Главная страница 1страница 2

Кафедра економічної кібернетики
Курсова робота

з дисципліни „Моделювання економіки” на тему:Математичне моделювання управління основними фондами малих і середніх підприємств

Виконав


студент групи ЕКК-41

Бондарук Петро Сергійович


Науковий керівник

доктор економічних наук, професор

Франко Іван Якович

Львів 2010

Додаток БЛьвівський національний університет імені Івана Франка


кафедра економічної кібернетики


дисципліна моделювання економіки

спеціальність 6.030502 економічна кібернетика курс_____ група _______

форма навчання ______________

Завдання

на курсову роботу студента

________________________________________________________________________

/ Прізвище, Ім’я та по Батькові/

1.Тема роботи___________________________________________________________

/назва теми/

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.Строк здачі студентом закінченої роботи_________________________________

3. План_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата видачі завдання___________________________________________________

Студент________________________

підпис

Керівник______________________ ______________________________

підпис Прізвище, Ім’я та по Батькові

«____»________________________20______р.


Додаток В

РЕФЕРАТ

ТЕМА Курсова робота: 35 с., 4 рис., 3 табл., 3 додатки на 4 стор., 24 джерел літератури.

Об’єкт дослідження – системи управління господарською та фінансовою діяльністю економіко-виробничих систем.

Метод дослідження – методи економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, системного аналізу, математичної статистики.

Для забезпечення ефективного управління господарською і фінансовою діяльністю підприємств проведено аналіз методів прогнозування економічних процесів, розроблено концепцію моделювання виробничого і фінансового менеджменту інтегровану в систему планування діяльності підприємства, здійснено комплексне моделювання оптимізації фінансового менеджменту, зокрема: прогнозування за допомогою ігрового моделювання фінансових характеристик підприємницької діяльності; вибір оптимальної стратегії збалансування фінансових ресурсів; оптимізація календарного плану використання фінансових ресурсів та фінансового забезпечення комплексу проектів; прогнозування успішності реалізації проекту на основі теорії нечіткої логіки.

У роботі описано економіко-математичні моделі оптимізації управління основними виробничими фондами, матеріальними ресурсами, обґрунтовано систему комплексного управління економіко-виробничою системою за наявності вхідних параметрів, що належать розмитим множинам.

МОДЕЛЮВАННЯ, ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, СИСТЕМИ, ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ, ТЕОРІЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ.

Додаток Д


Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………3

1. Перше питання …………………………………………………………………5

2. Друге питання …..………………………………………………………….…15

3. Третє питання ……..………………………………………………………….25

Висновки…………………………………………………………………………35

Додатки…………………………………………………………………………37

Список використаних джерел …………………………………………………40
Додаток Е
Приклади оформлення

бібліографічного опису у спискуджерел, який наводять у курсовій роботі


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-математичних системах: Монографія / Вовк В.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 587 с.

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навчальний посібник / Вітлінський В.В. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
Два автори

 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 2. Костина Н.И. Финансовое прогнозирование в экономических системах / Н.И. Костина, А.А. Алексеев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 285 с.

 3. Козловський С. В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу у Україні: Монографія / С. В. Козловський, В. О. Козловський. – Вінниця: Книга – Вега, 2005. – 240 с.Три автори


 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник/ [Вітлінський В. В., Верчено П. І., Сігал А. В., Наконечний  Я. С.; За ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Вітлінського.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.

 3. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).Без автора

 1. Теоретичні та прикладні аспекти аналізу економічних систем / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638 с.

 2. Перспективні напрямки реформування фінансової системи України: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 3. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: [зб. наук. праць]. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 280 с.Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Економічна енциклопедія [У 3 т.] / Гол. редкол.: С. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Академія, 2000. – Т. 1. – 2000. – 869 с.

 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

 3. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 4. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.Законодавчі та нормативні документи


 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 1. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).Дисертації


 1. Ганчук А.А. Моделювання впливу глобалізаційних процесів на функціонування ринку цінних паперів: дис. … кандидата екон. наук: 08.03.02 / Ганчук Андрій Анатолійович. – К., 2006. – 179 с.
 1. Соловйова В.В. Аналіз та моделювання фондового ринку України: Дис. … кандидата екон. наук: 08.03.02 / Соловйова Вікторія Василівна. – К., 2006. – 178 с.Автореферати дисертацій


 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 1. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.


Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях / Ж. Л. Козіна // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 6. — С. 15—18.
 1. Лисенко Ю.Г. Нелінійна динаміка макроекономічних показників / Ю.Г. Лисенко, Л.Н. Сергеєва // Економіка України. – 2004. – №11. – С.27 – 34.
 1. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 1. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 1. Стадник Ю. А. Ефективне формування стратегії інвестування в цінні папери із застосуванням експертної системи та економіко-математичного моделювання / Ю. А. Стадник, Р.Р. Даревич, Д. Г.Досин, С.О. Кульматицький // Актуальні проблеми економіки: Наук. ек. ж-л. / ВНЗ “Національна академія управління”. – Київ, 2003. – №9(27). – С. 97-103.
 1. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.Електронні ресурси


 1. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
 1. Головко В.А. Нейросетевые методы обработки хаотических процессов // Научная сессия МИФИ – 2005. VІІ Всероссийская научно-техническая конференція „Нейроинформатика - 2005” [Електронний ресурс]. – М.: МИФИ, 2005. – С. 43-90. – Режим доступу до журн.: http://neurolectures.narod.ru/2005/Golovko-2005.pdf<< предыдущая страница  
Смотрите также:
Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Моделювання економіки" для студентів спеціальності "Економічна кібернетика"
481.49kb.
2 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності
505.41kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету економіки та підприємництва
422.49kb.
2 стр.
Бізнес планування
417.48kb.
2 стр.
Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни " фінансовий менеджмент" для студентів ІV курсу денної форми навчання
157.24kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності
418.84kb.
5 стр.
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»
207.14kb.
1 стр.
Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності
606.07kb.
3 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10 Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
375.8kb.
6 стр.
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт
941.91kb.
10 стр.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів спеціальності
491.5kb.
3 стр.
Методичні вказівки до підготовки І написання контрольних робіт Контрольна робота 1 сутність соціальної політики
313.8kb.
1 стр.