Главная страница 1страница 2 ... страница 4страница 5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Харківський політехнічний інститут”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ "ІНЖЕНЕР-ФІЗИК"
для студентів спеціальності

7. 090102 - “Фізичне матеріалознавство”

Затверджено


редакційно-видавничою

радою університету

протокол №­­­­­ 4 від 18.10.02

Харків НТУ “ХПІ” 2002

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності 7.090102 - “Фізичне матеріалознавство”/ Уклад. А.Г. Равлік, М.В. Решетняк.- Харків: НТУ ”ХПІ”, 2002.- 36 с.Укладачі: А.Г. Равлік,

М.В. Решетняк

Рецензент: Л.І. Гладких

Кафедра фізики металів та напівпровідників
ЗМІСТ

1 Загальні положення .........................................................................................

4

2 Тематика дипломних робіт спеціаліста .........................................................

5

3 Зміст, обсяг і порядок виконання дипломної роботи ...................................

7

4 Вимоги до звіту про дипломну роботу ..........................................................

10

5 Порядок захисту дипломної роботи ...............................................................

14

6 Яким має бути молодий спеціаліст ................................................................


15

7 Техніка індивідуальної праці дипломника ....................................................


17

Перелік посилань ................................................................................................


19

Додаток А Узагальнена характеристика тематики дипломних робіт для одержання кваліфікації “інженер фізик” ..........................................................

20


Додаток Б Приклад оформлення завдання на дипломну роботу ...................

23

Додаток В Зразок оформлення титульного аркуша .........................................

25

Додаток Г Зразки написання рефератів ............................................................


26

Додаток Д Приклад оформлення змісту ...........................................................

29

Додаток Е Приклад оформлення висновків .…................................................

30
Додаток Ж Приклади оформлення ілюстрацій ................................................

31

Додаток И Приклади опису джерел інформації...............................................

32

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, в якій студент вирішує комплекс взаємопов’язаних професійних задач відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста.

Дані методичні вказівки визначають мету дипломних робіт, їх тематику, порядок виконання, вимоги до змісту робіт, вимоги та рекомендації до оформлення звіту, порядок підготовки до захисту та процедуру захисту робіт. Крім того, в цих вказівках наведені деякі рекомендації щодо раціональної організації робочого часу при виконанні дипломних робіт, настанови до формування у молодого спеціаліста ділових та моральних якостей, необхідних для подальшої практичної роботи.

1.2 Дипломна робота спеціаліста, як і дипломна робота бакалавра, має кваліфікаційний характер. Під цим розуміють те, що при виконанні дипломної роботи майбутній спеціаліст повинен виявити уміння вирішувати типові задачі, окреслені в ОКХ спеціаліста і характерні для його наступної практичної діяльності. З іншого боку, дипломна робота призначена для того, щоб викладачі в процесі виконання і при захисті цієї роботи мали змогу об'єктивно визначити, наскільки у студента сформовані вміння до вирішування даних типових задач і зробити висновок щодо відповідності його підготовки вимогам, зумовленим ОКХ.

1.3 Дипломна робота відрізняється від попередніх курсових робіт і дипломної роботи бакалавра не тільки тривалістю виконання і як наслідок - більшим об'ємом та кількістю одержаних студентом результатів, але й глибиною їх аналізу, ступінню узагальнення, більш глибоким розумінням місця і значення цих результатів у вирішенні дослідницьких задач з даної тематики, що складають відповідну науково-технічну проблему.

1.4 Дипломна робота має такі цілі:

- придбання навичок самостійного виконання значних за обсягом наукових досліджень під керівництвом викладача або наукового співробітника;

- закріплення та розширення знань з лекційних курсів та лабораторних практикумів, які вивчались згідно з навчальним планом;

- придбання та поглиблення теоретичних та практичних знань у галузях фізики конденсованого стану, фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства та суміжних дисциплін, які не входили безпосередньо до навчального плану;

- придбання та закріплення навичок роботи зі спеціальною науково-технічною літературою;


  • придбання навичок використання ПЕОМ для опрацювання результатів, виконання складних обчислювань, моделювання і планування експерименту, для електронного відображення текстової та графічної інформації, а також для пошуку науково-технічної інформації за допомогою системи Інтернет або локальних інформаційних систем.

Як відмічалося, в процесі виконання дипломної роботи студент повинен підтвердити наявність навичок і знань, здобутих у попередній період навчання, і вміти застосувати їх при вирішенні завдань, що входять до дипломної роботи.

