Главная страница 1страница 2страница 3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи з дисципліни
“Основи зовнішньоекономічної діяльності”
для студентів спеціальності
“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
напряму підготовки “Менеджмент”
Затверджено
редакційно-видавничою
радою університету,
протокол № 3 від 08.12.06

Харків НТУ "ХПІ" 2007Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спеціальності 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” напряму підготовки 0502 “Менеджмент” /Укл. І.А. Чекмасова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – 44 с.

Укладач І. А. Чекмасова

Рецензент Ю.І. Лернер

Кафедра фінансів, контролінгу і зовнішньоекономічної діяльностіВСТУП

У зв’язку з лібералізацією зовнішньої торгівлі з кожним роком зростає кількість українських підприємств, які стають учасниками зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому вивчення процесів організації і управління ЗЕД має велике значення при підготовці фахівців-менеджерів у даній сфері, особливо в умовах інтеграції України до світової системи господарства з урахуванням вимог міжнародної практики. Курсова робота є важливим етапом у вивченні дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”. Виконання курсової роботи дозволить студентам доповнити отримані теоретичні знання і практичні навички поглибленим вивченням і засвоєнням певних аспектів зовнішньоекономічної діяльності.

Курсова робота виконується студентами відповідно до навчального плану і графіка навчального процесу.

Курсова робота спрямована на розвиток самостійної творчої діяльності і аналітичних здібностей студентів. Виконання курсової роботи сприяє формуванню фахівців, які здатні вирішувати певні проблеми і завдання в сфері організації і управління ЗЕД згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з менеджменту [17]. Цілі курсової роботи обумовлені загальними державними стандартами кваліфікаційної характеристики випускника вузу з напряму підготовки 0502 “Менеджмент” [17–19]. Загальною метою курсової роботи є більш глибоке засвоєння теоретичних знань, а також подальший розвиток практичних навичок, умінь і здібностей студентів у сфері організації й управління ЗЕД.

При виконанні і захисту роботи студент повинен виявити такі навички й уміння:

→ викладати зміст роботи грамотно, логічно і послідовно з використанням спеціальної термінології;

→ використовувати елементи наукового дослідження і сучасні інформаційні технології;

→ знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію з сучасних літературних джерел і Інтернет-ресурсів;

→ вибирати методи й інструменти для рішення поставленої задачі;

→ розраховувати та аналізувати економічні показники, робити узагальнення і висновки;

→ розробляти обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення організації і управління ЗЕД;

→ приймати обґрунтовані управлінські рішення поточного і перспективного характеру.

Крім того, студент має продемонструвати навички самостійної роботи й аналітичного мислення, а також творчого використання і подання інформації.

Спеціальні цілі і задачі курсової роботи студент визначає разом з керівником відповідно до теми роботи й освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з менеджменту [17–19].


1. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структура і зміст курсової роботи мають відповідати темі роботи, а також поставленим цілям і задачам. Зміст роботи слід викладати грамотно, логічно і послідовно з використанням спеціальної термінології. Загальний обсяг роботи складає 40–50 сторінок машинописного тексту. Робота оформляється згідно з вимогами діючих стандартів НТУ “ХПІ” до оформлення курсових робіт.

Курсова робота має таку структуру: титульний лист; завдання; зміст; вступ; основна частина; висновки; список літератури; додатки.

Титульний лист роботи оформляється відповідно до додатка 1.

Зміст роботи містить назви структурних частин курсової роботи, розділів і підрозділів з номерами сторінок.

У вступі студент обґрунтовує актуальність теми, визначає мету і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Основна частина курсової роботи розбивається на розділи і підрозділи відповідно до смислового змісту роботи.

Перший розділ носить теоретичний характер. У ньому розкривається сутність досліджуваного процесу або явища в сфері ЗЕД, описуються його різновиди і характеристики. При виконанні першого розділу роботи необхідно:

→ вивчити і систематизувати матеріали літературних джерел за обраною темою, зокрема нормативно-законодавчої бази;

→ охарактеризувати сучасний стан і специфіку досліджуваних економічних явищ і процесів у сфері ЗЕД в Україні, окремих її регіонах, галузях тощо, а також визначити тенденції, закономірності і перспективи їх розвитку. Виявити проблеми, проаналізувати й узагальнити вітчизняний і закордонний досвід їх вирішення;

→ виявити чинники, що впливають на основні економічні показники. Визначити й обґрунтувати перспективні напрямки розвитку розглянутих процесів, дати прогнозні оцінки, визначити заходи, які сприяють підвищенню їх ефективності і вдосконаленню.

