСписок рекомендованої літератури


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Курс “Бухгалтерський облік та статистика” для студентів, які навчаються на агрономічному факультеті є фундаментальною дисципліною і складається з двох розділів.

Розділ 1 “Бухгалтерський облік” містить теоретичні дослідження побудови системи обліку підприємницької діяльності за різних форм власності та різних форм господарювання.

В результаті вивчення курсу “Бухгалтерський облік” студенти оволодівають основними принципами ведення бухгалтерського обліку, питаннями методології, організації інвентаризації об’єктів обліку, методикою оцінки господарських об’єктів, відображення інформації в обліку і звітності.

Розділ 2 “Статистика” представляє системний виклад базових теоретичних питань статистики. У ньому наводиться розгорнуте визначення предмета і методів статистики, докладно розглядаються питання статистики рослинництва.

В результаті вивчення курсу статистики студенти повинні вміти провести статистичне спостереження, будувати статистичні таблиці; розраховувати абсолютні, відносні та середні величини, показники динаміки, щільності зв’язку; вміти аналізувати статистичні дані та формувати висновки.

Методичні вказівки повинні полегшити студентам самостійну роботу над курсом, літературою, контрольними завданнями.

Проведення семінарських (практичних) занять є важливою складовою підготовки студентів і має забезпечити досягнення таких завдань:


  1. Закріплення і поглиблення знань студентів, отриманих при вивченні лекційного курсу, а також організація систематичної роботи студентів із додатковою літературою.

  2. Освоєння і розвиток студентами навичок самостійної роботи.

  3. Орієнтація студентів на пошук оптимального варіанту.

  4. Вивчення питань студентами, які призначені для самостійного опрацювання.

Найбільш складні завдання розраховані на аудиторну роботу студентів під керівництвом викладача, частина - для самостійної роботи.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури, законодавчих та нормативно-правових актів, а також у виконанні навчальних завдань.


Форми контролю самостійної роботи студентів.

  1. Перевірка конспекту самостійної роботи студентів.

  2. Оцінка змісту знань, поставлених студентом на консультації.

  3. Написання студентом рефератів, доповідей.

  4. Перевірка складеного студентом самостійно опрацьованої літератури з навчальної дисципліни.

  5. Підсумковий контроль знань набутих при вивченні дисципліни у формі здачі заліку.


СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНА СХЕМА

з дисципліни


Модуль


Кількість годин

Форма контролю

Кількість заходів


Оцінка


Сума балів

ЛЗ*

ПЗ*

СР*

max

min

max

min

1

5

5

32

Тестове опитування

2

3

2

6

4

Письмове, усне опитування

1

6

3

6

3

Перевірка ЛЗ

4

2

1

8

4

Перевірка ЛПЗ

4

2

1

8

4

Самостійна робота

1

7

5

7

5

Колоквіум

1

15

10

15

10

Всього по модулю

50

302

5

5

32

Тестове опитування

2

3

2

6

4

Письмове, усне опитування

1

6

3

6

3

Перевірка ЛЗ

4

2

1

8

4

Перевірка ЛПЗ

4

2

1

8

4

Самостійна робота

1

7

5

7

5

Колоквіум

1

15

10

15

10

Всього по модулю

50

30

Всього

10

10

64
100

60
«Бухгалтерський облік і статистика»
ЛЗ* - лекційні заняття;

ПЗ* - практично - семінарські заняття;

СР* - самостійна робота.

Тематичний план

навчальної дисципліни

«Бухгалтерський облік і статистика»

для студентів денної форми навчання

спеціальності

Агрономія


№ п.п

Теми

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Бухгалтерський облік

1

Предмет та метод бухгалтерського обліку

2

2

5


2

Облік грошових коштів та розрахунків


5


3

Облік виробничих запасів. Облік сільськогосподарської продукції


10


4

Облік праці і її оплати5

5

Облік витрат та розрахунок собівартості продукції

2

2

5

Модуль 1

4

4

30

Статистика

1

Предмет і метод статистики

1

2

5


2

Зведення і групування статистичних даних

1

2

5


3

Середня величина та показники варіації

1
6


4

Ряди динаміки

1
6

5

Кореляційний аналіз. Індекси

1
6


6

Статистика рослинництва

1

2

6

Модуль 2

6

6

34
Всього

10

10

64


РОЗДІЛ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКследующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам
760.09kb.
3 стр.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «управління проектами енерговикористання»
191.55kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів заочного факультету за напрямом
164.33kb.
1 стр.
Методичні вказівки і завдання для виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
1665.61kb.
11 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів напряму 030601 менеджмент
647.48kb.
2 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10 Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
375.8kb.
6 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики» для студентів напряму 010104 професійна освіта
266.38kb.
1 стр.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей
804.95kb.
6 стр.
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „ безпека життєдіяльності для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей
305.82kb.
1 стр.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»
156.21kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі " для студентів економічних спеціальностей
281.08kb.
1 стр.