Главная страница 1страница 2 ... страница 9страница 10Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія

міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050100 - “Облік і аудит”)

Харків - ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломних робіт (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050100 – «Облік і аудит»). - Укл. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 57 с.


Укладачі: к.е.н., проф. Гордієнко Н.І.,

к.е.н., доц. Харламова О.В.


Рецензент: Чечетова Н.Ф.

Рекомендовано кафедрою ОіА

Протокол № 8 від 16.01.2007 р.


Зміст

Стор.


Харків - ХНАМГ - 2007 1

Вступ 5

1. Основні етапи виконання і захисту дипломної роботи 6

1.1 Вибір теми, об'єкта і предмета дослідження на основі вивчення проблеми 8

1.2 Отримання завдання від керівника 9

1.3 Формування мети та основних завдань дипломної роботи 10

1.4 Пошук, збір та опрацювання інформації 10

1.5 Складання плану роботи на основі групування та систематизації матеріалів 11

1.6 Написання пояснювальної записки й обробка рукопису 12

1.7 Графічне оформлення отриманих результатів (підготовка плакатів) 13

1.8 Подання дипломної роботи на рецензію і нормоконтроль 14

1.9 Підготовка презентації (доповіді) результатів дипломної роботи 15

1.10 Попередній захист дипломної роботи на кафедрі 16

1.11 Захист дипломної роботи у ДЕК 172. Структура і узагальнений зміст дипломної роботи 18

3. Вимоги до оформлення дипломної роботи 36

3.1 Загальні вимоги 36

3.2 Нумерація 37

3.3 Ілюстрації 38

3.4 Таблиці 39

3.5 Переліки 40

3.6 Примітки 40

3.7 Виноски 41

3.8 Формули та рівняння 41

3.9 Посилання 42

3.10 Додатки 43

4. Орієнтовна тематика дипломної роботи зі спеціальності «Облік і аудит» 43

4.1 Перелік тем 43

4.2 Орієнтовні плани дипломних робіт 50

Додаток 1. Бланк титульного аркуша 53

Додаток 2. Бланк завдання на дипломну роботу 56

Додаток 3 Приклад оформлення реферату 60

Додаток 4 Приклад оформлення штампу на графічному матеріалі 61

Додаток 5 Бланк рецензії на дипломну роботу 62

Додаток 6 Приклад оформлення переліку графічного матеріалу 64

Вступ


Головна мета цих методичних рекомендацій - надання практичної допомоги студентам у написанні, оформленні й захисті дипломних робіт.

Завершальним етапом навчання студента у вузі є підготовка і захист дипломної роботи. Виконання її є узагальнюючим процесом, який дає змогу майбутньому спеціалісту з обліку і аудиту поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками й виразити власні наукові переконання. Дипломна робота є результатом вивчення цілого комплексу навчальних дисциплін.

Результатом виконання і захисту дипломної роботи є здійснення самостійних науково – дослідницьких пошуків. Якість підготовки і захисту дипломної роботи виявляє ступінь професійної підготовки, здатність до самостійного мислення, до самостійної практичної діяльності.

Студент готується до написання дипломної роботи протягом всього навчання у вузі, поступово набуваючи навичок самостійного опрацювання наукової літератури, періодичної преси, бібліографічних джерел, спеціалізованих видань тощо. У дипломній роботі студент повинен показати вміння використовувати теоретичні положення для дослідження практичних аспектів обраної теми, користуватися монографічною, періодичною, законодавчо-нормативною літературою; аналізувати вплив макро- та мікроекономічних чинників на предмет дослідження; відобразити власне бачення шляхів вирішення конкретних проблем, виявлених у процесі дослідження.

Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з обліково-аналітичного й контрольно-аудиторського процесів за весь період навчання за фа­хом «Облік і аудит» шляхом написання підсумкової кваліфікацій­ної роботи з обраної теми.

Основним призначенням виконання дипломної роботи є глибоке і творче вивчення конкретного питання (проблеми) теорії та практики обіку і аудиту з елементами поглибленого аналізу, опанування методів наукового дослідження. У процесі виконання дипломної роботи студенти вдосконалюють і розвивають наступні навики та вміння:


  • самостійно формулювати проблему дослідження;

  • визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження;

  • здійснювати пошук і добір необхідної наукової і практичної інформації;

  • аналізувати реальні факти і події, пов'язані з діяльністю підприємницьких структур (підприємств виробничої, житлово – комунальної побутової, бюджетної та соціальної сфери) всіх форм власності;

  • логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

  • правильно оформляти науково – довідковий матеріал;

  • публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосу­вання (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського і податкового обліку, аудиту, контролю, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

Дипломна робота є безпосереднім проявом активної та цілеспрямованої участі студента в науково – дослідній роботі, що має конкретне значення і вагомо впливає на формування спеціаліста, який вміє творчо мислити, робити власні висновки.

До дипломної роботи ставлять певні вимоги, до яких належать актуальність, достатній теоретичний рівень, дослідницький характер, наявність в роботі достатнього фак­тичного матеріалу, практична спрямованість.


следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт
941.91kb.
10 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності
418.84kb.
5 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності
505.41kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання
536.27kb.
8 стр.
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями
640.73kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання розділу "охорона праці" в дипломних проектах для студенте факультету електроніки
151.24kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування»
2195.05kb.
13 стр.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету економіки та підприємництва
422.49kb.
2 стр.
Методичні вказівки з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт для студентів усіх форм навчання
481.7kb.
7 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту магістерських робіт
393.18kb.
7 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки до їх підготовки >VI. Методичні вказівки на тематики проведення контрольних робіт и замірів залишкових знань
1103.04kb.
8 стр.