Главная страница 1

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до підготовки і написання контрольних робіт


Контрольна робота 1


СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

План


 1. Зміст, мета та завдання соціальної політики.

 2. Зв’язок соціальної політики як навчальної дисципліни з іншими пред­
  метами.

 3. Складові соціальної політики.
Список літератури

 1. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової
  економіки. - К.: Основи, 1996. - 237 с.

 2. Гончарова С. Отенко І. Соціальна політика: Навч. посібник. - Харків,
  2003. - 198 с.

 3. Жмир В. Соціальна держава, соціальна політика, соціальна робота
  (спроба концептуального аналізу) // Соціальна політика і соціальна
  робота.-1997.-№1.

 4. Іванова О. Передумови формування соціальної політики в Україні //
  Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. - К.:
  КМ Академія, 2000. - С. 87-111.

 5. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. - К.: Академія,
  2003.-107с.

 6. Новікова О. Концепція соціальної політики України: проблеми і шляхи
  розв’язання // Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - № 1-2. -
  С. 5-14.

 7. Основи демократії. - К.: Вид-во «Ай-бі», 2004. - 668 с.

 8. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во
  УАДУ, 1997. - 360 с.

 9. Семеніга Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім «Києво-
  Могилянська академія», 2005. - 253 с.

 10. 10. Семеніга Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. - К.: Пульсари, 2003.

 11. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­
  ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 12. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи: Пер. з англ. - К.:
  Фенікс, 2000.

 13. Шевчук П. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400с.

 14. Шевчук П. Соціальна політика як складова політичної культури //
  Основи політичної науки: курс лекцій / За ред. Б. Кухти. Ч. 3. - Львів:
  Кальварія, 1998. - С. 455-474.

 15. Шевчук П. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навч.
  посібник. - Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003. - 178 с.
Методичні вказівки

Розглядаючи перше питання, необхідно з’ясувати суть поняття «соціаль­на політика», розкрити зв’язок соціальної політики з іншими науковими та виробничими напрямами. Окремого розгляду потребує висвітлення завдань та мети соціальної політики. Потрібно звернути увагу на те, що зміст соціальної політики, її мета та завдання визначають функції соціальної політики, а саме: вираження, захист, узгодження інтересів певних соціальних груп і шарів суспільства та окремих його членів; оптимальне розв’язання суспільних суперечностей; широка інтеграція різних верств населення; соціальний захист населення; управління соціальними процесами тощо.

Підготовляючи друге питання, важливо визначити, що саме є об’єктом і предметом соціальної політики, як цей навчальний предмет пов’язаний з іншими дисциплінами. Необхідно зазначити, що об’єкт аналізу соціальної політики є комплексним (соціальне забезпечення, житлові програми, охорона здоров’я, освіта та служби соціальної допомоги і ресоціалізації). Тому для вирішення соціальних проблем, залучають дослідження з політології, соціології, економіки, права та інших наук.

Розкриваючи зміст третього питання, потрібно зазначити, що втілення в життя програми соціальної політики повинно відбуватися відповідно до особливостей державної соціальної політики та її складових. Необхідно розглянути характеристику складових соціальної політики: Конституції; Хартії прав; міжнародних угод та конвенцій; законодавчих актів; політичних інститутів, які діють у просторі законодавчої влади тощо.

Контрольна робота 2ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

План

 1. Правові засади соціальної політики.

 2. Інструменти соціальної політики та їхнє застосування.

Список літератури

 1. Гончарова С. Отенко І. Соціальна політика: Навч.посібник. - Харків,
  2003. - 198 с.

 2. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. - К.: Академія,
  2003.-107с.

 3. Моргай С. Європейська соціальна хартія як інструмент забезпечення
  соціальних прав людини // Соціальна політика і соціальна робота. -
  1998.-№3.-С. 3-8.

 4. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во
  УАДУ, 1997.-360с.

 5. Семеніга Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид.дім «Києво-
  Могилянська академія», 2005. - 253 с.

 6. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­
  ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 7. Спікер ГІ. Соціальна політика: теми та підходи: Пер. з англ. - К.:
  Фенікс, 2000.

 8. Шевчук П. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.Методичні вказівки

У першому питанні потрібно звернути увагу, по-перше, на систему правових актів, які регулюють соціальні відносини та, по-друге, на їх дієвість, тобто на те, наскільки основні суб’єкти дотримуються сформульованих у них норм. Зазначити, що правову базу соціальної політики становлять: міжнародні угоди, пакти, хартії, Конституція України, національне законодавство Украї­ни, підзаконні акти, інструкції. Варто проаналізувати правову базу соціальної політики за такими параметрами: структура та взаємозв’язок актів, що складають її основу, їх цілі, проблеми, які виникають при її функціонуванні.

Вивчаючи друге питання, необхідно звернути увагу на розкриття змісту та особливостей інструментів реалізації соціальної політики: оподаткування, фінансових трансфертів, права і правових титулів, прямих послуг, інформації, вторинних ефектів інших галузей. Потрібно охарактеризувати основні критерії відбору інструментів або альтернатив соціальної політики: дієвість та технічна раціональність; економічна ефективність; політична раціональність; адміністративна раціональність; справедливість. Розглянути територіальні, культурні, ціннісні, політичні та економічні передумови формування соціальної політики

Контрольна робота 3СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

План

 1. Визначення соціального захисту.

 2. Функції соціального захисту.

 3. Напрями, форми і складові соціального захисту.

Список літератури

Базилюк П.В. Соціальний захист населення. - К.: Знання, 1992. - 132 с.

Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової
економіки. - К.: Основи, 1996. - 237 с.

Об’єднання громадян, благодійництво та соціальний захист в Україні


(вибране законодавство) / Укл. 0.1. Сушинський, Г.Г. Мисаковець,
П.І. Шевчук. - Львів: Ліга-Прес, 2000. - 288 с.

Романенко С. Україні необхідно сформувати систему соціального


захисту ринкового типу // Соціальний захист. - 1997. - 1997. - № 2. -
С. 49-55.

