Главная страница 1страница 2 ... страница 7страница 8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки до вивчення

курсу “Фінанси”

(для студентів 4 курсу спеціальностей

6.050106 „Облік та аудит”,

6.050107 „Економіка та підприємництво”,

6.050.201 „Менеджмент організації”)

Харків - 2005

Методичні вказівки до вивчення курсу “Фінанси” (для студентів 4 курсу спец. 6.050106 „Облік і аудит”, 6.050107 „Економіка та підприємництво”, 6.050.201 „Менеджмент організації”). Укл. Лелюк Н.Є. - Харків: ХНАМГ, 2005. - 51 с.


Укладач: Н.Є.Лелюк

Рецензент: Н.І. Гордієнко

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 6 від 21.01. 2005 р.
Загальні вказівки
Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», «Економічна історія», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, що розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, що виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях.

Знання ці необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, що відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

При вивченні цього курсу студент повинен знати процес формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави, підприємств різних форм власності, а також основні напрямки зміцнення фінансів, фінансової системи, заходи щодо подолання інфляції, бюджетного дефіциту.I. ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль

Предмет науки про фінанси. Фінанси - специфічна форма суспільних відносин. Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості й складні фінансові категорії. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Функції фінансів як виявлення суттєвих ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об'єкти і суб'єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції. Взаємозв'язок розподільної і контрольної функцій. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове забезпечення відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення.

Фінансове регулювання і фінансове стимулювання економічних і соціальних процесів. Підвищення ролі фінансів в умовах переходу до ринкових відносин.


Тема 2. Фінансова система

Поняття фінансової системи, теоретичні основи її побудови. Структура фінансової системи. Сфери й ланки фінансових відносин, їх характеристика. Взаємовідносини між окремими сферами та ланками фінансової системи.

Правові та організаційні основи фінансової системи. Державне регулювання фінансових відносин. Функції Президента, законодавчих і виконавчих органів державної влади щодо загального управління фінансовими потоками. Оперативне управління фінансовою системою. Управлінські функції Міністерства фінансів і його регіональних управлінь і відділів, Контрольно-ревізійної служби, Державної податкової адміністрації, Державного казначейства, Рахункової палати, Пенсійного фонду, Національного банку України, Міжбанківської валютної біржі, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розмежування функцій між управлінськими фінансовими установами.

Роль фінансової системи держави у забезпеченні умов економічного зростання.


Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

Фінансова політика - складова економічної і соціальної політики держави. Складові фінансової політики. Завдання і принципи фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики.

Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Складові елементи фінансового механізму.

Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведене фінансове планування. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види, форми і методи фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Суб'єкти фінансового контролю в Україні, їх функції.

Фінансові норми і нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові стимули і санкції, їх використання для активізації економічного зростання та підвищення суспільного добробуту.
Тема 4. Фінанси господарських суб'єктів

Сутність фінансів господарських суб'єктів, принципи їх організації. Грошові надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна характеристика. Валовий і чистий дохід. Загальний і чистий прибуток. Класифікація доходів і видатків. Фінансові ресурси. Власні й залучені грошові кошти.

Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів комерційних підприємств державної і недержавної форм власності. Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими державними фондами. Вплив галузевих факторів на організацію фінансів підприємств.

Фінанси бюджетних установ. Кошторисне фінансування, його зміст і принципи. Неприбуткова діяльність громадських формувань і доброчинних фондів.

Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів господарських суб'єктів. Розроблення балансів грошових потоків і прогнозування фінансових результатів.
Тема 5. Державні фінанси

Поняття публічного фінансового господарства і державних фінансів. Склад і структура державних фінансів, характеристика їх грошових потоків.

Державні доходи і державні витрати - основоположні категорії державних фінансів. Фінансові ресурси держави. Джерела формування державних доходів, фактори їх зростання. Державні витрати на задоволення суспільних благ і послуг.

Система державних фінансів за їх ієрархічним рівнем - загальнодержавні й місцеві фінанси.

Державні фінанси як інструмент регулювання економіки. Кейнсіанська бюджетна політика стабілізації економіки і стимулювання економічного зростання. Зміна економічних доктрин «економіки попиту» на «економіку пропонування» та її вплив на фінансові методи державного регулювання економічних процесів.

Проблеми державних фінансів у період ринкової трансформації економіки. Криза державних фінансів і шляхи фінансової стабілізації. Менеджмент державних фінансів.


Тема 6. Податки і податкова система

Сутність і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки. Елементи системи оподаткування. Теоретичні питання перекладання податків та ухилення від їх сплати. Податкова система: поняття, основи побудови. Становлення та розвиток податкової системи України. Податковий кодекс України, його значення для формування і функціонування науково обґрунтованої і стабільної податкової системи держави.


Тема 7. Бюджет і бюджетна система

Бюджет як економічна і правова категорія. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільна і контрольна функція бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання, посилення його конструктивного впливу на реалізацію стратегії економічного і соціального розвитку України.