Другий розділ носить прикладний характер і спрямований на розвиток практичних навичок і умінь, якими має володіти фахівець з менеджменту ЗЕД для вирішення завдань виробничої діяльності. Другий розділ ґрунтується на теоретичних положеннях і результатах дослідження, проведеного в першій частині курсової роботи. Практична частина виконується відповідно до завдання, виданого керівником за темою роботи. При виконанні даної частини роботи необхідно:

→ показати уміння приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення в сфері організації і управління ЗЕД на рівні підприємства, регіону, галузі тощо;

→ розробити практичні рекомендації (запропонувати комплекс заходів) щодо вирішення поставлених задач і досягнення мети роботи;

→ продемонструвати прикладне застосування результатів роботи в практичній діяльності менеджера ЗЕД.

Обов’язковою вимогою при виконанні курсової роботи є узагальнення матеріалу: таблиці, графіки, розрахунки повинні супроводжуватися коментарями, аналітичними висновками. Формулювання висновків припускає опис виявлених тенденцій, розкриття причин зміни показників тощо.

Наприкінці кожного розділу підводяться підсумки окремого етапу дослідження і наводяться висновки, які узагальнюють виконану в ньому роботу.

Висновки курсової роботи мають містити основні результати дослідження із зазначенням кількісних і якісних показників. Наводяться основні положення теоретичної і практичної частин, робляться найбільш істотні висновки, формулюються рекомендації власникам і менеджерам підприємств і організацій. У висновках варто також зазначити сферу застосування результатів роботи і дати оцінку короткострокових перспектив та довгострокових тенденцій розвитку досліджуваних явищ і процесів ЗЕД.

Список літератури містить перелік джерел інформації, на які в курсовій роботі робляться посилання і виноски. Список літератури оформляється відповідно до бібліографічних вимог і має включати сучасні вітчизняні і зарубіжні видання і публікації, а також Інтернет-ресурси. Загальне число джерел інформації, використаних для написання курсової роботи, повинно бути не менше 25.

У додатках наводяться матеріали роботи, які носять допоміжний характер: звітність підприємств і організацій, інструкції, проміжні розрахунки, довідкові дані, первинна інформація тощо. У тексті роботи обов’язково повинні бути посилання на додатки.
  1. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ

КУРСОВОІ РОБОТИ

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1. Вибір теми курсової роботи. Тема курсової роботи повинна бути актуальною і мати зв’язок з проблемами, процесами і явищами в сфері організації і управління ЗЕД. Орієнтовна тематика курсових робіт подана в додатку 2 [6]. Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом з урахуванням рекомендацій керівника. Забороняється виконувати роботу, тема якої не погоджена з керівником.

2. Складання плану й графіка виконання роботи. Для цього необхідно ознайомитися з літературними джерелами з обраної теми курсової роботи. Студент повинен підготувати список літератури для написання роботи і скласти план курсової роботи з назвами розділів і підрозділів. План визначає основний зміст роботи і забезпечує послідовність подання матеріалу. Кожен студент погоджує з викладачем план і календарний графік виконання курсової роботи.

3. Систематизація матеріалу, аналітична обробка даних і інтерпретація отриманих результатів.


  1. Написання розділів роботи, формулювання висновків.

5. Технічне оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог.

6. Перевірка роботи керівником.

7. Захист курсової роботи.


  1. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ І ЗАХИСТУ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами кафедри. В обов’язки керівника входить консультування студентів, контроль за ходом виконання роботи, науково-методична допомога. Протягом семестру студент зобов’язаний систематично відвідувати консультації і представляти викладачу проміжні результати відповідно до календарного графіка виконання роботи.

Дата і час захисту курсової роботи встановлюється до початку екзаменаційної сесії. Оформлена відповідно до вимог курсова робота подається керівнику для перевірки не пізніше двох тижнів до дня встановленого захисту. У випадку невідповідності роботи встановленим вимогам вона повертається студенту із зазначенням зауважень. Після допрацювання роботи, усунення зауважень і повторного рецензування курсова робота може бути рекомендована керівником до захисту. Викладач також може здійснювати проміжне рецензування окремих розділів роботи в ході її виконання студентом.

