Главная страница 1страница 2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра фінансів та кредиту


ФІНАНСИ


Методичні вказівки

до виконання курсових робіт

для студентів факультету економіки та підприємництва

ВІННИЦЯ - 2008

УДК:


Автори:
Фаюра Н.Д., Вдовенко Л.О. Фінанси. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету економіки та підприємництва – Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2008.- с.

Рецензенти:

Правдюк Н.Л. , д.ек.н., професор кафедри

(Вінницький державний аграрний університет);

Безкревна А.В., к.ек.н., зав кафедри економіки та менеджменту

(Європейський університет фінансів, інформатизації, менеджменту та бізнесу)
Коротка анотація
Методичні вказівки містять вимоги до виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси». Виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» сприяє розвитку в студентів необхідних навичок пошукової та аналітичної роботи, закріпленню знань, які вони одержують під час аудиторних занять.
Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету

(протокол № від 2008 року)

___________________________________________

Зав. видавничим центром ВДАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. 6 Обл.-вид. арк.

Наклад 200 прим. зам. №

Видавничий центр ВДАУ

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.

тел. 330.
Зміст

Вступ ..............................................................................................................................

1. Оформлення курсової роботи ..............................................................................…

2. Структура курсової роботи ...................................................................................…

3. Тематика курсових робіт з дисципліни “Фінанси ” ......................… ……………

4. Орієнтовні плани деяких тем курсових робіт ……………………………………

5. Дослідження по курсовій роботі ........................................................................….

6. Зміст курсової роботи ...............................................................................................

7. Захист курсової роботи .........................................................................................…

Додатки...........................................................................................................................

Рекомендована література……………………………………………………………

ВСТУП
Формування ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами фінансової системи, зростанням ролі та ускладненням функцій фінансів. Перебудова економічної системи в країні висуває нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних зрозуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин. розробити шляхи фінансової стабілізації держави.

Виконання курсової роботи з фінансів сприяє розвитку в студентів необхідних навичок пошукової та аналітичної роботи, закріпленню знань, які вони одержують під час аудиторних занять.

Курсова робота являє собою самостійне дослідження студента, яке виконується в основному на матеріалах статистичних щорічників, періодичних видань, джерел Міністерства фінансів України тощо або на фактичних матеріалах конкретних підприємств, (якщо тема з розділу «Фінанси підприємств»).

Розпорядженням по кафедрі затверджується тема курсової роботи та призначається науковий керівник із викладачів кафедри (згідно з планом навчального навантаження).

Після затвердження теми та наукового керівника студент складає план курсової роботи, який узгоджується з керівником. Курсова робота виконується на основі одержаних під час навчання знань, вивчення наукових праць вчених, економістів, фінансистів, інструктивних матеріалів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, економіки, аграрної політики та ін., матеріалів власних досліджень на конкретному підприємстві.

Дані методичні вказівки складені з метою надання допомоги студентам факультету економіки та підприємництва ВДАУ у виконанні курсової роботи. В них студент знайде відповіді щодо порядку розкриття окремих питань роботи, отримає інформацію по роботі з літературними джерелами, систематизації, збору та аналізу зібраних матеріалів, ознайомиться з вимогами щодо оформлення роботи та організації її захисту.


1. Оформлення курсової роботи
Курсова робота повинна бути написана простою, ясною і зрозумілою мовою та оформлена відповідно до вимог, встановлених Державними стандартами.

Рекомендується така послідовність розміщення матеріалу: титульна сторінка, завдання на курсову, зміст, вступ, розділи роботи, висновки, список використаної літератури і додатки. Невиконання цих вимог значно знижує цінність курсової роботи. При оформленні курсової роботи студент повинен керуватися нижче поданими рекомендаціями:


1.1. Загальні вимоги

Курсову роботу пишуть власноруч чорною кульковою ручкою або друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Обсяг основного тексту роботи повинен становити 50-55 (без додатків і списку використаної літератури) рукописного тексту або 45-50 друкованого тексту. Текст курсової роботи необхідно писати або друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - 30 мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам .

Кожний розділ курсової роботи треба починати з нової сторінки, за виключенням підрозділів (Зразок оформлення сторінки приведений в додатку 1).