Бюджетна система: поняття і принципи побудови. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Міжбюджетні відносини. Регулювання міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та їх використання для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи. Організаційні засади бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і затвердження проектів державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів за доходами й видатками. Секвестр бюджету. Захищені статті видатків бюджету.

Казначейська система виконання державного і місцевих бюджетів.

Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.


Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету

Економічна сутність доходів і видатків бюджету. Форми їх прояву і матеріальне втілення. Загальний і спеціальний фонди державного бюджету. Класифікація бюджетних доходів. Джерела формування бюджетних доходів. Форми і методи мобілізації грошових коштів у бюджет.

Податкові й неподаткові надходження, їх склад і структура. Офіційні трансферти.

Видатки державного бюджету, їх класифікація. Основні напрямки використання бюджетних коштів. Поточні й капітальні видатки. Витрати державного бюджету на соціальний захист населення. Склад і структура витрат державного бюджету в соціально-культурній сфері. Фінансування науки. Витрати державного бюджету на фінансову підтримку економіки. Витрати на оборону і державне управління.

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування.

Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення. Стійкий і тимчасовий бюджетний дефіцит. Методи розрахунку бюджетного дефіциту. Проблеми скорочення і можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.


Тема 9. Місцеві фінанси

Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань.

Фінансові ресурси місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Склад доходів місцевих бюджетів. Закріплені доходи. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів.

Видатки місцевих бюджетів. Обов'язкові видатки і видатки на реалізацію делегованих центральною владою повноважень. Соціальна направленість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування місцевого господарства.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Обслуговування боргу місцевих рад.

Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.


Тема 10. Державні цільові фонди

Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Принципи їх організації.

Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для забезпечення системи соціального страхування. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Фонд України соціального захисту інвалідів. Джерела формування доходів і напрямки видатків. Управління коштами загальнодержавних цільових фондів.

Інші фонди цільового призначення в Україні. Порядок їх формування і використання.

Цільові фонди місцевих органів влади.
Тема 11. Державний кредит і державний борг

Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського.

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.

Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. Обернення частини вкладів населення у державний кредит. Залучення коштів загальнодержавного позикового фонду. Казначейські позики. Гарантовані позики як форма умовного державного кредиту.

Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових організацій. Міжурядові позики, зовнішні банківські кредити, їх значення у фінансовій підтримці України.

Державний борг. Види державного боргу. Структура державного боргу, механізм його формування.

Боргова залежність держави, її критичний рівень. Вплив державного боргу на фінансовий стан держави.

Управління державним боргом і його обслуговування.


Тема 12. Страхування і страховий ринок

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Функції страхування.

Суб'єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застрахований отримувач.

Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів.

Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику. Принципи обов'язкового і добровільного страхування.

Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і форми.

Страхування кредитних і фінансових ризиків. Економічна необхідність, значення і види. Умови страхування кредитних і фінансових ризиків.

Особисте страхування, його сутність і значення в забезпеченні соціального захисту громадян. Види особистого обов'язкового і добровільного страхування.

Перестрахування. Необхідність і роль перестрахування в забезпеченні сталості страхових операцій.

Доходи і витрати страховика. Страхові платежі як основне джерело доходів страховика. Витрати на виплату страхового відшкодування і страхових сум, відрахування в запасні і резервні фонди.

Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензування страхової діяльності.

Формування і розвиток страхового ринку в Україні.


Тема 13. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподілі фінансових ресурсів. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні. Суб'єкти фінансового ринку.

Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних ресурсів. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку. Первинний і вторинний фондовий ринок, їх призначення. Біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів.

Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в Україні. Основні характеристики цінних паперів.

Правове регулювання фондового ринку. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів.

Фондова біржа: правове становище, організація і порядок роботи. Функції фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах.

Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи. Види фінансових послуг.

Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.


Тема 14. Міжнародні фінанси

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і регіонів.

Фінансова діяльність міжнародних організацій. Фінанси Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу.

Міжнародні фінансові інституції: Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Агентство з гарантування багатосторонніх інвестицій). Банк міжнародних розрахунків. Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.

Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями. Проблеми гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і стандартів Європейського співтовариства. Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей (валютний ринок), міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів.

II. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття на тему “Сутність фінансів, їх функції і роль”
Запитання:


 1. Предмет і метод науки про державні фінанси.

 2. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії.

 3. Суспільне призначення фінансів ї їх об’єктивна необхідність в умовах товарного виробництва.

 4. Специфічні ознаки фінансів і їх взаємозв’язок з іншими вартісними економічними категоріями (грошима, ціною, кредитом, заробітною платою).

 5. Поняття фінансових ресурсів. Чим вони відрізняються від грошових ресурсів, заробітної плати та кредитних ресурсів?

 6. Функції фінансів.

Література: 23, 27, 33, 35, 38, 39, 43, 46, 51.


Заняття на тему “Фінансова система”
Запитання:


 1. Сутність фінансовї системи та її внутрішня структура.

 2. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи.

 3. Правове регулювання фінансових відносин.

 4. Управління фінансовою системою. Суб’єкти управління фінансами в Україні, їх функції.