Семеніга Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім «Києво-


Могилянська академія», 2005. - 253 с.

Сіденко С.В. Розвиток системи соціального захисту в умовах глобалі­


зації економіки: Автореф. дис. ...д-ра екон. наук. - К.: 1999.

Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­


ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

Скуратівський В.А. Соціальна політика як суспільний феномен і вид


практичної діяльності//Вісн. УАДУ.- 1997.-№ 1.-С. 130-147.

Шевченко В.І. Соціальна безпека і гуманітарний захист // Соціальний


захист. - 1998. - № 8. - С. 23-31.

Шевчук П. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

Шевчук П. Соціальна політика як складова політичної культури //
Основи політичної науки: курс лекцій / За ред. Б. Кухти. Ч. 3. - Львів:
Кальварія, 1998. -С. 455^74.

Шевчук П. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навч.


посібник. - Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003. - 178 с.
Методичні вказівки

Розглядаючи перше питання, зазначимо, що поняття соціального захисту властиве будь-якому суспільному ладу і на різних історичних етапах вирізнялось лише формами та дієвістю. Складне макроекономічне становище сучасного суспільства призводить до значного зростання соціальних негараз­дів. Протистояти цим явищам може лише те суспільство, в якому створено надійну систему соціального захисту. Потрібно розкрити зміст соціального захисту, з’ясувати мету соціального захисту.

У другому питанні доцільно розглянути дві основні функції соціального захисту: пом’якшення наслідків бідності (реабілітаційна функція) і запобіган­ня бідності (превентивна функція). Особливу увагу потрібно приділити питанню про виконання системою соціального захисту своїх функцій у країнах з глибоким економічним спадом.

Опрацювання третього питання вимагає розкриття змісту основних скла­дових соціального захисту: соціальної допомоги, соціального страхування, соціальної справедливості. Потрібно виділити сучасні складові соціального захисту: захист прав дитини, ранню імунізацію, сприяння освіті та підвищен­ню кваліфікації населення, соціальну роботу в неблагополучних сім’ях, обслуговування одиноких, літніх та непрацездатних громадян тощо. Розкрити поняття утилітаристської теорії щастя, що характерна для системи соціаль­ного захисту в державах перехідної економіки.

Контрольна робота 4

ВИДИ І ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

План

 1. Поняття соціального ризику. Види соціальних ризиків.

 2. Форми і види соціального страхування. Міжнародні норми соціального страхування.

Список літератури

 1. Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомен­
  дації МОП: В 3 т. - К.: Основи, 1997. - Т. 3.

 2. Про збір та обов’язкове державне страхування. Закон України від
  21.09.1999 р. № 700-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -
  №31.-249с.

 3. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне со­
  ціальне страхування, затверджені Верховною Радою Укра’їни,
  14.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 23.

 4. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во
  УАДУ, 1997. - 360 с.

 5. Семеніга Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім «Києво-
  Могилянська академія», 2005. - 253 с.

 6. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­
  ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 7. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи: Пер. з англ. - К.:
  Фенікс, 2000.

 8. Шевчук П. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

 9. Роик В.Д. Социальное страхование: история, проблеми, пуги совер-
  шенствования. - М.: Мин-во труда Российской Федерации, 1994. - 186 с.

Методичні вказівки

У першому питанні необхідно зазначити, що обов’язковим атрибутом страхування є ризик, розмежувати поняття «ризик» та «соціальний ризик». Навести та проаналізувати види соціальних ризиків (стан безробіття, смерть

годувальника, непрацездатність внаслідок хвороби, каліцтва, професійного захворювання тощо), які можуть призвести до значних матеріальних нестат-ків, бідності і злиденності працівників і їх сімей.

Розкриваючи друге питання, необхідно з’ясувати зміст поняття «соціаль­не страхування», його функції та причини впровадження, зазначити, що широкий спектр соціальних ризиків породжує різні форми та види соціаль­ного страхування. Навести та проаналізувати їх. Варто виділити об’єктів та суб’єктів соціального страхування.

Висвітлюючи третє питання, необхідно охарактеризувати принципи со­ціального страхування, які відповідають міжнародним нормам: загальний та обов’язковий характер, широка доступність, надання державної гарантії у разі обов’язкового державного страхування тощо. Розглянути ті конвенції Між­народної організації праці, на яких вони базуються.

Контрольна робота 5СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА: ЗМІСТ, ВИДИ ТА МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ

План

 1. Основні поняття соціальної допомоги.

 2. Види соціальних допомог.

 3. Механізми реалізації соціальних програм.
Список літератури

 1. Концепція соціального забезпечення населення України, схвалена
  постановою Верховної Ради України від 21.12.1993 р. № 3758-ХП //
  Відомості Верховної Ради України. 1994. - № 6.

 2. Економічний розвиток і державна політика: практикум / Ю. Бажал,
  Н. Грицяк, С. Дзюбик та ін.; За заг. ред. І. Розпутенка. - К.: К.І.С., 2002. -
  240с.

 3. Об’єднання громадян, благодійництво та соціальний захист в Україні
  (вибране законодавство) / Укл.: 0.1. Сушинський, Г.Г. Мисаковець,
  П.І. Шевчук. - Львів: Ліга-Прес, 2000. - 288 с.

 4. Семеніга Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім «Києво-
  Могилянська академія», 2005. - 253 с.

 5. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­
  ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 6. Шевчук П. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400с.

 7. Шевчук П. Соціальна політика як складова політичної культури //
  8.Шевчук П. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навч.
  посібник. - Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003. - 178 с.Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, потрібно з’ясувати зміст поняття «соціальна допомога», навести підстави та форми, в яких її надають. Варто зазначити, що соціальні допомоги бувають адресними та безадресними. Адресність соціаль­них допомог сприяє ефективнішому використанню коштів, оскільки допомога надається конкретній особі за загального зменшення вартості соціальних програм. Необхідно розкрити основні способи визначення адресних соціаль­них допомог.