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.


1.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати:«1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках) курсової роботи. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад:

«Продовження табл. 1.2».

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують аналогічно рисункам та таблицям. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...


2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.


1.3. Ілюстрації

Ілюструють курсові роботи, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;

тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Приклад:

Рис. 2.4. Обіг переказного векселя

1 - трасант;

2 - трасат;

3 - ремітент

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсових роботах є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.3)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3..3» або «... як це показано на рис. 3.3».

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.


1.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Слово «Таблиця …» починають з великої літери і пишуть курсивом в правому куті.

Таблицю як вже згадувалось нумерують згідно розділів.


Приклад побудови таблиці (перша таблиця другого розділу):

Таблиця 2.1

Доходи державного бюджету України

№ п/п

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Відхилення 2008 р. до 2006 р. (+; -)
Таблиця друкується 14 шрифтом 1,5 інтервалом, але, при необхідності, якщо це необхідно, може друкуватись 12 шрифтом з одинарним інтервалом.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку - бокових.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.


1.5. Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в сторону номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.


1.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні роботи слід давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті курсової роботи необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад:


Цитата в тексті:"... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв'язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передачі інформації"

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навчальний посібник. -К.: "КМ Academia", 1998. -192 с.

Відповідне подання виноски:

(6/1) розділ 1. Ділове спілкування, стор.29.

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці здобувача (принаймні ті, перелік яких наведено в авторефераті).

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, "рис. 1.2".

Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (2.1)".

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...в табл. 1.2".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявити ставлення автора курсової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у крутих дужках ставлять знак оклику або знак питання;

е) якщо автор курсової роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора курсової роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. - М.Х.), (підкреслено мною. - М.Х.), (розрядка моя. - М.Х.).


1.7. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (додаток ).
1.8. Додатки

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток _ » і номер додатку ставиться арабськими цифрами без вказуванням знаку №.. Наприклад пишемо “Додаток 1”

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою курсової роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка і крапку, наприклад, 1.2 - другий розділ додатка 1; 1.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка 1.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. 1.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка 1; формула (1.1) - перша формула додатка 1.

По тексту курсової роботи обов’язково повинні бути посилання на додатки.
2.Структура курсової роботи
При виконанні курсової роботи студенти повинні дотримуватися умови послідовного і логічного викладення матеріалу. Дані методичні вказівки допоможуть студентам скласти план курсової роботи. Загальна структура викладення матеріалу може бути такою:
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Огляд економічних джерел

1.2. Нормативно-правове забезпечення

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ (назва теми курсової роботи)

2.1.


2.2.

2.3.


2.4.
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
План курсової роботи має бути погоджений з науковим керівником курсової роботи3. тематика курсових робіт

з курсу «Фінанси»

1. Валютний ринок та його вплив на вітчизняну економіку.

2. Наповнення місцевих бюджетів та шляхи його удосконалення.

3. Механізм іпотечного кредитування в Україні та шляхи його удосконалення.

4. Етапи розвитку та становлення фінансів в Україні

5. Структурна побудова та засади функціонування фінансової системи в Україні

6. Бюджетна система України: історичні аспекти еволюції та сучасний стан розвитку.

7. Регулюючий вплив фінансової політики на розвиток суспільства.

8. Основні напрямки сприяння держави підприємництву.

9. Бюджет - основний фінансовий план держави.

10. Особливості бюджетної політики України на сучасному етапі.

11. Причини виникнення дефіциту бюджету та методи його фінансування в Україні.

12. Страхування - важливий економічний важіль стабілізації ринкової економіки та соціального захисту населення

13. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування

14. Бюджетний процес в Україні та шляхи йога вдосконалення.

15. Податок на додану вартість: йога бюджетне значення та вплив на підприємницьку активність

16. Державний борг України та проблеми його обслуговування.

17. Місцеві податки і збори та їх роль у податковій системі України.

18. Податки в системі державного регулювання економіки.

19. Проблема фінансування видатків на освіту в умовах розвитку ринкових відносин в Україні.

