Главная страница 1страница 2страница 3

ДОДАТКИ

1.Визначити, як були з'язані між собою різні за маштабом архітектурні об'єкти ієрархічної організації Стародавнього Египту.

2. Виявити вплив соціального і природного факторів на формування ієрархічної структури Афінського регіону як складної системи.

3.Верхня площа Афінського Акрополя. У чому полягає просторово-часова композиція сюжету архітектурного середовища?

4. Порівняти і виявити відмінні риси композиційної структури Афін і Мілета й визначити взаємозв'язки природної та архітектурної домінант. Пояснити головні принципи створення просторово-часової композиції архітектурного середовища як системи.

5. Виявити вплив соціального фактору у формуванні структури форумів Романум і Траяна Стародавнього Риму й пояснити головні принципи узгодження композиції різних часів.

6.Рим - за яких умов створювалась складна структура архітектурного середовища і яку роль відігравало світосприйняття людини наввколищнього середовища?

7. Краков - пов'язати ієрархічну структуру міста Середньовічча з ієрархією світогляду.

8.Проаналізувати об'ємно-просторову структуру ансамблів різного історичного періоду: 1) Олімпія,Помпеї, 2) Форум, ІІІ - ІІ вв. до н.е., 3) Площа Анунціати у Флоренції, 4) Київ. Лавра. Головна площа.

9. Псков - виявити домінанту, що з'єднує три головні рівні організації композиційної структури.

10. Флоренція - з'ясувати, як створюється композиційна єдність різних структурних рівней?

11.Порівняти просторово-часову структури історичного центру міст Середньовічча: Ріги й Суздаля. Виявити просторові стереотипи - "нервові вузли" міста, що характерні для світогляду Середньовічча.

Пояснити еволюційні зміни конструктивної системи базілік середньовіччя.

13. Аналіз просторово-часової композиційної структури Венеції.

14. У чому полягає формальна архітектурна мова різних епох: Античності, середньовічча, Відродження, архітектури ХХ століття.

15. На прикладі італійських палаццо виявити, як змінюється об'ємно-пластична і просторова форма відповідно до змін у світогляді відносин людини до суспільства від Раннього до Пізнього Відродження.

16. Який світогляд виявлений у просторовій структурі собору Софії в Константінополі і чим відрізняється від нього собор Софії у Київі?

17. Пекін. Пояснити, як поєднані світогляди конфуціанства й дзен-будізму на різних рівнях ієрархічної структури Пекіну.

18. Площа Капітолію у Римі. Пояснити композиційний зв'язок об'ємно-пластичних і просторових форм при створенні "мови" архітектурного ансамблю Пізнього Відродження.

19. Рим періоду бароко. Виявити несумісність композиційної й функціональної структури, вкладену у структуру Риму творчим задумом Д. Фонтане.

20. Ієрархічна організація архітектурного середовища на прикладі просторової структури Парижа. Порівняти просторову структуру Вандомської площі і площі Согласія.

21. Ул'янівськ. Визначити просторово-часові ритми архітектурного сюжету, що поєднують "зовнішнє" й "внутрішнє" міське середовище. Виявити особливості організації ієрархічної структури архітектурних об’єктів.

22. Петербург - три рівні архітектур-

ного середовища міста як системи.

23.Петербург. Регіон - Невській проспект. Який композиційний принцип пов'язуує ці різні рівні організації архітектурного середовища?

24. Петербург. З'єднання просторової структури Дворцової площі і Сенатскої площі порівняти з переливанням простору довкола колоколні Івана Великого у Москві.

25. Ульянівськ - визначити, чим визначається головний елемент архітектурної системи на різних структурних рівнях її організації.

26. 30.Приклади організації і розвитку різномасштабних

27.Приклади сучасної організації

загальних центрів міста: об'ємно-

просторові стереотипи сучасної

архітектурної мови.

28. Скоп'є. Генплан реконструкції. Учому полягає символізм архітектурної мови к. Танге?

29. Сучасне архітектурне середовище - як складна система зовнішніх і внутрішніх просторів. Суспільні центри "Бергішер-Леве", Бергіш Гладбах, ФРГ, 1975. Архіт. Г.Бем, Г.Ліндер, й Амалієн-пасаж, Мюнхен, ФРГ, 1968 - 1980. Архіт. И.ван Гаген..

30. Художньо-образний простір-час на основі реальної просторової структури Афінського регіону Стародавньої Греції.

Навчальне видання. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія

систем і архітектура" (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.120.102 - Містобудівництво, Архітектор широкого профілю).

Укладачі: Лариса Павлівна Панова,

Лідія Васильївна Дрьомова.
Відповідальний за випуск Л.В. Дрьомова.
Редактор: М.З. Аляб'єв.

План 2001., Поз. № 256

Підп. до друку Формат 60х84 1/8 Папір офісний. Друк на ризографі

Обл.- вид. аркушів 2,0. Розум.-друк. аркушів 2,2. Тираж 40 прим.

Замовл. № Ціна договірна

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХДАМГ.61002, Харків, вул. Революції,12.  1. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4950 51 52 53


1 Садовский В.Н. Основание общей теории систем. - М.: Наука, 1974.

2 Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. - К.: Вища шк.,1988.

3 Садовский В.Н. Основание общей теории систем. - М.: Наука, 1974, - 240 с.

4 Сб. исследования по общей теории систем. - М.: Прогресс, 1969.