Висвітлюючи друге питання, насамперед необхідно з’ясувати зміст основних складових організації державних соціальних допомог: допомога сім’ям з дітьми, допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога особам, котрі є інвалідами з дитинства. Варто зробити акцент і на спеціальні програми со­ціальної допомоги - програми соціальних послуг (надання готівкових коштів або ж послуг типу «допомога вдома», безготівкові субсидії на відшкодування витрат за оплату житлово-комунальних послуг і певних видів побутового

палива).

Розкриваючи третє питання, звертаємо увагу на те, що кожна окрема країна має власний, спе’цифічний механізм реалізації соціальних програм, які виконують стимулятивну функцію. Механізми надання соціальних допомог повинні мати стимулятивний характер, щоб заохочувати працездатних членів суспільства, які опинились у скрутному становищі, до майбутньої трудової діяльності. Існують також соціальні програми політичного спрямування. Зазначити, що методи надання соціальних допомог повинні відповідати реальному економічно-соціальному стану країни, демографічній ситуації, національному менталітету.


Контрольна робота 6
СУБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

План

.


 1. Суть та структура суб’єктів соціальної політики.

2.Функції суб’єктів соціальної політики, їх вплив на соціальну сферу.
Список літератури

 1. Бермічева О.В. Соціальна функція держави в Україні: Автореф. дис. ...
  канд. юрид. наук. - Харків, 2002.

 2. Браун А., Боуерн А. Супервізор у соціальній роботі. Супервізія догля­
  ду в громаді, денних та стаціонарних установах: Пер. з англ. - К.:
  Пульсари, 2003.

 3. Все вирішують... стандарти: Посібник для громадських організацій.
  Професійні та етичні стандарти діяльності громадських організацій. -
  К.: Гурт, 2001.

 4. Закон Укра’їни «Про благодійництво та благодійні організації» від
  16.09.1997р.

 5. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від
  21.11.1992р.

 6. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
  сім’ям» від 1.07.2000р.

 7. Закон України «Про оплату праці» від 23.03.1995 р.

 8. Закон України «Про політичні партії» від 5.04.2001 р.

 9. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
  від 15.09.1999р.

 10. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення
  про єдиний державний реєстр об’єднань громадян та благодійних
  організацій» від 14.12.1998 р.

 11. Об’єднання громадян, благодійництво та соціальний захист в Україні
  (вибране законодавство) / Укл.: О.І. Сушинський, Г.Г. Мисаковець,
  П.І. Шевчук. - Львів: Ліга-Прес, 2000. - 288 с.

 12. Семеніга Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім «Києво-
  Могилянська академія», 2005. - 253 с.

 13. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч.
  посібник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 14. 20

 15. Шевчук П. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

 16. Шевчук П. Соціальна політика як складова політичної культури //
  Основи політичної науки: курс лекцій / За ред. Б. Кухти. Ч. 3. - Львів:
  Кальварія, 1998. - С. 455-474.

 17. Шевчук П. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навч.
  посібник. - Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003. - 178 с.


Методичні вказівки

Розгляд першого питання потрібно розпочати із з’ясування змісту поняття «суб’єкт соціальної політики». Виділити структуру та розглянути характеристику суб’єктів соціальної політики: людини, суспільства, політич­них партій, громадських організацій, соціальної держави, соціальних спільнот та інститутів, асоціацій та колективів громадян, фондів, підриємців та роботодавців. Зазначити, що всі ці суб’єкти мають неоднакові можливості, маштаби, глибину, способи та засоби впливу на об’єкти соціальної політики і розвиток соціального буття. Відзначити, що за сучасних економічних умов в Україні зростає роль громадських організацій та мікрогруп громадян, підприємців та роботодавців.

Розкриваючи зміст другого питання, необхідно розглянути вплив кожного суб’єкта соціальної політики на соціальну сферу та охарактеризувати специфіку їх діяльності. Відповідь варто ілюструвати конкретними прикладами.
Контрольна робота 7

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

План


 1. Концепція людського розвитку. Основні складові людського розвитку.

 2. Вимірювання людського розвитку.

 3. Основні напрями і перспективи людського розвитку на сучасному
  етапі.


Список літератури

 1. Власюк О., Пирожков С.І. Індекс людського розвитку. - К.: ПРООН,
  1995.-83с.

 2. Гончарова С. Отенко І. Соціальна політика: Навч. посібник. - Харків,
  2003.-198с.

 3. Лібанова Е., Палій О., Скуратівський В. Людський розвиток: від ідеї
  до державної стратегії // Вісн. УАДУ. - К., 1996. - № 1. - С. 159-171.

 4. Основи демократії. - К.: Вид-во «Ай-Бі», 2004. - 668 с.

 5. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К: Вид-во
  УАДУ, 1997.-360с.

 6. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­
  ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 7. Скуратівський В. Соціальний розвиток і соціальна політика: сучасні
  реалії, суперечності і тенденції розвитку // Вісн. УАДУ. - 1996. - № 1. —
  С. 137-158.

 8. Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. -
  К.: Студцентр: НІКА - Центр, 1998. - 203 с.

 9. Шевчук П.І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.


Методичні вказівки

Розглядаючи перше питання, потрібно зазначити, що життєвий рівень у різних країнах різний. Порівняти умови життя людей можна за допомогою показника людського розвитку. Необхідно з’ясувати в чому полягає суть і зміст концепції людського розвитку, охарактеризувати його основні складові: надання гарантій індивідуальних прав і свобод людини, політичну, соціальну та економічну свободу, право на творчість, самоповагу, інші цінності і параметри.

Розкриваючи зміст другого питання, необхідно вказати, що методику вимірювання людського розвитку через ІЛР (індекс людського розвитку) вперше було запропоновано в межах програми розвитку ООН (ПРООН) в 1990 р. Виділити та охарактеризувати ті показники, на основі яких роз­раховується ІЛР, навести приклад його розрахунку.