1.5 Виконанню дипломної роботи передує переддипломна практика, яка продовжується 10 тижнів. Як правило, ця практика та дипломна робота виконуються на одному місці. Вихідні дані та результати, одержані при проходженні переддипломної практики, використовуються у дипломній роботі.

1.6 До початку виконання дипломної роботи студент має бути добре обізнаним з наукової літератури; має розуміти проблеми даного напрямку; орієнтуватись у суміжних питаннях; володіти необхідними методами фізичних досліджень; вміти самостійно використовувати фізичні прилади та апаратуру, які застосовуються у даному напрямку; володіти елементами програмування задач для обчислення на ПЕОМ; вміти самостійно скласти програму для обчислень результатів своєї дипломної роботи; вміти формулювати висновки та обмірковувати одержані результати в порівнянні з літературними даними. У процесі виконання дипломної роботи студент повинен творчо використовувати стандартні методи, якими він оволодів раніше, для рішення нестандартних задач, а також має виконувати комплексні дослідження, які проводяться із застосуванням фізичних методів, що інформативно доповнюють один одне.

1.7 Дані методичні вказівки розроблено з урахуванням нормативних документів[1 - 6], а також методичних матеріалів [7 - 10] .2 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛИСТА
2.1 Дипломні роботи виконуються в лабораторіях кафедри фізики металів та напівпровідників (ФМНП) та інших кафедр НТУ “ХПІ”, а також в лабораторіях НДІ м. Харкова (ФТІНТ, Інституту монокристалів та інших). Дипломні роботи можуть проводитися також в центральних заводських лабораторіях великих заводів у Харкові або в інших містах.

2.2 Як правило, тема дипломної роботи має бути частиною планової науково-дослідної роботи керівника або підрозділу, де виконується робота. Тема дипломної роботи може відноситися до таких видів науково-дослідних робіт:

- експериментальне або теоретичне дослідження в одній із галузей фізики конденсованого стану, твердого тіла та у суміжних галузях;

- розробка нової або суттєве удосконалення існуючої експериментальної методики дослідження структури та властивостей твердотільних матеріалів та інших фізичних об’єктів;

- розробка або розвиток розрахунково-теоретичних методик інтерпретації експериментальних даних у вказаних галузях;

- розробка або удосконалення методу або методики виготовлення твердотільних та інших фізичних об’єктів і матеріалів.

Наведений розподіл тематики дипломних робіт є умовним, оскільки в експериментальній роботі можуть бути розрахунково-теоретичні розділи, а в теоретичній роботі - експериментальна частина. Крім того, розділи з розробки нових методик виготовлення об’єктів і матеріалів, методик їх дослідження або методик розрахунково-теоретичної інтерпретації експерименту можуть входити у будь-яку експериментальну роботу. Узагальнена характеристика тематики дипломних робіт спеціаліста дана у додатку А.

2.3 Кожному студентові надається окрема тема. Поряд з виконанням індивідуальних тем можуть проводитись і комплексні дипломні роботи. Кожна з тем такої роботи являє собою різні аспекти єдиної науково-технічної проблеми, або прикладної задачі. Наприклад, при проведенні комплексних дипломних робіт одні й ті ж об’єкти можуть досліджуватися невеликою групою з 2-3 студентів за допомогою різних методів, або однакові методи можуть бути застосовані для дослідження різних об’єктів.

2.4 Теми дипломних робіт формує випускаюча кафедра, після чого закріплені за студентами теми дипломних робіт за поданням кафедри оформлюються наказом по НТУ “ХПІ”, як правило, через тиждень після захисту переддипломної практики. За поданням кафедри для кожного студента призначається керівник дипломної роботи і рецензент, які також затверджуються наказом ректора. Рецензент не може бути викладачем або співробітником тієї ж випускаючої кафедри, де виконувалась та буде захищатись робота. При виконанні роботи в інший установі рецензент не може бути співробітником того ж підрозділу (лабораторії, відділу).


следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності
418.84kb.
5 стр.
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт
941.91kb.
10 стр.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності
505.41kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
876.17kb.
3 стр.
Методичні вказівки з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт для студентів усіх форм навчання
481.7kb.
7 стр.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету економіки та підприємництва
422.49kb.
2 стр.
Методичні вказівки до виконання розділу "охорона праці" в дипломних проектах для студенте факультету електроніки
151.24kb.
1 стр.
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями
640.73kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів спеціальності
491.5kb.
3 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання
536.27kb.
8 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10 Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
375.8kb.
6 стр.