 5. Поняття державних фінансів. Їх місце в загальній фінансовій системі держави. Охарактеризуйте кожну ланку сфери державних фінансів

 6. Роль фінансової системи у забезпеченні умов економічного зростання держави.

Література: 1, 7, 8, 9, 10, 27, 33, 35, 38, 39, 40, 43.Заняття на тему “Фінансова політика держави”
Запитання:


 1. Сутність фінансової політики держави як складової економічної і соціальної політики держави.

 2. Завдання і принципи фінансової політики. Взаємозв’язок фінансів і фінансової політики.

 3. Що визначає результативність фінансової політики? Що містить в собі науковий підхід до проведення фінансової політики ?

 4. Сутність бюджетної політики та грошово-кредитної політики.

 5. Сутність міжнародної фінансової, митної та валютної політики.

 6. Розкрийте зміст сучасної концепції фінансової політики.

 7. Заходи запобігання фінансовій кризі.

Література: 1, 7, 8, 9,10, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 33, 38, 39, 55.


Заняття на тему “Фінансовий механізм”
Запитання:


 1. Сутність і роль фінансового механізму.

 2. Складові елементи фінансового механізму, їх характеристика.

 3. Методи впливу фінансового механізму.

 4. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки.

 5. Сутність і завдання фінансового планування.

 6. Методи фінансового планування.

 7. Зведені й індивідуальні фінансові плани.

 8. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види, форми і методи фінансового контролю.

Література: 1, 7, 8, 9,10, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 33, 38, 39.


Заняття на тему “ Фінанси господарських суб’єктів”
Запитання:


 1. Сутність фінансів господарськиї суб’єктів.

 2. Економічна характеристика складу і класифікації грошових надходжень підприємств, поділу їх на власний і залучений.

 3. Принципи організації фінансової діяльності підприємств:

 • комерційних;

 • неприбуткових;

 • кошторисне фінансування.

 1. Фінансові ресурси підприємства.

 2. Класифікація доходів і видатків підприємства.

 3. Особливості організації і функціонування фінансів господарських субєктів різних форм власності та видів діяльності.

 4. Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів господарських суб’єктів.

Література: 11, 19, 23, 27, 29, 33, 35, 38, 39, 40, 41.Заняття на тему “ Державні фінанси”
Запитання:


 1. Сутність і призначення державних фінансів.

 2. Склад і структура державних фінансів, характеристика їх грошових потоків.

 3. Характеристика державних доходів і джерел їх формування.

 4. Державні витрати, їх класифікація.

 5. Проблеми державних фінансів у період ринкової трансформації економіки і забезпечення фінансової стабілізації.

Література: 23, 27, 28, 33, 35, 39, 46, 47, 49, 51, 43.Заняття на тему “ Податки і податкова система”
Запитання:


 1. Економічний зміст податків та їх призначення.

 2. Розвиток податкових теорій у фінансовой науці.

 3. Обгрунтуйте наукові основи побудови податкової системи. Податкова концепція А.Лаффера та її значення для побудови науково обгрунтованої податкової системи держави.

 4. Характеристика податкової системи України та основних етапів її становлення.

 5. Функції податків.

 6. Класифікація податків за різними ознаками.

 7. Елементи системи оподаткування.

 8. Податкова система: поняття, основи побудови.

 9. Порівняльний аналіз податкової системи України та зарубіжних країн

10. Поняття, сутність, завдання і принципи податкової політики.
Література: 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 31, 41, 42, 44, 47, 49, 51.

Заняття на тему “Бюджет і бюджетна система”
Запитання:


 1. Бюджет як економічна і правова категорія, його фукції і призначення.

 2. Бюджетний механізм регулювання економічних і соціальних процесів у державі.

 3. Бюджетна система країни: поняття і принципи побутови.

 4. Бюджетний устрій і бюджетна системи України.

 5. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

 6. Міжбюджетні відносини. Види міжбюджетних трансфертів.

 7. Поняття і методи бюджетного регулювання.

 8. Завдання бюджетного процесу та його учасники.

 9. Принципи організації бюджетного процесу в Україні.

 10. Характеристика складових етапів бюджетного процесу.

 11. Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Література: 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 47.следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки до вивчення курсу "Фінанси" для студентів 4 курсу спеціальностей 050106 „Облік та аудит"
1735.75kb.
8 стр.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Аудит» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей
700.58kb.
8 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
499.92kb.
4 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних завдань
491.1kb.
2 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «гроші та кредит» для студентів 3 курсу напрямів підготовки 050100 «Економіка підприємства»
539.08kb.
2 стр.
Методичні рекомендації до виконання рефератів для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
196kb.
1 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг" для студентів 3 курсу спеціальності 050201 „Менеджмент організацій"
421.9kb.
3 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу " загальна теорія систем І архітектура"
676.4kb.
3 стр.
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Релігієзнавство". (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) Харків хдамг 2002
434.34kb.
4 стр.
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять з курсу
1065.97kb.
6 стр.
Методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам
760.09kb.
3 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 курсу заочної форми навчання
591.07kb.
3 стр.