20. Проблема фінансування медичних закладів в умовах розвитку ринкових відносин в Україні

21. Роль та значення Державного Казначейства України.

22. Грошово-кредитна політика Національного банку України.

23. Інтеграція українського фондового ринку в Європейський ринок капіталів.

24. Медичне страхування та шляхи його впровадження.

25. Розвиток ринку акцій в Україні.

26. Фондові біржі та їх роль у становленні фінансового ринку в Україні.

27. Ринок державних цінних паперів в Україні.

28. Фінансовий контроль та шляхи його вдосконалення.

29. Пенсійний фонд України в системі пенсійного забезпечення

30. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання в Україні.

31. Формування та використання доходів страхової компанії (на прикладі страхової компанії)

32. Міжнародний фінансовий ринок.

33. Об'єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів.

34. Фактори, що впливають на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств (на прикладі конкретного підприємства)

35. Формування і використання обігових коштів підприємств (на прикладі конкретного підприємства)

36. Механізм фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства.

37. Суть та форми кредитування підприємств банківськими установами.

38. Формування капіталу суб’єктів підприємницької діяльності.

40. Організація безготівкових розрахунків в Україні.

41. Фінансовий лізинг як форма залучення інвестиційних ресурсів на підприємство.

42. Особливості небанківського кредитування підприємств.

43. Вплив непрямих податків на фінансову діяльність підприємства.

44. Шляхи та форми залучення іноземного капіталу в Україну.

45. Сутність, принципи і напрями податкової політики.

46. Система видатків бюджету в Україні

47. Короткострокове кредитування комерційними банками.

48. Кредити комерційних банків, їх роль у підвищенні ефективності виробництва.

49. Державне регулювання страхового ринку.

50. Місцеві запозичення та порядок їх здійснення.

51. Організація і методи фінансового контролю в Україні.

52. Зовнішні державні запозичення в системі чинників стабільності та боргової безпеки України.

53. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси в системі між бюджетних відносин та шляхи їх подолання .

54. Управління грошовими потоками суб’єктів господарювання.

55. Фінансове планування як інструмент управління підприємства.

56. Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємства (на прикладі конкретного підприємства)

57. Особливості та перспективи розвитку оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні.

58. Фінансова система України та її розвиток в сучасних умовах

59. Державні фінанси та їх розвиток на сучасному етапі.

60. Фінансове планування та прогнозування на підприємствах України.

61. Фінансовий механізм в умовах формування ринкової економіки.

62. Система непрямого оподаткування в Україні.

63. Страховий ринок України, його національна специфіка, особливості і проблеми розвитку.

64. Державне регулювання страхової діяльності в Україні та його роль у захисті фінансових інтересів страхувальників.

65. Особисте страхування, його особливості, значимість і перспективи розвитку.

66. Майнове страхування, його особливості, значення проблеми і перспективи розвитку.

67. Страхування відповідальності в Україні: стан. проблеми та перспективи розвитку.

68. Фінанси малого бізнесу в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку.

69. Грошовий ринок та його функціонування в Україні.

70. Проблеми інфляції та стабілізації грошового обігу.

71. Фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання в умовах ринку.

72. Фінансовий лізинг в Україні та перспективи його розвитку.

73. Факторинг, його суть та роль в розвитку економіки України.

74. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

75. Ринок цінних паперів, його структура та роль у сучасній економіці.

76. Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення.

77. Валютне регулювання та контроль в Україні.

78. Функціонування депозитарної системи у ринковій економіці України.

79. Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки.

80. Інститути грошового ринку: особливості їх становлення в Україні та перспективи розвитку.

81. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку та їх використання в Україні.

82. Становлення і розвиток валютного ринку в Україні.

83. Валютні обмеження як інструмент регулювання міжнародного руху капіталу.

84. Організація кредитних взаємовідносин між підприємствами і банками.

85. Кредит у механізмі формування фінансових ресурсів підприємств.

86. Фінанси підприємств як основа фінансової системи.

87. Фінанси як історична категорія.

88. Міжнародні фінанси на сучасному етапі розвитку економіки України.
 1. Страхування кредитних і фінансових ризиків та проблеми його розвитку в Україні.