У третьому питанні проаналізувати напрями формування людського розвитку: набуття якісних показників і використання набутих якісних показників. Підкреслити, що, попри певні національні відмінності в стані людського розвитку, на міжнародному рівні виділяють чотири пріоритетні

напрями, а саме: підвищення ролі кожної окремої людини в суспільстві; забезпечення соціальної справедливості щодо кожної людини; досягнення ефективної зайнятості; досягнення екологічної безпеки довкілля.

Контрольна робота 8СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

План
1.Стан людського розвитку в Україні. Регіональні індекси людського

розвитку та їх складові.

2.Шляхи підвищення рівня людського розвитку в Україні.

Список літератури


 1. Білобров Д. Сталий людський розвиток: напрямки реалізації в Україні. -К.: Знання України, 2002. - 36 с.

 2. Тендерний аналіз українського суспільства. - К.: ПРООН, 1999. -117с. Україна: Звіт з людського розвитку (1995-1999). - К.: ПРООН, 1999. -136с.

 3. Україна: Національний звіт з людського розвитку 2001; Сила суспіль­ної взаємодії. - К: ПРООН, 2001. - 113 с.

 4. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Голос України. - 1997. - 4 лютого.

 5. Концепція економічної безпеки України / Кер. проекту В.М. Геєць. -К.: Інститут економічного прогнозування НАН України, 1997. - 56 с. Концепція сталого розвитку України. - К., 1997. -17с. Основи демократії. - К.: Вид-во «Ай-Бі», 2004. - 668 с. Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. -К.: Студцентр: НІКА-Центр, 1998. - 203 с.

 6. Шевчук В. Про концепцію переходу України до сталого розвитку. Проблеми сталого розвитку України. - К.: БМТ, 1998. - С. 23-27. Шевчук П.І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

Методичні вказівки

Висвітлюючи перше питання, варто зробити наголос на такі моменти: за 1989-2000 рр. в Україні відбувся істотний спад виробництва (в усіх галузях) і, відповідно, рівня ВВП; з економічним спадом пов’язане скорочення тривалості життя; на значення ІЛР істотно впливають показники загального охоплення освітою та рівня письменності дорослого населення, які залиши­лись з радянських часів. Необхідно зіставити регіональні індекси людського

розвитку та їх складові.

У другому питанні потрібно вказати, що для підвищення національного ІЛР необхідні позитивні зрушення у сферах політичної стабільності, еконо­мічного розвитку, соціального захисту населення, становлення дієвого місце­вого самоврядування, житлового сектора, освіти, культури тощо. Необхід­ними для утвердження концепції людського розвитку умовами є демократична система, звітність, законність, ефективна податкова система тощо. Потрібно наголосити, що базисним принципом національної концепції людського розвитку повинно бути не постійне надання нужденним верствам населення гуманітарної допомоги, а стимулювання розвитку людей, підвищення їхньої ролі в суспільстві.

Контрольна робота 9

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ І ЗАХОДІВ

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

План


 1. Джерела фінансування соціальної політики.

 2. Методи та напрями фінансування соціальної політики.

Список літератури

 1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 р.

 2. Бочок М.П., Бутко М.П., Котельников Д.І. Управління регіоном: Навч.
  посібник / За ред. Д.І. Котельникова. - Чернігів: Сіверянська думка,
  2001.-280с.

 3. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997. - 383 с.

 4. Гайдуцький П.І., Подолєва О.Є. Фінансування соціальної політики:
  Навч.посібник. - К.: Вид-во УАДУ, 1995. - 174 с.

 5. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової
  економіки. - К.: Основи, 1996. -237 с.

 6. Кузнєцова Р.П., Шинтік Н.В. Законодавчо-нормативна база як основа
  розрахунків у моделі соціального бюджету // Соціальний захист. -
  2001.-№4.-С. 57-62.

 7. Розпутенко І., Федів І. Державні фінанси: формування і використання
  на місцевому рівні. - К: Вид-во УАДУ, 1997. - 102 с.

 8. Шевчук П.І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

Методичні вказівки

Розвиток соціальної політики України залежить від вдалої організації її фінансування, активними аспектами якої є джерела фінансування, методи формування джерел фінансування та напрями фінансування. Розкриваючи зміст першого питання, необхідно виділити дві групи джерел фінансування програм соціальної політики України: зовнішні та внутрішні. Підкреслити, що джерела фінансування поділяються за формами власності і використанням на бюджетні та позабюджетні.

У другому питанні потрібно проаналізувати методи фінансування соціальної політики: оподаткування, зменшення податків, винагороди, внески і премії, приватизовані або усуспільнені кошти, приватну благодійність, капі­тальну конверсію, заходи монетарної політики тощо. Зазначити, що основним методом створення фінансової бази соціальної політики є оподаткування соціально-економічного і державно-економічного характеру. Наприкінці аналізу другого питання потрібно розглянути напрямки фінансування соціаль­ної політики: програми і заходи соціального захисту, розвиток об’єктів со­ціальної сфери. Особливу увагу звернути на ті проблеми, які є характерними для сфери фінансування соціальної політики України. Це, передусім, розбіж­ності між задекларованими розмірами надання соціальних послуг та їх фактичними виплатами, затримки з виплатою заробітної плати. Проаналізу­вати шляхи вирішення зазначених проблем.

Контрольна робота 10ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СТАБІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
План

 1. Типи соціальних держав за Еспінг-Андерсеном.

 2. Інституції та інституційна організація соціальної політики.

 3. Характеристика моделей соціальної політики.

Список літератури

 1. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової
  економіки. - К.: Основи, 1996. - 237 с.

 2. Дікон Б. та ін. Глобальна соціальна політика // Міжнародні організації
  і майбутнє соціального добробуту. - К.: Основи, 1999. - 346 с.

 3. Життлер А.Б. Організація соціального забезпечення у Франції. - К.:
  ІДУС при КМ України, 1995. - 100 с.