5 Большая Советская Энциклопедия. Т.1 - 30. Изд. 3-е. - М., 1978. (Садовский В.Н. Основание общей теории систем. - М.: Наука, 1974.)

6 Шарапов И.П. Системный подход к методологическим проблемам в геологии. Владивосток, ДВНЦ АН СССР,1976.

7 Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. - К.: Вища шк., 1988.

8 Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. - К.: Вища шк., 1988.

9 Спиркин А.В. Основы философии. - М.: Политиздат, 1978.

10 Большая Советская Энциклопедия. Т.1 - 30. Изд. 3-е. - М.: Наука, 1978, - 240 с.

11 Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. – К.: Вища шк., 1988.

12 Бусленко М. Лекции по теории сложных систем. - М.: Сов. Радио.1973.

13 Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике: информационный аспект. - М.: Экономика, 1991.

14 Терминологический словарь по информатике. - М.: МЦНТИ, 1975.

15 Панова Н.С., Шрейдер Ю.А. О знаковой природе классификации. - НТИ, Сер.2, №12, 1974.

16 Математика и кибернетика в экономике. Словарь – справочник. - М.: Экономика, 1975, - 670 с.

17 Антонов В.Л., Шубович С.А. Архитектурная композиция как система «среда–человек».- К.: НИИТИАГ, 1999.

18 Сагатовский М.Н. Системный анализ.- М.: Наука, 1973.

19 Депенчук Н.Н./со ссылкой на Ж.П. Вижье/. Развитие концепции структурных уровней.- М.: Наука, 1972.

20 Проблема уровней. Вып. 1.,1970.

21 Рундеквист Д.В. и др. Принципы эволюции классификации.- Л. Наука.1976.

22 Спиркин Н.И. Основы философии. - К.: Виша школа, 1974.

23 Соловьева О.С. Учебное пособие по изучению курса. Ландшафтная архитектура. - Харьков: ХГАГХ, 2000.

24 Философский словарь. /Под ред. И. Т. Фролова - М.: Политиздат, 1991.

25 Цайдлер Э. Многофункциональные здания.

26 Г.Ю.Сомов. Эстетическая организация архитектурной среды. М.: Наука, 1987.

27 Шемякин Ф. И. О связи пространственных представлений с восприятием. Л., 1961.

28 Кравцов С. В. Глаз и его работа. - М.: Мир, 1966.

29 Моль А. Теория, информация и эстетическое восприятие. - М.: Мир, 1966.

30 Кликс К. Первобытное мышление. - М.: Мир, 1994.

31 Архитектурная среда и эмоциональный мир человека. - М.: Наука, 1982.

32 Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. - К.: Вища шк.,1988.

33 Антонов В.Л. Композиция городской среды. /Методологические проблемы…Дисс. доктора архитектуры.- М., 1987.

34 Философский словарь./Под ред. И. Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1991.

35 Антонов В.Л. Естественные условия – категория объемно-пространственной композиции. Строительство и архитектура. 1976 - №8, с.33 – 36.

36 Архитектура и эмоциональный мир человека. - М.: Стройиздат, 1985.

37 Цайдлер Э. Многофункциональная архитектура. - М.: Стройиздат, 1988.

38 Смирнова О.В., Хромов В.Я. Учреждения обслуживания и общественные центры городов. - М.: Стройиздат, 1973.

39 К.Линч. Образ города. - М.: Мир, 1974.

40 Цайдлер Э. Многофункциональные здания. – М., Стройиздат, 1988.

41 Раппапорт А.Г. Архитектура и эмоциональный мир человека. - М.: Стройиздат,1985.

42 Человек, среда, пространство. Исследования по психологическим проблемам пространственно-предметной среды. - Тарту: изд. ТГУ, 1979.

43 Смирнова О.В., Хромов В. Я. Учреждения обслуживания и общественные центры городов. - М.: Стройиздат, 1973.

44 Смирнов О.В., Хромов В.Я. Учреждения обслуживания и общественные центры городов. - М.: Стройиздат,1973.

45 Антонов В.Л.Естественные условия – категория объемно-пространственной композиции.// Строительство и архитектура. - №8 - 1976.

46 Линч К. Образ города. - М.: Стройиздат. 1974, 1975.

47 К.Изард. Эмоции человека. - М.: Изд. МГУ,1980.

48 Куражковская Е.А. Диалектическая концепция развития в материальной системе (философский аспект). - М., Изд. Моск. ун-та, 1970, - 240 с.

49 Антонов В.Л., Шубович С.А. Архитектурная композиция как система «среда – человек». К.,НИИТИАГ, 1999.

50 Жолтовский И.В. Мастера архитектуры об архтектуре. - М.: Наука, 1975.


<< предыдущая страница  
Смотрите также:
Методичні вказівки до вивчення курсу " загальна теорія систем І архітектура"
676.4kb.
3 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
499.92kb.
4 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних завдань
491.1kb.
2 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу "Фінанси" для студентів 4 курсу спеціальностей 050106 „Облік та аудит"
1735.75kb.
8 стр.
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять з курсу
1065.97kb.
6 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг" для студентів 3 курсу спеціальності 050201 „Менеджмент організацій"
421.9kb.
3 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 курсу заочної форми навчання
591.07kb.
3 стр.
Методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам
760.09kb.
3 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
959.48kb.
7 стр.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»
156.21kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі " для студентів економічних спеціальностей
281.08kb.
1 стр.
Методичні вказівки з вивчення " Економіка праці"за темами курсу Тема Предмет "Економіки праці"
1254.37kb.
6 стр.