Захист курсової роботи припускає короткий виклад студентом основних положень і висновків, відповіді на питання, бесіду по змісту роботи.

Позитивний захист курсової роботи служить допуском студента до екзамену з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності». Студенти, які не представили курсову роботу у встановлений термін чи одержали незадовільну оцінку, до іспиту не допускаються. Здача на перевірку і захист курсової роботи пізніше зазначеного терміну допускається при наявності дозволу деканату.


  1. ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оцінка курсової роботи враховує зміст курсової роботи, відповіді студента на питання, а також роботу студента протягом семестру. У випадку недотримання встановлених календарним графіком термінів виконання і здачі курсової роботи без поважної причини студент втрачає право претендувати на відмінну оцінку.

Основними критеріями оцінки курсової роботи є:

→ актуальність обраної теми, наявність зв’язку з проблемами, процесами і явищами в сфері організації й управління ЗЕД;

→ відповідність змісту роботи обраній темі, цілям і задачам дослідження;

→ повнота, глибина і рівень розкриття теми і сутності досліджуваної проблеми, досягнення поставленої мети, а також ступінь вирішення поставлених задач;

→ вміння обгрунтовувати свою позицію і робити аргументовані висновки;

→ ступінь обґрунтованості прийнятих управлінських рішень, рекомендацій і пропозицій студента щодо вирішення досліджуваної проблеми;

→ практичне значення, тобто можливість прикладного застосування результатів роботи в практичній діяльності менеджера ЗЕД;

→ грамотність, стиль, логічність і послідовність у викладі матеріалу;

→ використання при написанні роботи сучасних джерел інформації і нормативно-правової бази України за темою роботи, а також сучасних інформаційних технологій;

→ використання економіко-математичних, статистичних, графічних чи інших методів дослідження;

→ володіння навичками обробки (систематизації, узагальнення тощо) і подання інформації;

→ ступінь оригінальності і творчий підхід до досягнення мети, вирішенню поставлених задач і презентування роботи;

→ якість оформлення роботи відповідно до встановлених вимог;

→ урахування зауважень керівника в процесі виконання роботи;

→ своєчасність виконання роботи;

→ правильність і обґрунтованість відповідей студента в ході захисту.

Важливим критерієм при оцінці роботи також є ступінь самостійності студента. Курсова робота повинна бути результатом самостійної роботи студента і містити власні висновки щодо інтерпретації результатів, отриманих при її виконанні.

Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності роботи зазначеним критеріям і вимогам до змісту, оформлення, а також якщо в процесі усного захисту студент продемонстрував глибокі знання досліджуваної теми, набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності певної сфери зовнішньоекономічної діяльності, уміння застосовувати ці знання на практиці.

Оцінки «добре» заслуговує курсова робота, що відповідає в цілому за змістом і оформленням встановленим вимогам, але має такі недоліки:

→ недостатньо повне висвітлення теоретичних питань;

→ порушення логічного зв’язку між розділами роботи;

→ загальний, неконкретний характер висновків і пропозицій;

→ оформлення роботи з порушенням затверджених вимог;

→ неповні і недостатньо обґрунтовані відповіді в ході захисту роботи.

Для одержання оцінки «задовільно» робота повинна відповідати загальним вимогам, але одночасно з цим може мати такі недоліки:

→ поверхнева розробка теоретичних аспектів;

→ низька практична значимість, відсутність прикладного характеру висновків і пропозицій;

→ низький рівень знань по темі дослідження;

→ слабка аргументація відповідей.

«Незадовільно» може бути оцінена робота, що цілком не відповідає за змістом і оформленням встановленим вимогам, теоретична частина не розкрита, практичне завдання не виконано, а також якщо у процесі усного захисту студент виявляє низький рівень знань по досліджуваній темі і дає неправильні відповіді на запитання.

Робота, що не відповідає встановленим вимогам, одержує незадовільну оцінку і повертається студенту для переробки і виправлення або написання нової роботи, у тому числі на нову тему.


5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ”

5.1. Мета і зміст курсової роботи

Мета курсової роботи – набуття студентами системних знань і практичних навичок щодо організації й здійснення зовнішньоекономічних операцій. Завдання курсової роботи спрямовано на підготовку і реалізацію зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу товару між українським контрагентом і його іноземним партнером.