 4. Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціаль­
  ного розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента
  України до Верховної Ради України. 2002 рік // Урядовий кур’єр. -
  2002. - 4 червня. - № 100.

 5. Об’єднання громадян, благодійництво та соціальний захист в Україні
  (вибране законодавство) / Укл.: О.І. Сушинський, Г.Г. Мисаковець,
  П.І. Шевчук. - Львів: Ліга-Прес, 2000. - 288 с.

 6. Основи демократії. - К.: Вид-во «Ай-Бі», 2004. - 668 с.

 7. Система соціального захисту в Словенії, - К.: ІДУС при КМ України,1995.-32с.

 8. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во УАДУ, 1997. - 360 с.

 9. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­
  ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 10. Шевчук П.І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

 11. Шевчук П.І. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навч. посібник. - Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003. - 178 с.

Методичні вказівки

Розгляд першого питання варто розпочати із того, що, незважаючи на спільні риси у формуванні держави соціального добробуту західного зразка, кожна країна долала власний шлях, формуючи суспільні інститути забезпе­чення загального добробуту залежно від власних національних особливостей та традицій. Потрібно охарактеризувати найвідомішу класифікацію держав загального добробуту, яку розробив Г.Еспінг-Андерсен за ознаками доступ­ності, охоплення населення і ступенем перерозподілу доходів у системах соціального забезпечення й впливу певних політичних сил на цей процес.

Розгляд другого питання потрібно розпочати із аналізу змін у системі соціального захисту країн західної демократії, які відбулися наприкінці XX ст. Необхідно виділити та проаналізувати інституції соціальної політики, системи їх взаємодії та специфіку функціонування в різних країнах.

У третьому питанні потрібно виділити та розкрити основні принципи, вказати на переваги та недоліки основних моделей соціальної політики: скандинавської, ліберальної, корпоративної, рудиментарної, а також здійснити їх порівняльний аналіз. Зазначити, що у сучасному світі спостерігається конвергенція розвитку європейських держав у напрямі до спільної моделі держави wеІfаге (з англ. добробут, щастя).Контрольна робота 11

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

План


 1. Історичні аспекти розвитку та сучасний стан світової соціальної
  політики.

 2. Напрямки розвитку соціальної політики європейських країн.

 3. Основні тенденції та пріоритети розвитку України в сфері соціальної
  політики.
Список літератури

 1. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової
  економіки. - К.: Основи, 1996. - 237 с.

 2. Дікон Б. та ін. Глобальна соціальна політика // Міжнародні організації
  і майбутнє соціального добробуту. - К.: Основи, 1999. - 346 с.

 3. Життлер А.Б. Організація соціального забезпечення у Франції. - К.:
  ІДУС при КМ України, 1995. - 100 с.

 4. Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку Укра’їни на 2002-2011 роки: Послання Президента
  України до Верховної Ради України. 2002 рік // Урядовий кур’єр. -
  2002. - 4 червня. - № ЮО.

 5. Об’єднання громадян, благодійництво та соціальний захист в Україні
  (вибране законодавство) / Укл.: 0.1. Сушинський, Г.Г. Мисаковець,
  П.І. Шевчук. - Львів: Ліга-Прес, 2000. - 288 с.

 6. Основи демократії. - К.: Вид-во «Ай-Бі», 2004. - 668 с.

 7. Система соціального захисту в Словенії. - К.: ІДУС при КМ України,
  1995.-32с.

 8. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во
  УАДУ, 1997.-360с.

 9. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­
  ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 10. Шевчук П.І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

 11. Шевчук П.І. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навч.
  посібник. - Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003. - 178 с.

Методичні вказівки

Під час роботи над першим питанням потрібно простежити складний шлях розвитку соціальної політики: від перших гуманних проявів людського співчуття до тих людей, котрі потребували соціального захисту (програми «останньої надії»), прийняття перших бідняцьких законів (1349 р. і 1601 р., Англія) до сучасних високоефективних і розгалужених систем соціального захисту за умов соціально-орієнтованої ринкової економіки та зростання ролі держави при цьому. Розглянути внесок у розвиток світової соціальної полі­тики окремих відомих діячів (О. Бісмарка, М. Вебера, В. Зюмбарта, Г. Шпенг-лера, Андрея Шептицького, Л. Ерхарда та ін.).

Розглядаючи друге питання, необхідно визначити і охарактеризувати основні тенденції соціальної політики європейських країн, а також наголосити на тому, що розвиток соціальної політики залежить від економічного стану: у тих державах, де переважають бідні, неможливо досягти добробуту населення. На сучасному етапі потрібно відмовитись від пасивної (дотаційної) соціальної політики і розпочати широке впровадження принципів активної політики.

Під час опрацювання третього питання наголосити, що при різномаїтті світових моделей соціальної політики, не варто (та й неможливо) переміщати готову модель з однієї краі’ни в іншу, потрібно застосовувати лише певні технології цих моделей, що відповідають національним особливостям держа­ви, її традиціям, економічному та соціально-політичному становищу. На формування соціальної політики України впливають її європейські орієнтири, які передбачають запровадження демократичних форм державного правління, формування ринкового господарства і високоінтелектуального інформацій­ного суспільства.

Контрольна робота 12

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ПОЛІТИКА НЕУХИЛЬНОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ

План

 1. Суть, цілі та структура МВФ.

 2. Вплив МВФ на формування системи соціального захисту в країнах
  перехідного періоду. «Сітка безпеки» МВФ.

Список літератури

 1. Дікон Б., Холмс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. - К.:
  Основи, 1999. - 346 с.

 2. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; За ред.
  І. Малкіна, А. Макмілана. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи»,
  2006. - 789 с.

 3. Міжнародний валютний фонд і Україна: Навч. посібник. - Дрогобич:
  Вид. центр Дрогобицьк. механічн. технікуму, 2004.

 4. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ко-
  валевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

 5. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні еконо­
  міки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 1997. -
  235с.