 2. Особливості, роль і значення страхування життя та пенсій.

 3. Формування страхових резервів та інвестиційна діяльність страхових організацій.

 4. Оцінка та контроль платоспроможності страхових організацій.

 5. Страхування сільськогосподарських підприємств: особливості, стан і перспективи розвитку в Україні.

 6. Особливості, проблеми та перспективи розвитку ринку перерахування та співстрахування в Україні.

 7. Методи та механізми фінансового регулювання діяльності малих підприємств.

 8. Роль фінансів малих підприємств в системі ринкових відносин.

 9. Фінанси малого бізнесу в Україні : проблеми становлення та перспективи розвитку.

 10. Фінансові ресурси малих підприємств і джерела їх формування.

 11. Формування та використання виручки від реалізації продукції підприємств малого бізнесу та відображення в обліку.

 12. Фінансово – кредитне забезпечення розвитку малих підприємств.

 13. Організація фінансової роботи на малих підприємствах на сучасному етапі розвитку економіки України.

 14. Фінансове забезпечення розвитку малого бізнесу а Україні та країнах з розвинутою ринковою економікою.

 15. Міжнародні фінансові системи та інститути.

 16. Міжнародний ринок, його структура та розвиток в сучасних умовах.

 17. Податкова система. України: стан та шляхи реформування

 18. Фінансовий результат підприємства його аналіз та відображення в обліку.

 19. Сучасні бюджетні системи зарубіжних країн .

 20. Фінанси підприємств в умовах формування ринкової економіки.

 21. Державні видатки у системі фінансового регулювання.

 22. Грошовий ринок та його функціонування в Україні.

 23. Грошово – кредитна політика в Україні.

 24. Причини та методи оцінки вірогідності банкрутства підприємств.

 25. Проблеми управління фінансовою санацією підприємств в сучасних умовах України.

 26. Іпотечне кредитування та перспективи його розвитку в Україні.

 27. Вексельний обіг в сучасних умовах України.

 28. Організація кредитних взаємовідносин між підприємствами і банками.

 29. Лізинговий бізнес в Україні.

 30. Фінансова система України та її розвиток в сучасних умовах.

 31. Державні фінанси України та їх розвиток на сучасному етапі.

 32. Методи бюджетного фінансування економічного розвитку в Україні.

 33. Державний контроль за використанням бюджетних коштів, його організація та шляхи вдосконалення.

 34. Казначейська система виконання бюджетів.

 35. Державні цільові фонди в Україні.

 36. Фінансове планування та прогнозування на підприємствах України.

 37. Система оподаткування фізичних осіб в Україні.

 38. Система оподаткування підприємств в Україні.

 39. Сутність та основи організації фінансів підприємств.

 40. Фінансовий контроль на підприємствах України, його організація, роль та призначення.

 41. Місцеві фінанси в економічній системі держави.

 42. Фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання в умовах ринкових відносин.

 43. Проблеми формування капіталу в господарській діяльності суб’єктів господарювання.

 44. Фінансовий лізинг: проблеми та шляхи вирішення в господарчій діяльності підприємств.

 45. Фінансовий механізм в умовах формування ринкової економіки.

 46. Фінансовий механізм і його елементи на підприємстві.

 47. Корпоративні фінанси в сучасних умовах господарювання.

 48. Джерела формування інвестицій в основні засоби підприємств.

 49. Фінансові напрямки формування амортизації на підприємстві.

 50. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства.

 51. Оподаткування прибутку на підприємствах в Україні.

 52. Спрощені системи оподаткування та їх роль в формуванні доходів малих підприємств.

 53. Фінансові аспекти розвитку сучасних форм господарювання

 54. Фінансове планування та прогнозування на підприємстві

 55. Міжнародні фінанси: сутність та принципи організації.

 56. Фінансовий ринок, його формування та розвиток в Україні.

 57. Грошові відносини в Україні та формування грошових потоків.

 58. Економічна суть та проблеми інфляції в сучасних умовах.

 59. Грошовий ринок та його функціонування в Україні.

 60. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств в умовах ринку.