За договором купiвлi-продажу продавець зобов’язан передати товар у власнiсть покупцевi, а покупець зобов’язан прийняти товар i сплатити за нього певну грошову суму [1, 2].

Студенти повинні провести розрахунки контрактної ціни і загальних витрат, пов’язаних із зовнішньоекономічною операцією, і обгрунтувати рішення про доцільність укладання контракту. Студенту дається можливість самостійно прийняти рішення про вибір партнера, оцінити ефективність цього рішення і простежити його вплив на кінцевий результат потенційної зовнішньоекономічної угоди. Далі студентам пропонується скласти контракт купівлі-продажу і заповнити деякі товаросупроводжувальні документи, які необхідні для здійснення зовнішньоекономічної операції. Передбачається, що в процесі роботи студенти будуть керуватися діючою нормативно-правовою базою щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Таким чином, у результаті виконання курсової роботи студент повиненЗНАТИ:

→ основні етапи підготовки, організації й здійснення зовнішньоекономічних операцій;

→ державне регулювання імпортно-експортних операцій в Україні.

УМІТИ:

→ знаходити, аналізувати й узагальнювати інформацію з літературних джерел, зокрема чинного законодавства щодо регулювання ЗЕД в Україні;

→ визначати заходи тарифного і нетарифного регулювання при переміщенні певного товару через митний кордон України при здійсненні імпортно-експортних операцій;

→ здійснювати розрахунок ціни контракту;

→ визначати ефективність імпортних (експортних) операцій;

→ обгрунтовувати доцільність зовнішньоторговельної угоди;

→ приймати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

→ укладати зовнішньоекономічний договор (контракт) купівлі-продажу.

При викладі основної частини роботи може бути застосована така послідовність подання матеріалу.

У першому розділі (теоретичній частині) мають бути відображені основні етапи підготовки і здійснення зовнішньоекономічних операцій через висвітлення таких питань [3, 6, 11, 13–15, 20–39]:

→ визначення поняття імпортної (експортної) операції;

→ державне регулювання імпортно-експортних операцій в Україні.

→ вивчення кон'юнктури ринку;

→ вибір іноземного партнера;

→ економічне обгрунтування управлінських рішень щодо доцільності зовнішньоторговельних операцій;

→ підготовка й проведення переговорів з іноземними партнерами;

→ укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу і контроль за його виконанням.

Другий розділ (практичну частину) доцільно виконувати в такій послідовності [49, 1214, 20, 22, 24, 28, 29, 32, 3439]:

→ вибір комерційної пропозиції.

→ оцінка ефективності імпортної (експортної) операції.

→ документальне супроводження імпортної (експортної) операції.

5.2. Завдання для курсової роботи на тему “Організація і техніка проведення імпортних операцій”.

1. Охарактеризувати умови і основні етапи здійснення імпортних операцій в Україні.

2. Вирішити практичне завдання щодо здійснення зовнішньоекономічної угоди по імпорту товару в Україну. Вихідні дані для розрахунків наведені в додатку 3. Номер варіанта відповідає останній цифрі номеру залікової книжки студента.

Українське підприємство ТОВ “Укрімпорт” (м. Харків) суб’єкт ЗЕД спеціалізується на імпорті й оптовому продажі товару апельсинів на ринку України*. Середній обсяг продажів підприємства при ціні товару 5 грн/кг складає 40 т на місяць. Відповідно до щомісячного плану закупівель імпортні постачання товару здійснюються 2 рази на місяць партіями по 20 т. ТОВ “Укрімпорт” направило комерційні запити потенційним іноземним партнерам із Греції, Іспанії, Туреччини експортерам аналогічного по якості товару. Запити стосувались ціни товару в доларах США на найближчі 3 місяці за різними умовами поставки (FCA, CPT, CIP) і доставці товару в Україну автомобільним транспортом. У відповідь на запити підприємство “Укрімпорт” одержало оферти (комерційні пропозиції) з ціновими відомостями про товар, які подані в табл.1.

Підприємство “Укрімпорт” провело маркетингове дослідження ринку транспортних і страхових послуг, результати якого наведені в табл. 2.