 6. Сандровський К.Н. Міжнародне митне право. - К.: Знання, 2001. - 461 с.

 7. Світові фінанси: Навч. посібник / С.С. Кузьменко та ін. - Суми:
  Університетська книга, 2002. -115с.

 8. Циганкова Т.М., Гордєева Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб­
  ник. - К: КНЕУ, 2000. - 340 с.

Методичні вказівки

Під час розгляду першого питання необхідно висвітлити історію ство­рення Міжнародного валютного фонду (МВФ), виділити основні цілі діяльності цієї організації - сприяти стабільності іноземних валют, здійснювати міжнародне співробітництво в галузі фінансів та міжнародної торгівлі тощо. Наголосити, що основним завданням фонду є створення валютних резервів, з яких уряди країн-членів МВФ можуть брати позики для усунення тимчасових економічних труднощів.

У другому питанні необхідно розкрити соціальні аспекти діяльності МВФ, охарактеризувати так звану «сітку безпеки» та виділити її основні складові: цільові субсидії, допомогу по безробіттю, перепідготовку службов­ців державного сектора тощо. Варто розглянути пропозиції МВФ стосовно схеми соціального забезпечення для більшості колишніх радянських респуб­лік (зокрема і для України).

Контрольна робота 1ЗСВІТОВИЙ БАНК І ЙОГО БОРОТЬБА З БІДНІСТЮ

План

 1. Загальна характеристика Світового банку: історія розвитку, цілі,
  завдання, структура.

 2. Соціально-економічні програми Світового банку. Участь СБ в проек­тах боротьби з бідністю.

Список літератури

 1. Дікон Б., Холмс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. - К.:
  Основи, 1999. - 346 с.

 2. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; За ред.
  І. Малкіна, А. Макмілана. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи»,
  2006. - 789 с.

 3. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ко-
  валевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

 4. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні еконо­
  міки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 1997. -
  235с.

 1. Світові фінанси: Навч. посібник / С.С. Кузьменко та ін. - Суми: Універ­
  ситетська книга, 2002. -115с.

 2. Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси Міжнародного
  банку реконструкції та розвитку. - К.: Інтелект, 2001. - 340 с.

 3. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб­
  ник. - К: КНЕУ, 2000. - 340 с.

Методичні вказівки

У першому питанні необхідно розглянути історію створення та розвитку Світового банку, розкрити його структуру та виділити основні фінансові інституції СБ: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Між­народну асоціацію розвитку (МАР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК), Багатостороннє агенство з гарантій інвестицій (БАГІ) та Міжнарод­ний центр розв’язання спірних питань у сфері інвестицій (МЦРІС). Розглянути основні цілі та завдання діяльності СБ.

Розгляд другого питання потрібно розпочати з того, що політика СБ має на меті надання кредитів на цілі розвитку за найнижчою вартістю. Виділити умови, за яких надаються кредити, та наголосити, що СБ більшою мірою, ніж МВФ надає своїм позикам соціального підтексту. Проте перші кроки СБ з підтримки розбудови соціального сектора за своїми маштабами ще незначні. Банк активно підтримує заходи із захисту довкілля. Наголосити на тому, що протягом 90-х років МБРР розширив свою діяльність у країнах колишнього соціалістичного табору, розкрити основні напрямки його роботи.

Контрольна робота 14


ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ І її «НОВІ ОРІЄНТИРИ»
План

 1. ОЕСР: структура, цілі, завдання, напрями організації.

 2. Внесок ОЕСР у вирішення соціальних проблем. «Нові орієнтири»
  ОЕСР.

Список літератури

 1. Дікон Б., Холмс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. - К.:
  Основи, 1999. - 346 с.

 2. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ко-
  валевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

 3. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб­
  ник. - К: КНЕУ, 2000. - 340 с.

 4. Нешатаева Т.Н. Международньїе организации й право. - М.: Дело,
  1999.-272с.

Методичні вказівки

Розгляд першого питання потрібно розпочати з розгляду історії ство­рення ОЕСР та виділення її основної мети - сприяти досягненню найвищого економічного зростання та зайнятості в країнах-учасницях ОЕСР. Зіставити діяльність ОЕСР з СБ та МВФ. Наголосити, що ця організація не надає безпосередніх фінансових позик, а поширює досвід країн-учасниць на інші країни та заохочує суспільне вивчення найкращої практики через надання технічної допомоги.

Розгляд другого питання варто розпочати з того, що інтереси ОЕСР у сфері соціальної політики залежать від орієнтації цієї організації на економічне зростання: соціальні міркування беруть до уваги тоді, коли від цього залежить стан економіки в країні. Розкриваючи зміст питання, необхід­но проаналізувати п’ять нових орієнтирів, запропонованих Радою ОЕСР у

1991 р. у сфері соціальної політики: внесок до соціального та економічного добробуту, узгодження цілей соціальної політики з бюджетом країни, управління комплексом державних та приватних обов’язків, стимулювання розвитку людських ресурсів, досягнення більшої узгодженості політики.

Контрольна робота 15
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ - ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ НОРМ ПРАЩ І СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

План


 1. Цілі, завдання, структура, пріоритетні напрямки діяльності МОП.

 2. Соціальні ініціативи МОП.


Список літератури

 1. Дікон Б., Холмс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. - К.:
  Основи, 1999. - 346 с.

 2. Жернаков А. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-
  трудових відносин // Право України. - 2001. - № 5. - С. 123-127.

 3. Конвенції та рекомендації МОП. 1919-1956, 1957-1990. Т. 1, 2. -
  Женева, 1991.

 4. Конвенції та рекомендації, прийняті МОП (1965-1999). - Женева:
  МПБ, 1999.-Т. 2.-123ІС.

 5. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; За ред.
  І. Малкіна, А. Макмілана. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи»,
  2006. - 789 с.

 6. Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомен­
  дації МОП: В 3 т. - К.: Основи, 1997. - Т. 3.