 61. Методи оцінки фінансового стану та шляхи досягнення фінансової стійкості підприємств. ( на прикладі підприємства).

 62. Галузеві особливості організації фінансів підприємств агропромислового комплексу

 63. Фінансовий механізм підприємств в сучасних умовах господарювання.

 64. Особливості фінансового лізингу в Україні та перспективи його розвитку.

 65. Факторинг, його суть та роль в розвитку економіки України.

 66. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

 67. Фінансові ризики в сучасних умовах України.

 68. Валютні ризики в умовах фінансової кризи

 69. Ринок грошових послуг та його розвиток в Україні.

 70. Функціонування страхового ринку в Україні.

 71. Кредитні ризики в умовах фінансової кризи

 72. Ринок цінних паперів, його структура та роль в сучасній економіці.

 73. Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення.

 74. Інвестиційні ризики в сучасних економічних умовах.

 75. Валютне регулювання та контроль в Україні.

 76. Міжнародний фінансовий ринок : стан та перспективи розвитку.

 77. Особливості ринку фінансових послуг в сучасних умовах.

 78. Податкова політика України в умовах ринкової економіки.

 79. Система оподаткування підприємств в умовах трансформації економіки України.

 80. Місцеве оподаткування : становлення та перспективи розвиток в Україні.

 81. Взаємовідносини між НБУ та комерційними банками в сучасних умовах ринкових відносин.

 82. Співробітництво України з міжнародними валютно – фінансовими організаціями

 83. Досвід роботи провідних фондових бірж світу.

 84. Валютно – курсова політика НБУ та її вплив на стан платіжного балансу.

 85. Грошова система України: основні елементи та особливості розвитку в умовах ринкових відносин

 86. Сучасна монетарна політика в Україні

 87. Роль та значення небанківських фінансово – кредитних інститутів в економіці України.

 88. Функціонування фондових бірж України.

 89. Міжгосподарські безготівкові розрахунки в Україні.

 90. Місце і роль ломбардів на фінансовому ринку України

 91. Місце та роль фінансових компаній на фінансовому ринку України

 92. Місце та роль страхових компаній на фінансовому ринку України.

 93. Джерела доходів та видатків державного бюджету

 94. Роль НБУ як емісійно – касового центру України.

 95. Платіжна система України та стратегія її розвитку.

 96. Характеристика валютних операцій

 97. Ринок нетрадиційних банківських послуг в країні та особливості його розвитку.

 98. Роль і місце комерційних банків у ринковій економіці.

 99. Роль Національного банку України в обслуговуванні державного боргу.

 100. Становлення і розвиток валютного ринку в Україні.

 101. Кредит у механізмі формування фінансових ресурсів підприємств.

 102. Форми забезпечення повернення кредитів та їх вдосконалення.

 103. Професійна діяльність посередників на фондовому ринку.

 104. Кредитні ризики комерційних банків.

 105. Особливості вітчизняного ринку акцій на сучасному етапі.

 106. Розвиток державних фінансів України на сучасному етапі.

 107. Державні цільові фонди в Україні.

 108. Фінансове планування на підприємствах України.

 109. Система оподаткування фізичних осіб в Україні.

 110. Система оподаткування підприємств в Україні.

 111. Фінансовий контроль: економічна сутність, роль та призначення.

 112. Місцеві фінанси в економічній системі держави.

 113. Проблеми формування капіталу в господарській діяльності суб’єктів господарювання.

 114. Фінансовий лізинг: проблеми та шляхи вирішення в господарчій діяльності підприємств.

 115. Фінансовий механізм в умовах формування ринкової економіки.

 116. Фінансові напрямки формування амортизації на підприємстві.

 117. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства.

 118. Взаємовідносини підприємств з бюджетом та державними цільовими фондами.

 119. Вдосконалення кредитних взаємовідносин підприємства – позичальника з банком.

 120. Торгівля цінними підприємств на біржовому ринку.

 121. Регулювання діяльності підприємств на ринку цінних паперів.

 122. Характеристика ринок державних цінних паперів та перспективи його розвитку в Україні.

 123. Фінанси та фінансовий механізм підприємств в умовах трансформації ринкових відносин.