При транспортуванні вантажу з Греції через автомобільний пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні (Одеська область) відстань від м. Салоники до м. Харків складає 1750 км, у тому числі кордонм. Харків 660 км.
Таблиця 1 Цінові дані комерційних пропозицій

№ з/п

Експортер-Продавець

Ціна товару, USD/т

FCA

CPT

CIP

1

Фірма “KARAT” (Греція, м. Салоніки)

310

430

460

2

Фірма “BRIG” (Іспанія, м. Мадрид)

240

420

435

3

Фірма “OSCAR” (Туреччина, м. Анкара)

360

445

465

Таблиця 2 Вартість транспортних і страхових послуг№ з/п

Країна
експортера

Вартість
транспортування,
грн/км

Вартість страхування перевезення товару,
% від ціни FCA

1

Греція

5,0

5

2

Іспанія

5,0

6,5

3

Туреччина

5,0

7

При транспортуванні вантажу з Іспанії через автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні (Волинська область) відстань від м. Мадрид до м. Харків складає 4070 км, у тому числі кордонм. Харків 930 км .

При транспортуванні вантажу з Туреччини через автомобільний пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні (Одеська область) відстань від м. Анкара до м. Харків складає 2100 км, у тому числі кордонм. Харків 660 км.

Витрати підприємства на проходження сертифікації і різних видів контролю (фітоконтролю, радіологічного, санітарного й ін.), а також виконання інших формальностей для одержання дозволів, свідоцтв, сертифікатів щодо імпорту в Україну даного товару складають 2500 грн за партію товару. Додаткові витрати по виконанню імпортних митних формальностей (послуги митного складу, митного брокера й ін.) складають 1000 грн за партію товару. Щомісячні витрати підприємства, які пов’язані зі збереженням і реалізацією вантажу на внутрішньому ринку (оренда складу, банківські операції, заробітна плата й ін.), складають 35000 грн.


*Числові дані наведені для першого варіанта

1. Визначте й обґрунтуйте найбільш вигідну за ціною комерційну пропозицію серед отриманих варіантів (страхування перевезення вантажу від випадкової загибелі чи ушкодження обов’язково):

→ опишіть заходи тарифного і нетарифного регулювання щодо імпорту в Україну даного товару [34, 35]. В таблиці 3 наведіть код, повне найменування товару відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) і діючи в Україні ставки ввізного мита.

Таблиця 3 – Витяг з Митного Тарифу УкраїниКод товару відповідно до УКТЗЕД

Найменування товару відповідно до УКТЗЕД

Ставка ввізного мита

пільгова

повна
→ розрахуйте митні платежі (мито, податок на додану вартість, митні збори);

→ розрахуйте витрати на придбання і реалізацію 1 кг і партії товару. Результати розрахунків зведіть у табл.4.

2. Оцініть ефективність і доцільність імпортної угоди, яка відповідає обраній пропозиції, за показниками рентабельності, економічної ефективності й економічного ефекту.

3. Оцініть вплив зміни курсу валюти на результати угоди. Побудуйте графіки залежності економічних показників імпортної операції від зміни курсу валюти. Визначте курс валюти, за яким забезпечується нормативна торгова націнка при реалізації товару 30%.

Курси валют на день розрахунку: 1 USD = 5 грн; 1 EURO = 6 грн.

4. Оцініть вплив зміни ціни на результати угоди. Побудуйте графіки залежності рентабельності реалізації товару від зміни ціни вибраної пропозиції і альтернативних варіантів. Визначте ціни закупівлі товару вибраної пропозиції і альтернативних варіантів, за якими забезпечується нормативна торгова націнка при реалізації товару 30%.

5. Складіть зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу імпортної операції.6. Підготуйте рахунок-фактуру (інвойс), міжнародну товаро-транспортну накладну (CMR) і заповніть вантажну митну декларацію щодо виконання даної імпортної операції.

следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів спеціальності
491.5kb.
3 стр.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „фінансовий аналіз для студентів 5 курсу спеціальності
513.9kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
876.17kb.
3 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів напряму 030601 менеджмент
647.48kb.
2 стр.
Методичні вказівки до виконання самостійної і контрольної робіт і проведення практичних занять з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
814.74kb.
4 стр.
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»
207.14kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування»
2195.05kb.
13 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності
505.41kb.
4 стр.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»
156.21kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності
418.84kb.
5 стр.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи Робота з базами даних «ms access» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті»
853.88kb.
9 стр.