 7. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ко-
  валевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

8. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посіб­
ник. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

9.Спеціалізовані установи системи ООН. - К.: Либідь, 1995. -116с. Ю.Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб­ник. - К: КНЕУ, 2000. - 340 с.


Методичні вказівки

Розгляд першого питання варто розпочати з дослідження історії розвитку МОП, наголосивши при цьому, що це є одна із спеціалізованих установ ООН, ціллю якої є пітримка міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру у всьому світі, зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. Також потрібно виділити і розглянути функції та принципи діяльності МОП.

Розкриття другого питання необхідно розпочати із з’ясування суті соціальних ініціатив МОП, методів впливу цієї організації на світову систему соціальної політики, а також розкрити принцип трипартизму.

Контрольна робота 16СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ - СПІВІСНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ТА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
План

 1. СОТ: цілі, структура, принципи, правила та функції організації.

 2. Внесок СОТ у розвиток сфери соціальної політики.

 3. Вступ України до СОТ: переваги і недоліки.

Список літератури 1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 2000.

 2. Дікон Б., Холмс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. - К.:
  Основи, 1999.-346с.

 3. Кириченко О. Деякі аспекти входження України у світову господар­
  ську систему // Економіка України. - 1997. - № 7. - С. 75-82.

35

 1. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; За ред.
  І. Малкіна, А. Макмілана. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи»,
  2006. - 789 с.

 2. Міжнародні економічні відносини. Підручник / Під заг. ред. В.Є. Ри-
  балкіна. - 2-ге вид. - К.: ЗАО «Бізнес-школа «Інтел-Синтез», 1998. -
  386с.

 3. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ко-
  валевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

 4. Рахманіна С. Світова організація торгівлі // Дзеркало тижня. - 2004. -
  12 грудня.

 5. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб­
  ник. - К: КНЕУ, 2000. - 340 с.

9. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация: Монография. - М.:
Торгово-промьішленная палата РФ, 1997. -203 с.

Методичні вказівки

Розглядаючи перше питання, необхідно відстежити історію створення та розвитку СОТ як міжнародної економічної організації, яка регулює правила міжнародної торгівлі згідно з принципами лібералізму. Виділити та охаракте­ризувати завдання та функції СОТ.

Розгляд другого питання потрібно розпочати із з’ясування змісту методів та механізмів впливу на економічну політику країн-учасниць СОТ, які спонукають до активної діяльності в напрямку реалізації програм соціального розвитку, регулювання та встановлення норм і пріоритетів у соціальній сфері.

Аналізуючи третє питання, потрібно розглянути особливості взаємовід­носин СОТ - Україна, простежити шлях інтеграції України до СОТ, виділити перваги і труднощі цієї взаємодії.

Контрольна робота 17

РАДА ЄВРОПИ І її СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ

План

 1. Рада Європи: її устрій та структура захисту і забезпечення прав
  людини.

 2. Європейська соціальна хартія.

Список літератури 1. Головченко В. Путівник Радою Європи. - К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса
  Шевченка, 2002.

 2. Короткий оксфордський політичний словник / Пер.з англ.; За ред.
  І.Малкіна, А.Макмілана. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи»,
  2006. - 789 с.

 3. Морган С. Європейська соціальна хартія як інструмент забезпечення
  соціальних прав людини // Соціальна політика і соціальна робота. -
  1998. -№3.-С. 3-8.

 4. Рада Європи. Європейська соціальна хартія і додатковий протокол. -
  Страсбург, 1997.-47с.

 5. Тамм А.Є., Ріяка В.О. Роль Ради Європи у забезпеченні прав людини
  на сучасному етапі: Навч. посібник. - Харків: Вид-во Шуста А.І., 2002. -
  310 с.Методичні вказівки

У першому питанні необхідно розглянути мотиви та історію створення Ради Європи, умови членства в цій організації. Проаналізувати конвенції та угоди, ухвалені Радою Європи. Охарактеризувати структурні елементи Ради Європи (Комітет міністрів, Парламентську асамблею. Секретаріат Ради Європи, неурядові організації тощо), а також засоби і методи їхньої діяльності.

Розглядаючи друге питання, потрібно розглянути основні положення, права, гарантії Європейської соціальної хартії. Зазначити, що Рада Європи продовжує працювати над досягненням демократичних ідеалів, в основі яких є дотримання прав людини.

Контрольна робота 18ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

План

 1. Історія створення, цілі, принципи діяльності ООН.

 2. Особливості структури ООН.

 3. Агенції ООН та їх діяльність (ЮНІСЕФ, ЮНДП, ЮНРІСД).

Список літератури

 1. Дікон Б., Холмс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. - К.:
  Основи, 1999.-346с.

 2. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; За ред.
  І. Малкіна, А. Макмілана. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи»,
  2006. - 789 с.

 3. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ко-
  валевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

 4. ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспек­
  тиви // Ювіл. наук. зб. - К.: Либідь, 1995. - 128 с.

 5. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб­
  ник. - К: КНЕУ, 2000. - 340 с.

 6. Основньїе сведения об ООН: Справочник. - М.: Междунар. отно-
  шения, 1991. - 256 с.

Методичні вказівки

Розгляд першого питання варто розпочати з аналізу інформації про історію створення, цілі та принципи діяльності ООН. Відзначити, що ця організація залишається головним центром координації зусиль з підтримки миру, зміцнення безпеки та розвитку міжнародного співробітництва. Проаналізувати особливості членства країн в ООН.

У другому питанні необхідно розкрити особливості структури цієї організації. Виділити та охарактеризувати: 1) програми і робочі органи ООН (ПРООН, ЮНЕП, ЮНІСЕФ та ін.); 2) автономні та спеціалізовані міжурядові установи, пов’язані з ООН (МОП, ЮНІДО, ЮНЕСКО, МАГАТЕ та ін.).