 124. Грошові доходи підприємств і фінансові результати їх господарської діяльності ( на прикладі підприємства)

 125. Шляхи залучення та використання інвестицій на підприємствах АПК.

 126. Економічна сутність і необхідність страхових послуг.

 127. Державне регулювання страхової діяльності в Україні .

 128. Особливості особистого страхування та перспективи розвитку.

 129. Фінанси малого бізнесу в Україні : проблеми становлення та перспективи розвитку.

 130. Роль податкової системи як складової державних доходів

 131. Банківська система України: функціонування та перспективи розвитку.

 132. Роль кредиту у ринковій економіці.

 133. Комерційні банки як фінансові посередники

 134. Сутність та організаційні засади діяльності кредитних спілок

 135. Діяльність страхових компаній як фінансових посередників

 136. Трирівнева система пенсійного забезпечення в Україні

 137. Сутність та особливості лізингу як форми кредиту

 138. Організація кредитування у сучасних умовах

 139. Основи функціонування фондового ринку.

 140. Сучасні тенденції та проблеми розвитку світової валютної системи

 141. Основні форми міжнародних розрахунків

 142. Факторинг та форфейтинг у кредитуванні експортно-імпортних операцій

 143. Загальна характеристика світових фінансових центрів.

 144. Фінансова політика України на сучасному етапі розвитку економіки

 145. Основні фінансові інструменти фінансового ринку


4. орієнтовні плани деяких тем курсових робіт


Тема 1:  Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємства (на прикладі конкретного підприємства)

ВСТУП.


РОЗДІЛ 1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Огляд економічних джерел

1.2. Нормативно-правове забезпечення

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Економічна сутність, склад та принципи формування фінансових ресурсів підприємства

2.2. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

2.3. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів

РОЗДІЛ 3.  ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Тема 2. Роль податкової системи як складової державних доходів
Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ та державних доходів

1.1. Огляд економічних джерел

1.2. Нормативно-правове забезпечення

Розділ 2. податковА системА як складова державних доходів УКРАЇНИ

2.1. Аналіз стану та напрямки розвитку податкової системи

2.2. Аналіз податкових та неподаткових надходжень в дохідній частині державного бюджету

2.3. Аналіз видатків державного бюджету

2.4. Оцінка показників виконання державного бюджету

Розділ 3. ПРОБЛЕМИ ТА Шляхи реформування Податкової системи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

5. Дослідження по курсовій роботі
Написання курсової роботи слід виконувати на матеріалах певних досліджень кожного студента. Проведення досліджень по вибраній темі – відповідальна задача студента при виконанні курсової роботи. Вибравши тему курсової роботи, студент разом із науковим керівником розробляє методику збору, накопичення та обробки одержаної інформації. В процесі підготовки до проведення досліджень студенти вивчають літературні джерела по вибраній темі. З літературних джерел студент повинен використовувати інформацію відомих економістів, Закони Верховної Ради України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів і аграрної політики, навчальну літературу, статті з економічних та спеціальних галузевих журналів, монографій тощо.

Для вивчення літературних джерел бажано завести зошит. В ньому можна конспектувати опрацьовану літературу, виписувати цитати, показувати окремі точки зору авторів та особисту з питання, що вивчається. Інформацію по літературних джерелах можна також відображати на окремих картках. Це дає можливість оперативно звернутись до картотеки, згрупувати авторів за їх поглядами на ту чи іншу проблему, дослідити, якої точки зору вони дотримуються, і показати це в першому розділі курсової роботи.

Збір матеріалу по курсовій роботі, його подальша розробка та узагальнення визначаються характером і змістом вибраної теми. Студент з'ясовує, який фактичний матеріал необхідно зібрати для розкриття кожного розділу курсової роботи; встановлює, який документ є джерелом даної інформації, або як провести дослідження, для одержання необхідної інформації.

Для дослідження використовують звітність підприємств, податкові декларації, дані бухгалтерського та податкового обліку, статистичні щорічники, цифрова інформація з журналів тощо.