Під час опрацювання третього питання потрібно охарактеризувати діяльність агенцій ООН (ЮНІСЕФ, ЮНДП (Програма ООН з суспільного розвитку), ЮНРІСД (Дослідницький інститут ООН з питань суспільного розвитку)), які безпосередньо задіяні у вирішенні питань соціальної політики. Розглянути програми ООН, що мають соціальний характер. Потрібно підкреслити, що під своєю егідою ООН створила цілу низку робочих органів, програм та спеціалізованих установ, які активно діють та впливають на міжнародну політику, зокрема і соціальну.

Контрольна робота 19

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

План


 1. Мета та зміст діяльності міжнародних організацій в Україні на
  початку - в середині 1990-х років через призму політико-економічного
  стану українських державних процесів.

 2. Діяльність міжнародних організацій у сфері соціальної політики в
  Україні на сучасному етапі.

 3. Основні проблеми глобальної соціальної політики.

Список літератури 1. Дікон Б., Холмс М, Стабс П. Глобальна соціальна політика. - К.:
  Основи, 1999.-346с.

 2. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака,
  В.В.Ковалевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

 3. Павленко С. Трансформація суспільства і проблеми соціальної політи­
  ки.-К., 1997.-56 с.

 4. Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. - К.: Пульсари,
  2003.

Методичні вказівки

Розгляд першого питання варто розпочати з того, що на відміну від інших країн посткомуністичного табору, Україна змінювала економічний курс досить повільними темпами, що спричинило спад рівня економіки та зрос­тання соціальних проблем. Потрібно розглянути спроби основних міжнарод­них організацій вплинути на формування соціальної політики в Україні, охарактеризувати їхні поради щодо реформування системи соціального забезпечення, пенсійного фонду та фонду зайнятості, а також інших напрямків соціальної політики.

На сьогодні модель соціальної політики України все ще потребує значного вдосконалення. Тому досвід міжнародних організацій у цій сфері, а також їхня фінансова підтримка й надалі мають велике значення у формуванні системи соціального захисту населення. Потрібно розглянути вплив МВФ, Світового банку, ОЕСР, МОП та агенцій 00Н на формування загальних тенденцій соціальної політики України. Окремо варто виділити проблемні моменти у взаємостосунках Україна - міжнародні організації.

Розглядаючи третє питання, варто наголосити, що на сучасному етапі економічного розвитку соціальна політика, що реалізується в межах однієї країни, набуває наднаціонального й транснаціонального характеру. У кон­тексті цього питання необхідно показати вплив глобалізації на встановлення соціальної політики, а також виділити форми наддержавної соціальної полі­тики: наддержавне регулювання, наддержавний перерозподіл та наддержавне забезпечення. Необхідно охарактеризувати основні питання соціальної політи­ки в глобальному контексті.

Контрольна робота 20

ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

План


 1. Мета та значення міжнародних організацій у формуванні моделі со­ціальної політики країн посткомуністичного табору.

 2. Засоби та інституційні інфраструктури формування соціальної політи­ки міжнародними організаціями (порівняльний аналіз на прикладі Угорщини, Болгарії, країн колишньої Югославії).

 3. Глобальний погляд на майбутнє соціальної політики у посткомуніс­тичних країнах.

Спписок літератури 1. Дікон Б., Холмс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. - К.:

Основи, 1999. - 346 с.

 1. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака,

В.В. Ковалевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

 1. Колодпо Г. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних

країн. - К., 2002.

 1. Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. - К.: Пульсари,

2003.

 1. Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та Україні // Україна:

аспекти праці. - 2002. - № 1.

 1. Скуратівський В. Соціальний розвиток і соціальна політика: основні

пріоритети та напрями в сучасних умовах // Україна: поступ у XXI ст. -

К., 2000.Методичні вказівки

Розгляд першого питання потрібно розпочати з інформації про те, що після краху комуністичних режимів Східної Європи у 1989 р. та колишнього СРСР актуальним виявилось питання про зміну колективістської державно-бюрократичної моделі соціальної політики цих країн дієздатнішою. Утво­рений вакуум, де повинна була б формуватись державна соціальна політика, заповнили міжнародні організації (МВФ, Світовий банк, ОЕСР, МОП). Виділити мету та мотив втручання міжнародних організацій в економічний та соціальний розвиток країн Східної Європи та колишнього Радянського Союзу.

Розгляд другого питання потрібно розпочати з виділення та характе­ристики різноманітних інструментів, якими користуються міжнародні органі­зації для впливу на соціальну політику посткомуністичних країн. Одночасно потрібно вказати на шляхи їх застосування міжнародними організаціями. На основі фактичного матеріалу варто порівняти процеси формування соціальної політики та їхні наслідки в деяких країнах Східної Європи.

У третьому питанні наголосити, що поради міжнародних організацій стосовно формування посткомуністичної соціальної політики нерідко виявля­ються протилежними. У більшості міжнародних організацій спостерігаються також певні внутрішні протиріччя щодо формування курсу соціальної політики. Охарактеризувати різні варіанти можливого розвитку систем со­ціального захисту країн Східної Європи та колишнього Радянського Союзу.Смотрите также:
Методичні вказівки до підготовки І написання контрольних робіт Контрольна робота 1 сутність соціальної політики
313.8kb.
1 стр.
Методичні вказівки до їх підготовки >VI. Методичні вказівки на тематики проведення контрольних робіт и замірів залишкових знань
1103.04kb.
8 стр.
Програма комплексного вступного іспиту на окр «Магістр» за спеціальність «Соціальна робота»
123.63kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10 Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
375.8kb.
6 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»
207.14kb.
1 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних завдань
491.1kb.
2 стр.
Орієнтований перелік питань для контролю рівня засвоєння програми курсу питання до іспиту та написання контрольних робіт хіміч г. О. Написати 3 питання по списку: Перше (1-30) Друге
57.41kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт
941.91kb.
10 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності
505.41kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень»
755.44kb.
4 стр.
Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «політологія»
552.31kb.
5 стр.