Для глибокої і повної характеристики питань, що вивчаються, проводять необхідні розрахунки, які показують та систематизують у таблицях курсової роботи. В окремих випадках для підтвердження розрахункових показників та підтвердження певних тенденцій використовують графіки та діаграми. Результати розробки матеріалу, викладені в таблицях і діаграмах, підлягають економічному вивченню. Результати вивчення досліджуваних матеріалів повинні супроводжуватися обґрунтованими поясненнями та об'єктивними висновками.

6. Зміст курсової роботи

Для допомоги студентам у виконанні курсової роботи рекомендуємо зміст її теми викладати у чіткій послідовності (дивіться нижче).

У вступі студенти коротко обґрунтовують актуальність та значення досліджуваної проблеми, вказують хто із вітчизняних та зарубіжних вчених займається даною проблемою, описують мету, завдання курсової роботи, об’єкт, предмет дослідження, а також джерела вихідної інформації. Обсяг вступу не повинен перевищувати 2–3-х сторінок рукопису.

В першому розділі роботи студенти розкривають теоретичні основи досліджуваної проблеми, висвітлюють зміст основних законодавчих документів, що мають відношення до об'єкту дослідження. Особлива увага студентів повинна бути направлена на вивчення економічної літератури по досліджуваній проблемі. Студенти повинні вміти проводити аналіз точки зору авторів на досліджувану проблему та вести дискусію з ними на сторінках роботи. Робота буде цінитися, якщо в списку літератури нараховується не менше 20-ти літературних джерел (монографії, наукові статті в журналах, збірниках), не рахуючи нормативних документів та підручників. Інформацію щодо аналізу літературних джерел по даній проблематиці можна відображати у вигляді таблиць. Обсяг першого розділу повинен бути в межах 8-10 сторінок рукописного тексту. Зразок оформлення підрозділу 1.2. «Нормативно-правове забезпечення» приведений в додатку 3Другий розділ - безпосередньо розкриває питання теми курсової роботи, він поділяється на підрозділи. Основною метою другого (основного) розділу курсової роботи є розгляд сутності досліджуваної теми, проблем, які виникають на сучасному етапі розвитку ринкової економіки. Даний розділ повинен обов’язково базуватися на цифрових даних (із різних статистичних джерел інформації) або практичних даних конкретного підприємства чи фінансової установи. Він обов’язково повинен бути ілюстрований таблицями, схемами, діаграмами. В ньому повинні мати місце посилання на додатки та на літературні джерела. Об'єм цього розділу повинен бути не меншим за 25-30 сторінок рукописного тексту.

Ігнорування приведених вище вимог до цього розділу знижує оцінку курсової роботи.

В третьому розділі курсової роботи розкриваються проблеми та напрями вдосконалення досліджуваної теми. Обсяг цього розділу повинен бути в межах 6-10 сторінок.

Висновки являють собою коротке резюме курсової роботи. В них показують, якою мірою досягнуто мети, сформульованої у вступі, і вирішено завдання роботи. В висновках узагальнюються рекомендації і пропозиції щодо теоретико-методологічних аспектів і способів дослідження проблеми. Висновки повинні носити конкретний характер.. Рекомендований обсяг висновків і пропозицій - до 5 сторінок.

Список використаних джерел складається в алфавітному порядку прізвищ перших авторів, включаючи Конституцію (основний закон) України; Закони України; Укази Президента України; Постанови Кабінету Міністрів України; Інструкції та нормативні акти Міністерства фінансів України, галузевих міністерств, інших установ та відомств; наукову, навчально-методичну, спеціальну літературу, видана українською або російською мовами; наукову , навчально-методичну, спеціальну літературу, видану іноземними мовами.

Зразок оформлення списку використаної літератури наведено в додатку 4.

Графіки та діаграми полегшують характеристику організацій­но-технологічного рівня підприємства і сприяють кращому висвітлен­ню сутності роботи. Особливо доцільно використовувати графіки для узагальнення результативних показників, динаміки явищ. Як додатки слід використовувати носії первинної інформації, регістри, таблиці, форми звітності.

Важливим доповненням курсової роботи є додатки. В них можна розмісити громіздкі таблиці, статистичні показники щодо теми дослідження та іншу інформацію.7. 3ахист курсової роботи
Після виконання курсової роботи студент здає її на кафедру фінансів та кредиту. Курсова робота повинна бути підписана студентом. Лаборант кафедри реєструє її в журналі і під розписку передає на рецензування викладачу кафедри. При перевірці курсової роботи викладачі пишуть рецензію, в якій вказують на відповідність змісту назві роботи, використання матеріалів конкретного об'єкту, об'єктивність висновків та ін. При наявності недоліків чи нерозкриті теми робота повертається на доопрацювання. При одержанні роботи на доопрацювання чи перед захистом студент одержує її в лаборанта кафедри під розписку.

Для захисту курсових робіт на кафедрі створюється комісія в складі двох-трьох викладачів, складається графік захисту. На захист студент виносить коротке повідомлення по темі дослідження. Повідомлення необхідно підготувати до захисту. Після викладення короткого змісту роботи члени комісії задають запитання, на які студент повинен дати короткі і змістовні відповіді.

Комісія оцінює захист курсової роботи. При визначенні оцінки комісія приймає до уваги рівень теоретичної і практичної підготовки студента по темі дослідження, зміст і оформлення курсової роботи, проявлену самостійність та ініціативу при виконанні досліджень, якість доповіді при захисті, правильність відповідей на запитання, задані в процесі захисту.

При незадовільному захисті курсової роботи студент допускається до повторного захисту в строки, встановлені деканатом факультету по узгодженню з кафедрою.


Додаток 1
Зразок оформлення основного тексту курсової роботи

РОЗДІЛ 2

податковА системА як складова державних доходів УКРАЇНИ
2.1. Аналіз стану та напрямки розвитку податкової системи

Чинна податкова система в цілому сформувалася ще на старті трансформа­ційного процесу. Вона багато в чому копіювала системи оподаткування країн з розвиненою економікою, належно не враховувала особливості перехідного ета­пу національної економіки, необхідність здійснення системних заходів щодо ство­рення умов для сталого економічного зростання2. Відсутність комплексного нау­кового аналізу та обґрунтованих підходів до її послідовного реформування, зволікання з внесенням давно назрілих змін до податкового законодавства зумо­вили загострення суперечностей між фіскальними функціями податкової систе­ми і потребами стимулювання економічної активності [44].


2.3. Аналіз видатків державного бюджету

Видатки державного бюджету відіграють важливу роль в розвитку країни. Вони є основою фінансування соціальних програм, регулювання економіки, проведення структурної перебудови народного господарства створення загальних умов розвитку ринкових відносин, збільшення обсягів кредитування юридичних та фізичних осіб, розвитку міжнародних відносин та інших важливих напрямів діяльності.

Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом [57]. Проаналізуємо видатки Зведеного бюджету України в табл.2.2.

Таблиця 2.2

Видатки Зведеного бюджету України

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

ммлн..грн.

%%

ммлн..грн.

%

%


ммлн..грн.

%%

ммлн..грн.

%%

Видатки

60318,9

1100

75792,5

1100

102538,4

1100

141989,5

1100

В т.ч.:

Загальнодержавні функції8588,8

14,2

10017,9

13,2

12302,4

11,9

15480,9

10,9

Оборона

3536,4

55,9

5279,6

66,9

6185,8

66,0

6041,0

46,3

Додаток 2МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету економіки та підприємництва
422.49kb.
2 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності
505.41kb.
4 стр.
Методичні вказівки з курсу „Макроекономіка" до практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальностей 050. 201 „Менеджмент організацій"
785.81kb.
8 стр.
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт
941.91kb.
10 стр.
Бізнес планування
417.48kb.
2 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності
418.84kb.
5 стр.
Методичні вказівки до виконання розділу "охорона праці" в дипломних проектах для студенте факультету електроніки
151.24kb.
1 стр.
Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Моделювання економіки" для студентів спеціальності "Економічна кібернетика"
481.49kb.
2 стр.
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та навколишнього середовища»
554.82kb.
3 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускних роботах бакалаврів для студентів фізико
653.2kb.
4 стр.
Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни " фінансовий менеджмент" для студентів ІV курсу денної форми навчання
157.24kb.
1 стр.